Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

Kolektív autorov: Zákony 2021 IV. - Stavebné zákony a predpisy (stavebný zákon, bytové a nebytové priestory, pozemkové spoločenstvá, kataster, nehnuteľností, štátny fond rozvoja bývania)

Počet strán: 792

Väzba: mäkká, brožovaná

EAN: 9788081621857

Jazyk: slovenský

Dátum vydania: 4. januára 2021

Vydavateľstvo:  Poradca, s.r.o.

Orig. vydavateľstvo: 

Zákony 2021 IV. - Stavebné zákony a predpisy (stavebný zákon, bytové a nebytové priestory, pozemkové spoločenstvá, kataster, nehnuteľností, štátny fond rozvoja bývania)

Dostupnosť:
Na sklade

Dodanie do kníhkupectva na osobný odber žiaľ nie je možné.
Kuriérom ešte dnes v BA
Cena v e-shope: 6,65 
Bežná cena: 7,00 €
Zľava 5%
Do košíka
Rezervácia v kníhkupectve
Zobraziť dostupnosť v kamenných predajniach

Pri nákupe nad 15 € máte doručenie zadarmo.

O knihe: Titul obsahuje úplné znenie zákonov, vyhlášok a opatrení po novelách platných k 1. 1. 2021 z oblastí stavebníctvo, architektúra a bývania. Doplnený je o Zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, Zákon č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a ďalšie opatrenia...

1. Stavebný zákon a súvisiace predpisy

ZÁKON č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

ZÁKON č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

VYHLÁŠKA č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

VYHLÁŠKA č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii

VYHLÁŠKA č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach...

VYHLÁŠKA č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb

VYHLÁŠKA č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany

NARIADENIE vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko

ZÁKON č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)

VYHLÁŠKA č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 162/1995 Z. z.

VYHLÁŠKA č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

ZÁKON č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

VYHLÁŠKA č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov

2. Architekti a inžinieri

ZÁKON č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch

3. Stavebné výrobky

ZÁKON č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch

VYHLÁŠKA č. 323/2010 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia stavieb

4. Bývanie

ZÁKON č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania

Zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní

ZÁKON č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení

OPATRENIE č. 263/2020 Z. z. o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2021

PREHĽAD OPATRENÍ o výške štátnej prémie na stavebné sporenie

ZÁKON č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov

ZÁKON č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

ZÁKON č. 246/2015 Z. z. o správcoch bytových domov

ZÁKON č. 223/2019 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov

OPATRENIE č. 435/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o systéme identifikácie elektronickej identity obyvateľa

OPATRENIE č. 44/2020 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o charakteristikách a štruktúre zisťovaných údajov o témach podľa zoznamu, podrobnosti o spôsobe zisťovania údajov a vzory sčítacích formulárov na sčítanie obyvateľov a sčítacích formulárov na sčítanie domov a bytov

OPATRENIE č. 100/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vzniknú pri sčítaní domov a bytov

VYHLÁŠKA č. 181/2019 Z. z. o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu

VYHLÁŠKU č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanie podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania

5. Pôda

ZÁKON č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku

NARIADENIE vlády č. 97/1992 Zb., ktorým sa upravujú niektoré otázky náhrad podľa zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku

ZÁKON č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách

ZÁKON č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách

ZÁKON č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom

ZÁKON č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov

ZÁKON č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov

ZÁKON č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov

VYHLÁŠKA č. 172/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky

Odporúčame tieto knihy