Efezus

vydavateľstvo

Prečo po smrti neumrieme


Otázka, čo sa deje po smrti, je stará ako ľudstvo samé. Dlho malo len náboženstvo vyhradené právo zaoberať sa touto tabuizovanou témou našej spoločnosti a mali sme len dve možnosti: veriť v "Druhý svet" alebo nie. Táto kniha sa pokúša načrtnúť novú cestu, po ktorej môže čitateľ jednoduchými myšlienkovými pochodmi dospieť k presvedčeniu, "prečo po smrti neumrieme", prípadne že smrť nie je nič iné ako narodenie sa do "jemnohmotného sveta".
Vypredané
2,85 € 3,00 €

Prečo po smrti neumrieme


Otázka, čo sa deje po smrti, je stará ako ľudstvo samé. Táto kniha sa pokúša načrtnúť novú cestu, po ktorej môže čitateľ jednoduchými myšlienkovými pochodmi dospieť k presvedčeniu, prečo po smrti neumrieme, lebo smrť nie je nič iném, ako narodenie sa do jemnohmotného sveta.
Vypredané
2,96 € 3,12 €

Vo svetle pravdy - Posolstvo Grálu (I.zväzok)


Posolstvo Grálu je nepochybne pozoruhodným svetonázorovým dielom, ktoré presahuje rámec náboženskej alebo filozofickej literatúry. Za cieľ si vytýčilo odpovedať na základné otázky ľudského bytia: Kto sme, odkiaľ prichádzame a kam ideme. Autor sa v neobvyklom rozsahu a šírke zaoberá vývojom stvorenia a postavením človeka v ňom, otázkou zrodenia človeka a jeho smrti. Zaoberá sa úlohou ženy vo stvorení, správnou a zodpovednou výchovou dieťaťa. Vysvetľuje zdanlivo nepochopiteľné prírodné úkazy a pôsobenie mocných prírodných i tzv. nadprirodzených síl. Predovšetkým však dnes rovnako aktuálne ako v dobe autorovho života ukazuje človeku cestu, ktorá vedie k duchovnej slobode a zodpovednosti.
Vypredané
5,23 € 5,50 €

Ľudské bytie


Čo znamená ľudské bytie? Ako spolupôsobia duch, duša a telo? Čo môžeme spraviť preto, aby sme dosiahli harmóniu na všetkých úrovniach? Na tieto a podobné otázky ponúka presvedčivé odpovede liečiteľ pôsobiaci v Ženeve. Neuspokojuje sa pritom len s filozofickými úvahami, ale ponúka aj praktické vedomosti, ktoré majú viesť k zdraviu.
Na sklade 1Ks
3,32 € 3,49 €

Myslíš na to?


Výber vyše 200 citátov z Posolstva Grálu " Vo svetle Pravdy". Prvé slovenské vydanie.
Vypredané
2,85 € 3,00 €

Lao-C' - život a pôsobenie pripravovateľa cesty v Číne


Kniha predstavuje Lao-c'eho ako duchovného vodcu čínskeho národa. Čitateľa zoznamuje s dôležitými okamihmi z mudrcovho života, s jeho učením o Bohu, "Vznešenom", a zákonoch pôsobiacich vo stvorení.Lao-c' bol na svoju úlohu pripravovaný rôznymi cestami už od narodenia. Jeho vedenie sa ešte viac prehĺbilo a upevnilo v tibetskom kláštore, kde nakoniec dosiahol hodnosť lámu. Neskôr sa stal osobným priateľom, duchovným učiteľom a radcom cisára Chou Čoua. Svojím učením o "Vznešenom" a radami pri spravovaní ríše prispel k duchovnej i mravnej obrode ľudu Ríše stredu.Ušľachtilosť Lao-c'ovho učenia, ktorého myšlienky sa dochovali v spise Tao te ťing, vyniká najmä pri porovnávaní s náukou filozofa Kon Fu-c'a.
Vypredané
11,40 € 12,00 €

