! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Jazyk


Veková kategória


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Knihy - Rodinné právo strana 1 z 4

Právne postavenie maloletého dieťaťa vo vzťahu k jeho rodičom


Rodina je fenomén, ktorého význam pretrval bez ohľadu na spoločenskú dobu. Rodina súčasnosti je však odlišná. Stretáva sa s novými výzvami, na ktoré naše právo ešte nestihlo systematicky zareagovať. Autorka v predkladanej publikácii na niektoré z týchto zmien upozorňuje a prostredníctvom všeobecne akceptovaných princípov rodinného práva navrhuje možnosti riešenia aktuálnych výkladových problémov. Publikácia je tak súborom ako teoretických, tak aj praktických poznatkov z oblasti rodičovskej zodpovednosti k dieťaťu. Obsahuje témy, ktoré boli v slovenskom právnom prostredí doteraz spracovávané len veľmi okrajovo, ako napríklad autonómiu rozhodovania dieťaťa, legálnosť telesných trestov na dieťati, vzájomný vzťah rodičov pri zastupovaní dieťaťa či spravovanie majetku dieťaťa rodičmi.
Na sklade 2Ks
27,55 € 29,00 €

Rodinná ústava


Rodinné a podnikateľské procesy v rodinnej firme nie je možné od seba odtrhnúť. Práve najexplicitnejším znakom rodinných podnikov je vzájomná závislosť firmy a rodiny. Vplyv rodiny na podnik je veľmi veľký. Preto sme pre vás pripravili jedinečnú knihu, ktorá vám nielen pomôže preklenúť problémy s tým súvisiace, ale vás nasmeruje k viacgeneračnosti rodinného biznisu. Ide o jedinečnú publikáciu pre každého, kto chce zabezpečiť pokračovanie svojho rodinného biznisu. Ponúka praktické rady a návody, ako si vytvoriť svojpomocne rodinnú ústavu, ktorá pomôže upevniť budúcnosť a nasledovníctvo rodinnej firmy.
U dodávateľa
189,05 € 199,00 €

Rodinné právo, 3. vydání


Třetí, podstatně přepracované a aktualizované vydání učebnice rodinného práva, napsané čtivě a srozumitelně, reaguje na poměrně rozsáhlou novelu občanského zákoníku a procesních předpisů ve věci tzv. dětských dlužníků. S ochranou majetkových zájmů dětí i zletilých je spojeno přijetí dalších zákonů, zejména zákona o náhradním výživném a novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí. V návaznosti na judikaturu Evropského soudu pro lidská práva došlo také k narušení zásady res iudicatae v paternitních věcech posuzovaných podle třetí domněnky otcovství v dobách, kdy nemohly být použity genetické testy profilování DNA, a k zakotvení možnosti obnovy řízení. V učebnici uváděné modelové příklady a právní věty vycházející z ustálené soudní praxe přispívají k pochopení poměrně složité a komplexní materie věnované nejen rodinnému právu, ale i jeho procesním aspektům a širším souvislostem. Erudovaní autoři učebnice, působící na Právnických fakultách Masarykovy univerzity v Brně, Univerzity Palackého v Olomouci a Západočeské univerzity v Plzni, psali svoje texty nejen pro vysokoškolské studenty, ale i pro odbornou právnickou veřejnost, která se rodinným právem a právy dítěte ve své praxi zabývá.
U dodávateľa
45,46 € 47,85 €

Úprava výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom


Úprava výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom po rozvode (rozchode) rodičov a jej správne uchopenie je aktuálnou výzvou, s ktorou bojuje aplikačná prax. Táto publikácia poskytuje teoretický aj praktický pohľad na túto problematiku a predkladá možné riešenie (návrh postupu), ako dosiahnuť spravodlivé usporiadanie vzťahu medzi rodičmi a deťmi, ktoré zohľadňuje najlepší záujem maloletého dieťaťa a rovnaké práva oboch rodičov. Zameriava sa na analýzu a zhodnotenie platnej právnej úpravy, rozhodovacej činnosti a postupu súdov vo veciach úpravy výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom. Jej základným zámerom je identifikácia problematických bodov, nájdenie spôsobu na zoptimalizovanie, zrýchlenie a zefektívnenie súdneho konania v týchto veciach, navrhnutie opatrení na odstránenie identifikovaných nedostatkov a prípadných zmien právnej úpravy.
Na sklade 2Ks
28,41 € 29,90 €

