Ekokonzult

vydavateľstvo

Občania proti maďarizácii


Historikmi utajované skutočnosti o útlaku, nacionalistických vraždách a masakroch slovenského obyvateľstva
U dodávateľa
2,93 € 6,50 €

Ukradený skladatel


O životě a díle této výjimečné osobnosti bylo vydáno více než deset tisíc titulů. To nám dává představu, do jaké míry zaměstnáva hudební vědce z oblasti umění či historiky. Autor uvádí neznáma fakta ze života hudebního génia, ktoré dosud nebyly zodpovězeny. Jde hlavně o identitu a slovenský původ Fr. Liszta a ne maďarský. Lisztův politický zápas za práva menšin v Europě byl trnem v oku v maďarském prostředí v němž se pohyboval.
Na sklade 1Ks
13,35 € 14,05 €

Bílá a černá magie


Metody posilňování odolnosti vůči negatívním vlivům černé magie. Jak rozvíjet svoji vůli. 8 magických sil. Jak se nabít dobrou a zbavit zlé energie. Očista organismu od vnitřních nánosů. Magická seance - očista vědomí. Speciálni relaxční cvičení. Metódy obrany a léčení. Uřknutí a jak se ho zbavit. Jak a proč člověka někdo uhrane. Léčení zaříkáváním. Praktiky bílých mágů. Léčení téžkých nemocí.
Vypredané
7,10 € 7,47 €

Totalitní světovláda


Dostávate do rukou necenzurované, doplněné a aktualizované vydání knihy známeho autora-Martina Herzána, ktorá může být zdrojem vašeho procitnutí v dnešní době, která je apatická vůči lidským hodnotám, Bohu i morálce jako takové. Lidem je neustále tajeno, ale přitom se jim to každý den vkrádá do jejich životů, mnozí si to neuvědomují a mnozí před tím úmyselne zavírají oči. Jedno je isté, že - lidstvo jde poslušně jako stádo a slepě se řítí do doby, kde se budeme muset zříci světa v podobě, v jaké ho známe dnes a budeme se muset brzy klanět fanatickým ideálům jedné globální světovlády.
Na sklade 1Ks
10,22 € 10,76 €

Nové myslenie Slovákov


Autor v publikacii vysvetľuje ťažko postrehnuteľnú novodobú maďarizáciu staroslovanskej zemi a slovenského národa pod zámienkou prednostného rozvoja národnostných menšín. Tomu nasvedčuje vydávanie maďarských zákonov, ktoré v Slovenskej republike plnia funkciu maďarizačných zákonov.
U dodávateľa
3,14 € 3,30 €

Maďarské vraždenie


Autor knihy nazval prvú kapitolu : Maďarské martýrium. Išlo nielen o martýrium maďarského národa ale ešte viac o martýrium nemaďarských národností, ktorých bolo v neskoršom trianonskom Maďarsku takmer 3 milióny (z toho vyše pol milióna Slovákov, asi milión Nemcov a vyše 800.tis. Židov...). Boje prvej svetovej vojny, kde zahynulo vyše 15.milionov ľudí, sa územia etnického Maďarska vôbec nedotkli. Najťažšie utrpenie občanov Maďarska sa začalo až po vojne, jeho štátnym osamostatnením a to sériou ma ďarských štátnych prevratov, revolúcií a kontrarevolúcií v nasledujúcich rokoch. Podstata všetkých prevratov spočívala v tom, že maďarské vládnuce vrstvy sa nevedeli zmieriť s definitívnou porážkou vo vojne, ktorú samy svojím šovinistickým velikášstv om a maďarským nacionalizmom spôsobili. Je známe, že vojny, prevraty a revolúcie sú vždy sprevádzané nezákonnosťami, brutalitami a vraždami. Beštiality, ktoré sa páchali v Maďarsku, výrazne prekračujú všetky podoby takýchto revolučných nezákonností, známe v tejto oblasti Európy. Navyše, v Maďarsku sa pri týchto udalostiach prejavili aj protižidovské excesy, spojené s endemickým antisemitizmom maďarských vládnucich vrstiev. Podobné maďarské beštiálne výčiny sa odohrali aj za celkom iných historic kých udalostí, než akým bol fašistický biely teror Miklósa Horthyho. Kto si prečíta túto knihu, ten uvidí, že uprostred Európy žije národ, ktorý reve po integrite bývalého mnohonárodného Uhorska a po revízii Trianonskej zmluvy, zatiaľ čo on sám vyľud ňuje a ničí aj ten kus zeme, ktorý mu bol ako národu ponechaný! Tieto autorove slová už naozaj nepotrebujú nijaké doplnky, či komentár.
Vypredané
4,09 € 4,30 €

Kvadratúra kruhu


Kniha analýz a esejí Jána Zvalu je vzácnym a výrečným dokumentom a prevratnej dobe v ktorej žijeme- nielen ako občana Slovenskej republiky, ale aj ako občania Európy. Autor v nej čitateľa neobťažuje prefabrikovanými tézami a frázami o demokracii, ale o to viac ho zaťažuje konkrétnymi informáciami a dialektikou - čiže exaktnými metódami skúmania protirečení predmetov a javov. Všetci potenciálni autori - emigranti boli v zahraničí od samotného začiatku vystavení zoči - voči demokratickej realite tvrdého zápasu chudobných prišelcov o svoj každodenný chlieb. Ak sa mohli chytiť pera, ich diela sú zákonito poznačené oprávnenými pocitmi krivdy zo strany režimu, z ktorého ušli, nostalgiou za rodným domovom a zážitkami boja o svoju vlastnú existenciu v ich novej vlasti. O to je obdivuhodnejšie, že autor nestratil schopnosť nezaujatého pohľadu na svoje skúsenosti a poznatky zo "socializmu" vo svojej starej vlasti a ani na schopnosť analytického pohľadu na javy a diania nielen vo svojej novej vlasti. Kniha autora je v tomto smere vzácnou výnimkou. Na Slovensku je takýchto kníh vydaných naozaj len veľmi málo! Práve preto by táto kniha J. Zvalu nemala chýbať v knižnici občana SR, bez ohľadu na jeho národnosť a jeho politické, filozofické či náboženské presvedčenie.
U dodávateľa
9,41 € 9,90 €

Krvilační Maďari


Zdá sa, akoby neovládateľnú chuť vraždiť bezbranných nevinných civilistov mali Maďari v krvi. To, o čom budete čítať, to sú hrdinské činy skutočných Maďarov, tých najlepších "vlastencov" voči svojim vlastným spoluobčanom. Ako si inak totiž možno vysv etliť beštiálne činy tých Maďarov, ktorí o sebe vyhlasujú, že sú elitou maďarského národa. Ide o beštiálne činy maďarských dôstojníkov a šľachty voči príslušníkom vlastného národa. Určite sa dozviete viac o hrôzostrašnej kapitole z dejín susedného Ma ďarska, ktorú zvyknú nazývať dobou "bieleho teroru". Je to priam pohoršujúce, ako malo sa píše o tomto terore, ako sa minimalizujú tieto maďarské zločiny. Dnešná propaganda stále pripomína údajné strašné " komunistické zločiny", ale dôsledne mlčí o b ielom maďarskom terore. Krvilačné prejavy z rokov 1919-1920, ktoré sú popísané v tejto publikácii, sa opäť prejavili počas 2.svetovej vojny a počas kontrarevolúcie v r. 1956. Kde je záruka, že sa neprejavia opäť?
Na sklade 2Ks
4,75 € 5,00 €

Jóga a zdraví


Nabízíme Vám příručku, v níž je uveden jen stručný náhodný výběr rozsáhlého autorova díla, zaměřený na zdravý způsob života. Díky němu stovky lidí začaly cvičit, mnohým jeho rady pomohly změnit životní styl, nebo se dokonce svých neduhů zbavili. Stál e vyšší počet obyvatel je zbaven iluze o medikamentózní léčbě, kterou nabízejí lékaři. Pomoc a uspokojení hledají u jiných typů léčení, které jsou v současnosti dostupné.Celý princip cvičení jógy je založený na očistě (detoxikaci) nejenom fyzického t ěla, ale především mysli. Jóga nás učí poslouchat, co tělo říká a dle toho se řídít. Pozice, které uvádí autor v knize zlepšují trávení a vylučování, některé působí na prohloubení metabolismu. Jiné dodávají mosku energii a zlepšují vnitřní procesy. D ýcháte -li správně, očišťujete a zprůchodňujete energetické dráhy v těle (nádi). To vše je očista. Proto neváhajte a začněte čistit své tělo a mysl, protože odměnou vám bude energie, radost, uvolnění a dobrý pocit, že nenecháváte své zdraví na pospas .
Vypredané
8,44 € 8,88 €