Efezus


Efezus je zväzkom knižnej série „Pripravovatelia cesty“, ktorého obsah siaha najďalej do dejín ľudského vývoja na planéte Zem v kozmickej svetovej časti „Efezus“. Opísaná je tu epocha, ktorá zostala neurčito zachovaná vo vedomí ľudstva ako „zlatý vek“ a treba si ju predstaviť dávno pred premenami doby ľadovej. V tejto ranej epoche pôsobí ako pripravovateľ cesty k Pravde Hjalfdar a s ním Holda - ako vzor pre ženy. Zhromaždili okolo seba skupiny ľudí, ktorí boli inkarnovaní na Zem k svojmu vývoju a pomáhali im, aby si v sebe uchovali spojenie so svojím duchovným domovom. Všetci poznali aj bytosti, ktoré – na rozdiel od ľudského ducha obdareného slobodnou vôľou – konajú výlučne len vo vôli Stvoriteľa. Sú to veľkí vodcovia živlov alebo, aj v menšom, pomáhajúce a spájajúce bytosti, ktoré pôsobia všade v prírode a aj pre človeka. Pod Hjalfdarovým vedením a v prospešnom súzvuku s prírodou prekonávali ľudia nebezpečenstvá tejto pozemskej epochy a v prežití získali bohatstvo skúseností. Hjalfdar, podporovaný Holdou, priviedol mnoho skupín ľudí na ceste ich duchovného vývoja k poznaniu nad všetkým stojaceho Božstva ako pôvodu všetkého bytia a postavili prvý Boží chrám na Zemi. Tak sa rozvinula jedna raná kultúra – skutočne ako „zlatý vek“, lebo príroda a duch, nebo a zem sa ešte dokázali cez človeka a v človeku navzájom spojiť.
Vypredané
9,50 € 10,00 €

Zoroaster - Život a pôsobenie pripravovateľa cesty v Iráne


Keď sa Zoroaster narodil, bola viera v Boha v Iráne síce ešte živá, ale hrozil jej rozklad. Rozmohlo sa bludárstvo. Zoroastrovým poslaním bolo, aby ako pripravovateľ cesty pre Svetlo Pravdy varoval ľud Iránu pred bludárstvom, ba čo viac, aby spolu s týmto národom viedol ľudstvo ďalej k viere v Boha, aby ho pripravil na čas posledného súdu a na príchod "Saoshyanta", pomocníka.Zoroaster spoznáva svoju úlohu až neskôr, v samote sveta hôr, a nachádza cestu k jej splneniu. Vnímavý čitateľ s napätím sleduje, ako sa Zoroastrovi zoči-voči postaví falošný pripravovateľ cesty. V spojení s nitkami stvorenia nachádza Zoroaster zjavenie Pravdy.Potom začína jeho pôsobenie: Od úpadku a bludu majú byť ľudia vedení k čistým mravom, aby postupne mohli byť dovedení k ponímaniu svetlej Pravdy. Odvážne ide Zoroaster svojou cestou. V pravý čas nachádza spoločníkov, ktorých potrebuje pre svoje dielo; prijíma pomoc a pokyny z vyšších sfér a vnútorne rastie so svojou úlohou. Ľud Iránu dozrieva; stáva sa schopným pojať prikázania, ktoré Zoroaster prijal zo Svetla a využiť ich v činorodom živote.V starobe spisuje Zoroaster to, čo mal možnosť z múdrosti Svetla prijať v zjavení a čo vrcholí vo zvestovaní pomocníka, "Saoshyanta" v čase posledného súdu. Používa pritom obraznú reč, ktorú vždy viac a viac rozširuje a ryje do tenkých kamenných doštičiek. Hodnota knihy Zoroaster nespočíva len v kráse jazyka a v objasnení historického diania, ale najmä v prežití veľkosti Božieho vedenia a múdrosti, ktorá každému národu posiela pripravovateľa cesty zvestujúceho Pravdu a pomáhajúceho národu dozrieť.
Na sklade 1Ks
11,40 € 12,00 €

