% Zľavy na hry %

C. H. Beck

vydavateľstvo

Korupce v právu mezinárodním, evropském a českém


Korupce jako negativní jev, rozšířený ve většině zemí, je sledována v celé historii lidstva. V publikaci je pojmově vymezena z aspektu doktrinárních i smluvních, jsou probrány jednotlivé metody měření korupce, význam etických kodexů, druhy korupce, charakteristika, příčiny a důsledky korupční aktivity. Na to navazují způsoby prevence a potlačování korupce represivními metodami. Obsáhlý je přehled konkrétních příkladů korupce v evropských a některých mimoevropských zemích, přičemž tyto příklady doprovázejí a ilustrují celý text. Následuje popis univerzálních a partikulárních smluvních protikorupčních instrumentů, jakož i význam a poslání orgánů a organizací sledujících a postihujících korupci. Závěrečná část práce je věnována stavu korupce v České republice a protikorupčním nástrojům trestního práva, a to jak v hmotněprávní, tak i procesněprávní oblasti, včetně úvah de lege ferenda.
Vypredané
18,32 € 19,28 €

Zdanění majetku v Evropě


Publikace komplexně informuje o majetkových daních v České republice a v Evropě, přičemž českou právní úpravu komparuje s regulací v dalších evropských zemích. Po úvodní části, referující o teorii majetkových daní a jejich historii, se věnuje jednotl ivým konstrukčním prvkům (předmět zdanění a osvobození od daně, poplatník daně, princip výpočtu daně, správa daně) dani z nemovitostí, dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí, silniční dani a dalším majetkovým daním a poplatkům. Publikace je z pracována podle aktuální právní úpravy k 1.1.2007. Jedná se o jedinou a v České republice ojedinělou publikaci, která je doplněna množstvím schémat a tabulek, a také přehledy literatury, judikatury a souvisejících právních předpisů. Užitečné informac e jsou určeny odborníkům z praxe, tedy daňovým poradcům, pracovníkům obcí a krajů, státních orgánů, ale také akademickým pracovníkům, studentům SŠ a VŠ a v neposlední řadě i majitelům zdaňovaného majetku.
Vypredané
27,25 € 28,68 €

Obchodní zákonník


Edice zákony s judikaturou nakladatelství C.H. Beck je koncipována tak, aby maximálně vycházela vstříc potřebám právní praxe. Každá kniha přináší úplné a aktuální znění příslušného zákona a souvisejících předpisů. Zákonný text je doplněn zejména o vy branou klíčkovu judikaturu, jejímž prostřednictvím je podáván výklad jednotlivých ustanovení. Toto vydání obsahuje: - aktuální znění zákona, včetně novel z roku 2006 - aktuální znění souvisejících předpisů - výběr z literatury z oblasti obchodního práva - výběr z judikatury u jednotlivých ustanovení zákona
Vypredané
46,00 € 48,42 €

Trestní právo procesní


Již třetí vydání učebnice reaguje na obsáhlé legislativní změny, k nimž došlo v trestním řízení a souvisejících právních odvětvích od roku 2003. Od posledního vydání byl český trestní řád změněn a doplněn 13 zákony a dvěma nálezy Ústavního soudu. Zás adní změny přinesl zejména nový zákon o soudnictví ve věcech mládeže a novela trestního řádu provedená zákonem č. 539/2004 Sb., která změnila celou hlavu dvacátou pátou trestního řádu o právním styku s cizinou (včetně zavedení evropského zatýkacího r ozkazu). Dosti obsáhlé zmeny přinesly rovněž další novely. Samozřejmě bylo třeba reagovat i na vývoj trestněprocesní teorie, literatury a judikatury. Učebnice obsahuje všechny podstatné části systému trestního procesu. Teoretický výklad je doplněn mn oha judikáty českých soudu, Ústavního soudu ČR a Evropského soudu pro lidská práva i četnými bibliografickými údaji.
Vypredané
65,19 € 68,62 €

dostupné aj ako:

Smluvní licence v autorském právu


Monografie přináší ucelený pohled na problematiku smluvních licencí v autorském právu. V první části je podán výklad českého licenčního práva v oblasti autorskoprávní, a to především formou popisu a rozboru současné zákonné úpravy (především typové autorskoprávní licenční smlouvy), uvedení širších souvislostí a úvah de lege lata. Část druhá se věnuje smluvní licenci v audiovizuální produkci, a to nejen dle českého autorského práva, nýbrž i dle některých autorskoprávních úprav zahraničních (zej ména Velké Británie a Irska, USA, Francie a Německa). Práce dále obsahuje přehled současného stavu mezinárodní a komunitární autorskoprávní úpravy v oblasti tvorby audiovizuálních děl a rovněž se zabývá otázkou vlastnictví autorského práva k audiovi zuálním dílům z pohledu mezinárodního práva soukromého.
Vypredané
23,22 € 24,44 €

Zákon o ochraně hospodářské souteže


Edice zákony s judikaturou nakladatelství C.H.Beck je koncipována tak, aby maximálně vycházela vstříc potřebám právní praxe. Každá kniha přináší úplné a aktuální znění příslušného zákona a souvisejících předpisů. Zákonný text je doplněn zejména o vyb ranou klíčovou judikaturu, jejímž prostřednictvím je podáván výklad jednotlivých ustanovení. Toto vydání obsahuje aktuální znění zákona, včetně novely z roku 2007, aktuální znění souvisejících komunitárních předpisů, výběr z literatury k problematice ochrany hospodářské soutěže, výběr z české i evropské judikatury u jednotlivých ustanovení zákona.
Vypredané
32,15 € 33,84 €

Zadávání veřejných zakázek a udělování koncesí v ČR a v EU


Praktický výklad postupu zadavatelů a dodavatelů při zadávání veřejných zakázek a udělování koncesí tvoří hlavní obsah této praktické příručky. Publikace je doplněna příklady, rozhodnutími a stanovisky Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, správních soudů (KS v Brně a Nejvyšší správní soud) i Evropského soudního dvora. Popis postupu v jednotlivých zadávacích řízeních (otevřené řízení, užší řízení, jednací řízení s uveřejněním a bez uveřejnění, soutěžní dialog) je podán přehledně, systematicky a dobře srozumitelným způsobem. Čtenář hledající odpověď na otázky, které nejsou výslovně upraveny samotným zákonem a souvisejícími právními předpisy, nebude rozvněž zklamán, neboť autor věnuje ve svém výkladu právě těmto problémům aplikační praxe zna čnou pozornost. Kniha osloví zejména zadavatele a dodavetele, soudce, advokáty, ekonomy, studenty právnických a ekonimckých fakult, ale i další zájemce o předmětnou problematiku.
Vypredané
28,58 € 30,08 €

Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem


Čtvrté vydání komentáře obsahuje aktualizované znění zákona o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem a katastrálního zákona. Výklad k jednotlivým ustanovením těchto zákonů se opírá o dosavadní praxi katastrálních úřadů a poznatky z rozhodovací činnosti soudů. Publikace je doplněna o nové výňatky z judikatury soudů týkající se dané problematiky. Komentář reaguje na legislativní změny z posledních let, zejména na nový správní řád a změny ve správním a občanskoprávním soudnictví . V publikaci jsou rovněž uvedeny výňatky z občanského zákoníku týkající se věcných práv k nemovitostem s komentářem orientovaným na problematiku zápisu těchto práv do katastru nemovitostí. Publikace je nepostradatelnou pomůckou pro pracovníky katast rálních úřadů a dalších orgánů státní správy a samosprávy, pracovníky bank poskytujících úvěry proti nemovité zástavě, pracovníky realitních kanceláří, doporučit ji lze notářům, advokátům, likvidátorům, správcům konkursní podstaty a vlastníkům nemovitostí.
Vypredané
57,61 € 60,64 €

Zákon o úpadku a spúsobech jeho řešení


Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, představuje novou etapu ve vývoji úpadkového práva v České republice. Jeho přijetím dochází ke zrušení zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyr ovnání, ve znění pozdějších předpisů. Insolvenční zákon přispívá k modernizaci postupů, které umožňují řešit úpadek dlužníka a přiblížit je tak vývojovým trendům, které se v posledních letech promítly i do některých zahraničních úprav (např. SRN). P oměrně obsáhlá úprava zákona umožňuje nejen zpřesnit definice některých pojmů, ale zavádí i takové způsoby řešení úpadku, které nebyly dosud v českém právním řádu zařazeny. Výklad jednotlivých ustanovení obsažený v komentáři má přispět ke snadné ori entaci v problematice insolvenčního řízení. Publikace přináší aktuální informace nejen pro věřitelé a dlužníky, ale zejména pro insolvenční správce, likvidátory, jakož i advokáty a ostatní právnickou veřejnost zabývající se insolvenčními postupy.
Vypredané
62,07 € 65,34 €

