Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

C. H. Beck

List.php:/getLoadedProductCollection 32 List.php:/getLoadedProductCollection 32
 • Autor: RNDr. Marián Olejár

  Zákon o advokácii. Komentár

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 20. mája 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 59,00 €
  Vaša cena: 56,05 
  Komentár k zákonu o advokácii je prvým sivým komentárom svojho druhu na Slovensku. Vychádza z právneho stavu k 1. januáru 2013 a reaguje na novelu zákona prijatú zákonom č. 335/2012 Z. z. Čitateľom ponúka komentár výklad jednotlivých ustanovení zákona o advokácii, doplnený o dôvodové správy a relevantnú … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Juraj Gyárfáš, Kolektív autorov

  M&A na Slovensku - Právnický a daňový sprievodca

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 29. marca 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 19,00 €
  Vaša cena: 18,05 
  Ambíciou tejto knihy je ponúknuť slovenským čitateľom prvého sprievodcu právnymi aspektami M&A transakcií teda transakcií označovaných v slovenčine ako fúzie a akvizície, pri ktorých dochádza k zmene kontroly nad podnikateľskými jednotkami, ich spájaniu a rozdeľovaniu. Ide o transakcie, ktoré sú bežnou súčasťou … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Civilný sporový poriadok - Komentár

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 5. decembra 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 139,00 €
  Vaša cena: 132,05 
  Prvý veľký komentár C. H. Beck k základnému procesnému kódexu, akým je Civilný sporový poriadok. Komentár je výnimočný nielen svojím rozsahom, podrobnosťou spracovania a odborného výkladu jednotlivých ustanovení Civilného sporového poriadku, ale aj zložením autorského kolektívu vedeného doc. JUDr. Markom Števčekom, PhD. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ivan Humeník, Kolektív autorov, Jozef Kováč

  Zákon o zdravotnej starostlivosti - Komentár

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 9. marca 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 69,00 €
  Vaša cena: 65,55 
  Prvý komentár k zákonu o zdravotnej starostlivosti (576/2004 Z. z.) obsahuje výklad kľúčových pojmov poskytovania zdravotnej starostlivosti. Vzhľadom na skutočnosť, že tento právny predpis upravuje základné princípy poskytovania zdravotnej starostlivosti, podmienky pre zásah do integrity pacienta, zakotvenie zásad vedenia zdravotnej starostlivosti … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Svetlana Ficová, Kolektív autorov, Marek Števček, Alexandra Kotrecová, Marek Tomašovič

  Exekučný poriadok. Komentár

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 1. januára 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 79,00 €
  Vaša cena: 75,05 
  Nakladateľstvo C. H. Beck Vám ponúka 2. aktualizované a rozšírené vydanie komentára k Exekučnému poriadku. Komentár ponúka komplexný a systematický výklad jednotlivých ustanovení tohto významného procesného kódexu a zohľadňuje aktuálne znenie Exekučného poriadku vrátane novely účinnej od 1. 1. 2015. Autori využili … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Denisa Dulaková, Imrich Fekete, Martin Križan

  Nájomná zmluva v procese rekodifikácie súkromného práva

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 11. decembra 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 60,95 €
  Vaša cena: 57,90 
  Predkladaná publikácia je komplexné dielo, zamerané na rozbor a posúdenie aktuálnej právnej úpravy nájmu a jeho osobitných druhov v platnom Občianskom zákonníku a v zákone o nájme a podnájme nebytových priestorov č. 116/1990 Zb. v znení noviel (teraz už aj v osobitnom zákone č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ján Drgonec

  Ústava Slovenskej republiky - Komentár (2. vydanie)

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 26. septembra 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 129,00 €
  Vaša cena: 122,55 
  Posudzované vedecké dielo je bohaté nielen z hľadiska svojho rozsahu (počtu strán), ale aj z pohľadu množstva myšlienok, úvah, názorov a postojov autora, ktorými reaguje na text Ústavy Slovenskej republiky vnímajúc ho ako živý a vyvíjajúci sa dokument , predstavujúci východiskový právny základ spoločnosti a štátu. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Civilný mimosporový poriadok

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 31. augusta 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 119,00 €
  Vaša cena: 113,05 
  Veľký komentár Nakladateľstva C. H. Beck k Civilnému mimosporovému poriadku predstavuje najrozsiahlejší a najpodrobnejší komentár na trhu. Svojím rozsahom a obsahom dopĺňa veľký komentár k Civilnému sporovému poriadku. Publikácia prináša komplexný pohľad na jednotlivé inštitúty obsiahnuté v tomto procesnom kódexe. Výklad … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Římské právo

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 23,04 €
  Vaša cena: 21,89 
  Dotisk nového, podstatně přepracovaného a doplněného vydání úspěšné učebnice římského práva z roku 1995. Úvodní část podává úplný výklad o dějinách římského státního zřízení a o pramenech práva. Následuje podrobný rzobor práv soukromých, tj. práva ro dinného a majetkového. Nově je zařazena … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Bohumír Štědroň

  Politika a politický marketing

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 26. júla 2013
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 27,74 €
  Vaša cena: 26,35 
  V klasickém pojetí je politický marketing součástí politického managementu. Politický marketing obvykle používá klasický marketingový mode 4P, který zahrnuje tržní segmentaci, "umístění" kandidáta, formulaci strategie a její implementaci. Voliči jsou rozděleni do segmentů nebo skupin a poté je rozvinuta strategie, která tvoří … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Šárka Zapletalová

  Mezinárodní podnikání

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 24. augusta 2017
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 23,03 €
  Vaša cena: 21,88 
  Kniha přináší komplexní pohled na mezinárodní podnikatelské aktivity českých podniků. Jejím cílem je ukázat, jaký vliv má rozhodnutí podniku vstoupit na mezinárodní trh na jeho strategii, management a finanční řízení. V případě strategického řízení se nejedná pouze o volbu konkrétní mezinárodní strategie, ale rozhodnutí … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ján Cirák

  Základy zmenkového práva (2.doplnené a prepracované vydanie)

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 29. marca 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 15,00 €
  Vaša cena: 14,25 
  Druhé, doplnené a aktualizované vydanie učebnice reflektuje aktuálny právny stav zmenkového práva v Slovenskej republike po poslednej nepriamej novele zákona zmenkového a šekového vykonanej zákonom č. 438/2015 Z. z. s účinnosťou od 15. decembra 2015, ako aj ďalšie zmeny v slovenskom zákonodarstve. Kniha je rozdelená … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Hana Scholleová

  Podniková ekonomika

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 18,34 €
  Vaša cena: 17,42 
  Sbírka příkladů a případových studií k učebnici Podniková ekonomika (Miloslav Synek, Eva Kislingerová a kol.) slouží studentům k procvičení probírané látky a tím i k jejímu důkladnějšímu pochopení. Ukazuje ekonomickou realitu firemního řízení na příkladech a snaží se na vybraných problémech ilustrovat … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Marcela Palíšková

  Trh práce v Evropské unii

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 1. januára 2014
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 23,04 €
  Vaša cena: 21,89 
  Fungování trhu práce je založeno na základních ekonomických principech, obdobně jako na jiných trzích i zde se střetává poptávka s nabídkou, subjekty na trhu práce se snaží maximalizovat svůj užitek. V čem tkví tedy jedinečnost a zároveň složitost fungování trhu práce? V jakých aspektech se trh práce liší … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Zuzana Adamová

  Autorský zákon - Komentár

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 13. apríla 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 89,00 €
  Vaša cena: 84,55 
  Autori predkladajú odbornej, ako aj širšej laickej verejnosti podrobne rozpracovaný komentár k Autorskému zákonu, ktorý je výslednom rekodifikácie slovenského autorského práva, ku ktorej došlo v roku 2015. Autori pri príprave tejto publikácie vychádzali z potrieb súčasnej praxe v oblasti autorskoprávnej ochrany. Sústredili … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Ústavné právo hmotné

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 15. marca 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 45,00 €
  Vaša cena: 42,75 
  Učebnica „ponúka jednak vysokoškolským študentom a jednak verejnosti zaujímajúcej sa o problematiku ústavného práva príťažlivé čítanie. Ponúka nielen mimoriadne komplexný pohľad na danú problematiku, na judiciálny, právno-teoretický a konštitucionalistický diskurz prebiehajúci v Slovenskej republike, ponúka i poznatky, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jozef Čentéš

  Odpočúvanie - procesnoprávne a hmotnoprávne aspekty

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 19. apríla 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 36,00 €
  Vaša cena: 34,20 
  Vedecká monografia prináša analýzu právnej úpravy odpočúvania ako zásahu do základných práv, najmä do práva na súkromie. Obsahuje výklad právnej úpravy odpočúvania s poukázaním na dôležité súvislosti historického vývoja tejto právnej úpravy. Vo vedeckej monografii je venovaná pozornosť odpočúvaniu z hľadiska medzinárodných … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Bronislava Pavelková

  Zákon o rodine. Komentár (3. vydanie)

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 16. septembra 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 69,00 €
  Vaša cena: 65,55 
  Tretie, doplnené a aktualizované vydanie komentára k zákonu o rodine reaguje na legislatívne zmeny právnej úpravy prijaté od predchádzajúceho vydania komentára v roku 2013. Do komentára sú zapracované zmeny v procesných predpisoch a obsahuje už nové ustanovenia a pravidlá podľa Civilného mimosporového poriadku. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Martin Petruľák

  Poistné zmluvy

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 24. februára 2012
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 45,00 €
  Vaša cena: 42,75 
  Publikácia prináša podrobnú analýzu slovenskej právnej úpravy poistných zmlúv a povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Obsahuje výklad kľúčových vlastností platnej úpravy s poukázaním na dôležité súvislosti historického vývoja právnej úpravy, princípy poisťovníctva … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Trestní odpovědnost právnických osob 2. vydání

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 13. augusta 2018
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 88,83 €
  Vaša cena: 84,39 
  Od prvního vydání komentáře TOPO uplynulo 6 let. V průběhu této doby došlo k 9 novelizacím zákona a značnému rozvoji judikatury. Dílo ve své aktuální podobě je tak značně přepracované a doplněné. Jde nejenom o aktualizace zákona samého, ale i ozměny výkladu k jednotlivým jeho ustanovením. Podsatně je … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ján Drgonec

  Ústavné právo procesné

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 14. septembra 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 29,00 €
  Vaša cena: 27,55 
  Predložené dielo je zakladajúcim dielom ústavného práva procesného. Autor ako prvý konštatuje, že ústavné právo, tak ako všetky ostatné právne odvetvia, sa člení na hmotné právo a procesné právo a vytvára systém ústavného práva procesného. “ „Autor usporiadal problematiku ústavného procesného práva na 14 kapitol. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Katarína Ševcová

  Žaloba na obnovu konania v občianskom súdnom konaní

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 3. marca 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 25,00 €
  Vaša cena: 23,75 
  Predložená monografia analyzuje žalobu na obnovu konania ako súčasť systému opravných prostriedkov vytvorený v civilnom procese. Podobne ako pri ostatných opravných prostriedkoch, jej existencia je odôvodnená možnosťou pochybenia v procese súdneho rozhodovania s dôrazom na objavenie sa nových skutočností, rozhodnutí, dôkazov. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: František Gyarfáš

  Zákon o rozhodcovskom konaní - Komentár

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 30. decembra 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 79,00 €
  Vaša cena: 75,05 
  Publikácia vysvetľuje súčasnú problematiku rozhodcovského konania aj vo svetle zmien v oblasti občianskeho práva procesného a podáva súhrnný a podrobný pohľad na zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní. Komentár pripravil kolektív renomovaných autorov a obsahuje taktiež bohatú relevantnú judikatúru. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Marko Deák

  Zastúpenie podnikateľa v obchodných vzťahoch

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 24. novembra 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 59,00 €
  Vaša cena: 56,05 
  Predkladaná vedecká monografia rozoberá otázky zastúpenia podnikateľa v obchodných vzťahoch. Problematika je zaradená do širšieho rámca všeobecného súkromného práva s dôrazom na súvislosti práva obchodných spoločností. Práca sa zameriava na otázky konania podnikateľa s dôrazom na jeho nepriamu formu – zastúpenie … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov, Katarína Valová

  Notársky poriadok - Komentár

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 22. júla 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 79,00 €
  Vaša cena: 75,05 
  Publikáciu tvoria komentáre k Notárskemu poriadku, Kancelárskemu poriadku pre notárov, vyhlášky MS SR o odmenách a náhradách notárov a vyhlášky MS SR o odmene Notárskej komory SR. Súčasťou publikácie je aj úplné znenie vnútorných (stavovských) predpisov Notárskej komory SR, uznesenia Notárskej komory SR a príslušná … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Peter Lysina, Miloš Haťapka, Kolektív autorov

  Medzinárodné právo súkromné 2. vydanie

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 25. júla 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 55,00 €
  Vaša cena: 52,25 
  Od prvého vydania učebnice Medzinárodného práva súkromného uplynulo päť rokov, počas ktorých slovenské medzinárodné právo súkromné zaznamenalo celý rad zmien. Tieto zmeny majú pôvod vo vnútroštátnom práve (nepochybný vplyv Civilného sporového poriadku a Civilného mimosporového poriadku na odvetvie), no predovšetkým sa pod … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Peter Molnár

  Nepeňažná exekúcia

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 23. mája 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 19,00 €
  Vaša cena: 18,05 
  Nepeňažná exekúcia je dielom, v ktorom sa originálnym spôsobom spojili poznatky právnej (súdnej a exekútorskej) praxe s výsledkami vedeckého skúmania tohto razantného spôsobu núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí. Autor vytvára, po prvýkrát v slovenskej právnickej spisbe, teoretické základy exekúcie na … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ladislav Orosz

  Volebné právo a súdny prieskum volieb v Českej republike

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 2. marca 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 29,00 €
  Vaša cena: 27,55 
  Autorský kolektív ponúka čitateľskej verejnosti komplexne spracované monografické dielo, ktoré obsahuje ucelenú vedeckú analýzu volebného práva a jeho vývojových tendencií na prahu 21. storočia. Autori vychádzajú zo širokého rozsahu komparatívnych poznatkov a informácií o volebnom práve v moderných demokratických … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Milan S. Ďurica

  Zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Komentár. 2. vyd...

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 13. augusta 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 79,00 €
  Vaša cena: 75,05 
  Druhé vydanie komentára k Zákonu o konkurze a reštrukturalizácii od renomovaného autora, doc. JUDr. Milana Ďuricu, PhD. prináša doplnený a podstatne rozšírený výklad, ponúkajúci komplexný a podrobný rozbor jednotlivých ustanovení zákona a taktiež aktualizovanú judikatúru súdov. Komentár ponúka výklad k najaktuálnejšiemu … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Diana Kormanová

  Trovy exekúcie

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 14. augusta 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 15,00 €
  Vaša cena: 14,25 
  Publikácia približuje problematiku právnej úpravy trov exekúcie; nezaoberá sa pritom len teoretickými ale aj praktickými otázkami trov exekúcie. Vzhľadom na rozsiahlosť témy sú v publikácii, pre jednoduchšie pochopenie danej problematiky, uvedené mnohé praktické príklady výpočtu trov exekúcie a mnohé problémy sú demonštrované … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Mária Srebalová

  Zákon o priestupkoch. Komentár

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 30. januára 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 59,00 €
  Vaša cena: 56,05 
  Nakladateľstvo C. H. Beck prináša čitateľom prvý „sivý“ komentár k Zákonu priestupkoch z pera autorov Doc. JUDr. Márie Srebalovej, PhD. vedúcej autorského kolektívu, prof. JUDr. Mariána Vrabka, CSc. , JUDr. Mateja Horvata, PhD. a JUDr. Juraja Vačoka, PhD. Dlhoročné skúsenosti autorov kometára zaoberajúcich sa problematikou … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Právo cestovného ruchu

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 29. decembra 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  Bežná cena: 46,48 €
  Vaša cena: 44,16 
  Predkladaná publikácia ponúka komplexný pohľad na právo cestovného ruchu. Vysvetľuje základné pojmy, s ktorými sa v tejto oblasti stretávame a poskytuje prehľad relevantných prameňov. Podrobne je analyzovaná zmluva o obstaraní zájazdu. Samostatná kapitola je venovaná ochrane práv cestujúcich v jednotlivých formách … Zobraziť viac info ►