Jazyk


Veková kategória


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Rezervácia na predajni


Edície


Knihy - Východné náboženstvá strana 1 z 33

Vallási élet Kínában


E könyv tanulmányai a Kínában honos főbb vallásokat - konfucianizmus, taoizmus, buddhizmus, az iszlám és a kereszténység, valamint az ún. "népi vallás" - nem külön-külön és nem tanításaik szerint vizsgálják, hanem a vallásgyakorlás mindnyájukban közös kifejezésmódjait ragadják meg. Mindegyik vallás, sőt spirituális keresés megjelenhet szent szövegek értelmezéseként és követéseként; összpontosíthat az én, a személyiség fejlesztésére és átalakítására; megtalálhatja lényegét a liturgiában, a rítusok gyakorlásában; azonnali gyakorlati eredmény reményében egyszerű mágikus vagy rituális cselekményeket végezhet; s végül a vallás gyakorlása által az emberek és istenségek (ősök) közötti viszonyt építi, vagy közösségeket hoz létre. A vallás megélésének módjait a könyv rendkívül széles összefügésekbe helyezi. Leírja a vallásosság megjelenését egy modern metropoliszban, majd Kína falusi vidékein, továbbá a határvidékek nemzetiségei között. S mivel Kínában a vallás nem különült el (az európai fogalmaknak megfelelő zárt rendszerként) az évezredes szokásrendtől, az élet minden oldalának megvannak a vallási vonatkozásai. A saját testhez való, a kínaiak számára alapvető viszony nemcsak a teljes egészségre törekvést tartalmazza, hanem a például a halhatatlanság célkitűzését is; de innen ágaznak ki a harcművészetek, sőt a biológiai és társadalmi nemiség kérdései. Évezredes meggyőződés az ember egysége a kozmosszal ("a menny és az emberiség egysége"), s ennek erkölcsi vonatkozása is van: az erők egyensúlyának megsértését a kozmosz megbünteti. Ezt a kultúrát egy hatalmas állami/birodalmi szervezet hordozza. Tanulmányok sora foglalkozik az állam és a vallás (egyházak) viszonyával az ősi császárságtól napjainkig, kitérve például az új keletű piacgazdaság hatására a vallási megújulásra. A kötet végül a globalizáció és a kínai vallásosság összefüggéseit járja körül.
U dodávateľa
14,72 € 15,49 €

Vimalakírtiho sútra


BUDDHISMUS – MAHÁJÁNA – PRAMENNÉ TEXTY V 1. století př. n. l. se začínají v severní Indii objevovat nové texty, které zásadním způsobem přepisují zavedenou buddhistickou tradici. Literárním skvostem mezi těmito tzv. mahájánovými spisy je Vimalakírtiho sútra (konec 1. stol. n. l.), jejíž ústředním tématem je dodnes převratná myšlenka neduality vnímání. Zatímco v Indii se tento zdramatizovaný výklad nauky netěšil širší oblibě, jeho úspěch ve východní Asii byl dechberoucí. Důvodem této popularity, která ale nikdy nepřerostla v kult, může být fakt, že zatímco většina buddhistických spisů je přímočarým dialogem Buddhy s některým z jeho žáků, Vimalakírtiho sútra se vyznačuje zápletkou a propracovaným dějem, jehož hlavním protagonistou není putující asketa Šákjamuni, ale laický stoupenec mahájány ponořený do světa plného nedokonalostí. Jednou z těchto nedokonalostí je „nemoc“, kterou na sebe Vimalakírti v samém začátku sútry bere a od níž se následně odvíjí celá filozofická diskuze. Ta svou bohatou představivostí a propojením různých světů bortí zavedené představy svých aktérů o čase, prostoru a o tom, co lze, či nelze vyjádřit jazykem. Překlady Vimalakírtiho sútry do západních jazyků až donedávna vycházely výhradně z čínských a tibetských interpretací sútry, naproti tomu český překlad je převodem nově objeveného (1999) sanskrtského rukopisu. Ke kořenovému textu je pak přidán výběr z komentářů slavného překladatele do čínštiny Kumáradžívy a jeho dvou spolupracovníků, který tvoří druhou část knihy. Samotný text je doplněn poznámkami, předmluvou a doslovem překladatele. Jan Vihan vystudoval sinologii a sanskrt v anglo-americkém prostředí, dlouhodobě pobýval v Indii a v Číně. Působí v Orientálním ústavu AV ČR a externě vyučuje buddhismus na Ústavu asijských studií FF UK a stejnojmenné katedře UPOL.
U dodávateľa
28,63 € 30,14 €

