Zuzana Závadská

autor

Procesný manažment - teória a prax


Obsah publikácie je koncipovaný v súlade s najnovšími trendmi a poznatkami v oblasti procesného manažmentu. Publikácia je rozdelená do deviatich kapitol, v rámci ktorých sa autorky zameriavajú na filozofiu procesného prístupu ako spôsobu riešenia vybraných podnikových problémov, na jeho implementáciu a najmä na faktory, ktoré vedú k jeho úspešnému uplatneniu. Pozornosť venujú aj výkonu procesného auditu a návodom na simuláciu podnikových procesov využitím konkrétneho programového vybavenia, benchmarkingom podnikových procesov a vizualizáciou výsledkov porovnávania, využívaním metódy Z-MESOT pri meraní a hodnotení výkonnosti podnikových procesov. Publikácia je prioritne určená študentom Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela, vhodná je však aj pre študentov iných fakúlt vysokých škôl poskytujúcich vzdelanie v odboroch manažment, ekonomika a manažment podniku, priemyselné inžinierstvo a inžinierstvo kvality produkcie. Určená je však aj záujemcom v praxi, pričom prezentované metódy a nástroje sú aplikovateľné nielen v podnikoch, ale aj v organizáciách, ktorých cieľom nie je dosahovanie zisku.
Na sklade 2Ks
9,50 € 10,00 €

Industry 4.0 a inteligentné technológie v rozvoji manažmentu výroby podniku


Rozvoj manažmentu výroby v súčasnosti najviac ovplyvňujú technologické a organizačné inovácie spojené s digitalizáciou, informatizáciou a automatizáciou výrobných procesov. Prudký technologický rozvoj na strane externých technológií vstupujúcich do procesov výroby sa podpísal na vzniku koncepcie Industry 4.0. Dnes sa táto koncepcia označuje aj ako štvrtá priemyselná revolúcia, ktorá je charakteristická prepojením všetkých technologických a sociálnych prvkov výrobných procesov. Vedecká monografia vymedzuje skupinu výrobných procesov a vybraných digitálnych technológií, analyzuje súčasný stav uplatňovania koncepcie Industry 4.0 vo výberovom súbore priemyselných podnikov, identifikuje očakávania výrobných manažérov týchto podnikov v nasadzovaní koncepcie Industry 4.0 v budúcnosti a vymedzuje faktory pre vhodnosť jej integrácie. Každý podnik sa odlišuje svojim výrobným systémom a preto je nasadenie tejto koncepcie vždy priamo závislé na konkrétnych podnikových podmienkach a nie je možné ho zovšeobecniť. Vo vedeckej monografii je preto v prvej kapitole definovaný manažment výroby, jeho hlavné a obslužné procesy a koncepcia Industry 4.0. Analýza súčasného stavu uplatňovania Industry 4.0 v druhej kapitole poukazuje, kde sú vhodné podmienky na aplikáciu Industry 4.0 a naopak, kde nie. Ťažisko výskumu sa orientuje aj na identifikáciu očakávaní manažérov výroby, ako sa bude Industry 4.0 integrovať do hlavných a obslužných výrobných procesov nasadzovaním vybraných technológií v budúcnosti.
Vypredané
15,02 € 15,81 €