% Zľavy na hry %

Alter-Nativa o.z.

vydavateľstvo

Revolúcia jednej slamky


Originálne filozofické dielo japonského farmára Masanobu Fukuoku o metóde nebojovania proti prírode a konaní, ktoré nenarúša prirodzený beh vecí. Ukazuje, ako možno tento spôsob nazerania na svet uplatniť v poľnohospodárstve a pestovaní potravín. Dostáva sa však i nad rámec poľnohospodárstva a prináša svojrázny pohľad na celú ľudskú spoločnosť. A tak je táto kniha tiež originálnym filozofickým dielom, v ktorom autor čitateľa zoznamuje s prírodným spôsobom rozmýšľania a pohľadom na svet, ktorý človeku umožňuje žiť naplnený život v súlade s prírodou. Pútavosť, bystrosť a jasnosť Fukuokových myšlienok spôsobila, že kniha Revolúcia jednej slamky sa stala celosvetovým bestsellerom, bola preložená do viac ako 10 jazykov a ovplyvnila množstvo najrôznejších ľudí: ekologických aktivistov, bio-poľnohospodárov, ľudí študujúcich východné filozofie, ako aj ďalších, ktorí cítia, že práve naše vzďaľovanie sa prírode má za následok vznik neriešiteľných problémov. Jeho filozofia je navýsosť praktická, nie je to filozofia akademika zavretého medzi stenami knižníc a univerzít – práve naopak, je to filozofia človeka, ktorý na svojej prírodnej farme každý deň napĺňa to, čomu sám hovorí život v súlade s prírodou.
Vypredané
7,57 € 7,97 €

Manuál ekologickej výstavby


Kniha je obsiahlym manuálom o navrhovaní a výstavbe trvalo udržateľných ľudských sídielZ obsahu: - Potreba, vývoj, východiská a základné princípy ekologicky vhodnej výstavby, - materiálové, energetické, vodné a vzdušné hospodárstvo domácností, - ekodomy a ekologické stavebné postupy s použitím prírodných stavebných materiálov, - ekologické koncepcie navrhovania a výstavby sídiel, - permakultúra.Príručka je určená odbornej verejnosti zaoberajúcej sa navrhovaním a výstavbou sídiel, architektom, stavebným inžinierom, investorom i odborníkom v oblasti životného prostredia, študentom škôl zameraných na tvorbu sídiel a environmentalistiku, občianskym združeniam a skupinám venujúcim sa ochrane životného prostredia, ale aj širokej verejnosti zaoberajúcej sa možnosťami ekologickej tvorby sídiel.Vybrané praktické príklady ekologických postupov a zariadení a možnosti ich uplatnenia v domácnosti sú vybrané zámerne vzhľadom k ich jednoduchosti a nenáročnému zhotoveniu a teda i možnosti svojpomocnej realizácie. Publikácia sa tak stáva nielen inšpiračným zdrojom k osvojeniu si základných princípov trvalo udržateľného života, ale aj motiváciou k praktickému uplatneniu prvkov ekologicky vhodnej výstavby. Táto príručka sa teda môže stať užitočným pomocníkom aj pre každého, kto sa rozhodne postaviť si alebo prerobiť svoje obydlie a jeho okolie tak, aby žil sám v zdravom lokálnom prostredí a zároveň prispel k vytvoreniu zdravého globálneho prostredia.V úvodnej časti publikácie sú načrtnuté východiská a dôvody ekologického prístupu k tvorbe prostredia a definícia základných princípov navrhovania a výstavby trvalo udržateľných sídiel.Hlavná časť publikácie je venovaná konkrétnym možnostiam ekologického riešenia základných zložiek ľudského sídla - materiálového, energetického, vodného a vzdušného hospodárstva domácnosti, šetrného a efektívneho využívania zdrojov a predchádzaniu negatívneho dopadu obydlí a sídiel na okolité prostredie. Jednotlivé modelové príklady ekologických zariadení,stavebných postupov a sídelných štruktúr v ďalšej časti publikácie ponúkajú možnosti riešení pri realizácii obydlí spĺňajúcich kritériá ekologicky vhodnej výstavby. Posledná časť je venovaná permakultúrnym princípom navrhovania trvalo udržateľných sídiel. Vydanie roku 2015 obsahuje úryvky a infografiky z knihy ekostaviteľa Petra Skořepu - Jak na soběstačný dům.
Vypredané
25,60 € 26,95 €