Múdrosť taoizmu: Cesta k vnútornej rovnováhe


Cesta k vnútornej rovnováhe Začítajte sa do umenia taoizmu. Slávna majsterka taoizmu vám vysvetlí, ako žiť harmonický život! Taoizmus nie je len náboženstvo, v prvom rade je to filozofia a učenie, ako žiť plnohodnotný život. Ten stojí na štyroch pilieroch: verejnom, domácom, súkromnom a duchovnom. Ak je niečo, čo majú všetci taoisti spoločné, je to prítomnosť a vyváženosť týchto aspektov v ich živote. Eva Wong využíva učenie taoistických majstrov na to, aby vysvetlila základné koncepty týchto štyroch aspektov. Zjednodušuje ich a odstraňuje prekážky k ich porozumeniu, vďaka čomu sú plne zrozumiteľné aj pre moderného čitateľa. Vykročte na neobvyklú a pútavú Cestu, a zamyslite sa nad rovnováhou vlastného bytia. Nad vyvážením svetskej (jang) a duchovnej (jin) múdrosti vo svojom živote. Naplňte sa vnútornou spokojnosťou a jednoduchosťou a ponorte sa do umenia taoizmu! Z anglického originálu Being Taoist (Shambhala Publications, Boulder, 2015) preložila Jana Lazarová.
Na sklade > 5Ks
17,01 € 17,90 €

dostupné aj ako:

Tibetská kniha o životě a smrti, 5. vydání


Toto fenomenální dílo lze chápat jako úvod do budhistického nazírání duchovní skutečnosti. Seznamuje čtenáře s meditačními technikami, osvětluje fenomény karmy a znovuzrození, radí, jakým způsobem se připravit na cestu ke smrti. Především se ale text detailně zabývá přechodným stavem vědomí a nevědomí po smrti, tzv. "bardem", a rozkrývá tak řadu otázek, jež si lidstvo klade od nepaměti. Tibetská kniha o životě a smrti představuje unikátní syntézu budhistické tradice a západního myšlení. Sogjal Rinpočhe se sice narodil v Tibetu a byl žákem duchovního mistra Džamjang Khjence Čhökji Lodöa, po čínské invazi Tibetu však podobně jako Dalajláma odešel do exilu a od 70. let začal na Západě předávat tibetské učení.
Na sklade 1Ks
26,02 € 27,39 €

Dévímáhátmja: Oslava bohyně


Dévímáhátmja je vůbec prvním dochovaným dílem sanskrtské literatury, které se soustavně zabývá postavou bohyně. Třebaže se nad přesnou datací tohoto nepříliš rozsáhlého anonymního spisu vznáší řada otazníků, od okamžiku jeho vzniku se jedná o konstitutivní kanonický text nového náboženského proudu, tzv. šaktismu, který Indii ve druhé polovině prvního tisíciletí zaplavil a jako mocný živel v ní dodnes zůstává přítomen. Podle nábožensko-filozofického přesvědčení šaktismu je bůh jakožto nejzazší realita ztotožněn se ženou, jež stojí nad vesmírem, současně je v něm však vždy nerozlučně přítomna. Dévímáhátmja se rovněž stala textem liturgickým, protože její verše jsou již po staletí dennodenně recitovány v nesčetných chrámech i domácnostech během rituálů k poctě bohyně. Vyprávěcí jádro spisu tvoří tři slavné mýty líčící vítězství bohyně nad silami zla, které se v indické kultuře dočkaly mnoha uměleckých ztvárnění i variací. Hymny, jež bohyni oslavují, jsou pak pěknou ukázkou tohoto v sanskrtské literatuře tolik oblíbeného žánru. Český překlad doprovází odborný úvod zasazující kult bohyně do historického kontextu vývoje indických náboženských představ, interpretace celého spisu i jeho dílčích pasáží a také množství vysvětlujících poznámek.
Na sklade 1Ks
11,84 € 12,46 €
  • 5 /5