Mohamed - Život a pôsobenie pripravovateľa cesty v Arábii


Kniha "Mohamed" zobrazuje život a dielo proroka čisto a pravdivo, približuje nám ho takého, akým bol. Čo nám na islame ponecháva neobjasnené, je jeho neskoršie prekrútenie.Už ako dieťa tuší Mohamed svoju úlohu. Primerane, ako dospieva a duševne dozrieva, stáva sa tušenie poznaním, prosbou o silu, o pokyn zhora; obraz po obraze, stupienok za stupienkom sa odvíja jeho vedenie zo Svetla.Mohamed sa podujme na každú prácu, aj keď sa zdá, že neleží v smere jeho poslania. Neskôr, v spätnom pohľade sa ukáže, aký nutný bol aj tento druh prakticko-pozemského pôsobenia.V mladosti mu rovnakou mierou vštepujú židovské a kresťanské náboženstvo. So žiadnym z nich sa nezžije, lebo jeho vnútorné poznanie Boha sa bráni ustrnutiu a dogme. Mohamed chce spojiť židovstvo a kresťanstvo do jednotnej, živej viery. Židovstvo sa mu javí ako ustrnuté a zlomené, lebo odmieta Ježiša; kresťanstvo zasa pre rôzny výklad cirkvi neobsahuje viac čistú pravdu, ako ju priniesol Ježiš.Zo začiatku Mohamed nemôže objasniť mnohé otázky. Sleduje vnútorné volanie a utiahne sa do samoty a skoro desať rokov prežije v horách ako pastier oviec. Jeho otázky sa objasňujú. Uvedomí si, že musí priniesť Arabom pravdu v novej forme. Pravdu a múdrosť smie vo svojej duši prijímať, zjavenie dostane.Mohamed má zjednotiť Arábiu vo viere v Boha, ľudu priniesť mier a slobodu. Po návrate zo samoty so zdesením vidí, že v krajine zúrilo krvavé povstanie, ktoré jeho vezír kruto potlačil.Aké je to potešujúce spolu s Mohamedom prežívať jeho dozrievanie, poznávanie a naplnenie, ako veľmi bolí mnohoraké ľudské zlyhanie, ktorému sa stavia na odpor. V podstate je to to isté dianie ako pri každej milosti zo Svetla, len v inej forme: Namiesto živej pravdy nastupuje dogma, vládne moc temna, zameraná na pozemské veci a prináša ľudom nesvornosť, záhubu a nenávisť. Je dobré, keď človek po prežití tejto knihy získa neskreslený pohľad na túto problematiku.
Vypredané
9,50 € 10,00 €

dostupné aj ako:

Odpovede na nezodpovedané otázky života


V priebehu života sa zrejme každý človek stretáva s hlboko zasahujúcimi otázkami, na ktoré nenachádza jasnú odpoveď. Predkladaná knižka sa zaoberá niektorými dôležitými otázkami života. Na tieto sa dáva odpoveď vybranými prednáškami z knihy "Vo sv etle Pravdy", Posolstvo Grálu od Abd-ru-shina, ktorá je bližšie vysvetlená na konci tejto brožúry. Čitateľ môže pomocou tohto rozsiahleho diela nahliadnuť do súvislostí stvorenia. Vysvetlenia by mali jednotlivých ľudí podnietiť tiež k tomu, aby hľada li ďalšie odpovede na veľké otázky života. Posolstvo Grálu ponúka vážnemu čitateľovi bohatstvo odpovedí, takže pri nezaujatom skúmaní pred ním napokon vyvstane obraz sveta bez medzier.Z obsahu: Čo je druhý breh?, Čo je smrť, Čo je Pravda, Kto sme? Od kiaľ prichádzame? Kam ideme?, Čo je zmyslom života. Na tieto a ďalšie otázky zodpovedajú príslušné prednášky z Posolstva Grálu od Abd-ru-shina a Herberta Vollmanna, W. Huemera.
Na sklade 1Ks
3,47 € 3,65 €

Zaviate doby sa prebúdzajú 3


Tieto knihy obsahujú výňatky historických vrcholových bodov ľudstva. Ich účelom nie je na seba nadväzujúce bádanie o dejinách, ale vychádzajú z ich poznania. Správy sú oslobodené od všetkých doplnkov neskorších mocenských a geopolitických vplyvov a robia tak vtedajšie dianie zrozumiteľným podľa svojho pôvodu a priebehu.Vlastným obsahom kníh je pritom duchovný vývoj ľudí v dávnejšej dobe, prijímaný a zobrazovaný ľuďmi k tomu povolanými.
Vypredané
13,30 € 14,00 €

Pútnik svetmi


Kto je pútnik svetmi? Nikto iný než ľudský duch! Opúšťa svoju vlasť, duchovnú ríšu, nazývanú tiež raj, ako nevedomý duchovný zárodok a vnára sa kvôli svojmu vývoju do nižšie ležiaceho sveta hmotností. Vomperberg, máj 1993.
Vypredané
6,18 € 6,50 €

