! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Edis

vydavateľstvo

Odborná spôsobilosť vodiča nákladnej dopravy 1+2+3 kolekcia


Kolekcia titulov: Odborná spôsobilosť vodiča nákladnej dopravy (1. časť), Odborná spôsobilosť vodiča nákladnej dopravy (2. časť) a Odborná spôsobilosť vodiča nákladnej dopravy (3. časť). Jednotlivé tituly sa nedajú zakúpiť samostatne! Odborná spôsobilosť vodiča nákladnej dopravy (1. časť): Táto učebnica obsahuje témy dané požiadavkami na minimálny výcvik potrebný na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti vodiča nákladnej dopravy podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov a podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/59/ES o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy. Táto učebnica sa zaoberá zlepšením racionálneho jazdného správania na základe bezpečnostných predpisov a obsahuje: - Charakteristiku prevodového systému - Technické charakteristiky a bezpečnostné ovládače - Optimalizáciu spotreby paliva - Zaručenie bezpečnosti nákladu pri uplatňovaní bezpečnostných predpisov a správneho využitia vozidla Odborná spôsobilosť vodiča nákladnej dopravy (2. časť): Táto učebnica obsahuje témy dané požiadavkami na minimálny výcvik potrebný na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti vodiča nákladnej dopravy podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov a podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/59/ES o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy. Učebnica sa zaoberá cestnou a environmentálnou bezpečnosťou, službami, logistikou a obsahuje: - Riziká cestnej premávky a pracovných úrazov vodičov - Predchádzanie kriminalite a pašovaniu ilegálnych prisťahovalcov - Schopnosť zabrániť poškodeniu zdravia - Význam dobrého fyzického a duševného zdravia - Schopnosť posúdenia núdzových situácií - Kvalita v doprave a budovanie imidžu podniku a postavenie a úlohy vodiča - Ekonomické prostredie nákladnej cestnej dopravy a organizácia trhu Odborná spôsobilosť vodiča nákladnej dopravy (3. časť): Táto učebnica obsahuje témy dané požiadavkami na minimálny výcvik potrebný na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti vodiča nákladnej dopravy podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov a podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/59/ES o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy. Táto časť má názov Cestná a environmentálna bezpečnosť, služby, logistika. Obsahuje: - Riziká cestnej premávky a pracovných úrazov vodičov - Predchádzanie kriminalite a pašovaniu ilegálnych prisťahovalcov - Schopnosť zabrániť poškodeniu zdravia - Význam dobrého fyzického a duševného zdravia - Schopnosť posúdenia núdzových situácií - Kvalita v doprave a budovanie imidžu podniku a postavenie a úlohy vodiča - Ekonomické prostredie nákladnej cestnej dopravy a organizácia trhu
Vypredané
45,12 € 47,49 €

Odborná spôsobilosť vodiča taxislužby


Tieto učebné texty vznikli v súvislost s novým zákonom č.56/2012 Z.z. o cestnej doprave, ktorý nadobudol účinnosť 1. marca 2012 a nahradil zákon č.168/1996 Z.z.. Zákon č.56/2012 Z.z. o cestnej doprave zaviedol čiastočné zmeny v taxislužbe.
Vypredané
16,62 € 17,49 €

Hasičská technika


Vysokoškolská učebnica ucelenou formou podrobne predstavuje hasičskú techniku používanú v hasičských jednotkách. V prvej kapitole sú základné definície, rozdelenie technických prostriedkov a základné požiadavky na ne kladené. Druhá kapitola učebnice popisuje jednotlivé druhy vecných prostriedkov. Následné časti podrobne popisujú základné časti strojového spodku hasičských vozidiel so zameraním na motory, pohony a podvozkovú časť vozidiel. Táto časť učebnice bude použitá na objasnenie základov strojného inžinierstva z dôvodu podrobnejšieho poznania princípov práce hasičskej techniky. Dôležitou kapitolou učebnice je teória práce čerpadiel používaných a hasení požiarov. V ďalších kapitolách autori učebnice podrobne popisujú základné druhy hasičskej techniky, kde prvá časť je všeobecný popis a možnosti použitia, v druhej časti je popis konkrétnych typov hasičských vozidiel používaných v rámci Slovenskej republiky. Vysokoškolská učebnica je určená predovšetkým študentom prvého stupňa bakalárskeho štúdia študijného odboru záchranné služby. Pri jej spracovaní sa využili aktuálne právne predpisy, odborné normy a rezortné nariadenia súvisiace s problematikou ochrany pred požiarmi. Učebnica tiež mapuje najnovšiu súčasne používanú hasičskú techniku v rámci hasičského a záchranného zboru. Učebnica môže slúžiť aj pre potreby príslušníkov hasičských jednotiek ako ucelená forma odbornej prípravy pre veliteľských, tehnických a odborných pracovníkov profesie v ochrane pred požiarmi. Z obsahu Obsah Zoznam skratiek 1 Technické zabezpečenie v hasičských jednotkách 2 Vecné prostriedky 3 Základné údaje motorových vozidiel 4 Automobily - Spaľovacie motory 5 Automobily - podvozky 6 Čerpadlá 7. Grafický odhad pracovného tlaku čerpadla 8. Cisternová automobilová striekačka 9. Výšková technika 10. kontajnery
Vypredané
38,95 € 41,00 €

Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa v taxislužbe


Učebné texty sú určené pre prípravu na skúšku na preukázanie odbornej spôsobilsoti v taxislužbe, tiež sú určené ako učebné texty pre študentov študijného programu cestná doprava na Žilinskej univerzite v Žiline na doplnenie učebných textov a vysokoškolských učebníc vydávaných v rámci vysokoškolského štúdia. Učebné texty po obsahovej stránke plnia požiaddavky Prílohy 1, vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 124/2012 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z.z o cestnej doprave na obsah skúšky na získanie odbornej spôsobilosti v taxislužbe. Doplnené a aktualizované vydanie k 1.4.2013.
Vypredané
20,90 € 22,00 €

Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa v taxislužbe


Učebné texty sú určené pre prípravu na skúšku na preukázanie odbornej spôsobilosti v taxislužbe, tiež sú určené ako učebné texty pre študentov študijného programu Cestná doprava na Žilinskej univerzite v Žiline na doplnenie učebných textov a vysokoškolských učebníc vydávaných v rámci vysokoškolského štúdia.
Vypredané
25,28 € 26,61 €

Električkou cez Tatry


Kniha Električkou cez Tatry je odborná knižná publikácia, ktorá vznikala niekoľko rokov. Je jedinečná svojou komplexnosťou. Jej cieľom je populárnou formou podať obraz o historickom vývoji a súčasnosti koľajovej dopravy na území Vysokých Tatier. Zároveň chce prostredníctvom spoznávania prírodných krás tohto územia slúžiť aj na propagáciu našich veľhôr a celého Slovenska. Popisuje sa v nej vývoj hromadnej dopravy, pričom komplexne spracováva vývoj železničnej dopravy, a to od roku 1871, kedy sa v tejto oblasti dobudovala Košicko-bohumínska železnica. Tento vývoj dokumentuje aj mnohými historickými fotografiami . Ozdobou textov sú aj cenné pohľadnice z obdobia staršieho viac ako 100 rokov. V kapitole "Nastúpte, prosím...." sú uvedené j všetky zastávky od Popradu až po Tatranskú Lomnicu ako miesta oddychu, rekreácie a športového vyžitia. Kniha je určená tak pre železničných fanúšikov ako aj pre všetkých tých, ktorých zaujímajú konštrukčné riešenia vozidiel koľajovej dopravy. Autorom je Ing. Dušan Lichner, CSc., bývalý vysokoškolský učiteľ, autor a spoluautor mnohých vedeckých a odborných publikácií o železničnej doprave - napr. Cestovné lístky, prosím, Úzkokoľajky na Slovensku a pod.
Vypredané
14,73 € 15,50 €