Kompostovacie toalety svojpomocne


Publikácia sa venuje téme svojpomocnej výroby kompostovacích toaliet. Dnes tradičné vodou sa oplachujúce WC, ktoré sú považované za symbol civilizácie sú hlavnou príčinou zničenia pitnej vody. Naviac sa vďaka nim znemožňuje využitie prirodzeného kompostovacieho procesu, keďže sa tu zmiešavajú tuhé a kvapalné časti ostatkov našej látkovej premeny. Naproti tomu tzv. „ekotoalety“ sú založené na oddelení tuhej a tekutej časti tohto „odpadu“.Kompostovacie toalety prinášajú úsporu pitnej vody a teda i peňazí; zisk kvalitného kompostu, použiteľného v záhrade a možnosť svojpomocnej výstavby systému. V dnešnej dobe je možné si i kúpou zaobstatať rôzne modely kompostovacích toaliet viacerých značiek a funkcií. Táto publikácia sa však zameriava iba na tzv. “šetrnú technológiu” - kategóriu domácky zhotoviteľných toaliet produkujúcich kompost. Príliš pretechnizované, plnoautomatické toalety okrem peňazí pripravia používateľa tiež o pochopenie širších prírodných súvislostí. Autori tejto publikácie veria v také riešenia, ktoré si človek vyberá nie z núdze, ale z dobrej vôle. Nespoliehajú sa na obrovské centrálne, čoraz drahšie a zložitejšie čističky, ktorých chyba netkvie v tom, že sú nákladné, ale že zbavujú ich užívateľov pocitu osobnej zodpovednosti.Podstatnou otázkou ostáva naďalej: „Čo bude s odpadovou vodou? Kde je koniec potrubia?“V publikácii okrem teoretickej prípravy nájdete i opisy stavieb a plány na stavbu podomácky postaviteľných typov ako :Clivus Multrum (vnútorná verzia i exteriérový typ)Kompaktný kompostérClivus MultrumJednošachtové toaletyZáhradná toalety podľa fínskej normyDvojkomorové záhradné WCPrekompostér
U dodávateľa
8,36 € 8,80 €

Úvod do permakultúry


Kniha vhodná pre záhradkárov, chovateľov, poľnohospodárov, architektov, ekonómov a všetkých ostatných ľudí, ktorí majú záujem na zlepšovaní života na planéte Zemi vás jednoduchým spôsobom uvedie do permakultúry, ktorá je systémom pre navrhovanie trvalo udržiteľných ľudských sídiel. Permakultúra (permanentná/trvalá - kultúra) je prístup k životu, založený na etickom využívání krajiny, ktorý kombinuje mikroklímy, rastliny, zvieratá, pôdu, vodné hospodárstvo, štruktúry a ľudské potreby do vzájomne komplexne spolupracujúcich, produktivnych komunít.Obsahuje kapitoly ktoré smerujú k etickému využívaniu krajiny – energeticky úsporné navrhovanie pozemkov, záhrad a budov, metódy plánovania a designu, zdroje z domových odpadov, recyklácia, komunitné finančné systémy, poľnohospodárske zvieracie kŕmne systémy, prepojenie pastvín a úžitkových stromov, ovocné sady, lesné záhrady, domáci les, bezorebné pestovanie obilovín, stratégie pre budovanie pôdy, vodné hospodárstvo, primerané technológie..Nájdete v nej množstvo inšpirácií, ktorých princípy a metódy možno aplikovať v našich podmienkach s využitím miestnych zdrojov.Z obsahu: - Energeticky úsporné navrhovanie pozemkov a záhrad, metódy plánovania a dizajnu. - Umiestnenie a dizajn domu, integrácie budov a rastlín, zdroje z domových odpadov. - Mestská permakultúra: design záhradky, recyklácia a komunitné finančné systémy. - Najvýhodnejšia využitie plotov, treláže, skleníkov a chladníkov. - Slepačie a prasačie kŕmne systémy, integrácia pastvín a úžitkových stromov. - Ovocné sady, lesné záhrady, domáci les, bezorebné pestovanie obilnín. - Ako ovplyvňovať mikroklímu okolo domu a v záhradke. - Stratégia pre budovanie pôdy, vodné hospodárstvo a primerané technológie...Autor knihy, Bill Mollison (* 1928, Tasmánia, Austrália) je austrálsky výskumník, učiteľ, prírodovedec a autor niekoľkých kníh, 'otec permakultúry', integrovaného systému dizajnu, ktorý vyvinul spolu s Davidom Holmgrenom a ktorý zahŕňa nielen poľnohospodárstvo, záhradníctvo, architektúru a ekológiu, ale aj ekonomické systémy pre obchod a komunity.
Vypredané
18,81 € 19,80 €

Virtuóz pšeničného poľa


Obsahom brožúry je popis metódy pestovania obilia francúza Marca Bonfilsa nazývanej aj „Metóda Fukuoka-Bonfils“. Jeho metóda predstavuje vysoko úrodný pestovateľský systém, ktorý nielenže zabezpečí dobrú úrodu kvalitného obilia, ale zároveň posilňuje a zvyšuje zdravie, kvalitu a úrodnosť pôdy. Marc Bonfils sa rozhodol zmeniť deštrukčné metódy nášho prechemizovaného poľnohospodárstva a vyvinul spôsob bezorebného pestovania obilia v európskych klimatických podmienkach, podobne ako to urobil Masanobu Fukuoka v špecifických podmienkach Japonska. Učinil tak so zreteľom na ciele permakultúry, ktorá na základe pozorovania prírody vytvorila metódy, ktoré nám môžu zabezpečiť obživu a zároveň znovu obnoviť a oživiť pôdu, ktorá nás živila už takú dlhú dobu. Permakultúra podporuje tvorbu trvalo udržateľných komunít ľudí, rastlín a zvierat na zdravej pôde. Táto brožúrka je zameraná na pestovanie obilia so zreteľom práve na tieto ciele. Konkrétne sa zaoberá ozimnou pšenicou, ale je zároveň ľahko aplikovateľná aj na iné obilniny.
Na sklade 1Ks
3,14 € 3,31 €

dostupné aj ako:

Krátka príručka pre hospodárov - pestovateľov semien


Brožúrka, ktorá presvedčivým spôsobom a jasnými pokynmi uvedie hľadajúcich do umenia získavať si vlastné semená hospodárskych plodín.10 dôvodov pre zachovávanie semien v úvode brožúry Vám zodpovie všetky "prečo". Základná botanika uvedie i začiatočníkov do tajomstiev prírodných zákonitostí a poučí čitateľa o tom, "ako sa veci majú", ako funguje rozmnožovanie rastlín, a na čo si pri semenárení dať pozor. Kapitola "Všeobecné pokyny" Vám dá odpoveď na praktické otázky semenárenia, dozviete sa, aké je dôležité vedieť koľko potrebujete pestovať rastlín, ktorým umožníte rozvinúť sa do kvetu a vytvoriť semená; dozviete sa o pokynoch o bezpečných vzdialenostiach sadenia a iných dôležitých znalostiach, ktoré by ste mali vedieť, aby Vaše semienka boli kvalitné. Samostatná kapitola sa venuje prezimovaniu dvojročnej koreňovej zeleniny.Následne sa v publikácii dozviete o pestovaní jednotlivých čeľadí rastlín, nájdete tu: - čeľaď cesnakovitých (Alliaceae); - čeľaď kapustovitých (Brassicaceae); - čeľaď mrlíkovitých (Chenopodiaceae); - čeľaď zložnokvetých (Compositae) / astrovitých (Asteraceae); - čeľaď tekvicovitých (Cucurbitaceae); - čeľaď lipnicovitých (Poaceae); - čeľaď bôbovitých (Fabaceae) / leguminóznych (Leguminosae); - čeľaď ľuľkovitých (Solanaceae); - čeľaď zelerovitých (Apiaceae) / mrkvovitých (Daucaceae).
Na sklade 1Ks
3,14 € 3,31 €

dostupné aj ako:

Jedna z ciest


O svojom putovaní dennodennými udalosťami k lúšteniu rébusu bytia, k zdroju radosti, šťastia a harmónie v sebe samej sa s čitateľmi delí mladá žena.Zdieľa svoju Jednu z ciest pátrajúc po esencii života. Prechádza komnatami svojej duše, ega, smrti, zrodenia,detstva, partnerstva, svojich polarít, sebalásky, sebaúcty, odsekávajúc hlavy drakom lži, stretávajúc pomocníčkov, ktorých pri pozornom vnímaní dokázala objaviť.Svoje poznanie zdieľa úprimne a s čistým srdcom.Úprimnosťou voči sebe, pohľadom, ktorý jej umožňuje vidieť sa pravdivo, aká práve je, kde práve je a prijať sa bez posudzovania a odsudzovania, nám ukazuje, ako sa môžeme stať radostnými, tvorivými hľadačmi.
Na sklade 2Ks
7,13 € 7,50 €

dostupné aj ako:

Permakultura ve zkratce


Permakultura je kreativní přístup k bohatému a naplňujícímu životnímu stylu. Je tu pro každého, kdo si přeje žít udržitelným způsobem. Permakultura je ekologicky šetrný přístup k zajištění našich potřeb, včetně potravin, přístřeší a finančních a sociálních struktur. Je založen na spolupráci s přírodou a péči o Zemi a její lid. Permakultura ve zkratce je stručný a přístupný úvod do principů a praxe permakultury v mírném podnebí. Pokrývá způsob, jakým funguje permakultura ve městě, na venkově a na farmě, a zkoumá způsoby, jak mohou lidé společně pracovat na vytváření skutečných komunit. Tato inspirativní kniha jasně popisuje, jak můžeme žít plodně a udržitelně a je nezbytnou četbou pro každého, kdo chce snížit dopad na životní prostředí. Kniha byla přeložena do několika jazyků a inspirovala tisíce lidí po celém světě.
U dodávateľa
4,85 € 5,10 €

Domáci liečivý kefír


Kniha o prekvapivo úzkych vzťahoch medzi zdravým jedlom a šťastným životom.Kefír je symbiotické spoločenstvo mikroorganizmov, ktoré dokážu pretvoriť mlieko na kyslý, ľahko stráviteľný a dokonca liečivý nápoj. Domáca výroba kefírového mlieka je jednoduchá kefír je jedno z najmenej nároč-ných domácich zvieratiek. Kefírové mlieko z obchodu môže byť dobré ale účinkami ani zložením sa domácemu kefíru nevyrovná.V knihe nechýba návod ako sa doma starať o svoj kefír, recepty, príbehy a skúsenosti, a tiež vysvetlenie liečivého pôsobenia tohto kyslomliečneho nápoja. Nájdete tam rad zaujímavých článkov o našich mikrobiálnych priateľoch, o plnohodnotnej výžive, o pravekom pôvode kefíru či dokonca o tajomstve nesmrteľnosti.Autor podotýka: Túžim, aby mali naše deti možnosť žiť naplňujúce, zmysluplné a šťastné životy, aby sme sa ako spoločnosť ďalej rozvíjali. Verím, že práve kefír je jeden z prostriedkov, ktorý nám dá silu čeliť spoločenským a ekologickým výzvam tejto pohnutej doby.
Vypredané
13,30 € 14,00 €

Revolucionár jednej slamky


Revolucionár jednej slamky je jedinečnou knihou, ponúkajúcou intímny pohľad na prácu a filozofiu jedného z najvplyvnejších prírodných hospodárov - japonského farmára a filozofa Masanobu Fukuoku.Masanobu Fukuoka (1913-2008) napísal úspešnú knihu Revolúcia jednej slamky (1978), manifest o svojom prístupe k poľnohospodárstvu bez poľnohospodárstva, ktorý nevyžaduje žiadne strojové vybavenie, žiadne chemikálie, žiadny pripravený kompost a minimálne pletie, či prerezávanie. Keď bola kniha prvýkrát publikovaná, stala sa ihneď radikálnou výzvou pre globálne systémy venujúce sa dorábaniu jedla.V Revolucionárovi jednej slamky Korn popisuje svoje skúsenosti s viac ako tridsiatimi piatimi rokmi štúdií s pánom Fukuokom. Vysvetľuje tiež, ako je možné prírodné poľnohospodárstvo prakticky využívať i v oblastiach, ako je rast osobnosti či ako viesť bohatší a plnší život.Revolucionár jednej slamky je hlbokým zdieľaním zásadnej filozofie prírodného poľnohospodárstva pretavenej skrze priateľstvo medzi Larrym Kornom a Masanobu Fukuokom. Larryho pútavý príbeh ponúka múdry vhľad do autentických praktík, ktoré rešpektujú jednotu všetkého života. Cítim hlboké prepojenie s autorskou perspektívou a Fukuokovým jasným revolučným chápaním, ktoré je cestou k vytvoreniu hojnosti prostredníctvom rešpektovania prirodzených zákonitostí našej zeme. KATRINA BLAIR autorka The Wild Wisdom of WeedsLarry Korn osvetľuje cestu, ktorú Fukuoka objavil, keď zlúčil poľnohospodárstvo prírodných národov s hlbokou úctou voči zemi a prírodným procesom. Mnohé následné revolučné myšlienky, ktoré pokračujú v osvetľovaní tejto cesty, poukazujú, aké nevyhnutné je dozerať na kultiváciu pôdy, rastlín, zvierat i ľudstva. Máme to šťastie, že v osobe Korna nachádzame pochodeň, ktorá je stelesnením slov taoistického majstra, Lao-c: To, čo robíš, tým si. DON TIPPING zakladateľ farmy Seven Seeds Farm a Siskiyou Seeds
U dodávateľa
13,30 € 14,00 €

Krajina


V niečom sú životy nás všetkých rovnaké. Po stáročia i tisícročia opakujú sa príbehy lásky, radostí i strastí. Deň vystrieda noc, staré svet opúšťa a rodí sa doň nové. Všetko má svoj protipól, hľadá si rovnováhu, všetko je jeden celok, kolobeh.Táto kniha rozvíja príbeh Jarmily vnímavej ženy od detstva a prvých spomienok, cez dospievanie a zrelosť až po jeseň života. Postupným odkrývaním deja môže čitateľ pozorovať rôzne etapy života človeka, má možnosť vcítiť sa do situácie, prečítať si myšlienky hlavnej postavy. Autorka zároveň pobáda k pozorovaniu vlastného života - uvedomeniu si a prijatia zodpovednosti za vlastné rozhodnutia a kroky. Kniha je taktiež oslavou prírody, návratu ku koreňom, ako aj úcte k tradícii a dedičstvu spoločných predkov.
U dodávateľa
15,11 € 15,90 €

Tvorcovia / Tvůrci (Mužské cesty)