Rodinné konflikty a mediácia - ďalšie umenie možného


Viete, ako riešia helikoptéroví a kosačkoví rodičia s tigrou matkou a tenisovým otcom problém, kto z nich horšie vychováva svoje dieťa? Čo spája Carla Junga, Salvadora Dalího, Vincenta van Gogha či Petra Sellersa? Prezradíme, že sa narodili po smrti svojich súrodencov ako tzv. náhradné deti a významne to ovplyvnilo ich manželský život. Alebo, že tzv. mingles vzťahy sú novým fenoménom v partnerskom alebo manželskom živote, kedy sú si ľudia verní, prechovávajú voči sebe úctu a rešpekt, ale nezdieľajú spolu jednu domácnosť? Respektíve, akými spôsobmi možno účastníkom rodinných konfliktov pomôcť pri zachovaní tváre, obnove tváre či ochrane tváre? Autor sa venuje aj iným, pri riešení rodinných konfliktov doteraz pomerne neznámym témam, o.i. teórii hier, vrátane populárnej Nashovej dilemy, komunikačným stretom jazykových žánrov, bojom s hanbou, trápnosťou a rozpakmi, humoru ako pomocníkovi pri riešení konfliktov, problémom tzv. sendvičovej generácie, príčinám čoraz rozšírenejších sivých rozvodov seniorov, dôvodom zavrhnutia rodičov a starých rodičov, ale aj nastaveniu správnej atmosféry v rodinných firmách... S týmito otázkami, a samozrejme aj s mnohými ďalšími, sa môže čitateľ oboznámiť v publikácii Rodinné konflikty a mediácia ďalšie umenie možného, ktorá je určená nielen rodinným mediátorom, ale napríklad aj sudcom, sociálnym kurátorom, zamestnancom rôznych štruktúr ÚPSVaR-ov, pedagógom či pracovníkom v školských zariadeniach výchovného poradenstva alebo v neštátnych akreditovaných organizáciách. Cieľom autora bolo osloviť aj predstaviteľov partnerských profesií, ako sú advokáti, notári, psychológovia, kouči, profesionálni náhradní rodičia, rôzni vzťahoví poradcovia. Uvoľnený a neformálny štýl predurčuje publikáciu aj pre širšiu, laickú verejnosť, ktorá má záujem sa oboznámiť s novým pohľadom na riešenie rodinných konfliktov.
Na sklade 2Ks
17,05 € 17,95 €

Najlepší záujem dieťaťa


Kritérium najlepšieho záujmu maloletého má svoje dominantné postavenie v rodinnoprávnych veciach, t. j. takých, ktoré sú v rovine hmotného práva regulované v našich vnútroštátnych podmienkach predovšetkým zákonom o rodine, a v procesnom režime sa premietajú v konaniach podľa Civilného mimosporového poriadku. Predkladané dielo má za cieľ analyzovať pojem najlepšieho záujmu maloletého dieťaťa vo sfére súkromnoprávnych vzťahov s dôrazom na riešenie širokého spektra právnych otázok, t. j. najmä ako samotná hmotnoprávna úprava reflektuje na potrebu ochrany maloletého ako slabšieho, ohrozenejšieho druhu subjektu súkromnoprávnych vzťahov a či aj napriek nastaveniu takejto ochrany je toto v kontexte postavenia maloletého dostačujúce. Autori uvedené analyzujú v konaní o určenie otcovstva, v konaní o návrat dieťaťa do cudziny pri jeho neoprávnenom premiestnení alebo zadržaní. Kolektív autorov Beata Swanová, Koromház Peter, Demjanovič Daniel, Vaněk Radim, Klincová Zuzana, Sedliak Vladimír, Raková Karin, Lucia Danišovičová, Burajová Barbora, Karkošková Slávka, Marica Pirošíková, Čipková Tamara, Rubisová Ivana, Mátejová Alena, Ivana Zmeková, Lila Bronislava Pavelková
Na sklade 1Ks
27,55 € 29,00 €