Zákon o obcích /obecní zřízení/


Publikace podává co možná nejzevrubnější výklad jednotlivých ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) a dále výklad, který bude sloužit jako pomůcka pro praktickou aplikaci obecního zřízení. Obecní zřízení není novým právním pře dpisem a existuje k němu již větší množství publikací, včetně komentářů, zůstávají však stále nezodpovězené otázky a důležité souvislosti bez povšimnutí. Cílem autorů publikace je doplnit prozatím bílá místa na trhu odborné literatury zaměřené na otá zky obecného správního práva, kde dosud zevrubný komentář k obecnímu zřízení chyběl, ačkoli jde o právní úpravu pocházející z roku 2000, resp. 1999. Text komentáře analyzuje právní úpravu obecního zřízení a nejdůležitějších vazeb na související právn í předpisy z doktrinálního hlediska, současně však není zaměřen pouze na právní teorii, naopak podává i praktická řešení výkladových problémů vyplývajících z ustanovení obecního zřízení. Existující množství judikatury z oboru civilních soudů a samozř ejmě také správního a ústavního soudu, zejména pokud jde o problematiku obecně závazných vyhlášek, je také součástí komentáře. Komu je kniha určena ? Především těm, kdo se s obecním zřízením setkávají ve své každodenní praxi, ale bezpochyby také odbo rné veřejnosti, tedy soudcům, advokátům, představitelům krajů, pracovníkům ministerstev a dalším zájemcům přicházejícím do častého kontaktu s obecní samosprávou.
Vypredané
60,29 € 63,46 €

Rozpočtové právo


Publikace je prvním uceleným zpracováním českého rozpočtového práva v knižní podobě. Rozpočtové právo je v publikaci členěno na část obecnou a část zvláštní s tím, že v rámci obecné části se publikace zabývá základními otázkami rozpočtového práva jak o součásti finančního práva. Pozornost je především zaměřena na rozpočtověprávní vztahy a rozpočtověprávní instituty. Otázky rozebírané v části věnované zvláštní části rozpočtového práva jsou směřovány na výklad rozpočtové soustavy, fondovního hospod aření a rozpočtového procesu. Přínosem publikace je jistě také to, že je celá koncipována jako určité porovnání jednotlivých článků rozpočtové soustavy, čímž vytváří možnost srovnání právní úpravy, vycházející ze základních zákonů upravujících rozpoč tové hospodaření. Autoři neopomíjejí rovněž otázky rozpočtového hospodaření na úrovni Evropské unie a zejména problematiku s tím souvise jící (např. otázky veřejné podpory, veřejných zakázek, strukturálních fondů apod.).
Vypredané
25,46 € 26,80 €

Zákon o Ústavním soudu komentář 2.vyd.


Vedle zobecňujícího výkladu činnosti Ústavního soudu z hlediska jeho postavení v soustavě státních orgánů ČR, především z hlediska procesněprávních aspektů jeho činnosti, druhé vydání komentáře k zákonu o Ústavním soudu zachycuje právní stav k 30. 6. 2007 a zapracovává novou judikaturu Ústavního soudu v procesních otázkách. Komentář přihlíží též k novému stavu literatury v této oblasti od roku 2001. Přináší podrobný výklad organizace Ústavního soudu, která může mít vliv na jeho rozhodování, zpr acovává jednotlivé procesní otázky, včetně nové úpravy rozhodování ve věcech preventivní kontroly mezinárodních smluv a referenda. Je určen zejména soudcům, advokátům, státním zástupcům, notářům, studentům právnických fakult a další zainteresované ve řejnosti
Vypredané
64,30 € 67,68 €

Zákoník práce


Jedná se o ucelený komentář k novému zákoníku práce ( zákon č. 262/2006 Sb. ), který se výkladově vypořádává i s nálezem Ústavního soudu, kterým byla řada ustanovení zákoníku práce zrušena. Autoři komentáře se rovněž velmi intenzivně zabývají problem atikou subsidiárního použití občanského zákoníku na pracovněprávní vztahy právě s ohledem na novou právní situaci, která vznikla v dubnu tohoto roku vyhlášením nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 83/06 ve Sbírce zákonů. S ohledem na skutečnost, že tato úzk á vazba mezi občanským zákoníkem a zákoníkem práce je zcela novou skutečností, na niž musí aplikační praxe reagovat, bylo snahou autorů komentáře věnovat těmto otázkám mimořádnou pozornost. Součástí komentáře je rovněž rozsáhlá judikatura nejen český ch soudů, ale i Evropského soudního dvora. Komentář je dílo zkušeného kolektivu složeného především ze soudců a advokátů. Publikace vychází z nejnovějších teoretických poznatků a bohaté literatury. Publikace je určena především advokátům a právníkům, kteří se pracovněprávní problematikou zabývají, ale ocení ji rovněž studenti i širší odborná a laická veřejnost.
Vypredané
79,91 € 84,12 €

Autorský zákon - Komentář


Publikace představuje vědecký komentář k autorskému zákonu, který je dílem zásadního významu ve svém oboru. Obsaženy v něm jsou všechny dosavadní novely autorského zákona z roku 2000 a zohledněny praktické zkušenosti z jeho používání a výkladu. Ko mentář tematicky a částečně i obsahově navazuje na "šedý" komentář k předchozímu autorskému zákonu, který byl vydán v roce 1997. Pozornost je věnována nejen autorskému, ale též právním oborům souvisejícím. Každé komentované zákonné ustanovení obsahuj e odůvodněný závěr o jeho souladu s právem mezinárodním a rávem komunitárním. Český autorský zákon je tak plně chápán v kontextu práva mezinárodního a práva komunitárního. Komentářové dílo je navíc vybaveno podrobným soupisem souvisejících předpisů, technických norem, literatury a judikatury, včetně právních vět, z nichž některé jsou zveřejněny poprvé. Rozsáhlá pozornost je věnována též judikatuře Evropského soudního dvora. Vedle toho jsou zahrnuta i vybraná rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodář ské soutěže a Evropské komise, včetně právních vět. Reagováno je též na právní názory, které byly publikovány v dosavadní literatuře.
Vypredané
120,12 € 126,44 €

Velká kniha smluvních vzorů


Nové rozšířené vydání pokrývá značnou část běžné obchodněprávní praxe, ale navíc obsahuje i smluvní řešení komplikovaných obchodních a hospodářských vztahů. Do jednotlivých vzorů jsou promítnuty legislativní změny, které nastaly v mezidobí, a je přih lédnuto zejména k vývoji judikatury. Úvodní část o právních úkonech je aktualizována a rozšířena o otázky odporovatelnosti a neúčinnosti, se zřetelem k vývoji judikatury se zabývá i posouzením úkonů v kontextu dobrých mravů a poctivého obchodního sty ku. Poprvé je v tomto kontextu ukázán význam práva ES, jmenovitě směrnic, nejen pro legislativu, ale i pro právní praxi členského státu EU.
Vypredané
73,68 € 77,56 €

Uznání a výkon cizích rozhodnutí v České republice


Publikace se zabývá uznáním a výkonem cizích rozhodnutí v České republice. První část pojednává o uznání a výkonu rozhodnutí vydaných v členských státech Evropské unie. V druhé části jsou rozebrány jednotlivé mezinárodní smlouvy v částech věnujících se uznání a výkonu rozhodnutí a ve třetí části je vyložena vnitrostátní úprava této problematiky v zákoně o mezinárodním právu soukromém a procesním použitelná na rozhodnutí, která nepodléhají evropským předpisům ani mezinárodním smlouvám. V první čá sti publikace jsou zařazeny rovněž výkladu k evrposkému exekučnímu titulu, byť se v pravém slova smyslu nejedná o uznání a výkon cizích rozhodnutí. Jelikož tento předpis je mnohem významnější pro praxi tuzemských nalézacích soudů, je evropský exekučn í titul vyložen z pohledu českéh procesního práva. Publikace se snaží odpovědět na otázku, kdy lze určité české rozhodnutí potvrdit jako evropský exekuční titul. Zařazeny jsou též výklady k evropskému platebnímu rozkazu.Publikace je určena předevší pro praktickou potřebu exekučních a nalézacích soudců a advokátů poskytujících právní služby v oblasti vymáhání pohledávek v cizině. Jistě však najde využi tí i v praxi podnikových právníků u všech podniků, soudních exekutorů a pod.
Vypredané
30,36 € 31,96 €