Katarína Valová

autor

Notársky poriadok - Komentár


Publikáciu tvoria komentáre k Notárskemu poriadku, Kancelárskemu poriadku pre notárov, vyhlášky MS SR o odmenách a náhradách notárov a vyhlášky MS SR o odmene Notárskej komory SR. Súčasťou publikácie je aj úplné znenie vnútorných (stavovských) predpisov Notárskej komory SR, uznesenia Notárskej komory SR a príslušná judikatúra. Ide teda o ucelený prehľad všetkých právnych predpisov, týkajúcich sa notárskej činnosti s podrobným komentárom ku všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý obsahuje nielen teoretické zdôvodnenie právnej úpravy ale najmä jej dopad na prax. Ambíciou tejto publikácie bolo aj reagovať na zmeny obsiahnuté v nových procesných kódexoch (Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok), keďže tieto sa dotkli notárskej činnosti najmä rozšírením právomoci notárov viesť konanie o solučných úschovách. Kolektiv autorů Zuzana Grófiková, Ľubomír Ondov, Marian Kováč, Juraj Göbl
Na sklade 1Ks
75,05 € 79,00 €

Zákon o dobrovoľných dražbách - Komentár 3. vydanie


Tretie vydanie tejto úspešnej publikácie ponúka komplexný komentár a analytický výklad ustanovení Zákona o dobrovoľných dražbách v systémových väzbách a súvislostiach. Tretie, aktualizované vydanie komentára k Zákonu o dobrovoľných dražbách je doplnené o nové súdne rozhodnutia a autori zohľadnili v novom vydaní komentára taktiež vývoj názorov súdnej praxe i právnej vedy v danej oblasti. Rovnako ako prvé a druhé vydanie, obsahuje tretie vydanie množstvo konkrétnych praktických príkladov a 19 aktualizovaných a doplnených vzorov najčastejšie používaných listín pri dobrovoľných dražbách. Kolektiv autorů Martin Aksamit, Ladislav Duditš, Mária Hucíková
Na sklade 1Ks
65,55 € 69,00 €

Advokácia a notárstvo v ústavnom štáte


Nielen súdna moc, ale i iné právnické profesie, advokáciu a notárstvo nevynímajúc predstavujú garantov ústavnosti, ako aj ideálov liberálnej demokracie. Aby túto svoju úlohu mohli realizovať, je potrebné ozrejmiť si aj v podmienkach súčasnej Slovenskej republiky postavenie jednotlivých právnických profesií, ich vzťah k štátu, občianskej spoločnosti, klientom, ale i vzťah jednotlivých profesií navzájom. Objasnenie postavenia a podstaty týchto profesií je spolu s ich etickými princípmi predpokladom správneho pochopenia ich významu v ústavnom štáte, zdrojom argumentov vo vzťahu k zachovaniu ich samosprávy proti prípadnej zvýšenej štátnej kontrole i vo vzťahu k vyjasneniu hraníc ich pôsobnosti a právomocí, osobitne vo vzťahu medzi profesiou advokátskou a profesiou notárskou. Či je ponúkané rozlišovacie kritérium dostatočne určité a zrozumiteľné a či môže slúžiť ako pomôcka aj na rozdeľovanie nových úloh a právomocí medzi tieto dve profesie, to sa podrobnejšie skúma v predloženej publikácii. Kniha však napriek svojmu názvu a primárnemu tematickému zameraniu nie je určená len advokátom a notárom, ale osloviť môže celú odbornú právnickú verejnosť.
Na sklade 1Ks
19,00 € 20,00 €

Zákon o dobrovoľných dražbách - Komentár, 4. vydanie


Publikácia ponúka komplexný komentár a analytický výklad ustanovení Zákona o dobrovoľných dražbách. Štvrté, aktualizované vydanie komentára je doplnené o nové súdne rozhodnutia a autori v ňom zohľadnili aj vývoj právnej vedy v danej oblasti. Rovnako ako predchádzajúce vydania obsahuje množstvo konkrétnych praktických príkladov a 19 aktualizovaných a doplnených vzorov najčastejšie používaných listín pri dobrovoľných dražbách. Komentár má ambíciu slúžiť ako pomôcka pri správnej aplikácii Zákona o dobrovoľných dražbách pre všetky subjekty zúčastnené na dobrovoľných dražbách, najmä pre dražobníkov, navrhovateľov dražby, účastníkov dražby, vlastníkov predmetu dražby, ako aj pre notárov, ktorí osvedčujú priebeh dražby notárskou zápisnicou, sudcov, ktorí rozhodujú spory o neplatnosť dražby a advokátov, ktorí v týchto sporoch zastupujú klientov. Kolektiv autorů Mária Hucíková, Ladislav Duditš, Martin Aksamit
Na sklade 3Ks
75,05 € 79,00 €

Notársky poriadok. Komentár, 2. vydanie


Publikáciu tvoria komentáre k Notárskemu poriadku, Kancelárskemu poriadku pre notárov, vyhlášky MS SR o odmenách a náhradách notárov a vyhlášky MS SR o odmene Notárskej komory SR. Súčasťou publikácie je úplné znenie vnútorných (stavovských) predpisov Notárskej komory SR, uznesenia Notárskej komory SR a príslušná judikatúra. V predkladanom druhom vydaní komentára autori reagujú na legislatívne zmeny vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a dopĺňajú ho aj o nové alebo aktualizované znenia vnútorných predpisov Notárskej komory SR. Komentár má ambíciu slúžiť ako pomôcka pri správnej aplikácii Notárskeho poriadku najmä notármi, notárskymi kandidátmi a koncipientmi, ale má pomáhať aj pri výkone činnosti ostatných právnických profesií, najmä sudcov, advokátov a súdnych exekútorov. V neposlednom rade môže slúžiť ako pomôcka pre študentov práva, ktorí by sa v budúcnosti chceli venovať notárskej profesii, a preto im nepostačuje naštudovať si len samotný text Notárskeho poriadku.
U dodávateľa
84,55 € 89,00 €

Zákon o dobrovoľných dražbách


Rovnako ako predchádzajúce vydanie ponúka komentár komplexný a analytický výklad ustanovení Zákona o dobrovoľných dražbách v systémových väzbách a súvislostiach. Druhé vydanie komentára k Zákonu o dobrovoľných dražbách je doplnené o nové súdne rozhodnutia, ktorých počet v poslednom čase narastá. Autori zohľadnili v novom vydaní komentára taktiež vývoj názorov súdnej praxe i právnej vedy v danej oblasti. Rovnako ako prvé vydanie, obsahuje druhé vydanie množstvo konkrétnych praktických príkladov a 17 vzorov najčastejšie používaných listín pri dobrovoľných dražbách.
Vypredané
67,71 € 71,27 €