Doprava nákupov od 15 € je TERAZ ZADARMO

Ochrana osobných údajov vo vzťahu ku kamerovým systémom na prevádzkach

 1. Spoločnosť PantaRhei spracúva osobné údaje fyzických osôb - kupujúcich, potenciálnych zákazníkov a osôb, ktoré navštívili kamenné predajne spoločnosti PantaRhei(ďalej spolu ako “dotknuté osoby“) v rozsahu, spôsobom a za účelom, ktorý je v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).
 2. Spoločnosť PantaRhei spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu:
  1. Fyzická podoba zachytená kamerovým systémom
   za účelom:
  2. ochrany jednotlivcov
  3. ochrany majetku
  4. odhaľovania, prevencie a stíhania trestnej činnosti
  5. získavania dôkazov
   Spoločnosť kamerové záznamy uchováva 15 dní, po uplynutí tejto doby sú vymazané.
 3. Pri vstupe do priestorov kamenných predajní PantaRhei a ostatných priestorov spoločnosti sa nachádza nálepka s informáciou ako spracovávame osobné údaje v súvislosti s kamerovým systémom.
 4. Spoločnosť PantaRhei vyhlasuje, že spracúva len správne, úplné, a podľa možností aktualizované osobné údaje dotknutých osôb. Zabezpečuje, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá vymedzenému účelu a po splnení účelu ich spracúvania zabezpečí ich likvidáciu. Osobné údaje dotknutých osôb spracúva v súlade s dobrými mravmi a dbá, aby nedošlo k ich neoprávnenému sprístupnenie, poškodeniu, zničeniu, strate, zmene, alebo akémukoľvek inému neprípustnému spôsobu spracúvania.
 5. Dotknutá osobamajú nasledovné práva:
  1. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti na e-mailovú adresu [email protected] od spoločnosti PantaRhei vyžadovať
   1.   prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby
   2.  presné informácie o zdroji, z ktorého spoločnosť PantaRhei získala jej osobné údaje na spracúvanie,
   3. zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
   4.  opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
   5.   likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
   6.  likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
  2. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti odoslanej na email [email protected]u spoločnosti PantaRhei namietať voči
   1.   spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
   2.  využívaniu jeho osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
   3. poskytovaniu jeho osobných údajov,
   4.  Kupujúci je oprávnený pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov.