! Doprava ZADARMO už od 15 € !

Jazyk


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Edície


Onkologie pro neonkology


Obecná část popisuje základní vlastnosti zhoubných nádorů, samostatné kapitoly jsou věnovány epidemiologii, kancerogenezi, stagingu nádorů, projevům nádorových onemocnění, plánu léčby, hodnocení léčebné odpovědi a celé komplexní protinádorové léčbě. Nechybí ani kapitoly o akutních stavech v onkologii a malnutrici.Ve speciální části jsou popsány nejčastější nádory, se kterými se setkávají i praktičtí lékaři a lékaři jiných oborů než onkologie, od nádorů ORL oblasti přes nádory CNS, nádory plic, GIT, prsu, gynekologické nádory až po nádory ledvin a močového měchýře. Cílem této knihy není úplný výčet všech malignit, ale to, aby čtenář pochopil základní principy onkologické léčebné strategie – k tomu autoři využívají konkrétní příklady a řadu tabulek, obrázků a schémat. Kniha je určena především praktickým lékařům a lékařům-neonkologům, kteří mají v péči nemocné s onkologickým onemocněním. Určena je rovněž pro pregraduální studium na lékařských fakultách.
Predpredaj
23,71 € 24,96 €

Nádory peritoneálního povrchu


V první části knihy autoři seznamují čtenáře s anatomickými a histopatologickými charakteristikami peritoneálního povrchu a základní charakteristikou cytoredukční chirurgie (CRS) a hypertermické intraperitoneální chemoterapie (HIPEC). Tato léčba se postupem času stala standardem pro vybrané nádorové entity peritoneálního povrchu. A to přesto, že stále většina lékařů definuje postižení peritonea jako terminální stav nádorového onemocnění, bez možnosti léčby.Toto jistě platí pro některé typy zejména sekundárních nádorů peritonea, avšak u některých typů nádorů dokáže tato léčba významně ovlivnit celkové přežití nemocných či období bez rekurence a některé pacienty i zcela vyléčit.V samostatných kapitolách je zpracována epidemiologie nádorů peritoneálního povrchu, aktuální pohled na patologickou klasifikaci, skórovací systémy pro popis rozsahu peritoneální karcinomatózy, možnosti diagnostiky peritoneálního rozsevu, indikační rozvaha a kritéria pro provedení CRS a HIPEC. Operační výkon a následný HIPEC představují extrémní zátěž pro organismus s obrovským rizikem pooperační morbidity.Nevhodná indikace může vést k prokazatelnému růstu počtu komplikací a zbytečnému rozladění jak na straně ošetřujících lékařů, tak i pacientů a managementu zdravotnického zařízení. Autoři prezentují techniky a postupy vlastní operační preparace při cytoredukčním výkonu a peritonektomii a také techniky a použité režimy cytostatik během fáze HIPEC. Tato stať je jedinečným výstupem vlastních zkušeností a modifikací chirurgického výkonu. Prezentuje příklady použitých cytostatik a délky hypertermie podle jednotlivých typů nádorů peritoneálního povrchu.Autoři se zabývají i pooperačními komplikacemi, významem systémové chemoterapie, režimy a indikacemi (ve spolupráci s Onkologickou klinikou Fakultní nemocnice Olomouc). Popsán je i systém mezinárodní spolupráce a vzdělávání v oboru cytoredukční chemoterapie.Kniha je určena chirurgům, onkologům, internistům, gastroenterologům a gynekologům.
Na sklade 2Ks
22,52 € 23,71 €

Molekulární diagnostika nádorů pro chirurgické obory


Monografie doplněná barevnými ilustracemi a fotografiemi je primárně zaměřená na přehledné a stručné zpracování klinické molekulární diagnostiky nádorů, zahrnující všechny dostupné a sofistikovaní metody této medicínské oblasti. Primárně je zaměřena na využití molekulární diagnostiky v rámci chirurgických oborů, tak aby chirurg lépe porozuměl mechanismům nádorového růstu a jeho diagnostice a mohl tyto poznatky účelně a komplexně využít pro svoji práci a blaho pacienta. Molekulární onkologie má dnes přesah nejen v rámci diagnostiky, ale také terapie, a to jak v oblasti prognózy onemocnění, toxicity, tak predikce biologické léčby, ale také ve volbě a rozsahu chirurgického výkonu. Jedná se o multidisciplinární obor, který má jisté aspekty, které jej odlišují od ostatní laboratorní diagnostiky. Tím důvodem je, že molekulární diagnostika nesleduje důsledky, jako ostatní laboratorní obory, ale příčiny patologických změn v lidském těle. Předkládaná kniha seznamuje čtenáře nejen se základy molekulární onkologické diagnostiky, ale snaží názorně vysvětlit některé buněčné mechanizmy nádorového růstu. Hlavní snahou je ovšem pochopení využívaných metod, tak aby klinický lékař, respektive chirurg tato vyšetření dobře indikoval a porozuměl jejich významu pro svoji práci. V jednotlivých kapitolách jsou samostatně zpracovány jednotlivé typy nádorů dle orgánového umístění a jsou koncipovány tak, aby podaly ucelené informace o molekulární diagnostice s důrazem na jednotlivé chirurgické obory. Monografie je doplněna o slovníček pojmů, seznam zkratek, literatury.Renata Soumarová, Libor Staněk, Robert Gurlich, Vladimír Frýba, Zdeněk Musil, Kristýna Glendová, Michal Vočka, Petra Tesařová, Petra Holečková, Filip Šámal, Vladimír Bobek, Lukáš Rob, Robert Grul, Leona Koubková
U dodávateľa
21,88 € 23,03 €

Maligní melanom


Melanom je nejzávažnější kožní malignitou, v České republice je sedmým nejčastějším zhoubným nádorem vůbec, přičemž jeho výskyt stále narůstá. V devadesátých letech 20. století incidence v Česku přesáhla 1000 případů ročně, dnes jsou tyto hodnoty více než dvojnásobné. Na melanom u nás každoročně umírá cca 350–400 nemocných. Dříve beznadějná situace pacientů s pokročilejším onemocněním se v posledních 10 letech začala měnit k lepšímu, zejména díky nástupu cílené a biologické léčby, včetně imunoterapie. Kniha vychází z aktuálního doporučeného postupu (aktualizace k začátku roku 2023) a obsahuje precizní doporučení pro diagnostiku a léčbu této malignity. Je určena především onkologům a dermatologům, užitečná bude rovněž pro všechny lékařské profese, které se mohou podílet na diagnostice a léčbě melanomu.
U dodávateľa
35,50 € 37,37 €

Zriedkavé nádory vaječníka


Autor v publikácii Zriedkavé nádory vaječníka predkladá komplexný pohľad na zriedkavé nádory ovária. Každá klinická jednotka obsahuje histogenézu, diagnostiku, liečebné postupy a v prípade malígnych foriem poliečebné sledovanie. Čitatelia ocenia krátky súhrn základných informácií na konci každej kapitoly. Práca je doplnená bohatými citačnými zdrojmi a je prínosom pri príprave lekárov na atestačnú skúšku z gynekológie a pôrodníctva a najmä pri štúdiu k subšpecializácii onkológia v gynekológii.Prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc. Gynekologicko-pôrodnícka klinika Fakultnej nemocnice Trnava Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Nemocnice Svet zdravia TopoľčanyVysokoškolská učebnice Zriedkavé nádory vaječníka přináší zcela aktuální informace o tématu, které zahrnuje sice vzácné nádory, ale je velmi rozsáhlé a často obávané, právě pro svou výlučnost a zdánlivou složitost. Takto extenzivně a přehledně není tematika neepiteliálních ovariálních nádorů v české ani slovenské literatuře aktuálně jinde zpracována. Učebnice je členěna logicky a přehledně. Jednotlivé části postupně rozvíjí základ diskutované a zkoumané problematiky od definic jednotlivých nádorových skupin, jejich typů, které shrnují jejich základní charakteristiky včetně epidemiologie a základních parametrů biologického chování – to je pro přehlednost a možnost použití této učebnice jako praktické příručky klíčové. Publikace bezesporu poslouží jako dlouholetá vysokoškolská učebnice pro profese zúčastněné v péči o ženy s neepiteliálními nádory vaječníků – nejen gy¬ne¬ko-logy/onkogynekology, ale i patology, endokrinology či urology.Prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a FNB
Na sklade 1Ks
31,35 € 33,00 €

Komplikace onkologických pacientů a možnosti jejich řešení v primární péči


Monografie prakticky zpracovává základní komplikace a postižení u onkologických pacientů v aktivní léčbě nebo po jejím ukončení. Zahrnuje specifické problémy, se kterými může být konfrontován lékař prvního kontaktu (praktický lékař, ambulantní specialista). Jednotlivé kapitoly přinášejí základní informace k projevům a diferenciální diagnostice konkrétní komplikace, jsou uvedeny základní postupy pro farmakologickou a nefarmakologickou intervenci.Autorský kolektiv vedený zkušeným autorem profesorem Vokurkou zpracoval široký okruh témat od kožní toxicity přes onkologické rány, postižení dutiny ústní, nevolnost a zvracení, horečky při infekci nebo malignitě, výživu a malnutrici, průjem a zácpu, bolest, únavu, krvácení, ascites, problematiku stomií, problematiku sexuality až po možnosti fyzické aktivity, rehabilitace, fyzioterapie a řešení akutních stavů v paliativní a domácí péči.Publikace je určena především pro denní praxi praktických lékařů a ambulantních specialistů, ale užitečná je i pro ošetřovatelskou praxi a domácí péči.
Na sklade 1Ks
13,81 € 14,54 €

A rák kódja


"A rák messze az orvostudomány legnagyobb rejtélye. Az orvosok és a kutatók már régóta feltárták a bennünket sújtó számos más betegség okait. A fertőzéseket baktériumok, vírusok és gombák okozzák. Az artériák elzáródása szívbetegséget, stroke-ot és perifériás érbetegséget okoz. A cisztás fibrózis genetikai betegség. A köszvényt a felesleges húgysav okozza. A gyakori betegségek között a rák egyedülálló. Mi váltja ki? Miért létezik? Egyáltalán mi ez? A rák megértésében három nagy paradigmán mentünk keresztül. A rákparadigma 1.0 a rákot a túlzott növekedés betegségének tekintette. A rákparadigma 2.0 a rákot véletlenszerű genetikai mutációkból eredő betegségnek tartotta, amelyek indokolatlan sejtburjánzást okoztak. Mindkét paradigma előmozdította a rák történetének megértését, de elmaradtak a megoldástól. A rák keletkezésének rejtélyét, az emberiség kezdeteitől egészen a többsejtű élet határáig követve, a rákparadigma 3.0 új betekintést engedett ebbe a megfoghatatlan ellenségbe. A rák semmi máshoz sem fogható, amivel az orvostudományban szembesülünk. A rák története elképesztőbb, mint egy sci-fi, és egy asztrobiológus néhány új megközelítése kellett ahhoz, hogy a helyes útra tereljen minket. A rákgyógyászat új paradigmájának felismerése azt jelenti, hogy évtizedek óta először van esélyünk arra, hogy valódi előrelépést érjünk el a rák elleni, régóta tartó háborúban. Egy új remény ébred. Egy új hajnal virrad."
U dodávateľa
16,06 € 16,90 €

Introduction to Clinical Oncology


V dobe nebývalého rozmachu modernej onkológie v diagnostike a liečbe je dôležité osvojiť si čo najrýchlejšie nové poznatky a postupy. Aktuálna obsažná anglojazyčná monografia z pera širokého autorského kolektívu odborníkov je určená študentom medicíny, ale môže mať významný prínos i pre lekárov. Nové informácie pribúdajú v onkológii rýchlejšie, než v iných odboroch a nie je jednoduché získať prehľad o prínose výsledkov klinických štúdií. Publikácia by mohla byť dostupná každému mladému odborníkovi v oblasti, dáva totiž odpovede na otázky a nejasnosti, ktoré prináša každodenná medicínska prax. Prínosom je prehľad možností jednotlivých typov liečby.
U dodávateľa
25,65 € 27,00 €

Etické problémy v onkologii, 3. vydání


Etikou se lékařský svět začal hlouběji zabývat v reakci na události 2. světové války v důsledku potřeby vyrovnání se i se selháním medicíny. Vycházející publikace je velmi zajímavá již tím, že problematice etiky v onkologii dosud nebyla komplexně žádná monografie věnována. Téma není zanedbatelné, neboť počet pacientů s nádorovým onemocněním u nás stoupá - incidence zhoubných novotvarů v České republice dlouhodobě roste a úmrtnost vykazuje stagnaci. Autorka, původním povoláním onkoložka, vykonává již dvacet pět let klinickou pastorační péči na Onkologické klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a částečně se věnuje i výuce mediků. Díky svým bohatým zkušenostem a osobní angažovanosti v práci s onkologickými pacienty a vynikající orientaci ve vývoji přístupu k nim napsala knihu, která pojednává o některých zásadních otázkách a problémech v onkologii souvisejících s lékařskou etikou. Kapitoly jsou věnovány vztahu filosofie a lékařské etiky, kodexům a etickým doporučením, právům pacientů, vztahu a komunikaci mezi lékařem a pacientem, etickým problémům souvisejícím s umíráním a smrtí, včetně přání zemřít, paliativní sedace a eutanázie. Ani ve třetím vydání nechybí kapitola Klinická pastorační péče. Jako poslední kapitola je zařazena kapitola Alternativní medicína. Vše je doplněno přílohami i seznamem použitých zkratek.
Na sklade 1Ks
13,18 € 13,87 €

Metastazující kolorektální karcinom


Cílem publikace je podat srozumitelný přehled o nových poznatcích v biologii, imunitě a diagnostice mCRC ve vztahu k existujícím a nově se objevujícím možnostem léčby. Stručně jsou vždy popsány mechanismy účinku léčiv, léčebné výsledky jsou obvykle uvedeny ve formě tabulek nebo grafů, přičemž zahrnuty jsou pouze výsledky z rozhodujících randomizovaných a/nebo kontrolovaných studií.
U dodávateľa
26,56 € 27,96 €

„Triple“ negativní karcinomy mléčné žlázy


Tzv. triple negativní karcinomy prsu (TNBC) představují morfologicky a geneticky heterogenní skupinu karcinomů mléčné žlázy, lišící se od ostatních podtypů vysokou mírou genové nestability, agresivním biologickým chováním, kratším obdobím bez progrese i relapsu onemocnění a specifickou odpovědí na léčbu. Diagnostikovány bývají spíše u mladších pacientek, nezřídka zároveň s prokázanou zárodečnou mutací v genech BRCA1/BRCA2. Současným trendem je, s ohledem na zvýšenou frekvenci rozvoje primární i sekundární rezistence k chemoterapii, hledání nových terapeuticky ovlivnitelných molekul, které by mohly významně potencovat účinnost podané neoadjuvantní chemoterapie a napomoci tak snížit riziko zakládání nádorových metastáz či návratu nemoci po vyléčení. Kniha je určena především onkologům, užitečná bude rovněž pro lékaře dalších odborností, kteří pečují o onkologické pacienty.
U dodávateľa
22,11 € 23,27 €

Anální spinocelulární karcinom


Kniha Anální spinocelulární karcinom se věnuje problematice onkologického onemocnění z pohledu etiopatogeneze, diagnostiky, prognostických faktorů a terapie dle individuálního rozsahu onemocnění. V posledních deseti letech došlo k zásadnímu zlepšení výsledků léčby a dosažení vysokého procenta její úspěšnosti je spojeno také s minimalizací vedlejších následků léčby. Využití široké spolupráce multidisciplinárního týmu a začlenění nových poznatků do personalizovaného terapeutického procesu přináší možnost zachovat vysokou kvalitu léčby pacientů nejen při vlastní léčbě, ale hlavně dlouhodobě po jejím ukončení.Cílem knihy je podat ucelený pohled a usnadnit rozhodování kolegů v jednotlivých fázích diagnostického a léčebného procesu. Radioterapie má v kurativní léčbě análního spinocelulárního karcinomu podstatné místo a z tohoto důvodu se jí v knize autoři věnují velmi detailně, a to od stanovení cílových objemů a rizikových orgánů přes plánování léčby a hodnocení toxicity až po dispenzarizaci.Kniha je určena především onkologům, užitečná bude rovněž pro chirurgy, gastroenterology a lékaře dalších odborností.
Na sklade 1Ks
22,11 € 23,27 €

Radiační onkologie


Radiační onkologie je lékařská specializace zabývající se terapeutickou aplikací radiace v léčbě malignit. Jde dnes o vysoce pokročilý obor, jehož úspěchy přispívají k zlepšující se prognóze onkologicky nemocných. Jde ovšem o velmi dynamický obor, který doznal v několika posledních letech pronikavých změn. Znalost nejen základních principů, ale rovněž aktuálních postupů a technik, je v současné onkologii naprosto stěžejním předpokladem úspěšné léčby, i samotné léčby lege artis.Autorský kolektiv, v jehož čele stojí prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc., přední expert oboru v České republice, připravil rozsáhlou a vysoce aktuální publikaci, která poskytne lékařům-onkologům základní vodítka pro každodenní praxi a rovněž bude sloužit pro přípravu na specializační zkoušky.
Na sklade 1Ks
89,08 € 93,77 €

Karcinóm prostaty


Rakovina prostaty je v současné době ve většine evropských zemí jedním z nejčastejších nádorových onemocnění u mužů. Představuje závažný problém z pohledu medicínského, sociálniho i ekonomického. Karcinomu prostaty a jeho výzkumu jsou v současné době věnovány obrovské finanční prostředky i úsilí mnoha týmů. Výsledkem je nepřeberné množství informací, úpravy stávajících diagnostických a terapeutických postupů, ale i zcela nové léčebné metody. Jednoznačným trendem je individualizace přístupu, který musí vycházet z precizní diagnostiky a konkrétní klinické situace, a potřeba multidisciplinární spolupráce mezi urology, klinickými a radiačními onkology i dalšími specialisty.Díky kolektivu autorů vedeném prof. Jánem Klimentem dostanou čtenáři do ruky vysoce aktuální, podrobný a přitom přehledný text věnující se všem aspektům diagnostiky a léčby karcinomu prostaty. Jsem si jist, že z monografie budou profitovat nejen jednotliví odborníci, ale v neposlední řadě i jejich pacienti. Prof. MUDr. Marko Babjuk, CSc.Karcinóm prostaty je závažným celospoločenským problémom vzhľadom na vysokú incidenciu tohto ochorenia. Vážnosť tejto diagnózy podnietila rozsiahly výskum, ktorý stále prináša nové poznatky. Prezen¬tácia nových poznatkov, ich správna interpretácia a zaradenie do klinickej praxe je potrebná a dôležitá pre optimálnu starostlivosť o pacientov s touto diagnózou.Predložená kniha podáva komplexný prehľad súčasných vedomostí o diagnostike a liečbe karcinómu prostaty. Kolektív autorov, ktorý sa veľa rokov venuje tejto problematike, dokázal výstižne a prehľadne interpretovať výsledky výskumu pre klinickú prax. Obzvlášť oceňujem, že kniha je napísaná jasne a zrozumiteľne nielen pre onkourológov venujúcim sa tejto problematike, ale aj pre širokú lekársku verejnosť. Doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc
U dodávateľa
38,00 € 40,00 €

Screening a diagnostika karcinomu prsu


Kniha reaguje na překotné změny v diagnostice a screeningu karcinomu prsu v České republice i celé Evropě v posledních deseti letech. Autoři z různých oborů zpracovali řadu témat stručným a přehledným způsobem.Součástí publikace jsou kapitoly věnované epidemiologii, screeningu a diagnostice v praxi, výsledkům screeningu u nás, histopatologii, dědičnosti, rizikovým faktorům, vlivu hormonů, vyšetřovacím metodám a intervencím a nádorovým markerům. Zařazeny jsou také kapitoly pojednávající o diferenciální diagnostice karcinomu prsu u mladých žen, těhotných a kojících, pacientek s prsními implantáty a u mužů.Závěrečné části se věnují hrazené a nehrazené péči, dávají příklady vyšetřovacích algoritmů a rozebírají chyby v komunikaci mezi zdravotníky a pacienty. Kniha je přínosná jak pro lékaře řady oborů (gynekology, praktické lékaře, chirurgy, radiology), tak pro radiologické asistentky a všeobecné sestry.Publikace je doplněna obrazovou dokumentací z bohatého archivu autorů.
Na sklade 4Ks
11,84 € 12,46 €

