Marián Zouhar

autor

Základy logiky pre spoločenskovedné a humanitné odbory


Logika sa zaoberá metódami, ktorých pomocou možno odlíšiť platné a neplatné argumenty. Vytvára a študuje formálne jazyky, do ktorých sa dajú argumenty z prirodzených jazykov "preložiť", aby sa zvýraznili tie aspekty, ktoré sú relevantné pre platno sť, resp. neplatnosť argumentov. Kniha Základy logiky pre spoločenskovedné a humanitné odbory približuje najdôležitejšie logické systémy práve ako teórie určitých výrazov, ktoré sa uplatňujú v argumentoch. S týmto cieľom sa preberá výroková a prediká tová logika (prvého rádu) a vysvetľujú sa základy niektorých tzv. neklasických logík - konkrétne aletickej, epistemickej a deontickej logiky. Cieľovou skupinou, pre ktorú táto učebnica vznikla, sú predovšetkým študenti a záujemcovia o spoločenskovedn é a humanitné disciplíny. Formálny výklad jednotlivých logických systémov sa preto dopĺňa neformálnym vysvetlením základných ideí a aplikáciou aparátu daného logického systému na relevantné oblasti prirodzených jazykov.
Na sklade 1Ks
12,29 € 12,94 €

Kontext a význam


Zborník z XIII. Cesko-slovenského sympózia k analytickej filozofii, ktoré sa konalo roku 2009 v Smoleniciach, ponúka clánky primárne sa venujúce problematike kontextu a významu v rôznych oblastiach skúmania. Cast príspevkov sa venuje úlohe kontextu vo filozofii jazyka a s tým súvisiacim sémantickým a pragmatickým problémom. V dalšom okruhu príspevkov sa problematika kontextu objavuje v súvislosti s diskusiami o konkrétnych problémoch metodológie a filozofie vedy. Iné príspevky súvisia s oblastou logiky ci dejín filozofie. Zborník odráža pestrost tém, na ktorých pracujú príslušníci relatívne malej komunity analytických filozofov v Ceskej republike a na Slovensku.
Na sklade 2Ks
7,60 € 8,00 €

Medzi sémantikou a epistemológiou jazyka


V knihe Medzi sémantikou a epistemológiou jazyka sa Marián Zouhar vracia k svojej tažiskovej téme – k referencii vlastných mien a deskripcií. Hladá v nej ostrejšiu demarkacnú líniu, ktorá oddeluje sémantiku od mimosémantických faktorov vstupujúcich do komunikácie. Túto líniu ignoruje napríklad referencializmus, podla ktorého deskripcie sú referujúce výrazy. Zouhar toto stanovisko presvedcivo kritizuje. Dalej obhajuje opodstatnenost uplatnovania idealizácií a zjednodušení v sémantickej teórii prirodzeného jazyka. Všeobecnejšie tézy svojej práce podrobne zdôvodnuje vecnou analýzou pojmov, ktoré v nich vystupujú, a relevantných druhov jazykových výrazov, na ktoré sa vztahujú.
Na sklade 2Ks
10,45 € 11,00 €

Význam v kontexte


Předkládaná kniha se zabývá v současnosti velmi živě diskutovaným tématem analytické filosofie jazyka. V tradičním obrázku sémantiky byl výraz bezproblémově spjat se svým významem. Ukázalo se však, že formální sémantika se až příliš vyhýba realitě aktuálně používaných jazyků. Kontextualisté pak dokonce začali tvrdit, že význam výrazu je principiálně a podstatnou měrou určen kontextem jeho užití mluvčím. Sémantiční minimalisté jim však oponují, čímž chrání spíše původní obraz jazyka. Už z metodologických důvodů jsou sympatie Mariána Zouhara jednoznačně na straně minimalistů a kontextualistické pozice podrobuje značné kritice. Aby však mohl adekvátné reflektovat jazykové sémantické evidence, jím navrhovaná teorie významu - minimalistický indexikalismus - není extrémním minimalismem.
Na sklade 1Ks
11,31 € 11,90 €