Když běžné postupy selhávají


Co máme dělat, když nás bije? Kdyby tady nebyl, všem by se ulevilo! Sahá na mě, mám si to nechat líbit? Je nás málo, jak se jim máme věnovat individuálně? Kdyby měl někoho jenom pro sebe, tak by to s ním šlo, ale takhle to nejde! Nechce jíst! Jí až moc! Štvou mě kolegové, kdyby mu to nedovolili, tak je v pohodě! Štvou mě kolegyně, kdyby mu to dovolily, tak je v pohodě! Za všechno můžou rodiče, nenastavili mu pořádný hranice! Podobné otázky a stížnosti můžeme často slyšet od pracovníků v sociálních službách, kteří mají na starost klienty se souběhem mentálního handicapu a těžšího problémového chování. V České republice prozatím chybí ucelený model sociálních služeb pro lidi s takovýmto typem handicapu, kteří potřebují vyšší míru podpory. Publikace toto téma otevírá, nemá však ambici představit ucelený model práce s lidmi s chováním náročným na péči. Zabývá se hlavně otázkou systémového rozpoznání klienta s vyšší mírou podpory a metodikou práce s lidmi s těžším problémovým chováním pro pečující personál. Autor vychází z osobních zkušeností s klienty a ze supervizí v různých zařízeních. Na konkrétních příkladech ukazuje, jak lze o klientech uvažovat a co s nimi dělat.
U dodávateľa
8,48 € 8,93 €

Společné jmění manželů a exekuce


Vyřešení otázek spojených s postihem SJM a nyní již výlučného majetku manžela povinného v exekuci v režimu od 1. 1. 2014 představuje velkou výzvu. Nová hmotněprávní úprava SJM je totiž komplikovaná sama o sobě. Navíc procesní předpisy na nové hmotné právo upravující SJM a meze jeho ochrany dostatečně nezareagovaly. Existuje tedy mnoho bílých míst, která bude muset vyplnit judikatura. Monografie obsahuje čtyři základní části. V úvodních kapitolách vymezuje základní pojmy a souvztažnosti, na které je třeba dbát při řešení postihu SJM nebo nyní již výlučného majetku manžela povinného v exekuci. Zejména jde o vymezení pojmů manžel povinného, výlučný dluh povinného a o určení, podle jakých pravidel se postihne SJM nebo nyní již výlučný majetek manžela povinného, jestliže dluh povinného vznikl do 31. 12. 2013. Pak se zabývá procesní a hmotněprávní ochranou manžela povinného před postihem jeho majetku. Ve třetí části přijde řada na otázky spojené s exekučním postihem SJM, uspokojuje-li se z tohoto majetku výlučný dluh povinného. Nakonec publikace přidává náhled k hmotněprávní úpravě SJM. Nelze totiž vyloučit, že i otázky o obsahu a rozsahu SJM bude prvotně řešit exekuční senát Nejvyššího soudu v rámci řízení o návrhu manžela povinného na částečné zastavení exekuce podle § 262b OSŘ pro údajně nadlimitní postih SJM.
U dodávateľa
20,09 € 21,15 €

Názor dieťaťa a právny rámec ochrany jeho zisťovania


Predložená monografia ponúka komplexný pohľad na problematiku zisťovania názoru dieťaťa v civilnom konaní. Pozornosť je venovaná teoretickým aj praktickým otázkam hmotnoprávneho a procesnoprávneho rámca právnej úpravy. Autorka kladie osobitný dôraz na prípravu a priebeh výsluchu dieťaťa pred súdom a predostiera najinovatívnejšie procesné postupy v súvislosti so zisťovaním názoru dieťaťa v súdnom konaní. Samostatný priestor je venovaný problematike ovplyvňovania názoru dieťaťa v kontexte tzv. syndrómu zavrhnutého rodiča, ktorý sa za posledné roky začal objavovať v aplikačnej praxi. Publikácia je obohatená o komparáciu vybraných právnych inštitútov s českou právnou úpravou a relevantnú judikatúru všeobecných súdov a Európskeho súdu pre ľudské práva. Dielo tiež obsahuje množstvo praktických poznatkov a informácií z advokátskej praxe autorky v oblasti rodinného práva. Monografia je určená predovšetkým sudcom, advokátom a študentom práva. Publikáciu však ocenia aj všetci rodičia nachádzajúci sa v procese súdneho konania vo veci starostlivosti súdu o maloleté dieťa, keďže ponúka odpovede na všetky najčastejšie otázky rodičov a ich detí v súvislosti s vypočutím maloletého pred súdom.
U dodávateľa
18,63 € 19,61 €