Poznáte mnohých z nich. Poznáte ich mená, poznáte ich aktivity či prácu v terajšej dobe. Táto kniha Vám umožní spoznať ich cesty, mnohokrát kľukaté a tŕnisté. Cestičky v labyrinte vášní, misie, profesie či poslania.Kniha v sebe nenesie zámer byť súborom najvyšších právd, zaručených postupov ani osvietenej múdrosti. Má byť ukážkou ciest, inakostí, či spôsobov ako rôznorodo môže človek žiť svoj život, ako hľadá svoju vnútornú múdrosť a ako sa učí z toho, čo mu život prináša. Ale tiež aj o tom, ako sa dá už ďalej nepokračovať v deštrukčných vzorcoch svojich rodov.Sú v nej príbehy mužov, ktorí nechali stopu v mojom živote. Ktorí ma inšpirovali, sprevádzali, alebo liečili na mojej ceste. Verím, že ich esencia sa dotkne aj vášho srdca.Každý poznáme ľudí, ktorí nás niečo naučili, boli nám, či sú inšpiráciou. Ľudia si môžu byť navzájom bránami. Bránami k poznaniu. A zároveň bránami sami k sebe. Veď mnohokrát: vďaka Tebe, spoznávam seba. Mab Junga, autorka myšlienkyV knihe nájdete životné príbehy mužov: Pjér la Šéz Zdeněk Jan Weber Jiří Charvát Boris Čellár Martin Thám Ondřej Suchopár Pavel Hirax Baričák Pavel Zeldon Stanislav Ličko Jaroslav Grűnwald Eileen Yaman Igor Miháľ Ivo Janeček Jan Kroča Ján Shogun Bálint Janko Svetlan Majerčík Jozef Mihališin Matej Hlohovský Kryštof Koucký Leri Veleslav Švec AMIIIR Ľubomír Slejzák Marcel Antal Marek Bohunický Matúš Khan Sargon Michal Marguš Miroslav Zelenka Patrik Kee Kedzierski Suve Taran Tomáš Bužek Vladimír Červenák Zdeněk Dragomir Ordelt
U dodávateľa
38,00 € 40,00 €

dostupné aj ako:

Domáci hojivý kefír


Kniha o prekvapivo úzkych vzťahoch medzi zdravým jedlom a šťastným životom.Kefír je symbiotické spoločenstvo mikroorganizmov, ktoré dokážu pretvoriť mlieko na kyslý, ľahko stráviteľný a dokonca hojivý nápoj. Domáca výroba kefírového mlieka je jednoduchá kefír je jedno z najmenej náročných domácich zvieratiek. Kefírové mlieko z obchodu môže byť dobré, ale účinkami ani zložením sa domácemu kefíru nevyrovná.V knihe nájdete návod ako sa doma starať o svoje kefírové zrná, ďalej recepty, príbehy a skúsenosti, a tiež podrobné vysvetlenie liečivého pôsobenia tohto kyslomliečneho nápoja. Kefír dokáže pomôcť pri rôznych tráviacich ťažkostiach, ale aj v rade zdanlivo nesúvisiacich oblastí. Podporuje správnu prácu imunity, prospieva pokožke, kostiam aj krvnému tlaku, duševne človeka dobre naladí.Jedna časť knihy je venovaná rôznym mliečnym výrobkom. Pomocou kefírovej kultúry možno vyrobiť tvaroh, maslo, rôzne druhy syrov a aj jogurt. Priemyselné potravinárstvo nás vzdialilo od sebestačnosti, celistvosti a prirodzenej rozmanitosti. Návody a vysvetlenia v knihe v mnohom čerpajú z prác zahraničných nadšencov pre domácu fermentáciu a syrárstvo vedú čitateľa späť k tomu, čo je ľudské, hlboko výživné a zemské.Záujem o kefír vedie čitateľa k pochopeniu našich mikrobiálnych priateľov. Nitka sa rozvetvuje k otázkam plnohodnotnej stravy, vnútorného šťastia a zasiahne aj k pravekým počiatkom pastierstva. Dotkne sa dokonca pôrodov, smrti a tajomstva pretrvania.Autor podotýka: ,,Túžim, aby mali naše deti možnosť žiť naplňujúce, zmysluplné a šťastné životy, aby sme sa ako spoločnosť ďalej rozvíjali. Verím, že práve kefír je jeden z prostriedkov dáva nám silu čeliť zdravotným, hospodárskym a ekologickým výzvam našej pohnutej doby.,,
Na sklade 1Ks
17,10 € 18,00 €