Technológie stavieb


Vysokoškolská učebnica je určená študentom, doktorandom a odborníkom v oblasti dopravného a pozemného staviteľstva. Je rozdelená na štyri samostané celky. V prvej časti sa popisujú základné stavebné materiály, spojivá a zmesi, ktoré sa využívajú v stavebnom procese vo výstavbe, pri údržbe, opravách alebo rekonštrukcii líniových dopravných stavieb a v pozemnom staviteľstve. Uvádzajú sa príklady ich aplikácie. Druhá časť obsahuje vyrobné postupy a ich využitie v pozemnom a dopravnom staviteľstve. Technológie sú dokumentované fotografiami, tabuľkami, grafmi a uvádzajú sa aj vybraté skúšky. Tretia časť sa zaoberá problematikou manažérstva kvality, skúšobníctva a požiadaviek na kvalitu rôznych postupov stavebných prác najmä pri sanácii objektov a ochrane objektov proti vlhkosti. V štvrtej časti sa uvídzajú základné princípy BIM -technológií s využitím výpočtovej techniky a čiastočne vybraté kapitoly prevádzky tunelov.
Vypredané
24,09 € 25,36 €

Kalkulácie v podniku


"Obsah vysokoškolskej učebnice je zameraný na problematiku kalkulácií v podniku a vychádza z učebných plánov pre štúdium tohoto zamerania. Členený je do štyroch hlavných častí. Vzhľadom na neustále zmeny v danej oblasti, cieľom je predstaviť teoretické zákonitosti a ich aplikácie v praxi. Ide predovšetkým o všeobecné otázky teórie kalkulácií zohľadňujúce súčasné potreby riadenia podniku, tradičné a moderné prístupy k zostavovaniu kalkulácií, vrátane pravidiel kalkulovania cien v obchodných podnikoch. "
Vypredané
11,31 € 11,90 €

Práca vodičov nákladných automobilov a autobusov - 1.5.2015


Predkladané aktualizované a doplnené vydanie tejto publikácie obsahuje skúsenosti autorov z praktických školení vodičov a dispečerov, z absolvovaných konzultácií a seminárov a aktualizácie vzhľadom na nové predpisy. Publikácia obsahuje podmienky stanovené Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.561/2006, ktoré platí pre všetkých dopravcov, ktorí vykonávajú prepravy v rámci EÚ. V publikácií sú taktiež uvedené zmeny v požiadavkách sociálnych predpisov ustanovené nariadením Európskeho parlamentu a rady (ES) č.165/2014 z ktorých začnú niektoré platiť od 2.3. 2016. K 1.3. 2016 bude vydaná nová aktualizácia tejto príručky popisujúca už iba požiadavky nariadenia (ES) č.165/2014.
Vypredané
13,59 € 14,30 €

Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa v taxislužbe


Učebné texty sú určené pre prípravu na skúšku na preukázanie odbornej spôsobilosti v taxislužbe, tiež sú určené ako učebné texty pre študentov študijného programu Cestná doprava na Žilinskej univerzite v Žiline na doplnenie učebných textov a vysokoškolských učebníc vydávaných v rámci vysokoškolského štúdia.
Na sklade 1Ks
22,04 € 23,20 €

Finančný manažment podniku II


Autormi publikácie sú vysokoškolskí učitelia, členovia Katedry ekonomiky, Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity. Publikácie je určená poslucháčom všetkých troch stupňov ekonomických študijných odborov, ale najmä: Ekonomika a manažment podniku, Finančný manažment, Odvetvové a prierezové ekonomiky a Manažment.Cenné poznatky môže z nej získať aj široká odborná verejnosť, publikácia má potenciál stať sa neoceniteľnou pomôckou pri praktickom riešení každodenných úloh najmä finančných manažérov na všetkých úrovniach riadenia. Koncepcia učebnice je svojim spôsobom originálna, nedodržiava tradičné usporiadanie a štruktúru tak, ako je to pri väčšine základných publikácií z tejto oblasti. Jednotlivé kapitoly publikácie v mnohých ohľadoch vychádzajú z anglosaského poňatia finančného manažmentu, ktorý je vo finančnej teórii v slovenských podmienkach dominantný.
Vypredané
49,88 € 52,51 €

Ako sa počíta pravdepodobnosť


V tejto učebnici chceme pomocou riešených úloh ukázať študentom bakalárskeho stupňa technických vysokých škôl, že je v ich silách zvládnuť aj základy menej obľúbenej matematickej disciplíny, akou je pravdepodobnosť. Naším hlavným cieľom je naučiť študentov pracovné metódy, postupy,techniky a myšlienkove experimenty, ktoré im budú užitočné pri ďalšom štúdiu, pri spracovaní záverečnej práce alebo neskôr v zamestnaní.
Vypredané
14,72 € 15,49 €

Diagnostika elektrických zariadení v automobile


Vzhľadom na zameranie učebnice pre predmet Diagnostika elektrických zariadení kniha podrobnejšie analyzuje diagnostiku elektrických a elektronických zariadení automobilu. Automobil je typický predstaviteľ mechatronického sytému, posúva predmet elektronika automobilu do multidisciplinárneho odboru a núti nás získať poznatky nielen z elektroniky. Integruje poznatky z takých vedných disciplín ako mechanika, fyzika, matematika, spoľahlivosť a elektrické meranie, ktoré sú nutné pre poznanie všeobecných súvislostí v odbore diagnostiky. Výhody použitia elektroniky vo vozidle prinášajú jednu nevýhodu a to sú vyššie nároky na technickú diagnostiku a diagnostické systémy. Na diagnostikovanie ľubovolného systému potrebujeme pochopiť diagnostikovaný systém a zvoliť vhodné diagnostické prostredky a metódy, ktoré popisujú kapitoly tejto učebnice. Účelom publikácie je čitateľa nielen oboznámiť s diagnostickými metódami a následným odstránením chyby, ale zamyslieť sa nad pričinami zlyhania systému a v konečnom dôsledku ku konštruovaniu spoľahlivejších zariadení s využitím sofistikovaných postupov matematického modelovania a simulácie až po overenie spoľahlivosti systému.
Vypredané
24,13 € 25,40 €

Prevencia kriminality a inej protispoločenskej činnosti


Učebnica je rozčlenená do troch ucelených kapitol. V prvej kapitole sa uvádzajú základné poznatky pre štúdium ďalších kapitol. Druhá kapitola je orientovaná na systém prevencie kriminality v SR a v zahraničí s dôrazom na OSN a EÚ. V tretej kapitole sa uvádzajú niektoré kriminologické údaje o jednotlivých druhoch trestných činov a zároveň špecifiká ich prevencie.
Vypredané
11,69 € 12,30 €

Ako veci vidíme


Ako veci vidíme je kniha vysokoškolského pedagóga fyziky – doc. Ivana Tureka, ktorá je však určená deťom, ktoré sa zaujímajú o to, ako „beží svet“ okolo nás. Je pripravená pomôcť aj rodičom i pedagógom pri vysvetľovaní fyzikálnych javov – konkrétne vlnových procesov a zodpovedať otázky zvedavých detí. Zaoberá sa práve mechanizmami, na ktorých sú fyzikálne javy založené, čo je v školách často opomínané, resp. sa tomu nevenuje dostatočná pozornosť. Publikácia je písaná formou otázok, resp. rozhovoru chlapca Jura s autorom. Čitateľ sa napr. dozvie „Ako sa dá vidieť nohami“ , „Ako sa dá vidieť potme“ alebo „Ako vidí fotografický prístroj“. Spracovanie knihy je originálne, pretože ide o spracovanie častí fyziky (akustiky a optiky) netradičným spôsobom a slovenským autorom, čo je v slovenskom priestore pri podobných publikáciách raritou. Publikáciu dotvorila názornými obrázkami výtvarníčka Zuzana Jesenská-Kubicová.
Na sklade 1Ks
17,41 € 18,33 €

Aplikovaná telematika


Vysokoškolská učebnica Aplikovaná telematika, ktorá je spoločným dielom autorov zo Slovenskej a Českej republiky, reaguje na najnovšie trendy v oblasti telematických služieb, technológií a produktov. Či už si to čitateľ uvedomuje alebo nie, telematické riešenia ho obklopujú a ovplyvňujú jeho život (či už v pozitívnom, alebo negatívnom zmysle slova) v čoraz širšom meradle, k čomu výrazným spôsobom prispievajú silné globalizačné trendy. Okrem pedagogického poslania má táto knižná publikácia ambíciu vyplniť medzeru na knižnom trhu, najmä pokiaľ ide o oblasť dopravnej telematiky, doplnkovo aj o ďalšie dve aplikačné oblasti - zdravotníctvo a poisťovníctvo. Telematika je v ponímaní autorov chápaná nie ako samostatné a ucelená vedná disciplína, ale ako výsledok synergického pôsobenia viacerých odborov v závislosti od konkrétnej aplikačnej oblasti.
Vypredané
40,19 € 42,30 €