% Zľavy na hry %

C. H. Beck

vydavateľstvo

Věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího majetku, 2. vydání


První vydání této učebnice bylo již rozebráno, proto nyní vychází druhé, aktualizované a částečně přepracované vydání. Autorský kolektiv, složený jak z představitelů justice, akademických pracovníků, tak i praktiků, přináší opět ucelený výklad. Týká se nejen věcných práv per se, ale rovněž správy cizího majetku a veřejných seznamů, zejména katastru nemovitostí. Pasáž věnovaná právu stavby a neoprávněným stavbám na cizím pozemku je velmi přínosná, protože úprava „nového“ občanského zákoníku zcela změnila vztahy mezi stavbami a pozemky, když jako stěžejní zvolila zásadu superificies solo cedit. Praxe se však ještě dlouho bude potýkat se vztahy založenými na občanském zákoníku z roku 1964. Učebnice ilustruje výklad mnoha příklady, doplněna je nová literatura a judikatura a autoři k nim ve výkladu přihlédli. Autoři a nakladatelství věří, že i druhé vydání učebnice se osvědčí jak pro výuku studentů právnických fakult, tak i jako pomůcka pro právní praxi, osvětlující výklad nových institutů i sporných ustanovení občanského zákoníku.
Na sklade 3Ks
30,81 € 32,43 €

Veřejné užívání přírodních statků


Právní institut veřejného užívání se dotýká našeho každodenního života, aniž si to možná dostatečně uvědomujeme. Každý z nás téměř denně užívá pozemní komunikace, byl někdy na horské túře, prošel se městským parkem nebo si vyšel na procházku do lesa. Veřejné užívání zajišťuje lidem přístup k určitým veřejným statkům, díky nimž mohou naplňovat své potřeby, včetně potřeby odpočinku. Předložená publikace se věnuje veřejnému užívání přírodních statků, konkrétně veřejnému užívání lesa, krajiny, vod, ovzduší, a pojednání o veřejném užívání těchto přírodních statků doplňuje o problematiku veřejného užívání sídelní zeleně nacházející se na veřejných prostranstvích. Kromě obecných a historických souvislostí a teoretického právního základu veřejného užívání přináší publikace rovněž komparativní vhled do veřejného užívání přírodních statků v zahraničních právních řádech (Rakousko, Německo, USA). Tato kniha je určena každému, kdo se zamýšlí nad udržitelným užíváním přírodních statků nebo řeší problémy související jak s veřejným užíváním, tak s ochranou životního prostředí nebo soukromého vlastnictví v kontextu veřejného užívání přírodních statků.
Na sklade 2Ks
20,09 € 21,15 €

Zákon o dobrovoľných dražbách - Komentár, 4. vydanie


Publikácia ponúka komplexný komentár a analytický výklad ustanovení Zákona o dobrovoľných dražbách. Štvrté, aktualizované vydanie komentára je doplnené o nové súdne rozhodnutia a autori v ňom zohľadnili aj vývoj právnej vedy v danej oblasti. Rovnako ako predchádzajúce vydania obsahuje množstvo konkrétnych praktických príkladov a 19 aktualizovaných a doplnených vzorov najčastejšie používaných listín pri dobrovoľných dražbách. Komentár má ambíciu slúžiť ako pomôcka pri správnej aplikácii Zákona o dobrovoľných dražbách pre všetky subjekty zúčastnené na dobrovoľných dražbách, najmä pre dražobníkov, navrhovateľov dražby, účastníkov dražby, vlastníkov predmetu dražby, ako aj pre notárov, ktorí osvedčujú priebeh dražby notárskou zápisnicou, sudcov, ktorí rozhodujú spory o neplatnosť dražby a advokátov, ktorí v týchto sporoch zastupujú klientov.Kolektiv autorů Mária Hucíková, Ladislav Duditš, Martin Aksamit
Na sklade 1Ks
67,15 € 79,00 €

Zákon o soudech a soudcích - Komentář, 2. vydání


Komentář k zákonu č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, přísedících a státní správě a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), podává ucelený výklad jednotlivých ustanovení zákona, přičemž zdůrazňuje jejich vzájemné souvislosti. Přibližuje pravidla chodu soudů a činnosti soudců, zaměřuje se na problematické oblasti, včetně podrobného rozboru povinností soudce a kárného řízení. Objasňuje principy organizace soudní moci a výkon státní správy soudů. Komentář vychází z dlouholeté soudní praxe autorky, i z jejího výkonu funkce předsedkyně kárného senátu a též z působení ve vedení Soudcovské unie.
Na sklade 2Ks
48,67 € 51,23 €

Zákoník práce - Komentář, 2. vydání


Po čtyřech letech vychází druhé vydání praktického komentáře k zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.), které reaguje a zapracovává novely pracovněprávních předpisů přijaté v uplynulých letech, ale také novou judikaturu a právní výklady, případně upozorňuje na aplikační problémy týkající se nové právní úpravy. Komentář má za cíl usnadnit orientaci v pracovněprávní problematice všem, kteří se zákoníkem práce přicházejí denně nebo alespoň příležitostně do styku. Na komentáři se podíleli pouze advokáti, kteří se specializují na pracovněprávní problematiku a mají v této oblasti bohaté praktické zkušenosti, jež se snažili převést i do textu tohoto komentáře. Komentář se tak zaměřuje na praktický výklad jednotlivých ustanovení a pracovněprávních institutů a obsahuje též řadu příkladů k usnadnění pochopení dané problematiky.
Na sklade 2Ks
102,25 € 107,63 €

Zastavení exekuce, 2. vydání


Druhé vydání představuje kompletní aktualizaci původní, před pěti lety vydané monografie. Reflektuje posun v judikatuře a literatuře a reaguje na nové výkladové problémy. Některé závěry týkající se ochrany manžela povinného v exekuci prošly revizí. Autor pracuje s faktem, že exekuci je možné zastavit i potom, co skončila vymožením. Dokonce i poté, co už jednou byla výslovně zastavena. A to za předpokladu, že podle povinného existuje pro něho příznivější důvod pro zastavení. Klade si otázky, zda je tomu tak opravdu vždy. Jaký důvod zastavení je pro povinného příznivější než původní důvod zastavení? K čemu je zastavení už neběžící exekuce pro povinného dobré? Stejně tak autor rozebírá aplikační problémy spojené s opakovanými „milostivými léty“, aniž by podlehl líbivému názvu, kterým zákonodárce tuto nikoliv běžnou právní úpravu směřující ku prospěchu dlužníků opatřil.
Na sklade 2Ks
35,27 € 37,13 €

Lacná kniha Marketing inovací (-70%)


Kniha přináší ucelený pohled na poměrně mladý obor - marketing inovací. Rozvoj inovační činnosti je jednou z cest, jak může podnik vytvořit konkurenční výhodu a uspět v globálním konkurenčním prostředí. Autoři se zaměřili přednostně na problematik u přípravy a realizace produktových inovací. Vycházejí z toho, že inovace lze z hlediska jejich intenzity členit do tří skupin: radikální, inkrementální a středního stupně. Zatímco radikální inovace se vyskytují jen velmi ojediněle a inkrementální inovace lze zvládat a využitím běžných manažerských a marketingových praktik, u inovací středního stupně je žádoucí využívat při jejich implementaci specifické marketingové postupy a nástroje. Zatímco v operativní oblasti je podle autorů možné dalek osáhle využívat všeobecných marketingových poznatků a metod, ve strategické oblasti existují podstatné odlišnosti mezi všeobecně využívanými nástroji strategického marketingu a strategickým marketingem inovací. Ten se mj. obsáhle zabývá příčinami úsp ěšnosti a neúspěšnosti inovací, rozpracováním inovačních strategií, rolemi aktérů inovací apod. Práce kulminuje analýzou nástrojů a postupů, používaných v rámci strategického výzkumu trhu inovací výrobků v jednotlivých fázích inovačního procesu, p očínaje inovačními impulzy přes hledání a vyhodnocování námětů na inovace po oblast strategického a operativního vývoje, včetně uvedení na trh.
Vypredané
9,45 € 31,50 €

dostupné aj ako: