! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Informácie o spracúvaní osobných údajov návštevníkov web stránky

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie o ochrane osobných údajov:

Kto sme?

Prevádzkovateľom tohto internetového obchodu a siete predajní kníhkupectiev je spoločnosť Panta Rhei. Naše kontaktné údaje ako prevádzkovateľa osobných údajov ktoré spracúvame pri našej činnosti sú:

Názov:  Panta Rhei, s.r.o., IČO: 31443923,
Sídlo:    Kúpeľná 2, 932 01 Veľký Meder
Tel.        +421 0800 333 000, e-mail: [email protected]

 

Účely spracúvania osobných a právne základy:

Naša obchodná činnosť je zameraná na predaj kníh a doplnkového tovaru prostredníctvom siete predajní a internetového obchodu (tzv. e-shop). Vzhľadom k tomu, že na predajné a marketingové aktivity vyvíjame na internete vaše osobné údaje týkajúce sa vašej digitálnej identity spracúvame nasledovne:

Účel spracúvanie osobných údajov Právny základ
Obchodná komunikácia so zákazníkmi a zamestnancami obchodných partnerov Oprávnený záujem ktorý sleduje prevádzkovateľ podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR
Budovanie značky prostredníctvom komunikácie cez sociálne siete Oprávnený záujem ktorý sleduje prevádzkovateľ podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR
Zobrazovanie reklám na základe záujmov Súhlas dotknutej osoby  podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR
Organizovanie spotrebiteľských súťaží Plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR
Zasielanie newslettra Súhlas dotknutej osoby  podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR
Vyhodnocovanie a analýza chovania zákazníkov na webe  Súhlas dotknutej osoby  podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR
Bezpečnosť sietí a informačných systémov Oprávnený záujem ktorý sleduje prevádzkovateľ podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR
Vybavovanie žiadostí dotknutých osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR
Preukazovanie, obhajovanie a uplatňovanie právnych nárokov Oprávnený záujem ktorý sleduje prevádzkovateľ podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté vaše osobné údaje:

Vaše osobné údaje spracúvajú naši zamestnanci, ktorí sú poučení a zaviazaný mlčanlivosťou. Vedia že údaje môžu spracúvať iba v rozsahu a spôsobom, ktorý je nevyhnutný na naplnenie účelu pre ktorý sme vaše osobné údaje získali. Pri našej činnosti sa však nezaobídeme sa však bez pomoci služieb iných firiem a odborníkov, ktorými sú:

  • Poskytovatelia IT služieb, webhostingu a email hostingu 
  • Orgány verejnej moci ak to určujú príslušné legislatívne predpisy

Doba uschovávania osobných údajov:

Vaše osobné údaje spracúvame automatizovane, alebo čiastočne automatizovane a uschovávame ich zväčša elektronicky. Chránime ich pomocou prostriedkov fyzickej aj technologickej bezpečnosti, tak aby boli v bezpečí a bola zachovaná ich integrita a dostupnosť počas celej doby uschovávania.

Účel spracúvanie osobných údajov Doba spracúvania
Obchodná komunikácia so zákazníkmi a zamestnancami obchodných partnerov Počas trvania zmluvného vzťahu a 5 rokov od jeho ukončenia (poslednej komunikácie) 
Budovanie značky prostredníctvom komunikácie cez sociálne siete Počas doby záujmu, sledovanie a odoberania príspevkov a obsahu cez sociálne siete
Zobrazovanie reklám na základe záujmov 12 mesiacov od udelenia súhlasu (prostredníctvom súborom cookies)
Organizovanie spotrebiteľských súťaží 2 roky od udelenia súhlasu
Zasielanie newslettra 2 roky od udelenia súhlasu, alebo do odvolania súhlasu
Vyhodnocovanie a analýza chovania zákazníkov na webe  12 mesiacov od posledného prístupu na stránku
Bezpečnosť sietí a informačných systémov 12 mesiacov od posledného prístupu na stránku alebo jej do informačných systémov eshopu 
Vybavovanie žiadostí dotknutých osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov 5 rokov od uplatnenia a vybavenia žiadosti
Preukazovanie, obhajovanie a uplatňovanie právnych nárokov Po dobu trvania právnych nárokov podľa príslušných legislatívnych predpisov

Práva dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov:

V zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) máte ako dotknuté osoby práva, ktoré sme ako prevádzkovateľ povinný vykonávať. Tieto vaše práva si môžete uplatniť, žiadosťou zaslanou na našu adresu, písomne, telefonicky, alebo e-mailom. Našou povinnosťou však je overiť sa vašu totožnosť, aby sme mali istotou že údaje nebudú zneužité.

Ako sú vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov?

  • Máte právo požadovať sa prístup k svojim osobných údajov, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.
  • Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobnú údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.
  • Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo sú spracúvané nezákonne.
  • Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo ho kedykoľvek odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
  • Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.
  • Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.

Právo namietať

Máte právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov ak je vykonávané na základe oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR vrátane namietania proti profilovaniu. 

Ako prevádzkovateľ nebudeme  ďalej spracúvať vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami ako dotknutej osoby, alebo naše dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. 

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Doplňujúce informácie

Ako dotknuté osoby nie ste povinný poskytnúť nám osobné údaje, ktoré sú potrebné pre zmluvné rokovanie a pre realizáciu zmluvy, ale berte prosím na vedomie, že bez poskytnutia týchto údajov nemôže príslušná zmluva (napríklad kúpne zmluva uzatvorená na diaľku cez e-shop) vzniknúť. Zdrojom vašich osobných údajov ste vy ako dotknutá osoba.

Máte otázky, alebo potrebujete informácie?

Pre ďalšie informácie nás môžete kontaktovať e-mailom na adrese [email protected] alebo prostredníctvom kontaktného formulára na stránke https://www.pantarhei.sk/contact/