Hajko & Hajková

vydavateľstvo

Lexikón erbov šľachty na Slovensku II


Publikácia prof. Nováka, zakladateľa slovenskej heraldickej školy a PhDr. Petra Víteka, ale v nemalej miere aj autora ilustrácií - suverénne najlepšieho heraldického výtvarníka na Slovensku - Ladislava Čisárika, má nielen regionálny, ale aj národný, ba medzinárodný význam. Novákovu a Vítekovu prácu možno pochopiť ako dielo, ktoré je vážnym a naliehavým upozornením na potrebu seriózneho, stále dôslednejšieho a najmä komplexnejšieho všímania si našej kultúrnosti.
Vypredané
32,30 € 34,00 €

Úvod do indickej filozofie


Publikácia je v slovenskom kultúrnom kontexte východiskovou monografiou, v ktorej autor odhaľuje čitateľovi nielen základný hodnotový systém starej indickej filozofie, ale aj jej presahy do života a myslenia západnej civilizácie, formovania názorov, hľadania a nachádzania zmyslu a podstaty nášho života. Pravdepodobne túžba po harmónii a pokoji láka západných priaznivcov Indie, aby vyjadrili svoje sympatie k tejto vzdialenej krajine, k jej ľuďom, k jej minulosti a určite aj k jej starobylej, no stále živej filozofii, ktorá je kvintesenciou nielen dávnej múdrosti, ale azda aj zdrojom nových možností usporiadať svoj vzťah k prírode a vzťahy medzi ľuďmi navzájom. Inšpiratívnosť indického myslenia, jeho jednoduchá odovzdanosť zákonom večnosti, silnejším než je akýkoľvek zákon či problém našej prítomnosti, prostá dôvera v silu puta, ktoré nás, teba aj mňa, spája s nekonečným vesmírom, fascinuje i dnes mnohých mysliacich ľudí v euroamerickom kultúrnom priestore..., píše autor, ktorého zákla dnou témou jeho prác je hľadanie filozofickej odpovede na otázky existencie človeka ako idividuality v spoločenských súvislostiach. Indickej filozofii ako historickému fenomému s možným presahom na potreby súčasného človeka sa venuje od šesťdesiatych rokov.
Vypredané
9,50 € 10,00 €

Vrúcnosť a čin


Autor sa v piatich hlavných častiach knihy pokúsil načrtnúť obraz tých aspektov diela Sørena Kierkegaarda, ktoré môžu inšpirovať aj dnešného čitateľa k zamysleniu nad problémami vzťahu človeka a Boha, života a smrti, jednotlivca a spoločnosti, ironického a poetického pohľadu na skutočnosť, ako aj východného a západného obrazu sveta v kontexte existencialistickej filozofie. Podľa autora sú Kierkegaardove neraz rozporuplné pohľady na ľudskú existenciu pre dnešného záujemcu výzvou i víziou zároveň. Autor sa nevyhýba kontroverzným prvkom v odkaze slávneho dánskeho mysliteľa devätnásteho storočia, hľadá však ich pozitívne vyznenie v duchovnej energii, ktorá napĺňa podstatné dimenzie človeka.
Vypredané
8,46 € 8,90 €

Anatomie domácích savců 2 Anatómia domácich cicavcov 2


Rozsiahla dvojdielna monografia, kombinácia učebnice a atlasu, česko-slovenský preklad s doplňujúcimi poznámkami v intenciách anatomickej školy Českej a Slovenskej republiky. Jedna zo svetovo najkvalitnejších publikácií, ktoré sa zaoberajú anatómiou domácich cicavcov s excelentnou celofarebnou obrazovou dokumentáciou je výnimočnou kombinácia učebnice a atlasu. Táto monografia dopĺňa o latinsko-česko-slovenský slovník anatomických pojmov spĺňa najnáročnejšie kritériá modernej vedeckej publikácie. Je spracovaná pomocou najmodernejších technológií, vznikla v intenciách potrieb veterinárov pôsobiacich v štátoch Európskej únie a je vrcholom vedeckého úsilia v danej oblasti. Na stránkach tejto mimoriadnej publikácie nájdete nielen röntgenogramy, angiogramy a sonogramy, ale aj také moderné diagnostické metódy akými sú CT, MRI, či dokumentácia funkčno-histologickej štruktúry opisovaných orgánov. Podľa recenzentov tejto knihy ide skutočne o knihu 3. tisícročia! Obsah 2. dielu: 6. Tělní dutiny 7. Trávící ústrojí – apparatus digestorius 8. Dýchací ústrojí – apparatus respiratorius 9. Močová ústrojí – organa urinaria 10. Samčí pohlavní orgány – organa genitalia masculina 11. Samičí pohlavní orgány – organa genitalia feminina 12. Orgány krvného obehu 13. Imunitný systém a miazgové orgány – organa lymphopoetica 14. Nervový systém – systema nervosum 15. Endokrinní žlázy – glandulae endocrinae 16. Zrakový orgán – organum visus 17. Ústrojí rovnováhy a sluchu – organum vestibulocochleare 18. Kožní soustava
Vypredané
123,50 € 130,00 €