Čaro dospievania - pracovný zošit pre dušu 3


*Máte chuť a odvahu stretnúť sa so sebou vo svojej nahej podobe? *Potrebujete podporu pri uchopení sebaúcty a desiatok každodenných životných tém? *Tešíte sa na nové životné výzvy, ktoré život ponúka, len ich možno ešte celkom nevidíte?Pracovné zošity pre dušu ti v tom môžu byť užitočným sprievodcom.Nedávajú jasné inštrukcie ani cudzie odpovede. Ukážu však, ako to viete postupne uzrieť sama. Akoby Vás to od základov učili Vaše ženské predchodkyne a pustili do života pripravenú.Pracovný zošit, alebo aj pracák obsahuje texty, otázky, úlohy a výzvy, jedinečné autorské omaľovánky, tipy a príklady pre inšpiráciu.Tretí pracák je (nie len) pre dospievajúce dievčence. Podporuje čitateľku ako vnímavá matka, prechádza témami, ktoré sú občas v živote ťažšie uchopiteľné. Mnohým ženám napomôže nadobudnúť väčšiu sebadôveru.Tento pracák je zvlášť významný aj pre ženy, ktoré cítia, že v čase dospievania nemali citlivé vedenie múdrych žien a dnes im to v živote chyba. Vďaka vypracovaniu tém v pracáku môžu pomaličky otvárať a liečiť rany na duši a prejsť si zdravou pubertou.Kolekcia pracovných zošitov je komplexná práca tvorivých žien, ktoré žijú svoje ne/obyčajné životy so všetkým čo život prináša.Autorkou celku je - Veronika Riava Skot, ilustrátorky sú Gabi Čížová - Mrázová, Katka Gahérová, Amálka Ľudmila Valenčíková, Simonka Štulrajterová, veľkým dielom inšpirácie, osobnej energie a vhľadov prispela grafička Alenka Kubalcová a veľkou inšpiráciou sú mi všetky dráhe Ženy, ktoré vstúpili do môjho života.Môj tip pre ženy čo sa rozhodnú s pracákmi pracovať je, odložiť si vypracované časti - či už pre ďalšiu prácu v nových témach, alebo pre budúce generácie žien vo svojom rode, aby tie mohli čerpať z chýb aj múdrosti a mali to možno o trochu ľahšie ako my ;)Na záver chcem každej žene vyjadriť, že životnú cestu vnímam ako veľkú úžasnú výzvu na dobrodružstvo a dar. Cez všetky krutosti, bolesti, rany, šťastie, radosť aj eufóriu sme súčasťou dokonalého celku a verím, že všetko má svoj zmysel. Naučiť sa ho vedieť prečítať a prijímať plynulosť bytia v pokoji a súlade nie je jednoduché ale je to prirodzene a patrí to každej z nás.
Na sklade 1Ks
12,35 € 13,00 €

Horská dráha partnerstva - Pracovný zošit pre dušu 2


*Máte chuť a odvahu stretnúť sa so sebou vo svojej nahej podobe? *Potrebujete podporu pri uchopení sebaúcty a desiatok každodenných životných tém? *Tešíte sa na nové životné výzvy, ktoré život ponúka, len ich možno ešte celkom nevidíte?Pracovné zošity pre dušu ti v tom môžu byť užitočným sprievodcom.Nedávajú jasné inštrukcie ani cudzie odpovede. Ukážu však, ako to viete postupne uzrieť sama. Akoby Vás to od základov učili Vaše ženské predchodkyne a pustili do života pripravenú.Pracovný zošit, alebo aj pracák obsahuje texty, otázky, úlohy a výzvy, jedinečné autorské omaľovánky, tipy a príklady pre inšpiráciu.Druhý pracák je o partnerstve. O ne/vyvážených polaritách v nás, vo vzťahoch, v témach, ktoré dokážu v partnerstve narobiť riadnu galibu, ak nie sú správne uchopené. Otvoríš sa pravde o kvalite tvojej bytosti v téme partnerstva a podporíš tvorbu kvalitnejšieho vzťahu či už toho čo existuje alebo novych začiatkov.Kolekcia pracovných zošitov je komplexná práca tvorivých žien, ktoré žijú svoje ne/obyčajné životy so všetkým čo život prináša.Autorkou celku je - Veronika Riava Skot, ilustrátorky sú Gabi Čížová - Mrázová, Katka Gahérová, Amálka Ľudmila Valenčíková, Simonka Štulrajterová, veľkým dielom inšpirácie, osobnej energie a vhľadov prispela grafička Alenka Kubalcová a veľkou inšpiráciou sú mi všetky dráhe Ženy, ktoré vstúpili do môjho života.Môj tip pre ženy čo sa rozhodnú s pracákmi pracovať je, odložiť si vypracované časti - či už pre ďalšiu prácu v nových témach, alebo pre budúce generácie žien vo svojom rode, aby tie mohli čerpať z chýb aj múdrosti a mali to možno o trochu ľahšie ako my ;)Na záver chcem každej žene vyjadriť, že životnú cestu vnímam ako veľkú úžasnú výzvu na dobrodružstvo a dar. Cez všetky krutosti, bolesti, rany, šťastie, radosť aj eufóriu sme súčasťou dokonalého celku a verím, že všetko má svoj zmysel. Naučiť sa ho vedie prečítať a prijímať plynulosť bytia v pokoji a súlade nie je jednoduché ale je to prirodzene a patrí to každej z nás.
U dodávateľa
12,35 € 13,00 €

Ja - pracovný zošit pre dušu 1


*Máte chuť a odvahu stretnúť sa so sebou vo svojej nahej podobe? *Potrebujete podporu pri uchopení sebaúcty a desiatok každodenných životných tém? *Tešíte sa na nové životné výzvy, ktoré život ponúka, len ich možno ešte celkom nevidíte?Pracovné zošity pre dušu ti v tom môžu byť užitočným sprievodcom.Nedávajú jasné inštrukcie ani cudzie odpovede. Ukážu však, ako to viete postupne uzrieť sama. Akoby Vás to od základov učili Vaše ženské predchodkyne a pustili do života pripravenú.Pracovný zošit, alebo aj pracák obsahuje texty, otázky, úlohy a výzvy, jedinečné autorské omaľovánky, tipy a príklady pre inšpiráciu.Prvý pracák v edícii Pracovné zošity pre dušu v sebe nesie podporu pri sebaobjavovani. S jeho pomocou sa môže pátrajúca učiť vidieť sa viac pravdivo a postupne vedieť prečítať prečo sa jej v živote dejú rôzne náročné situácie. Venuje sa sebe, pracuje so sebou vedomejšie a učí sa klásť si jasné otázky a vidieť jasné tvorivé odpovede. Kolekcia pracovných zošitov je komplexná práca tvorivých žien, ktoré žijú svoje ne/obyčajné životy so všetkým čo život prináša.Autorkou celku je - Veronika Riava Skot, ilustrátorky sú Gabi Čížová - Mrázová, Katka Gahérová, Amálka Ľudmila Valenčíková, Simonka Štulrajterová, veľkým dielom inšpirácie, osobnej energie a vhľadov prispela grafička Alenka Kubalcová a veľkou inšpiráciou sú mi všetky dráhe Ženy, ktoré vstúpili do môjho života.Môj tip pre ženy čo sa rozhodnú s pracákmi pracovať je, odložiť si vypracované časti - či už pre ďalšiu prácu v nových témach, alebo pre budúce generácie žien vo svojom rode, aby tie mohli čerpať z chýb aj múdrosti a mali to možno o trochu ľahšie ako my ;)Na záver chcem každej žene vyjadriť, že životnú cestu vnímam ako veľkú úžasnú výzvu na dobrodružstvo a dar. Cez všetky krutosti, bolesti, rany, šťastie, radosť aj eufóriu sme súčasťou dokonalého celku a verím, že všetko má svoj zmysel. Naučiť sa ho vedieť prečítať a prijímať plynulosť bytia v pokoji a súlade nie je jednoduché ale je to prirodzene a patrí to každej z nás.
U dodávateľa
12,35 € 13,00 €