Z doznelých tisícročí


Písomné zvitky, kamene i črepy z vykopávok zaniknutých kultúr, miest a ríš síce svedčia o zaviatych dobách ľudských dejín, ale majú obmedzenú schopnosť výpovede. Nemôžeme z nich spoznať pôsobenie mocných božských síl, ktoré kedysi sformovali toto stvorenie a pripravili v ňom ľuďom pozemský domov, kde majú dozrievať a pôsobiť ku cti Božej. Kniha Z doznelých tisícročí nám približuje pravý život v pôsobení zákonov stvorenia. Umožňuje pochopiť, ako spolu v živote ľudstva súvisia príčiny a nás ledky. Pred naším zrakom ožijú udalosti z Mojžišovej doby, keď na zemi prvý raz zakotvilo Svetlo v postave Abd-ru-shina počas jeho prvého pozemského života, a z Ježišovej doby, keď sa Svetlo zrodilo na zemi v Synovi Božom Ježišovi. Z pravdivého vykr eslenia týchto historických udalostí pochopíme vzájomné súvislosti medzi nimi a pri čítaní znovu prežijeme, akým spôsobom Boh viedol národy. Celá kniha je oslobodená od dogiem, zakladá sa aj na iných než dochovaných správach, ktoré sú nedostatočné, p ričom však nespočíva na fantazijných predstavách. Kniha nechce opakovať, ako prebiehalo známe vonkajšie dianie, ale prispieť k pochopeniu širokých duchovných súvislostí medzi jednotlivými udalosťami. Dopomáha k tomu prostý, jasný jazyk knihy. Ak spoz náme nadčasové hodnoty, ktoré sú v nej uložené, nájdeme aj kľúč k pochopeniu problémov a nepoznaných súvislostí minulej i dnešnej doby. V tom spočíva hlboký zmysel opisov obsiahnutých v tejto knihe.Kniha obsahuje životopisy: - Mojžiš - Život Abd-ru- shina na Zemi - Abd-ru-shinov náhrobný kameň hovorí - Vyobrazenie náhrobného kameňa - Mária - Život Ježiša na Zemi
Na sklade 1Ks
12,35 € 13,00 €

Hľa: Pravda je tak blízko


Autor patriaci k duchovnej škole Abd-ru-shina / Posolstvo Grálu predkladá svoje úvahy na tieto témy: Kedy vzniká človek? Čo je to vlastne žena? Zle pochopená rovnosť. Kam vedie móda? Dobre myslený omyl. AIDS – zanedbaná obrana.
Na sklade 1Ks
5,61 € 5,90 €

Nové poznanie k času obratu svetov


Súbor článkov na rôzne témy z pohľadu duchovnej školy Posolstvo Grálu. Cieľom je využiť nové poznanie dané ľudstvu tak, že sa autori pokúsia svojimi duchovnými schopnosťami pochopiť hlbší zmysel procesov vo stvorení. Z obsahu: Obrat svetov. Hľadanie Pravdy. Čo je šťastie? Je inteligencia vrodená? Technika a kultúra. Zdravé peňažníctvo. Inkarnácia a znovuzrodenie. Nirvána. Väčšina rozhoduje. Pohľad do budúcnosti. Tajomstvo energie atómu. Tajomstvo tiaže. Kameň mudrcov. Tajomstvo sfingy. Hviezdy a osud. Záhradní trpaslíci. Inkarnácia v minulosti, súčasnosti, a budúcnosti. Strieborná šnúra (transplantácia orgánov). Rakovina. Vyžarovanie človeka. Astrálne telo. Človek a jeho meno. Farba a tón.
Na sklade 1Ks
8,55 € 9,00 €

Hľadanie stôp


Existuje „duša“?, Jesť zo „stromu poznania“, Popolcová streda 2000, „Milosť pred právom?, Noemova archa, Úsporný balíček, Nostalgia za východom, Bázeň, Ora et labora, Poslaný do púšte, Pokus zaistiť stopy, V znamení Jonáša, Dvanásť dobrých slov, Ver si!, ... ten nech prvý hodí kameňom!, „Stane sa ti to, čomu veríš!“, Záblesky pravdy v Goetheho „Faustovi“, K životnej radosti správnym dýchaním, Oko za oko, zub za zub?, Byť nákovou alebo kladivom, Ako som našiel svetlý most.
Na sklade 1Ks
6,37 € 6,70 €