! Doprava ZADARMO už od 20 € !

C. H. Beck

vydavateľstvo

Zákon o advokácii. Komentár


Komentár k zákonu o advokácii je prvým sivým komentárom svojho druhu na Slovensku. Vychádza z právneho stavu k 1. januáru 2013 a reaguje na novelu zákona prijatú zákonom č. 335/2012 Z. z. Čitateľom ponúka komentár výklad jednotlivých ustanovení zákona o advokácii, doplnený o dôvodové správy a relevantnú judikatúru ako aj rozhodnutia slovenskej a českej advokátskej komory. Prílohou komentára sú stavovské predpisy týkajúce sa výkonu advokácie. Charakter a spôsob spracovania komentovaného textu zákona má slúžiť najmä advokátom a advokátskym koncipientom, ktorí by v ňom mali hľadať odpovede na otázky o zmysle svojej profesie, o jej obsahu, o etických a odborných pravidlách jej výkonu vo vzťahu ku klientovi a iným zúčastneným osobám a úradom, s ktorými sa kontaktujú pri uplatňovaní práv a oprávnených záujmov svojho klienta. Komentár môže slúžiť zároveň aj klientom advokátov, ktorým poskytuje v zrozumiteľnej podo­be čo najširší prehľad o rozsahu a pravidlách realizácie ob­sahu právneho vzťahu medzi ním a advokátom, ktorý prevzal zastupovanie jeho záujmov.
Na sklade 1Ks
56,05 € 59,00 €

Odpočúvanie - procesnoprávne a hmotnoprávne aspekty


Vedecká monografia prináša analýzu právnej úpravy odpočúvania ako zásahu do základných práv, najmä do práva na súkromie. Obsahuje výklad právnej úpravy odpočúvania s poukázaním na dôležité súvislosti historického vývoja tejto právnej úpravy. Vo vedeckej monografii je venovaná pozornosť odpočúvaniu z hľadiska medzinárodných zmlúv, práva Európskej únie a slovenskej a českej právnej úpravy. Okrem teoretického výkladu je právna úprava doplnená o vybrané rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva, Ústavného súdu SR a Ústavného súdu ČR. Uvedené rozhodnutia vytvárajú predpoklady na posúdenie aspektov, ktoré má orgán verejnej moci zohľadniť pri odpočúvaní. Vedecká monografia nepredstavuje návod na zákonné použitie odpočúvaných technológií, ale predostiera súbor informácií inšpirujúcich na ďalšie úvahy a premýšľanie. Usiluje sa ponúknuť možné riešenia, pričom sa nevyhýba ani otázkam, ktoré sa v aplikačnej praxi rozdielne posudzujú. Vzhľadom na absenciu špecializovanej odbornej literatúry v tejto oblasti je publikácia cenným zdrojom informácií pre právnickú aj laickú verejnosť.
Vypredané
34,20 € 36,00 €

Nutná obrana a ďalšie okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu


Odborná vedecká publikácia sa zaoberá analýzou súčasnej slovenskej právnej úpravy okolností vylučujúcich protiprávnosť činu predovšetkým v trestnom konaní, ale doplnkovo aj v práve správnom a civilnom. Prináša kritický rozbor problematiky a zároveň návrhy na zlepšenia. Venuje sa aj skúmaniu kriminlogických aspektov jednotlivých okolností vylučujúcich protiprávnosť. Kniha umožňuje spoznať inštitút nutnej obrany, ktorý umožňuje brániť sa proti protiprávnym útokom človeka spôsobom, ktorý môže spôsobiť vážnu újmu, ale aj inštitút krajnej núdze, či dovoleného rizika. Obsahovo je publikácia rozdelená do jedenástich nasledujúcich kapitol: •Všeobecne o okolnostiach vylučujúcich protiprávnosť činu •Z histórie okolností vylučujúcich protiprávnosť činu v trestnom práve hmotnom na území Slovenska •Krajná núdza •Nutná obrana •Oprávnené použitie zbrane •Dovolené riziko •Výkon práva a povinnosti •Súhlas poškodeného •Plnenie úlohy agenta •Vybrané aspekty okolností vylučujúcich protiprávnosť činu v Českej republike •Vybrané aspekty okolností vylučujúcich protiprávnosť činu v Spolkovej republike Nemecko
Vypredané
37,05 € 39,00 €

Ochrana pokojného stavu v Občianskom zákonníku


Publikácia predstavuje praktickú realizáciu správnych konaní v obciach a mestách v súvislosti s konkrétnym ustanovením Občianskeho zákonníka o ochrane proti zrejmému zásahu do pokojného stavu. Ustanovenie § 5 OZ dáva konkrétne oprávnenia obciam a mestám, aby v konaní predbežne zásah zakázali alebo uložili obnovenie predchádzajúceho stavu. Ide tu o prelínanie súkromného a verejného práva, a to ustanovenia uvedeného v OZ, ktorého realizácia sa uskutočňuje čisto v procese správneho poriadku. Autor, dlhoročný pracovník v samospráve, sa angažuje za propagáciu konaní podľa § 5 OZ, ktoré doteraz nie sú na obecných a mestských úradoch samozrejmosťou. Ako uvádza aj táto publikácia, nejde o ľahký a jednoduchý proces a aj dobrá vôľa pomôcť svojim obyvateľom niekedy zlyháva na dôslednom dodržiavaní ustanovení právnych predpisov. V publikácii je okrem teoretického výkladu uvedený aj spôsob, ako postupovať pri podaných žiadostiach o riešenie napr. susedských sporov, spolu so vzormi úkonov v správnom konaní a veľmi zaujímavými príkladmi z praxe. Publikáciu môžu uvítať obecné a mestské úrady, študenti, učitelia, ale poučná môže byť aj pre tých, ktorí sa v živote stretli s nejakým zrejmým zásahom do svojho pokojného stavu a nevedeli, že na to existuje riešenie.
Vypredané
24,53 € 25,82 €

Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Komentár


Publikácia predstavuje nielen vôbec prvý „sivý“ komentár k zákonu o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ale zároveň vypĺňa aj medzeru, ktorá na slovenskom knižnom trhu v tejto špecifickej oblasti práva už niekoľko rokov existuje. Komentár pomerne detailne analyzuje jednotlivé zákonné ustanovenia, ktoré sa v právnej praxi pri aplikácii tohto zákona často vykladajú rôzne a nesprávne. Keďže predmetný zákon bol prijatý ešte v roku 1993, pričom jeho primárnym cieľom bola predovšetkým privatizácia štátneho a komunálneho bytového fondu, problémových ustanovení je aj vzhľadom na viacero kontroverzných a rozporuplných novelizácií značné množstvo. Autori pritom nielen uvádzajú tieto rôzne názory vyskytujúce sa v praxi, ale prezentujú aj svoj pohľad na interpretáciu týchto ustanovení vychádzajúc pritom nielen zo štandardných metód výkladu právnych noriem,
Vypredané
80,75 € 85,00 €

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Komentár


Predstavujeme Vám ďalšiu publikáciu C. H. Beck, z edičnej rady „sivých“ komentárov, komentár k Zákonu o konkurze a reštrukturalizácii. Vydanie komentára je načasované tak, aby zapracovalo rozsiahlu novelizáciu vykonanú zákonom č. 348/2011 Z. z. účinnú od 1. januára 2012 a 1. januára 2013. Autorom komentára je doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD., ktorého právnická verejnosť pozná z prednáškovej činnosti a z rozsiahlej publikačnej činnosti. Predkladaný komentár vychádza z osvedčeného prístupu autora, ktorý sa venuje všetkým právnym režimom, ktoré nastali v dôsledku novelizácie konkurzného práva. Konkurzné konania trvajú značnú dobu, a preto autor podáva v komentári osobitne výklad tých konaní, ktoré začali do 1.1.2012 ( vrátane zmien právnej úpravy, ktoré nastali do 1. januára 2012). Na Slovensku bolo k 31. decembru 2012 neskončených na konkurzných súdoch až 1325 konkurzných konaní, na riešenie ktorých sa bude aplikovať právna úprava účinná do 1. januára 2012. To je základ výkladu komentára. Zároveň autor zaradil ku každému ustanoveniu, ktoré bolo zmenené s účinnosťou od 1. januára 2012 a od 1. januára 2013, výklad novely, ktorá sa vzťahuje na konania začaté od 1. januára 2012. Pre prehľadnosť je tento výklad osobitne označený (Konania začaté od 1.1.2012:) a je vždy zaradený ako osobitná časť na konci výkladu ku každému zmenenému paragrafu. Takto má užívateľ komentára výklad ku každému právnemu režimu. Komentár obsahuje tak teoretický výklad všetkých inštitútov konkurzného práva, v čom sa prejavuje teoretická erudovanosť autora, ako aj výklad jednotlivých ustanovení z pohľadu aplikačnej praxe súdov, v čom sa prejavuje profesiová orientácia autora, ktorý je dlhoročným konkurzným sudcom a predsedom odvolacieho konkurzného senátu. Z týchto dôvodov je komentár vhodný pre sudcov a vyšších súdnych úradníkov, ktorí vybavujú túto agendu. Komentár obsahuje značné množstvo judikatúry s osobitným zameraním na judikatúru Ústavného súdu SR z problematiky konkurzov a reštrukturalizácií. V záujme komplexného spracovania problematiky sa komentár zameriava aj na incidenčné spory a judikatúru z nich vyplývajúcu. V komentári je pomerne rozsiahly exkurz do cezhraničných konkurzov so záberom do práva EU, vrátane judikatúry ESD. Rovnako komentár obsahuje aj exkurz do právnej úpravy správcov, na vzdelávaní, ktorých sa autor výrazne podieľa, pričom výklad zákona je zameraný aj na postup správcu v jednotlivých konaniach. Komentár je vhodný aj pre neprávnickú prax, najmä pre veriteľov, pretože títo si v komentári nájdu riešenia a návody pri uplatňovaní svojich pohľadávok, pričom autor zvýrazňuje ich ústavné právo na súdnu ochranu. Množstvo literatúry, ktoré autor v komentári uvádza a spracúva, predurčuje komentár ako vhodnú študijnú pomôcku pre študentov právnických fakúlt.
Vypredané
67,71 € 71,27 €

Medzinárodné právo súkromné


Medzinárodné právo súkromné od autorského kolektívu pod vedením Natálie Štefankovej a Petra Lysinu vypĺňa medzeru, ktorá bola spôsobená absenciou učebnice z daného predmetu. Na tvorbe učebnice sa podieľali poprední pedagógovia slovenských vysokých škôl, ktorí sa venujú problematike medzinárodného práva súkromného. Autorský kolektív bol doplnený aj autormi pôsobiacimi v právnej praxi medzinárodného práva súkromného, či príbuzných súkromnoprávnych disciplín, ktoré sú späté s medzi­národným právom súkromným. Ambíciou učebnice je poskytnúť základný prehľad a orientáciu v náročnej problematike medzinárodného práva súkromného, a to nielen pre študentov vysokých škôl, ale rovnako tak aj pre právnu prax, ktorá sa s otázkami patriacimi do predmetu úpravy medzinárodného práva súkromného potýka prakticky denne.
Vypredané
48,09 € 50,62 €

Kriminologie


O čem vypovídají poznatky aktuálních kriminologických výzkumů - jaké nové preventivní strategie jsou nyní v zahraničí ověřovány a s jakými výsledky - je součastná trestní politika, tak jak je uplatňována v Západní Evropě a v USA, skutečně humánní? Na tyto a řadu dalších otázek nalezne čtenář fundovanou odpověd? v knize známého německého kriminologa, profesora Günthera Kaisera, řeitele Max-Planck-Institutu pro zahraniční a mezinárodní trestní právo ve Freiburgu (SRN). O ohlasu jeho knihy, která v českém překladu JUDr. Heleny Válkové, CSc., a kol. vychází u nás poprvé, svědčí její v roce 1993 již 9. německé vydání a četné překlady do jiných jazyků. Publikaci lze doporučit studentům právních a jiných společenských věd a také pracovníkům působí cím v oblasti justice, policie, sociální práce a vězeňství.
Vypredané
13,85 € 14,58 €

Zákon směnečný a šekový 4. vydání


Konstantní právní úprava směnečného a šekového práva umožnila při přípravě 4. vydání tohoto komentáře dobře navázat na předchozí vydání. Podstatnější změny jsou patrné zejména v předpisech souvisejících, a to v oblasti práva cenných papírů, které byl o v minulém roce podstatně přepracováno. Právě tyto změny nalezly svůj odraz v některých otázkách souvisejících se směnečnou a šekovou problematikou. Změn však doznaly i některé další navazující právní předpisy. Komentář reaguje též na zcela nové prá vní předpisy, mimo jiné např. na zákon omezující hotovostní placení. Podstatně byl také rozšířen počet dosud uveřejněných soudních rozhodnutí, nechybí ani doplnění odkazů na speciální literaturu k tomuto tématu. 4., doplněné vydání komentáře poskytuj e nejnovější náhled na celou problematiku v oblasti práva směnečného a šekového z pohledu legislativního, z pohledu judikatury a literatury a rovněž z hled iska obecných praktických zkušeností se směnkou, když vychází ze všech zmíněných okruhů a pramenů poznání tohoto práva.
Vypredané
39,29 € 41,36 €

Předkupní právo


Kniha nabízí první ucelené zpracování problematiky předkupního práva smluvního. Tímto institutem se zabývá ve všech relevantních souvislostech a informuje o všech stadiích vztahu mezi oprávněným a zavázaným z předkupního práva, počínaje např. jeho vz nikem či modifikacemi nebo následky jeho porušení.
Vypredané
19,17 € 20,18 €

Zákon o veřejných zakázkách komentář


Zákon o veřejných zakázkách je jeden z nejvýznamnějších právních předpisů upravující postupy při vynakládání veřejných prostředků. Komentář reaguje na změny v oblasti veřejných zakázek, které vycházejí z nových zadávacích směrnic ES. Zapracováním těc hto směrnic do právního řádu ČR tak vznikla forma zcela nového zákona o veřejných zakázkách. Rovněž upozorňuje na související předpisy, aktuální judikaturu, ale také metodiku zadávání veřejných zakázek.
Vypredané
62,51 € 65,80 €

Notářský řád a řízení o dědictví


V pořadí již třetí přepracované vydání komentáře notářského řádu a ustanovení občanského soudního řádu upravujících dědické řízení reaguje zejména na změny notářského řádu formou nepřímých novel tohoto zákona, u nichž byl legislativní proces zahájen v roce 2002. Změny se týkají zavedení rejstříků správců dědictví, nové úpravy mlčenlivosti notáře, ověřování kopií listin a notářské úschovy peněz. V přílohách jsou zařazeny opakovaně aktuální úplná znění všech vnitřních předpisů Notářské komory ČR, včetně nově přijatého znění zkušebního řádu a nového předpisu o vedení rejstříku zástav. Součástí textů je i novela notářského tarifu.
Vypredané
67,00 € 70,53 €

Občiansky súdny poriadok I+II - Komentár, 2. vydanie


Druhé, rozšírené a prepracované vydanie komentára ku kľúčovému kódexu civilného procesného práva ponúka analytický výklad jednotlivých ustanovení Občianskeho súdneho poriadku. Komentár reflektuje nielen zmeny v právnej úprave, no je aktualizovaný o najnovšiu domácu i zahraničnú judikatúru, vrátane recentnej judikatúry európskych súdnych autorít. Výklad každého ustanovenia reflektuje aktuálny vývoj aplikačnej praxe i doktríny civilného procesného práva. Komentár ako prvý na Slovensku ponúka komentované kľúčové nariadenia z oblasti európskeho civilného procesu, nevynímajúc nariadenia Brusel I a Brusel IIa. Kvalitu publikácie zaručuje aj zloženie autorského kolektívu, pod vedením JUDr. Marka Števčeka, PhD. a doc. JUDr. Svetlany Ficovej. Autorský kolektív bol výrazne rozšírený, čo umožňuje hlbšiu špecializáciu pri interpretácii jednotlivých ustanovení, či riešení problémov vyvstávajúcich z aplikačnej praxe. Zrozumiteľný, analytický a komplexný výklad každého ustanovenia zákona, ktorý sa nevyhýba ani riešeniu teoretických otázok, či aplikačných a výkladových problémov, je zárukou širokej a dlhodobej využiteľnosti. Rovnako ako prvé vydanie, je druhé vydanie určené širokej právnickej verejnosti, najmä advokátom, sudcom, súdnym exekútorom, prokurátorom či notárom, ako aj študentom práva.
Na sklade 1Ks
122,55 € 129,00 €

Zákonník práce - Komentár, 3. vydanie


Tretie vydanie Komentára k Zákonníku práce od Heleny Barancovej, skúsenej odborníčky na pracovné právo, je na knižnom trhu najrozsiahlejším dielom spomedzi všetkých komentárov k Zákonníku práce. Tento Komentár je komplexným odborným, ako aj vedeckým výkladom nielen ustanovení Zákonníka práce, ale aj ďalších zákonov, ktoré bezprostredne súvisia so Zákonníkom práce a podstatným spôsobom ovplyvňujú pracovnoprávne vzťahy. Komentár k Zákonníku práce reaguje na rozsiahlu novelu Zákonníka práce, ktorá nadobudla právnu účinnosť 1. januára 2013. Čitateľ zaiste postrehne, že 3. vydanie Komentára Zákonníka práce v porovnaní s predchádzajúcim vydaním obsahuje podstatne širšiu judikatúru Súdneho dvora Európskej únie, Európskeho súdu pre ľudské práva, Najvyššieho súdu Slovenskej republiky aj aktuálnu judikatúru českých súdov, bez ktorej sa pri svojej rozhodovacej činnosti nezaobídu najmä slovenské súdy, ale ani advokáti a zamestnávatelia. V predkladanom 3. vydaní Komentára čitateľ nájde aj výber z rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky a Ústavného súdu Českej republiky. Autorka svoj Komentár k jednotlivým ustanoveniam Zákonníka práce a súvisiacich predpisov dopĺňa aj rozsiahlou vedeckou a odbornou literatúrou. Cieľom Komentára je pomôcť predovšetkým širokej odbornej právnickej verejnosti pri riešení pracovnoprávnych problémov v aplikačnej praxi, ako aj v súdnej praxi. Podrobný právny výklad jednotlivých ustanovení Zákonníka práce spolu s komplexnou európskou a domácou súdnou judikatúrou na to vytvára všetky potrebné predpoklady. Komentár je určený širokej odbornej komunite právnických povolaní, najmä sudcom, advokátom, manažérom firiem, zamestnancom v oblasti ľudských zdrojov, odborovým funkcionárom, zamestnávateľom a zamestnancom, ako aj študentom právnických fakúlt, ale aj študentom iných fakúlt, na ktorých sa vyučuje pracovné právo.
Vypredané
84,55 € 89,00 €

Úvod do ekonomie


Ekonomie není pouhou směsicí poznatků o společnosti, je to vědní disciplína, která z poměrně nevelkého počtu zákonů lidského chování. Úvod do ekonomie odpovídá schopnostem a potřebám středoškoláků. Autoři minimalizovali grafický aparát a položili důr az na verbální výklad problémů. V učebnici jsou používány tři základní ekonomické modely - model nákladů a výnosů, poptávky a nabídky a model hranice produkčních možností. Učební látka není pojata jako soustava pojmů, definic a pouček, ale jako soust ava problémů, s nimiž se student může setkávat a v nichž by se měl umět orientovat. Je použita ilustrativní metoda výkladu, která intenzivně používá výukové příklady. Otázky a příklady na konci kapitol učí studenty aplikovat ekonomii na praktické i h ospodářsko-politické otázky. Ekonomické hry zase simulují směňování na trhu, studenti si tak mohou sami ověřit principy, podle nichž trhy fungují.
Vypredané
12,07 € 12,70 €

Teorie práva


Díky své koncepci se tato publikace podstatně odlišuje od všech tematicky příbuzných prací, které byly v posledních padesáti letech vydány. V úvodu čtenář nalezne stručný přehled historie filosofických koncepcí práva, na který navazuje pojednání práv nické filosofické antropologie. Autor se postupně zabývá problematikou vztahu práva a člověka, podstatou práva, podává přehled právní geografie a stručný přehled základních problémů právní informatiky.
Vypredané
22,78 € 23,98 €