Sibyla a iné proroctvá na rok 2012


"Nastal čas zmeny", hovoria proroci a šamani na celom svete. Na celej planéte mudrci pôvodných národov predstupujú pred verejnosť a začínajú hovoriť o nastávajúcej transformácii. Do roku 2012 zostáva už len málo času. Potom sa skončia všetky časové cykly a naša planéta sa očistí od všetkého, čo sme zničili, otrávili a zneužili. Preto nadišiel čas očisty. Málo kto rozumie týmto varovným slovám v dnešnej dobe plnej egoizmu, chamtivosti a stratenej spirituality. Pôvodné národy vedia, že dôjde k zmene a vedia aj to, prečo sa tak stane. Čo nás čaká a čo nás neminie, to sa dočíta čitateľ v proroctvách Sibyly, kráľovnej zo Sáby, v proroctvách z palmových listov proroctve jasnovidky Vangy a ďalších proroctvách v publikácii, ktorú Vám predkladáme.
Vypredané
6,18 € 6,50 €

dostupné aj ako:

Miluj, služ a medituj


Láska a služba druhým - základní prostředek duchovního rozvoje a naplnění života - musí mít přednost před všemi našimi dalšími aktivitami nejenom na této zemi, ale i mimo ni. Kniha předkládá filozofii jednoho z největších amerických mystiků přírodních léčitelů a jasnovidců Edgara Cayceho. Zabývá se láskou, zdravím, odpuštěním a také otázkami reinkarnace, karmy a smyslu života.
Vypredané
9,78 € 10,29 €

Franz Liszt a Bratislava


Mimoriadny postoj Franza Liszta k Bratislave bol dobre známy už v minulosti, a preto je našou povinnosťou pripomenúť si ho aj pri príležitosti 200. výročia narodenia tohto svetoznámeho hudobného génia. Často záležalo len na tom, do akej miery samotné zápasy o privlastňovanie si tohto klavírneho virtuóza a skladateľa vytvárali podmienky na to, aby jeho výroky a tvorba zostali v tomto meste stále živé. Tak ako to bolo i v čase jeho života.
Na sklade 5Ks
6,65 € 7,00 €

Nepoznaná historia


Letmý pohľad do dejín československých légií v Rusku v rokoch 1914 - 1918. Kniha je venovaná pamiatke tých statočných Slovákov, ktorí v rokoch prvej svetovej vojny na ruskej pôde vstupovali dobrovoľne do zahraničného vojska, aby spoločne s bratmi Čechmi bojovali za oslobodenie svojej domoviny.
Vypredané
5,20 € 5,47 €

Perly ducha


V poslednom čase znovu narastá záujem o náboženstvá. Dokonca sa hovorí o renesancii náboženstiev. Do pozornosti ľudí sa však omnoho viac než v minulosti dostavajú cudzie náboženstvá, čo je vyvolané nielen médiami, ale i turistikou a migráciou. V publikácii nájdete z piatich najväčších náboženstiev sveta uvedené myšlienkové bohatstvo v citátoch a výrokoch.
Na sklade 1Ks
5,70 € 6,00 €

Anjeli okolo nás


Aká myšlienka môže byť príťažlivejšia, než predstava dobrotivých duchov, oslobodených od času a priestoru a od ľudských slabostí, ktorí poletujú medzi nami a všetkým zlom? Veriť v anjelov znamená umožniť vesmíru, aby bol zároveň záhadný aj láskavý. Dokonca ľudia, ktorí odmietajú v nich veriť si môžu priať, aby sa ukázalo, že sa mýlili.
Vypredané
8,36 € 8,80 €

Všechno je v nás


Kniha, která změní Váš dosavadní pohled na svět. Lidský život a svět kolem nás očima nejslavnějšího amerického senzibila. Jasnovidce a léčitele – fenomenálneho spíciho proroka Edgara Cayce. Jde o první populárně napsanou knihu podávající zjednodušený výklad myšlenek a filozofie duchovních promluv. Jsou to síly Života, Světla a Lásky. Budeme li brát Cayceho promluvy i doprovodnou dokumentaci vážně, pak radikálně změníme své vžité názory na zdroje informací i způsob získávání vědomostí.
Vypredané
12,01 € 12,64 €