Jana Stará

autor

Společnost 4 - Učebnice


V učebnici Společnost se vlastivědná část prolíná se zeměpisnou částí tak, aby vedla žáky k přemýšlení v souvislostech. Je pojata novou koncepcí výuky vlastivědy. Ve čtvrtém ročníku se zeměpisné učivo zaměřuje na Evropu a její historii
Vypredané
5,76 € 6,06 €

Prvouka 1 - Učebnice


V učebnici se nacházejí kapitoly, jež byly v prvouce obvyklé a osvědčené, ale i nové, které odráží změny, jež přináší probíhající školní reforma. V kombinaci s dalšími produkty z našeho vzdělávacího systému tak učebnice umožňují rozvíjení všech klíčových kompetencí a probrání všech průřezových témat RVP ZV. Jako v jiných učebnicích nakladatelství Fraus pro první ročník, i zde je na každé stránce spodní lišta, která shrnuje nejdůležitější pracovní pokyny k úlohám, což usnadňuje orientaci nebo práci doma s nemocnými žáky. Přehled obsahu učebnice prvouky pro 1. ročník podle tematických okruhů RVP: •Místo, kde žijeme: Moje škola - Kde bydlím - Jsem chodec •Rozmanitost přírody: Pozorování stromů - Plody, ovoce zelenina - První květy jara - Moje zvířátko - Jak se chovat k psům - Zvířata domácí a volně žijící - Z čeho jsou věci kolem nás - Třídění odpadů - Les •Lidé kolem nás: Jsem jedinečná bytost - Moje třída - Moje rodina - Hospodaření a nakupování - Jak lidé pracují •Lidé a čas: Trvání času - Hodiny - Dny a týdny - Sled událostí - Cyklus roku¨ •Člověk a jeho zdraví: Zdravá výživa - Zdravé zuby - Lidské tělo a jeho funkce - Nebezpečné situace •Průřezová témata: Každý jsme jiný - Děti z dalekých zemí - Třídíme odpady
U dodávateľa
5,31 € 5,59 €

Prvouka 2 - Učebnice


V učebnici se nacházejí jak kapitoly, jež byly v prvouce obvyklé a osvědčené, tak i kapitoly nové, odrážející změny, jež přináší probíhající školní reforma. V kombinaci s dalšími produkty z našeho vzdělávacího systému tak učebnice umožňuje rozvíjení veškerých klíčových kompetencí a probrání všech průřezových témat RVP ZV. Jako v jiných učebnicích Nakladatelství Fraus pro 1. stupeň i zde se na každé stránce nachází spodní lišta, která shrnuje nejdůležitější pracovní pokyny k úlohám, což usnadňuje orientaci v učebnici, ale i práci doma, např. když je žák nemocný. Přehled obsahu učebnice Prvouka pro 2. ročník podle tematických okruhů RVP: •Místo, kde žijeme: Orientace v obci a v okolní krajině – Světové strany – Doprava v okolí školy – Jsem cyklista •Rozmanitost přírody: Rok a jeho cyklus v přírodě – Voda obyčejná a vzácná – Cyklus vody v přírodě a její skupenství – Počasí – Pokusy s vodou – Ekosystém potoka a rybníka •Lidé kolem nás: Žijeme v rodině, soužití generací – Zaměstnání: kdo pracuje v nemocnici – Nebezpečné situace mezi lidmi •Lidé a čas: Život ve městě před sto lety a nyní – Rodokmen naší rodiny – Naše svátky a svátky jiných kultur •Člověk a jeho zdraví: Vývoj člověka a jeho potřeby – Naše orgány ve zdraví a nemoci – Chování při úrazu a první pomoc •Průřezová témata: Média a život s informacemi – Lidé různých kultur – Dokážeme spolupracovat – Ochrana čistoty vody
Vypredané
5,31 € 5,59 €

Prvouka 3 - Učebnice


V učebnici se nacházejí kapitoly, jež byly v prvouce obvyklé a osvědčené, ale i nové, které odráží změny, jež přináší probíhající školní reforma. V kombinaci s dalšími produkty z našeho vzdělávacího systému tak učebnice umožňují rozvíjení všech klíčových kompetencí a probrání všech průřezových témat RVP ZV. Jako v jiných učebnicích nakladatelství Fraus pro první stupeň, i zde se na každé stránce nachází spodní lišta, která shrnuje nejdůležitější pracovní pokyny k úlohám, což usnadňuje orientaci nebo práci doma s nemocnými žáky. Přehled obsahu učebnice prvouky pro 3. ročník podle tematických okruhů RVP: •Místo, kde žijeme: Krajina a její obraz na mapě Sestavujeme plán třídy - Plán ukazuje pohled shora - Sestavujeme plán ulice - Používáme plán města - Jaká pravidla platí pro chodce - Bezpečně na kole - Jak vypadá zemský povrch - Jak měříme výšku v krajině Co vyčteme z map - Od turistické mapy k mapě Evropy - Jak využíváme krajinu - Měníme krajinu •Lidé kolem nás: Pravidla lidského soužití Dokážeme se dohodnout? - Některé nápady musíme odmítnout - I spory v rodině lze řešit - Přispěji k lepšímu soužití v rodině - 17. listopad, svátek svobody a demokracie - Soužití vyžaduje pravidla - Zákony stanovuje parlament •Lidé kolem nás: Jak lidé pracují, nakupují a prodávají Prodávající nabízí zboží nebo službu - Koupě je přijetím nabídky - Při výrobě často spolupracuje mnoho lidí - Většinou nenakupujeme u výrobce - Svět v naší samoobsluze - Hospodaříme = rozhodujeme se - Měříme délku, objem, hmotnost •Člověk a jeho zdraví: Poznáváme své tělo Potrava - palivo a stavební materiál pro tělo - Vše v naší potravě je důležité - Vitaminy a minerální látky - Živiny vstupují do těla trávicí soustavou - Krev roznáší živiny po těle - Jenom jídlo ke zdraví nestačí - Stres patří k životu - Stres můžeme často zmírnit •Rozmanitost přírody: Všudypřítomný vzduch Vzduch je všude kolem nás - Měříme teplotu (nejen) vzduchu - Hlavní složky vzduchu jsou dusík a kyslík - Co je ještě ve vzduchu - Oheň = hořlavá látka + kyslík + vysoká teplota - Hasiči pomáhají mnoha způsoby •Lidé a čas: Jak žili naši předkové Od sledování pravidelností k letopočtu - Archeologické nálezy vyprávějí o životě předků - Vědci se památkám učí rozumět - První lidé byli lovci a sběrači, žili z toho, co příroda nabízela - Veliká novinka, vznik zemědělství - Usedlý život znamenal řadu změn - Zemědělství se šíří Evropou - Zemědělství se proměňuje - Soužití a spolupráce potřebovaly pravidla Příběh vysvobození z otroctví - Křesťanské Velikonoce - Jak se slaví Velikonoce u nás •Rozmanitost přírody: Život na louce a na poli Život rostliny začíná semenem - Semena vznikají z opylovaných květů - Rostliny mohou žít déle než živočichové - Co potřebují rostliny k životu - Půda, domov rostlin i živočichů - Půda vzniká zvětráváním - Pole živí všechny lidi na Zemi - Pěstujeme jídlo, oblečení i palivo - Louka, to není jen tráva •Informační technologie: Co je uvnitř počítače Jak pracuje počítač -Čipy všude kolem nás - Plánujeme výlet
Vypredané
5,31 € 5,59 €

Prvouka 3 - Pracovní sešit


Od druhého ročníku doplňuje učebnici pracovní sešit, který obsahuje zhruba jednu úlohu nebo cvičení ke každé vyučovací hodině.
U dodávateľa
2,63 € 2,77 €

Prvouka 2 - Pracovní sešit


Od druhého ročníku doplňuje učebnici pracovní sešit, který obsahuje zhruba jednu úlohu nebo cvičení ke každé vyučovací hodině
Vypredané
2,63 € 2,77 €

Společnost 5 - Učebnice


V učebnici Společnost se vlastivědná část prolíná se zeměpisnou částí tak, aby vedla žáky k přemýšlení v souvislostech. Je pojata novou koncepcí výuky vlastivědy. V pátém ročníku se zeměpisné učivo zaměřuje na Českou republiku a její jednotlivé kraje. Dějepisná část navazuje na čtvrtý ročník chronologicky a začíná obdobím průmyslové revoluce. Obsah učebnice: •Co přinesla moderní doba: Co přinesla moderní doba; Opakování ze 4. ročníku •Vítejte v České republice: Poloha; Podnebí; Povrch; Vodstvo; Krajina; Zemědělství; Těžký průmysl; Spotřební průmysl a služby; Kraje ČR •Průmyslová revoluce: Od řemesla k průmyslové výrobě; Textilní průmysl; Liberecký kraj; Strojírenský průmysl; Plzeňský kraj •Budování moderního národa: Češi v rakouské říši; Praha začíná být velkoměstem; Hlavní město Praha; Snahy o spravedlivější společnost •Nové rozdělení střední Evropy: 1. světová válka; Vznik samostatného Československa; Brno - nové centrum vzdělání a kultury; Jihomoravský kraj; Zlín - podnikatelský úspěch; Zlínský kraj; Hradec Králové - moderní město; Královéhradecký kraj; Komunisté bojují o moc •Evropa ve smrtelném nebezpečí: Cesta nacismu k moci; Československo se chystá k obraně; Pardubický kraj; Československo ztratilo Sudety; Karlovarský kraj; Evropa ve druhé světové válce; Nadřazenost národa? •Komunisté vládnou Československu: Vítězný únor; Co je totalita?; Průmysl mění krajinu; Ústecký kraj; Rozvoj těžkého průmyslu; Moravskoslezský kraj; Konflikty mezi Východem a Západem; Studená válka; Zemědělské hospodaření nebo výroba?; Kraj Vysočina •Od komunismu zpět k demokracii:Komunismus s lidskou tváří; Olomoucký kraj; Sametová revoluce; Přechod k demokracii; Středočeský kraj; Proměna venkova; Jihočeský kraj; Sociální problémy •Místní krajina: Místní krajina •Evropské státy: Sousedé České republiky; Další evropské státy •Výzvy současného světa: Odstranit chudobu a hlad; Zamezit válečným konfliktům; Umožnit všem vzdělání; Zlepšit zdraví lidí v chudých zemích; Chránit životní prostředí; Buďte aktivní •Věda a výzkum: Věda a výzkum; Výzkum vesmíru
Vypredané
5,76 € 6,06 €