Doktrína probuzení


Proslulý italský znalec náboženství, filosof a esoterik Julius Evola (1898–1974) v knize Doktrína probuzení vyzdvihuje raný buddhismus jakožto duchovní nauku, jež neztrácí čas spekulacemi a obřady a směřuje výhradně k odpoutání a vnitřní nepodmíněnosti. Označuje jej za učení vyhrazené pro elity, přičemž jeho pozdější podobu náboženství přístupného každému považuje za úpadkovou. Tvrdí, že jádro buddhismu je metafyzické a iniciační, takže jakákoli interpretace buddhismu coby pouhého moralismu stojícího na soucitu, humanitarismu a utíkání před životem je veskrze plytká, profánní a povrchní. Evola prohlašuje původní buddhismus za doktrínu, jež plně odpovídá vnitřnímu rozpoložení kasty kšatrijů čili válečníků. Tito válečníci hrdinně neulpívají na ničem z tohoto ani žádného jiného světa, dokonce ani na samotné ideji „odpoutání“. Zabývá se především praktickou stránkou buddhismu, jeho propracovaným systémem askeze a svůj výklad opírá zásadně jenom o nejstarší buddhistické texty. Tvrdí, že techniky oproštění lze snadno oddělit od zbytku Buddhovy nauky, takže jich ve svém každodenním životě mohou využít i nebuddhisté.
Na sklade 1Ks
25,50 € 26,84 €

Cesta zenu


Západní myšlení se v našem století změnilo tak prudce, že se nacházíme ve stavu značného zmatku. Nejen že existují vážné obtíže v komunikaci mezi intelektuály a širší veřejností, ale postup našeho myšlení i samotných našich dějin značně podkopal předpoklady „zdravého rozumu“, které leží v kořenech našich sociálních konvencí a institucí. Důvěrně známá pojetí prostoru, času a pohybu, přírody a přírodních zákonů, dějin a společenské změny, a konečně lidské osobnosti samotné se rozplynuly a my shledáváme, že jsme vrženi do univerza bez mezí, které stále více připomíná buddhistický princip „velké prázdnoty“. Rozličné moudrosti Západu, náboženské, filosofické a vědecké, nenabízejí mnoho návodů pro umění žít v takovém univerzu a shledáváme, že vyhlídky na nalezení vlastní cesty v tomto bezbřehém oceánu relativity nás spíše děsí. Jsme totiž zvyklí na absolutna, na pevné principa a zákony, kterých se můžeme držet a tím dosáhnout duchovní a psychologické jistoty. Proto je myslím takový zájem o kulturně produktivní způsob života, který si po nějakých patnáct století liboval v „prázdnotě“ a který nejen že z ní nemá hrůzu, ale spíš ji považuje za pozitivní, za potěšující. Abychom použili jeho vlastních slov, situace zenu vždy byla — „Nahoře ani taška na střeše, která by kryla hlavu, dole ani píď země pro chodidla.“
Na sklade 2Ks
17,33 € 18,24 €

Večný život pod drobnohľadom


Mnohí katolíci opúšťajú Cirkev a hľadajú útočisko vo východných náboženstvách, pretože hľadajú duchovnosť s väčšou hĺbkou, než akú nachádzajú v katolíckej tradícii. Nemusia však hľadať inde. Ralph Martin vytvoril klenot medzi príručkami pre tých, ktorí sa chcú vydať na cestu svätosti, a to skvelým štýlom a jazykom, ktorý je zrozumiteľný a zaujme aj moderného čitateľa. Každý, či už kňaz, rehoľník alebo laik, ktorý hľadá úplný plán duchovnej cesty, ho v tejto knihe nájde. Autorovou osobitnou genialitou je sprístupnenie najhlbších duchovných pokladov siedmich učiteľov Cirkvi: Terézie z Lisieux, Terézie z Avily, Kataríny Sienskej, Augustína, Jána z Kríža, Františka Saleského a Bernarda z Clairvaux. Títo siedmi velikáni jasne ukazujú cestu, ktorá vedie k cieľu nášho života – zjednoteniu sa s Bohom vo večnosti, kde dosiahneme splnenie všetkých svojich túžob. Toto inšpirujúce dielo, plné pochopenia ľudských slabostí, je užitočné na ceste k večnosti podobne ako mapa. Keď budeme potrebovať usmernenie na určitom úseku cesty, môžeme sa k nej opakovane vrátiť. Múdrosť týchto svätých je spoľahlivá, nadčasová a ochotne nám podá pomocnú ruku vždy, keď ju budeme potrebovať.
Na sklade 2Ks
13,21 € 13,90 €

dostupné aj ako:

Zvídavá bdělost


Příručka vipassany čili meditace vhledu pro běžný život obsahuje třicet jedna meditací na každý den a v krátkých kapitolkách nám přesně ukazuje, jak budovat naši každodenní meditační praxi, aby vytrvale rozvíjela uvolněnost, svěžest, radost, mír, moudrost a probuzení. Autorův styl je srozumitelný a snadno přístupný, prodchnutý osobní zkušeností a lehkostí; jeho učení je proloženo řadou přirovnání a praktickými příklady.
Na sklade 1Ks
14,53 € 15,29 €