Dávkovanie liekov pre malé hlodavce, králiky a fretku


Kniha zhromažďuje návrhy dávkovania s jasným uvedením pôvodu prameňov a podľa aktuálnych vedeckých poznatkov. Veterinárska prax sa neustále rozrastá: v našich domácnostiach žijú státisíce hlodavcov, králikov a fretiek. Tieto domáce zvieratká sa od psov a mačiek odlišujú nielen špecifickými chorobami, dôležité zvláštnosti ukazuje predovšetkým ich látková výmena a s ňou spojená citlivosť voči určitým liečivám. Kniha, ktorú ponúkame, prichádza na český a slovenský trh vo chvíli, keď sa veterinárni lekári v tejto oblasti nemajú vo svojej praxi o čo oprieť. Vychádzajúc z osvedčenej koncepcie „Dávkovanie liekov pre psa a mačku“ vnáša svetlo do džungle odkazov na použitie účinných látok u malých cicavcov. Táto praktická knižka vo vreckovom formáte je nenahraditeľnou príručkou pre praktického lekára malých zvierat, pretože obsahuje dôkladné informácie o správnej medikácii pri škrečkoch, činčilách, fretkách, kožušinových zvieratách a pod.
Vypredané
36,10 € 38,00 €

Praktický sprievodca endokrinologický...


Kniha ozrejmuje vzťahy medzi patofyziológiou a symptómami ochorení. Vzhľadom na svoju zložitosť sa endokrinológia považuje za náročný odbor. Preto ozrejmenie týchto vzťahov prostredníctvom tejto diagnostickej príručky sú veľmi užitočným pomocníkom každému klinickému veterinárovi. V knihe sa veterinári dozvedia, ktoré testy, kedy a prečo vykonať a ako interpretovať ich výsledky so zrozumiteľným a praktickým znázornením patogenézy a detailným opisom diagnostických postupov a terapií.
Vypredané
71,25 € 75,00 €

Stomatológia pre malé a drobné zvieratá


Kniha o stomatológii malých a drobných zvierat. Pomocou tejto publikácie je možné v prípade akéhokoľvek problému osvojiť si poznatky k stanoveniu diagnózy a liečby, zároveň však spoznať aj všetky potrebné pomôcky potrebné na vykonie konkrétneho zákroku. Súčasne sa dá naučiť ako využívať základné informácie, ktoré pomôžu prepojiť teóriu s praxou, pretože informatívne série obrázkov objasňujú každý pracovný postup. Autor, známy veterinárny špecialista oboznamuje s priebehom stomatologickej prehliadky, so zubným röntgenom, s rozpoznávaním jednotlivých bolestí zubov, s motivovaním majiteľa pre zákrok a zubnú prevenciu, predstavuje ochorenia parodontu, fraktúry zubov a čeľustí, špeciálnu kapitolu o drobných zvieratách a o mláďatách. Zvláštna kapitola predstavuje používaníe nástrojov a výplňových materiálov: Špecializovaná časť sa sústreďuje na nádory a iné ochorenia ústnej dutiny.
Vypredané
71,25 € 75,00 €

Eutanazie


Povídkový soubor violoncellistky, básnířky a spisovatelky pocházející z rodiny se širokým kulturním zázemím je jejím knižním debutem. Obsahuje nerozsáhlé povídkové texty plné fantazie, humoru, ironie i sebeironie. V obsáhlejší próze, jež dala titulu název, se pokouší vyrovnat s problémem „řízené smrti“, hojně diskutovaným a pro mnohé stále nepřijatelným. Navzdory věku se Anna Brikciusová vypořádala s tímto fenoménem citlivě, bez nadsázky, otevřeně a se snahou v mysli překonat dosavadní tabuizování eutanazie.
U dodávateľa
8,27 € 8,70 €

Doteky duše


Autor sedmi básnických sbírek, ale rovněž výrazný představitel literatury faktu, slovenský básník Josef Leikert (1955) se českému čtenáři poezie představil poprvé sbírkou Pominutelnost. Doteky duše přinášejí typicky „leikertovskou“ lakonickou, metaforicky přesnou, milostně tónovanou lyriku dotýkající se nejcitlivějších míst lidského nitra. Jsou to verše o lásce i o smrti. Jsou to verše připomínající cosi z meditativní poezie Východu. Básně jsou prezentovány jak ve slovenském originálu, tak v kongeniálním českém převodu Jany Štroblové. Kniha vychází s ilustracemi Jiřího Salajky a má charakter skvostného, téměř bibliofilského tisku.
U dodávateľa
8,48 € 8,93 €

Střípky z práce soudního lékaře - Dvacet let soudního lékařství v nemocnici Sokolov


Svazek vycházející k dvacetiletému výročí soudního lékařství v sokolovské nemocnici obsahuje postřehy a zkušenosti z praxe soudního lékaře pomáhajícího řešit závažné kriminalistické činy. Na konkrétních kauzách autor demonstruje, co všechno obnáší práce soudního patologa včetně ohledávání kosterních pozůstatků i zkoumání psychické motivace trestných činů a sebevražd. Jeho texty je možné vnímat jako svébytné „soudničky“ napsané čtivým způsobem a navzdory pochmurnému tématu nepostrádající humor i nadhled. Knihu doprovázejí stylizované černobílé fotografie Vladimíra Houdka.
Vypredané
6,70 € 7,05 €

Říše zla Josefa Vissarionoviče Stalina


Říše zla Josefa Vissarionoviče Stalina
Vypredané
0,67 € 0,70 €

Dávkovanie liekov pre psa a mačku


Kniha z repertoára klasickej literatúry v praxi malých zvierat v najnovšom aktualizovanom vydaní! Úspech doterajších vydaní hovorí sám za seba: pre mnohých praktikov sa stala vrecková knižka s najdoležitejšími návrhmi dávkovania osvedčeným a spoľahlivým sprievodcom v praxi malých zvierat. Keď budete vyzbrojení hlbokými znalosťami o dávkovaní a účinkoch liekov používaných vo veterinárnej alebo humánnej medicíne, o ich možnostiach použitia a rizikách, zaručene vždy sa Vám podarí optimálne zosúladiť medikamentóznu liečbu s ochorením Vášho pacienta. Osvedčená tabuľková abecedná zostava účinných látok garantuje prehľadnosť aj pri rýchlej aplikácii!
Vypredané
36,10 € 38,00 €

Etické dilemy Pierra Abélarda


Autor skúma etiku Pierra Abélarda v celej jej komplexnosti, ako po historickej, diachrónnej línii, tak aj synchrónnej v rámci kontextu života Pierra Abealarda. V Jozekovom texte je zvýraznená subjektivizačná tendencia Abélardovej náuky o poznaní, ktorá sa prejavuje v etike v dôraze na úmysel, ako jedinečnom a podstatnom kľúči k spravodlivému etickému aj právnemu hodnoteniu každého jednotlivého človeka. Text nastoľuje problematiku mravnej indiferencie v ľudskom konaní. Mravnú kvalitu dostáva ľudský skutok až vôľovým rozhodnutím konať proti svojmu svedomiu alebo v súhlase so svojim svedomím. Čo je proti svedomiu, to je mravné zlo - etický nedostatok. Ťažisková časť získaných materiálov pochádza z dominikánskych, benediktínskych a jezuitských archívov a knižníc, kde bolo možné nahliadnuť do zdrojov originálneho i sekundárneho charakteru.
Vypredané
7,60 € 8,00 €