Argument: nástroj myslenia a presviedčania


Argumentácia je dôležitá súčasť medziľudských interakcií. Stretávame sa s ňou v bežných rozhovoroch, v článkoch uverejnených na internete a v médiách, v politických debatách, ale aj v odborných diskusiách. Monografia prezentuje argumentáciu ako činnosť, ktorej primárnym cieľom je uvádzať dôvody v prospech pravdivosti informácií, no spravidla sa používa na ďalšie ciele. Zaoberá sa štruktúrou argumentov, ich rekonštrukciou a hodnotením, rozlíšeniu rôznych druhov argumentov a podmienok ich korektného používania. Osobitná pozornosť sa venuje chybám v argumentácii a zámernému zavádzajúcemu používaniu argumentov. Problematika argumentácie a argumentov je interdisciplinárnou oblasťou siahajúcou od teórie argumentácie a logiky po psychológiu a sociálnu antropológiu. Kniha akcentuje najmä perspektívu teórie argumentácie, no poukazuje aj na presahy do iných oblastí. Objasňovanie teoretických aspektov argumentácie sa v nej dopĺňa analýzou množstva príkladov reálnych argumentov.
Na sklade 1Ks
14,25 € 15,00 €

Rigidná designácia


Kniha Rigidná designácia: metafyzická téma vo filozofii jazyka je výsledkom úsilia o komplexnejšie uchopenie, rozvíjanie a riešenie celého súbori problémov, ktoré súvisia s designáciou (či referenciou) jazykových výrazov a najmä s jej rigidnosťou. Kniha ponúka široké a pestré spektrum pojmových analýz, dištinkcií a argumentov, ktoré môže naša filozofia jazyka len uvítať. Metafyzická téma vo filozofii jazyka. Vyšla v rámci nového grantového projektu (roky riešenia 2006 – 2008) Referencia, kvantifikácia, predikácia. Ide v nej o systematické preskúmanie pojmu rigidného designátora a rozlíšenie niekoľkých druhoch rigidných designátorov, medzi ktoré patria niektoré určité deskripcie, vlastné mená, indexické výrazy a niektoré všeobecné výrazy.
Vypredané
7,22 € 7,60 €

Problémy jazyka a počiatky analytickej filozofie


Zouharova monografia je prvou knižnou publikáciou slovenského autora venovanou dejinám analytickej filozofie. Jeho cielom nie je podat ucebnicový výklad Fregeho a Russellovho ucenia, ktorým títo autori podnietili a výrazne poznamenali vývoj analytickej filozofie, ale formulovat a riešit niektoré špeciálnejšie problémy ich filozofie jazyka a sémantiky. Zouhar ich problémy nielen prezentuje, ale aj domýšla, kriticky zhodnocuje a pokúša sa ich riešit z hladiska súcasného stavu problematiky a skúmania ich myšlienkového odkazu. Jeho práca je pokusom o vlastný výklad a riešenie problémov, s ktorými zápasili aj klasici analytickej filozofie.
Vypredané
9,50 € 10,00 €

Teória poznania


Kniha sa venuje filozofickým otázkam týkajúcim sa poznania a poznávania. Kriticky sa v nej prehodnocuje klasická definícia poznania ako zdôvodneného pravdivého presvedcenia. Zároven ponúka kritický prehlad dominantných smerov súcasnej epistemológie, vyrovnáva sa s populárnym naturalizmom v epistemológii, reaguje na skeptické výhrady a venuje sa niektorým najdôležitejším teóriám pravdy. Kniha je vhodným študijným materiálom k niektorým vysokoškolským kurzom teórie poznanie a jej aj výborným úvodom k analytickej filozofii.
Vypredané
8,55 € 9,00 €

Lacná kniha Rigidná designácia (-90%)


Kniha Rigidná designácia: metafyzická téma vo filozofii jazyka je výsledkom úsilia o komplexnejšie uchopenie, rozvíjanie a riešenie celého súbori problémov, ktoré súvisia s designáciou (či referenciou) jazykových výrazov a najmä s jej rigidnosťou. Kniha ponúka široké a pestré spektrum pojmových analýz, dištinkcií a argumentov, ktoré môže naša filozofia jazyka len uvítať. Metafyzická téma vo filozofii jazyka. Vyšla v rámci nového grantového projektu (roky riešenia 2006 – 2008) Referencia, kvantifikácia, predikácia. Ide v nej o systematické preskúmanie pojmu rigidného designátora a rozlíšenie niekoľkých druhoch rigidných designátorov, medzi ktoré patria niektoré určité deskripcie, vlastné mená, indexické výrazy a niektoré všeobecné výrazy.
Vypredané
0,76 € 7,60 €

dostupné aj ako: