Jazyk


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Série


Edície


Najpredávanejšie - Knihy - Dejiny, teória umenia s. 6 z 35

Stručná encyklopédia tanečného umenia


Stručná encyklopédia tanečného umenia je výsledkom dlhoročnej systematickej zberateľskej a výskumnej činnosti autora Mgr. Emila T. Bartka, PhD. Je prvým komplexným encyklopedickým dielom v oblasti tanečného umenia na Slovensku. Prináša široký záber do rôznorodého, druhovo a žánrovo bohatého sveta tanečného umenia. Menné a vecné encyklopedické heslá nám odkrývajú cenné informácie zo všetkých oblastí tanečného umenia ľudového, klasického tanca a baletu, moderného i súčasného tanca.Čitateľ v nej nájde najdôležitejšie životopisné informácie o významných osobnostiach z oblasti svetového a slovenského tanečného umenia. Autor obohatil obsah encyklopédie aj o umelecké a vzdelávacie inštitúcie, súbory, skupiny, zoskupenia, festivaly, súťaže a časopisy z oblasti tanečného umenia.Ďalšou veľmi prínosnou súčasťou encyklopédie sú údaje dotýkajúce sa teórie tanečného a hudobného umenia, vrátane tanečnej a hudobnej terminológie.Vydanie pôvodnej publikácie o tanečnom umení v slovenskom jazyku je nepochybne sviatkom pre všetkých obdivovateľov a milovníkov tanečného umenia.
Na sklade > 5Ks
17,10 € 18,00 €

BA!! Miesta živej kultúry (1989-2016)


Po prvýkrát vychádza ucelený súbor autentických výpovedí, textov a obrazového materiálu o niekoľkých desiatkach nezávislých, inštitucionálne nezriaďovaných kultúrnych a umeleckých priestoroch, ktoré začali v Bratislave spontánne vznikať po roku 1989. Živé podhubie neurčitej trvanlivosti pretkávali hudobné kluby, galérie, rôzne umelecké a spoločenské uzly, ale aj krátkodobé pop-up iniciatívy obyvateľov mesta s nadšením a chuťou vniesť do svojho prostredia čosi, čo mu dovtedy chýbalo: kúsok tvorivej energie, ľudského aj poetického rozmeru či generačného ducha.
Na sklade 1Ks
15,20 € 16,00 €

Umění východní Asie


Grandiózne architektonické komplexy, maliarstvo, umelecké remeslo a predmety dennej potreby, sochárstvo, tanec, kaligrafia a poézia tvoria pestrofarebnú mozaiku fascinujúcej kultúry východnej a juhovýchodnej Ázie, ktorá trvalo ovplyvnila aj kultúru Západu. Každá z krajín východnej Ázie ponúka mnoho zaujímavostí, pre ilustráciu možno spomenú div sveta v džungli – Angkor, spracovávanie jadeitu či tieňovú hru wajang.
Na sklade 1Ks
75,05 € 79,00 €
Pútač na knihu Hypotéza lásky
Pútač na hračky HABA

Ave Mária


U dodávateľa
16,15 € 17,00 €

Mandylion z Edessy


Monografia sa zaoberá dejinami obrazu, ktorý podľa legiend nebol zhotovený človekom. Nevytvoril ho umelec, ikonopisec, ale vznikol počas Kristovho života na Zemi ako odtlačok jeho tváre na plátne. Tento osobitý náboženský a výtvarný prejav ? rukou-nestvorený obraz (gr. acheiropoietos) sa stal významnou súčasťou byzantskej a neskôr pravoslávnej duchovnej kultúry. Vďaka tejto knihe dostáva čitateľ príležitosť hlbšie sa zoznámiť s niektorými aspektmi byzantských reálií, duchovnosťou a kultúrou východného kresťanstva. Autor analyzuje problematiku v širokých súvislostiach. Píše o pohanských predchodcoch rukou-nestvorených obrazov, zaoberá sa etymológiou a terminológiou vrátane otázky nejednoznačného používania neskôr zavedeného pojmu mandylion. Poukazuje tiež na magické či apotropaické účinky acheiropoietai uvádzané v historických prameňoch. Jadro knihy sa venuje pôvodnému edesskému obrazu (známemu ako Mandylion z Edessy) a základným prameňom, ktoré sa k nemu viažu. Ide o cyklus legiend o edesskom panovníkovi Abgarovi. Z nich sa dozvedáme, že nevyliečiteľne chorý Abgar prostredníctvom posla žiada Krista o pomoc a Kristus mu posiela odtlačok svojej tváre na kuse plátna s odkazom, aby v neho uveril. A Abgar sa zázračne uzdraví.
U dodávateľa
14,06 € 14,80 €

Znalectvo umenia / umenie(?) znalectva


Publikácia sa zaoberá znalectvom výtvarných diel, zvlášť závesných obrazov, ako praktického odboru dejín umenia. Ďalej sa zaoberá vzťahom dejín umenia a znalectva umenia, druhmi umenia atď. Čitateľovi poskytuje prehľad o vývoji znaleckých prístupov, metód, techník a praktík znalectva od 17.storočia až po súčasnosť.
Na sklade 1Ks
24,70 € 26,00 €

Úvod do novodobej emblematiky a príklady aplikovaných emblémov v Trnave


Kniha Zuzany Dzurňákovej s názvom Úvod do novodobej emblematiky a príklady aplikovaných emblémov v Trnave sa venuje, v slovenskej umenovede, pomerne okrajovej tematike, a to emblémom, ktoré sú špecifickou umeleckou formou, nakoľko sa ich forma skladá z textovej a obrazovej časti. Sú dôležitým ikonografickým a ikonologickým prameňom, zvlášť potrebným pre poznanie dobovej barokovej kultúry. Autorka sa zameriava na pre ňu známe prostredie mesta Trnavy, kde nachádzame pomerne značné zastúpenie príkladov aplikovaných emblémov, čo viac-menej súviselo s faktom existencie historickej Trnavskej univerzity a jej tlačiarne, vďaka čomu boli prítomné aj knihy emblémov, slúžiace pre ich následnú aplikáciu na freskách a obrazoch. Práve tie sa pokúsila autorka analyzovať a interpretovať v širšom výtvarnom a kultúrno-historickom kontexte a poukázať na ich výnimočné postavenie v dejinách barokového umenia.
U dodávateľa
12,35 € 13,00 €

ČS KONCEPT 70. LET


Rozsáhlá publikace ČS KONCEPT 70. LET je zaměřená na české a slovenské umění konceptuálních a konceptových tendencí zejména 70. let. Na rozdíl od převažující dosavadní reflexe české a slovenské výtvarné scény nahlížené spíše z pohledu dvou samostatných celků, poukazuje na jejich blízkost a komunitní provázanost. Publikace obsahuje texty dobových i současných teoretiků, analýzu stejnojmenné výstavy a autentické autorské reflexe, které doprovází rozsáhlý obrazový materiál. Kniha ČS KONCEPT 70. LET se tak stává vstupem do širší problematiky československého konceptualismu.Autoři textů: Robert Cyprich, Igor Gazdík, Daniel Grúň, Vít Havránek, Jindřich Chalupecký, Beata Jablonská, Ivo Janoušek, Milan Knížák, Denisa Kujelová, Boris Ondreička, Jiří Padrta, Petr Rezek, Tomáš Štrauss, Dezider Tóth (Monogramista T. D), Jiří Valoch
U dodávateľa
53,58 € 56,40 €

30000 Years of Art Revised and Updated Edition


30,000 Years of Art is an accessible, chronological introduction to art history from 28,000 BC to the present day. Providing a truly global and comprehensive perspective, 30,000 Years of Art charts a course through art history that tracks seminal and lesser known works in all of the fields of both the fine and decorative arts. Featuring over 600 works across all media, from painting and sculpture to textile, metalwork, and ceramic, and updated to include new works from the 20th and 21st centuries, 30,000 Years of Art presents the defining moments, both big and small, of art history. Each entry is accompanied with informative texts written by 35 of the world's leading museum curators, academics and archaeologists providing insights into each work that clearly explain their importance. An illustrated timeline, full index and extensive glossary of schools and movements make 30,000 Years of Art, an indispensable addition to any art library. Features: - Updated to include over 25 new entries that expand the scope of the book further into the 21st century. - Includes 600 of the world's greatest works of art across all media (painting, sculpture, textiles, metalwork, ceramics), ranging from seminal masterworks to lesser known pieces in both the fine and decorative arts. - Written by 35 of the world's leading museum curators, academics and archaeologists and the easy-to-use chronological format featuring illustrated timelines, and a glossary of terms, schools and movements.
Vypredané
38,00 € 40,00 €
Rezervácia v kníhkupectve

Tete a tete o francúzskom umení (I) do roku 1789


Francúzske umenie prešlo do roku 1789 zložitým vývojom. Špecifický charakter nadobudlo v stredoveku, keď sa medzi múrmi kláštorov zrodila gotika. Nasledovala Škola Fontainebleau (16. storočie) sformovaná na kráľovskom dvore a Francúzska škola (17. a 18. storočie), rozvíjaná v prostredí Kráľovskej akadémie. Francúzske transfery sa uskutočňovali vojenskými a cirkevnými cestami. Nové myšlienky podnietili kultúrnu výmenu v rámci Európy. Svedčia o tom diela v Svätom Antone, Spišskej Kapitule, na Krásnej Hôrke, Červenom Kameni, v Slovenskej národnej galérii v Bratislave či Východoslovenskej galérii v Košiciach. Kniha je bedekrom francúzskeho umenia na Slovensku.Historička umenia PhDr. Marta Herucová, Ph.D. pochádza zo starej bratislavskej rodiny. Študovala na univerzitách v Bratislave a v Olomouci. Pracuje na Ústave dejín umenia Centra vied o umení Slovenskej akadémie vied. Publikovala desiatky prác zameraných na identifikačné, ikonografické a interpretačné problémy, napr. o buste Cecílie Gonzagy v Levoči (Paríž 2021), Fantacchiottiho soche anjela v Stupave (Florencia 2021), orientálnych obrazoch v Topoľčiankach (Oxford 2020), umení okolo roku 1800 na Slovensku (Opava 2019) a ďalších. Zaujíma sa o dokumentovanie umeleckých artefaktov ako základov kultúry.
U dodávateľa
14,25 € 15,00 €

Dejiny slovenskej drámy 20. storočia


Kolektívne dielo Dejiny slovenskej drámy 20. storočia prináša v prierezovom vnímaní a vo vývinových súvislostiach ucelený pohľad na vývin a stav slovenskej drámy v 20. storočí s presahom do storočia nasledujúceho. Kontextové kapitoly podávajú komplexný obraz o spoločenskom, politickom a divadelnom kontexte a takisto o stave javiskovej tvorby v jednotlivých obdobiach, medzinárodný kontext nevynímajúc. Dejiny slovenskej drámy 20. storočia, ktoré vychádzajú pod vedením profesora Vladimíra Štefka, autora štyroch kontextových kapitol a dvoch štúdií o profilových dramatikoch, zahŕňajú v piatich obsiahlych kapitolách zložitý príbeh a spletitú históriu slovenskej drámy 20. storočia, jej uvádzania na divadelné javiská, ako aj životných osudov jej tvorcov. Prinášajú portréty významných dramatikov, ktorí profilovali osudy slovenskej drámy a divadla a svojou činnosťou ovplyvnili ich vývin a tvar, ako aj informácie o tvorbe menej významných autorov, ktorí zasiahli do vývinu slovenskej drámy hoci len parciálne. Venujú sa taktiež mimoliterárnym aspektom divadelnej tvorby, ktoré najmä v 20. storočí významne ovplyvnili texty pre divadlo.
U dodávateľa
17,10 € 18,00 €
  • 5 /5

Príbeh umenia


Príbeh umenia už desaťročia zostáva bezkonkurenčným úvodom do dejín umenia. Vzdeláva a zároveň prináša radosť. Čitatelia všetkých vekových kategórií a vzdelanostnej úrovne na celom svete našli v profesorovi Gombrichovi skvelého rozprávača, ktorý niekoľkými slovami dokáže vysvetliť celkovú atmosféru daného historického obdobia. Chce, aby sme dejiny umenia vnímali ako „príbeh sústavného prelínania a zmeny tradícií, v ktorých sa každé dielo vzťahuje na minulosť a ukazuje na budúcnosť“, ako „živú reťaz, ktorá trvalo spája umenie našich dní s umením z čias pyramíd“.V novej úprave pokračuje 16. vydanie tohto klasického diela vo svojom triumfálnom postupe v oslovení budúcich generácií a zostáva prvou voľbou pre všetkých nováčikov v poznávaní umenia.
Na sklade 2Ks
56,05 € 59,00 €

