! Doprava ZADARMO už od 15 € !

Oldřich Vykypěl

autor

Strategické řízení 3. přepracované vydání


Při vytyčování podnikatelských cílů je nejdůležitější včasné rozpoznání nových příležitostí a uvědomění si hrozeb, které mohou využití podnikatelských příležitostí zmařit. Mohou být samozřejmě rozpoznány také intuitivně, vnuknutím. Systematický přístup k analýze prostředí, shromažďování a vyhodnocování strategicky významných informací však rozhodně nemůže škodit. Na jeho základě lze bezpochyby formulovat dlouhodobé podnikatelské a manažerské cíle úspěšněji a lépe předvídat rizika. Třetí, přepracované vydání obsahuje ucelený přehled progresivních přístupů ke strategickému řízení, který zahrnuje problematiku strategické analýzy, formulace a implementace strategií a strategického řízení. Velká pozornost je přitom věnována analýze okolí, analýze očekávání důležitých stakeholders a analýze vnitřního prostředí firmy. V této souvislosti jsou vysvětleny např. metoda ETOP, BCG matice, matice atraktivity oboru, matice přežití, metoda MAP či metoda strategických scénářů. Dále je ukázáno, jak postupovat při SWOT analýze, je vysvětlena technika SAP či tzv. Porterova analýza ad.Důraz je opět kladen na aplikaci teorie v praxi. Autoři hledají odpověď na klíčové otázky: Kdy je nezbytné změnit strategii firmy? Jak postupovat při formulaci návrhu strategie? Jak vybrat optimální strategii? Jak zvolenou strategii správně realizovat? Příručka obsahuje řadu příkladů a případových studií. Je skutečným metodickým návodem, jak při tvorbě strategie podniku v praxi postupovat. Kniha je určena zejména manažerům a vlastníkům firem, ale také studentům vysokých škol, zejména pak MBA programů. Rámcový obsah 1.Strategické řízení firmy v tržní ekonomice 2.Strategické řízení, strategie, hierarchie strategií 3.Strategická analýza okolí firmy 3a. Analýza obecného okolí podniku –SLEPT 3b.Analýza oborového okolí podniku – analýza odvětví 3c.Zahraniční okolí podniku 3d.Shrnutí analýzy vnějšího prostředí – metoda ETOP 3e.Další analytické metody uplatnitelné při vnější analýze (BCG matice, matice atraktivity oboru a pozice podniku na trhu, matice přežití) 3f.Jak vnější analýzu zaměřit na odhalení vývojových trendů 3g.Jak prognózovat vývoj trhu 3h.Specifika vnějších analýz při formulaci korporátní, business a funkčních strategií 3i.Informační zdroje pro analýzu vnějšího prostředí firmy 4.Analýza očekávání důležitých stakeholders 5.Strategická analýza vnitřního prostředí firmy 6.Shrnutí analýzy formou SWOT 7.Formulace návrhu strategie 8.Výběr optimální strategie 9.Realizace strategie a kontrola jejího plnění 10.Příklady, případové studie
U dodávateľa
21,88 € 23,03 €