Tajemství zlatého květu 4. vydání


Další vydání jedinečného textu esoterického taoismu, doprovázeného komentáři C. G. Junga. Kniha zprostředkuje vhled nejen do tajné náboženské tradice staré Číny, ale seznamuje zároveň s Jungovým názorem na vztah západní a východní tradice, jakož i s jeho koncepcí nevědomí.
Na sklade 1Ks
11,39 € 11,99 €

Život vznešeného Kršny


Bhágavatapurána (pravděpodobně 10. stol. n. l.) patří k nejvýznamnějším dílům sanskrtské literatury a tvoří jeden z nosných pilířů indických náboženských tradic. Rozsáhlý kolektivně-anonymní spis je nejznámějším a současně i nejvlivnějším plodem mimořádně produktivního žánru nábožensko-vyprávěcí literatury, souhrnně nazývaného purány. X. kniha tohoto díla líčí klasický životopis boha Kršny, který sestoupil na Zem, zrodil se jako člověk, vyrůstal mezi pastýři v kraji zvaném Bradžsko a v dospělosti se stal věrným ochráncem nejen svého klanu, ale všech dobrých a spravedlivých lidí. Poutavou vyprávěcí linku doplňují závažné filozofické pasáže, týkající se představ o podstatě boha, člověka a jejich vzájemného vztahu. Text rovněž vykazuje značné literární kvality, které oceňovaly nejen celé generace indických umělců a myslitelů, ale také běžných posluchačů a čtenářů Kršnova životního příběhu. Český překlad tohoto kanonického díla je vůbec první ucelenou ukázkou puránového žánru pořízenou přímo ze sanskrtského originálu.
Na sklade 1Ks
26,56 € 27,96 €

Etika pro dnešní svět


Jeden z nejvýznamnějších myslitelů současnosti, tibetský duchovní vůdce dalajlama, předkládá v této knize výsledek svých celoživotních úvah o člověku, jeho životní cestě a hodnotách, které mu mohou pomáhat. Ačkoli čerpá ze zdrojů vlastní náboženské tradice, jeho pojetí etiky překračuje hranice náboženství a je univerzálně srozumitelné a přijatelné. Základními kameny jeho etického systému je soucítění, které je vlastní všem lidským bytostem, ale také kritické myšlení a spravedlnost.
Na sklade 5Ks
11,39 € 11,99 €

Otázky a odpovědi


Krišnamurti byl indický filozof a významný duchovní učitel 20. století. Bývá spojován i s Teosofickou společností, přestože se od ní později oddělil, jelikož nechtěl patřit ke žádnému kultu, organizaci či náboženskému hnutí. Jeho krédem při hledání pravdy byla svoboda a přesvědčení, že pravdu nelze organizovat. Krišnamurtiho filosofie připomíná evropský existencializmus, ale vychází také z ducha tradic východního náboženského myšlení (upanišády a buddhizmus). Tato publikace obsahuje Krišnamurtiho přednášky z let 1979-1980, které se konaly v Anglii, USA a Švýcarsku. Témata, o nichž se zde uvažuje: Jáství, bezpečí, emoce, slova, vhled, vzděláváná, bolest, pravda, násilí, naděje, tvořivost, jednání, strach, reinkarnace, smrt, nespokojenost, osvícení, sex, vědomí, zodpovědnost, symboly, víra, svoboda...
Na sklade 2Ks
8,54 € 8,99 €

Dalajlama: Co je nejdůležitější


Noriyuki Ueda rozmlouvá s Jeho Svatostí dalajlamou Dalajlama: Co je nejdůležitější. Rozhovory o hněvu, soucitu a lidském konání Před několika lety vedl významný kulturní antropolog Noriyuki Ueda dvoudenní osobní rozhovor s dalajlamou. Vzešla z něj tato knížka obsahující překvapivé pravdy a poznání, velmi autentická a založená na zdravém přístupu. Otevřete knihu na kterékoli straně a dočtete se moudrá slova o tom, co v životě hraje největší roli. Není třeba přimknout se k nějaké doktríně či politickému systému, ale podstatné je žít s otevřenou myslí a srdcem.
Na sklade 1Ks
11,12 € 11,70 €

Slova posledního dalajlamy


Autor nám postavu dalajlamy přibližuje vlastními zkušenostmi s tibetskou kulturou a také přátelstvím, které s dalajlamou už dlouho vede. Dozvíte se, co si dalajlama myslí o nejaktuálnějších světových problémech současnosti jako je například migrační krize, evropská krize nebo globální oteplování.
U dodávateľa
8,88 € 9,35 €