Otis Laubert


Katalóg k výstave sprevádza malými dejinami interpretácií — diel z rokov 1967—2016. Popri relatívne veľkej kolekcii intrepretácií diel starého umenia, umelca najviac inšpirovalo moderné umenie 20. storočia, novátorské tendencie a najmä diela priekopníkov. Zvláštne miesto patrí Lajosovi Kassákovi, rodákovi z Nových Zámkov. Otis Laubert patrí k autorom, ktorí sa od počiatku zúčastňovali akcií realizovaných na počesť Kassáka. „Voľným krokom kumštom“ sú netradične formulované úvahy umelca o umení, ktoré odkrývajú svojrázny pohľad na inšpirujúce dejiny umenia.
Na sklade 1Ks
4,75 € 5,00 €

Kniha umenia


Cennino Cennini (1360 - 1427) bol renesančný taliansky maliar, do dnešných dní je známy hlavne ako autor literárneho diela "Kniha o umení" (Il libro dell`arte), ktorú napísal niekedy koncom 14. storočia a je to kniha o dobovej tehnológii maľby. Obsahuje informácie a výrobné postupy o pigmentoch, štetcoch, kresliacich potrebách, maľbe obrazov a umenia fresky. Cennini vytvoril praktický manuál pre dobového adepta umenia, plný dobrých rád a praktických technologických návodov a odporúčaní. Cenniniho kniha je ojedinelým svedectvom o stredovekom umení, na pomedzí stredoveku a rodiacej sa renesancie. O technológii maľby, žiarlivo stráženej v každej maliarskej dielni, každého majstra, ktorá sa odovzdávala učňom po kvapkách, počas dlhých rokov učňovskej výuky. Kniha je výnimočná nielen morálnymi ponaučeniami, ale hlavne praktickými technologickými radami, popisom materiálov a miestami aj vtipnými postrehmi. Táto kniha je prvým slovenským vydaním.
Na sklade 1Ks
17,10 € 18,00 €

Leonardo da Vinci 1452-1519


A vast catalog dedicated to Leonardo s entire oeuvre on the occasion of the largest exhibition realized on the genius, symbol of Italian art and creativity, during Milan Expo 2015. This volume represents a unique opportunity to admire and understand Leonardo s extraordinary complexity as an artist, painter, and sketcher, and, in part, his work as a scientist and technologist. This alluring volume is meant to illustrate, through twelve sections, some central themes in Leonardo s entire artistic and scientific career, underlining some constants in his vision as an artist and a scientist, as well as his interdisciplinary vocation and continuous intermingling of interests. The catalog gathers oeuvres signed by Leonardo paintings, drawings, and manuscripts introduced by works from his predecessors painters, sculptors, technicians, theorists which can contextualize Leonardo s contribution to the history of art, science, and technology while offering, at the same time, a vision of Leonardo the artist and scientist of his age, without giving in to mythmaking and banality. Two final sections show the influence of Leonardo the painter and art theorist on the modern era and the creation of his legend, centered on the Mona Lisa.The volume also includes masterpiece paintings by Leonardo, some of his original codes, and over one hundred signed drawings, as well as a considerable number of artworks, drawings, manuscripts, sculptures, and codes from major museums and libraries around the world and from private collections, with works by Antonello da Messina, Botticelli, Filippino Lippi, Paolo Uccello, Ghirlandaio, Verrocchio, Antonio and Piero del Pollaiolo, Jan van Eyck, and Bramante, just to name a few."
Vypredané
68,40 € 72,00 €
Rezervácia v kníhkupectve

Štefan Papčo


Prvá súhrnná monografia vydaná galériou Zahorian & Van Espen predstavuje výber rôznych umeleckých projektov Štefana Papča. Nesústredí sa na celkové predstavenie jednotlivých sérií ale cieleným výberom ilustruje umelcov záujem o tematiku horolezectva, hôr a ich percepciu, čo sú témy, ktoré naprieč svojou tvorbou systematicky rozvíja. Publikácia je sprevádzaná textami od kurátorky, teoretičky a galeristky Silvie Van Espen a popredného slovenského teoretika Daniela Grúňa. Texty Papčovu tvorbu analyzujú v širších súvislostiach, sústredia sa na analógie s tvorbou významných lokálnych umelcov druhej polovice 20. storočia a aj súčasných zahraničných tvorcov. Taktiež uvažujú nad rôznymi aspektami motívu vertikality a horolezectva.
U dodávateľa
14,25 € 15,00 €

Krása tance v čase / Beauty of Dance in Time


Kniha nabízí neobyčejný pohled do taneční archeologie. Prostřednictvím devíti zastavení (realizovaných představení) nahlíží do dějiny tanečního umění z časů renesance, baroka či romantismu. Mimořádná autentičnost jednotlivých vystoupení je umocněna zvoleným prostředím, dobovými kostýmy a dekoracemi (čtyři zastavení se např. konala v unikátním barokním divadle českokrumlovského zámku). Autorkou textů je prof. Mgr. Helena Kazárová, Ph.D., choreografka a taneční historička, která zároveň jednotlivá představení podle dobových pramenů připravila a také režírovala. Tančili profesionální tanečníci Hartig Ensemble – Tance a balety tří století. Fotografoval Libor Sváček.
U dodávateľa
17,86 € 18,80 €

Jedna fascinujúca zbierka - Egy csodálatos gyűjtemény. A Fascinating Colletion


Celofarebná publikácia je prvým výpravným sprievodcom po stálej expozícii Galérie umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch. Predstavuje stručný pohľad do dejín zbierky, ako sa z nej stala verejná galerijná inštutúcia, ktorá si našla svoje miesto medzi odborníkmi či milovníkmi umenia. Najstaršie diela pochádzajú zo 16. storočia, prevažujú krajinomaľby a portréty, zastúpené sú aj diela s kresťanskou ikonografiou, s antickou mytológiou alebo s profánnymi motívmi. Výber postupne prechádza k dielam európskeho umenia 19. storočia. Bez nadsázky možno povedať, že novozámocká zbierka je najucelenejším a najbohatším prehľadom malieb maďarských umelcov druhej polovice 19. storočia a prvej polovice 20. storočia. Dopĺňajú ho ukážky z tvorby významných slovenských maliarov.
Na sklade 1Ks
11,40 € 12,00 €

Amnézie


Projekt Amnézie připomíná 30. výročí sametové revoluce a s ním i to, že statečné postoje jsou cenné a potřebné v jakékoli době. Na projektu spolupracovali akademici z Univerzity Karlovy, Jan Wiendl, Jan Vojvodík, Libuše Heczková, Jiří Brabec, historici z Vojenského historického ústavu a ÚSTR Petr Koura a Petr Blažek , publicisté Hana Benešová a Vlastimil Ježek, filosof Martin Palouš a další, kteří se podíleli na textech výpravné publikace. Autor Jiří Sozanský patří mezi ty umělce, jejichž dílo bezprostředně rezonuje pulsem doby, v níž žijí. Celou svou uměleckou tvorbou se angažoval proti všem formám násilí, zvůle a ideologického diktátu, pošlapávajícího lidská práva a důstojnost člověka. Je znám jako nekonformní umělec, člověk vyhraněných názorů a postojů, kterého zajímá člověk v mezních situacích, jeho niterné rozpoložení a vnější reakce směrem k lidské komunitě. Jeho obrazy, kresby, plastiky, objekty, instalace, environmenty i performance reagují na konkrétní prostředí a společenskou situaci v poloze naléhavého varovného mementa. Od roku 1976 realizoval Jiří Sozanský více než osmdesát samostatných výstav a účastnil se stovky kolektivních výstav a přehlídek doma i v zahraničí. Je členem spolku grafiků Hollar. Spolu s prof. Jiřím T. Kotalíkem a svojí ženou PhDr. Olgou Sozanskou založil v roce 1992 občanské sdružení Symposion, které realizuje projekty navazující na Sozanského neoficiální aktivity ze sedmdesátých a konce osmdesátých let dvacátého století. Činnost Symposionu je zaměřena výhradně na nekomerční projekty s širším civilizačním dosahem a zahrnuje několik desítek domácích i mezinárodních projektů Jiří Sozanský je svými díly zastoupen v řadě veřejných a soukromých sbírek v ČR i v zahraničí.
U dodávateľa
35,72 € 37,60 €