Rozvod manželství


Publikace poskytuje ucelený přehled o problematice rozvodu manželství. Je rozdělena do dvou částí. První část představuje praktický manuál určený zejména pro samotné manžely, kteří se rozhodli své manželství ukončit. Srozumitelným způsobem vysvětluje jednotlivé procesní kroky, které musí manželé podstoupit, a pomáhá řešit otázky, s nimiž se v souvislosti s rozvodem manželství setkávají. Publikace se zabývá také mimosoudním řešením sporů (mediací) a jeho využitím při rozvodu manželství. Cílem této části publikace je poskytnout manželům co nejkomplexnější souhrn informací tak, aby se mohli bezbolestně rozejít při zohlednění vhodné úpravy poměrů svých nezl. dětí a minimalizace negativních dopadů do jejich budoucího života. Druhá část publikace se zabývá řízením o rozvod manželství, které podrobuje komplexní právní analýze určené zejména pro odbornou veřejnost. Publikace se zabývá historickým vývojem právní úpravy řízení o rozvod manželství, jeho procesní povahou a právní úpravou řízení o rozvod manželství v zákoně č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Cílem této části publikace je identifikovat problematické otázky jednotlivých ustanovení současné právní úpravy, pokusit se je správně interpretovat a učinit návrhy de lege ferenda.
U dodávateľa
12,95 € 13,63 €

Surogačné materstvo


Surogačné (náhradné) materstvo je téma, ktorá vzbudzuje emócie v odbornej aj laickej verejnosti, a to najmä kvôli množstvu etických, morálnych, ale aj právnych otázok, ktoré s touto témou súvisia. Celosvetovo stúpajúca miera neplodnosti, rozvoj reprodukčnej medicíny a náhradné materstvo spolu veľmi úzko súvisia. Surogačné materstvo predstavuje pre mnoho subjektov riešenie bezdetnosti v prípadoch, keď iné možnosti už neprichádzajú do úvahy. Publikácia je zameraná je právnu analýzu vybraných aspektov surogačného materstva. Prináša nové poznatky v oblasti terminológie a pojmológie náhradného materstva v slovenskom rodinnom práve, ako aj kritickú analýzu právnych noriem týkajúcich sa náhradného materstva v Slovenskej republike. V publikácii je taktiež prítomný výrazný komparatívny prvok vo vzťahu takmer k všetkým skúmaným otázkam, ktorým autorka venuje pozornosť. Ide o dielo, ktoré vypĺňa chýbajúcu medzeru v oblasti slovenského rodinného práva.
Na sklade 1Ks
13,78 € 14,50 €

Rodinná mediácia, 2. vydanie


Druhé vydanie publikácie sa zameriava na pomoc rodine pri riešení konfliktov, venuje sa potrebám jednotlivca, emóciám v konflikte a správaniu, ktoré možno od účastníkov konfliktu očakávať. Ponúka riešenia vzťahových konfliktov tak, ako ju riešia súdy a pomáhajúce profesie, intervenujúce v procese rozpadu rodiny. Titul mapuje vývoj rodinnej mediácie, právnu úpravu, proces mediačného konania, uvádza príklady a kazuistiky približujúce prácu mediátora, ponúka pohľad na pracovisko mediačného centra a prezentuje overené modely interdisciplinárnej spolupráce pomáhajúcich profesií, štátnych orgánov a súdov pri práci s rodinou. Cochemská prax v tejto súvislosti už nie je neznámy pojem a autorka ponúka názory sudcov, ktorí ju už aplikujú na svojich súdoch. Legislatívny rámec mediácie je daný. Záleží na ochote participujúcich subjektov a legislatívcov, ako s mediáciou, ktorú štát ponúka, naložia. Kniha je určená všetkým, ktorí chcú vedieť, prečo je lepšie riešiť spory mediáciou, ako hádky v rodine vníma partner a deti a aké sú následky v prípade rozvodu alebo rozchodu, ale poslúži aj mediátorom, právnikom, sudcom, sociálnym pracovníkom, pomáhajúcim profesiám a rodičom, ktorým priblíži proces rodinnej mediácie a profesiu mediátora, ktorý už má svoje miesto v našom právnom systéme najmä pri riešení rodinných sporov.
Na sklade 2Ks
20,71 € 21,80 €

Skriptá rodinného práva s otázkami a s príkladmi


Skriptá rodinného práva s otázkami a s príkladmi obsahujú kompletnú matériu z rodinného práva formou textu a zároveň obsahujú aj kontrolné otázky korešpondujúce s okruhom témy a s praktickými príkladmi, s ktorými sa čitateľ môže stretnúť v bežnom živote. Poskytujú teda nielen základný prehľad o rodinnom práve, ale aj výbornú pomôcku pre osvojenie si definície pojmov, práv a povinností subjektov rodinnoprávnych vzťahov a ich ľahšie zapamätanie pomocou kontrolných otázok. Skriptá obsahujú aj praktické príklady ku každému okruhu matérie rodinného práva, na základe ktorých sa aplikujú získané vedomosti v praxi. Cieľom autoriek bolo, aby pri učení nešlo iba o obyčajné memorovanie, ale aby mal čitateľ možnosť riešiť prípady priamo zo života. Publikácia má slúžiť pre základnú orientáciu pri štúdiu rodinného práva. Je určená najmä študentom bakalárskeho a magisterského štúdia práva, ale aj poslucháčom rôznych foriem rekvalifikačných kurzov. Keďže sa problematika rodinného práva dotýka každého jedného z nás, skriptá môžu byť využité aj širšou verejnosťou.
Na sklade 2Ks
14,92 € 15,70 €

Zákon o rodine. Komentár (3. vydanie)


Tretie, doplnené a aktualizované vydanie komentára k zákonu o rodine reaguje na legislatívne zmeny právnej úpravy prijaté od predchádzajúceho vydania komentára v roku 2013. Do komentára sú zapracované zmeny v procesných predpisoch a obsahuje už nové ustanovenia a pravidlá podľa Civilného mimosporového poriadku. Komentár okrem podrobného a praktického výkladu každého ustanovenia zákona obsahuje aj aktuálnu judikatúru, kde v mnohých otázkach došlo od posledného vydania komentára k zmenám v súdnej praxi. Kniha je určená a bude skvelou pomôckou pre širokú odbornú verejnosť, advokátov, sudcov, pracovníkov orgánov sociálnoprávnej ochrany detí, ale taktiež aj pre študentov právnických fakúlt.
Na sklade 4Ks
65,55 € 69,00 €

Rozvody, rozchody a zánik partnerství - 4. vydání


V edici právo prakticky vychází čtvrté vydání publikace Rozvody, rozchody a zánik partnerství (dříve v edici právní rukověť). Publikace pojednává přehlednou a srozumitelnou formou o soužití muže a ženy, o rozvodech, rozchodech nesezdaných párů i o právních vztazích registrovaných partnerů. Dále se zabývá bytovými problémy souvisejícími s rozvodem, vyživovací povinností manželů a rozvedených manželů. Součástí knihy jsou nadále vzory žalob, dohod a návrhů, které se k dané problematice vztahují. Autorky jsou advokátky s dlouholetou praxí v Praze.
U dodávateľa
11,14 € 11,73 €

Náhradní péče o dítě


Nová publikace z ediční řady Právo prakticky se zabývá pojmem náhradní péče o dítě. Jde o pojem, který v sobě zahrnuje několik samostatných právních institutů, které společně tvoří systém sloužící k ochraně ohrožených dětí, jež nemohou z nejrůznějších příčin vyrůstat ve své vlastní biologicky příbuzné rodině a jimž je třeba zabezpečit péči náhradní. V lepším případě v jejich vlastní širší rodině, v ostatních případech u cizích osob či institucí. Autorka přibližuje situaci v českém prostředí, kdy reforma systému péče o ohrožené děti a sociální práce s rodinami přináší své výsledky a ve spojení s rekodifikací soukromého práva a přijetím občanského zákoníku znamená významný posun ve vývoji rodinného práva.
U dodávateľa
9,69 € 10,20 €

Musíš znát... Rodinné právo. Manželství.