Kardiovaskulárne komplikácie pri mnohopočetnom myelóme


Obsah: Zoznam skratiek Predhovor 1 Kardio-onkológia a mnohopočetný myelóm 2 Kardiotoxicita antimyelómovej liečby 3 Diagnostika kardiotoxicity 4 Prevencia kardiotoxicity 5 Odporúčania pre podávanie kardiotoxickej liečby
U dodávateľa
12,54 € 13,20 €

Zhoubné nádory močového měchýře


Zhoubné nádory močového měchýře patří k nádorům se vzrůstající incidencí, samostatně zpracovaná tato problematika ale dosud u nás knižně nevyšla. Proto je nová monografie autorského kolektivu pod vedením zkušeného onkourologa z Masarykova onkologického ústavu významným počinem v domácí literatuře. V oblasti zhoubných nádorů močového měchýře bylo dosaženo pokroku v oblasti diagnostiky i léčby. V rámci diagnostiky se vylepšují endoskopické možnosti, do klinické praxe se zřejmě brzy dostanou neinvazivní diagnostické techniky charakteru tekuté biopsie. Zdokonalují se také zobrazovací metody, nejenom výpočetní tomografie, ale také vizualizace nádorů pomocí magnetické rezonance. Velmi důležitá je subtypizace nádorů, která vypovídá o charakteru a chování dané histologické jednotky a má i svou prognostickou hodnotu. V rámci chirurgické léčby dochází k výraznému zlepšování operačních technik, používají se nové metody radioterapie, které snižují akutní a chronické nežádoucí účinky. Významné jsou též nové možnosti systémové léčby a imunoterapie chechkpoint inhibitory. Všechny tyto aspekty reflektuje nová monografie. Kniha je zajímavá pro onkology, urology, gynekology, chirurgy, lékaře oboru radiologie a zobrazovací metody, genetiky a praktické lékaře.
U dodávateľa
7,88 € 8,29 €

Trombóza a malignita


Kniha vznikla pod edičním vedením docentky Jany Hirmerové z Interní kliniky Fakultní nemocnice Plzeň a Lékařské fakulty v Plzni. Jde o první komplexní pohled na závažnou problematiku žilního tromboembolismu u pacientů s malignitou.Uvádí epidemiologické údaje, patofyziologické souvislosti, současná doporučení pro prevenci a léčbu, výsledky nových studií, možnosti onkologického screeningu u pacientů s tromboembolismem. Publikace se zabývá i některými specifickými problémy onkologických pacientů s žilním tromboembolismem a jejich řešením v klinické praxi.Kniha zaujme především internisty, angiology, onkology a praktické lékaře, ale i všechny ostatní odbornosti lékařů, kteří mají v péči pacienty s onkologickým onemocněním.
U dodávateľa
18,56 € 19,54 €

Specializovaná ošetřovatelská péče v onkourologii


Zhoubné nádory močového měchýře patří svým výskytem na druhé místo mezi urogenitálními malignitami u mužů, na sedmé místo u žen a celkově jsou čtvrtou nejčastější malignitou u mužů po karcinomu prostaty, plic a tlustého střeva.Nádor močového měchýře ovlivňuje život pacienta po fyzické, psychické a sociální stránce. Cílem léčebné a ošetřovatelské péče je zlepšit kvalitu života pacienta v co možná nejvyšší míře. Specializovaná ošetřovatelská péče pomáhá nemocnému řešit jeho problémy a sestře dává možnost cíleně reagovat na jeho stav a zaměřit se na intervence vedoucí ke zlepšení kvality života.
Na sklade 2Ks
9,86 € 10,38 €