Hinduismus


První část čtyřsvazkového díla zahrnuje některé hymny a písně z véd, výňatky z komentářů bráhman, výběr z upanišad, vybrané partie ze šáster, Bhagavadgítu, několik dalších kratších textů z Mahábháraty a ukázky z purán. Jednotlivé oddíly jsou opatřeny kratšími úvody, poznámkami a vysvětlivkami, celý svazek pak doprovází výběrová bibliografie.
Na sklade 2Ks
13,02 € 13,70 €

Usiluj o štěstí a získej osvícení


Usiluj o štěstí?! Absurdní rada, že? Odjakživa jste věřili, že osvícení by vám mělo přinést nepřetržité potěšení, či dokonce blaženost. A že předpokladem získání osvícení je vyhýbat se štěstí, nebo dokonce libovat si v utrpení. Je-li to váš případ, vítejte u nového, osvěžujícího pochopení! Kniha Usiluj o štěstí a získej osvícení totiž staví celé téma osvícení neboli Sebe-uvědomění vzhůru nohama. Raméš Balsekar filosof, srozumitelný učitel advaity, autor tří desítek titulů vás povede krok za krokem k porozumění vztahu mezi štěstím a osvícením. Ujistí vás, že ačkoli nejistota je samým základem každodenního života (nikdo nemůže vědět, zda mu následující okamžik přinese potěšení, nebo bolest), plně svobodná vůle udělat v kterékoli situaci přesně to, co udělat chceme, je naším vrozeným právem stejně jako právo na bezpodmínečné životní štěstí. Je však důležité pochopit, co oním bezpodmínečným štěstím je. Tak jako novorozeně intuitivně hledá matčin prs, jediným smyslem života je hledání štěstí a nikoliv osvícení, protože osvícení nikdy nebylo úředně ověřitelnou událostí. Usiluj o štěstí a získej osvícení je textem promlouvajícím z pozice autority, která se zakládá na osobní zkušenosti získané díky Boží milosti. Pro tradiční hledající, kteří jsou zajatci svých nepřeberných představ, nemusí být snadné tuto knihu přijmout. Avšak následovníci skutečných mistrů, jakým byl Ramana Mahárši, přivítají její moudrost jako nebeskou manu
U dodávateľa
14,87 € 15,65 €

Tajnosti indické


Kniha, která představila velkého mudrce Ramana Maharišiho a jeho učení Západu a završila v třicátých letech úspěšné pátrání autora po prorocích bezčasé moudrosti, je zároveň odhalením duchovní Cesty a technik k duchovnímu nalezení Sebe pro denní život. Předností autora je, že sám prošel cestou vnitřního sebepoznání pod vedením Šrí Ramana Maharišiho a dalších Učitelů a Mudrců. Podnikal výzkumné výpravy v oblasti Indie, cizincům dosud neznámé. V době, kdy byla kniha napsána, existovaly v Indii dvě důležité skupiny mystiků. Známou skupinu tvořili zaklínači hadů, hypnotizéři, věštci a jiní, kteří vyvinuli zvláštní schopnosti a na svém poli působnosti dosáhli určité síly. Druhá skupina sestávala z lidí, kteří pátrali po Bohu pomocí různých meditačních praktik. Tato skupina mystiků byla počtem menší, ale byli roztroušeni po celé Indii a hráli důležitou roli v kultuře Indie.
Na sklade 1Ks
19,33 € 20,35 €

Čínský zen


Chcete dosáhnout štěstí, vnitřního uvědomění a duchovní stability? Právě zen, který v sobě zahrnuje orientální moudrost, vám v tom může výrazně pomoci. Smyslem zenové meditace je pročistit mysl tak, aby se stala průzračnou jako voda. Tato kniha vás na základě tradičních buddhistických rčení, příběhů a dialogů seznámí s učením starých zenových mistrů, kteří své žáky dokázali zbavit vnitřního napětí a konfliktů. Zároveň se zde dozvíte o počátcích a vývoji zen buddhismu v Číně a jeho rozsáhlém vlivu na určité literární směry.
U dodávateľa
10,35 € 10,89 €

Kategória "Východné náboženstvá" zahŕňa rôzne náboženské systémy, filozofie a duchovné tradície, ktoré vznikli a vyvinuli sa v regiónoch Ázie a Blízkeho východu. Tieto náboženstvá a filozofie majú dlhú históriu a hlboký vplyv na kultúru, spoločnosť a myslenie v týchto oblastiach. Kladieme dôraz na rozmanitosť a šírku náboženských presvedčení, ktoré patrí do tejto kategórie, a pokúšame sa poskytnúť informácie o jednotlivých náboženstvách a filozofiách, ich dejinách, učeniach, praktikách a dôležitých postavách.