Tato praktická studijní pomůcka poskytuje čtenáři přehled o právní úpravě manželství, registrovaného partnerství, jiných forem soužití a zabývá se také manželstvím z pohledu kanonického práva. Na každou část knihy navazuje rozsáhlý výběr nejdůležitější judikatury ke konkrétní problematice. Publikace díky své srozumitelnosti a systematickému přístupu představuje vynikající pomůcku nejen pro studenty právnických fakult, ale i pro odbornou či laickou veřejnost. Zároveň díky provázanosti teoretického výkladu na konkrétní rozhodnutí soudu přispívá k širšímu pochopení této oblasti práva.
U dodávateľa
12,26 € 12,90 €

Materská 2018


Kniha MATERSKÁ, ktorá vyšla začiatkom augusta 2017, mala nečakaný úspech. Celkový náklad aj s dotlačami bol 3900 kusov a je vypredaný. To dokazuje, že po informáciách k tejto téme je veľký hlad. Aj preto, lebo Sociálna poisťovňa sa v oblasti informovania verejnosti nespráva ako verejnoprávna inštitúcia. Preto je tu nová kniha MATERSKÁ 2018. Jej obsah je oproti staršej sestre z augusta 2017 o niečo bohatší, príklady, výpočty a veličiny sú aktualizované vzhľadom na rok 2018. Od roku 2011 platí že okrem matky dieťaťa môže čerpať materské aj otec dieťaťa. Pozor, platí to v zmysle, že potom ako si vyčerpá svoje materské matka, môže čerpať svoje materské aj otec. Teda nie je to buď matka alebo otec ale aj matka aj otec. Túto možnosť už dnes využíva tisíce otcov detí a je ich stále viac a viac. Kniha MATERSKÁ 2018 vám podá dokonalý prehľad o materskej a o pravidlách platných v roku 2018. Kto má na materské nárok, ako sa určí výška materského, aké sú ďalšie pravidlá pri čerpaní materského. Jednak pre matku dieťaťa, jednak pre otca. V knihe získate nielen základné informácie o materskom ale nájdete tu i podrobný rozbor jednotlivých ustanovení a zásad pri čerpaní materského, s množstvom príkladov a tipov ako materské získať a ako ho získať v čo najvyššej sume z poistenia zamestnanca, SZČO alebo z dobrovoľného poistenia. V knihe je použitý zrozumiteľný jazyk a je určená ľuďom bez právnického vzdelania. Tak aby každý vedel, na čo má nárok a za akých podmienok.
Na sklade 1Ks
5,23 € 5,50 €

Rodinné právo 2. vydání


Druhé vydání učebnice rodinného práva je aktualizované, v některých částech i podstatně přepracované. V aktualizovaném vydání bylo nutné reagovat na nemnohé legislativní změny, které se však rodinného práva významně dotkly. Některé uvedené závěry v učebnici bylo nutné s odstupem času přehodnotit, a především pasáže věnované společnému jmění manželů podstatněji rozšířit. Autoři nového díla reagují na aktuální komentářovou literaturu, a také na její souhlasné i kritické názory. V učebnici autoři pracují i s nejnovější judikaturou Evropského soudu pro lidská práva a také Ústavního soudu. Učebnice rodinného práva je určena především studentům Právnických fakult Masarykovy univerzity v Brně, Univerzity Palackého v Olomouci i Západočeské univerzity v Plzni, ale i široké odborné veřejnosti. Kolektiv autorů Ondřej Šmíd, Jindřich Psutka, R. Dávid
Na sklade 1Ks
44,41 € 46,75 €

Kategória "Rodinné právo" je právnou oblasťou, ktorá sa zaoberá právnymi záležitosťami týkajúcimi sa rodiny a vzťahov medzi jej členmi. Tieto právne záležitosti sa týkajú manželstva, rozvodu, starostlivosti o deti, majetkových práv a povinností medzi manželmi a ďalšími rodinnými členmi.

Rodinné právo má zásadný význam pre zachovanie poriadku v rodinách a  pri riešení konfliktov medzi jej členmi. Je dôležité mať prístup k správnym informáciám a právnej pomoci, aby sa tieto záležitosti mohli riešiť spravodlivo a v súlade s platnými zákonnými predpismi.