Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

vydavateľstvo

Štíhle vreteno


Existuje spôsob dopestovať si vo vlastnej záhradke len na 10 stromoch, ktorých vrchol dosiahnete zo zeme, toľko jabĺk, čo vystačí štvorčlennej rodine približne od augusta do apríla a ešte ostane aj pre návštevy na dlhých zimných večeroch? Áno existuje. Riešenie sa vola „štíhle vreteno“ a okrem jabloní sa v súčasnosti uplatňuje už aj pri hruškách, slivkách, marhuliach, broskyniach a čerešniach. Nová publikácia vás zasvätí do tajov „ako na to“ nielen pútavým textom, ale aj ilustračnými fotografiami.
Vypredané
12,32 € 12,97 €

Biológia pôdy v agroekosystémoch


Učebnica je určená najmä poslucháčom FBP, štúdijného programu aplikovaná biológia a študentom FAPZ a FZKI SPU v Nitre, ktorých súčasťou štúdijných programov je oblasť pôdy a pôdnych agroekosystémov. Veríme však, že bude dobrou študijnou literatúrou aj pre všetkých vedeckých pracovníkov a odborníkov, ktorí v predmetnej oblasti pracujú a bádajú.
Vypredané
9,69 € 10,20 €

Chov hovädzieho dobytka


Publikácia vychádza po 25 rokoch od poslednej súhrnnej publikácie takéhoto charakteru. Je určená pre študentov, pre pracovníkov poľnohospodárskych podnikov, ale aj ďalších odborných pracovníkov a širokú chovateľskú verejnosť so záujmom o chov uvedeného druhu hospodárskych zvierat. Jednotlivé kapitoly publikácie sú z obsahového hľadiska zamerané na význam chovu hovädzieho dobytka, charakteristiku a hodnotenie základných úžitkových vlastností, využívanie biotechnológií v živočíšnej výrobe, techniku chovu jednotlivých kategórií hovädzieho dobytka a dojčiacich kráv, plemenársku prácu, nepriame úžitkové vlastnosti, etológiu a welfare, ako aj ekonomiku výroby jednotlivých oblastí chovu hovädzieho dobytka v podmienkach SR.
Vypredané
33,82 € 35,60 €

Nutričná epidemiológia


Vysokoškolská učebnica:Nutričná epidemiológia
Vypredané
16,93 € 17,82 €

Základy konštruovania mechanických zariadení na prenos výkonu


Publikácia sprístupňuje čitateľovi veľké množstvo overených riešení rôznych druhov pohonov a iných základných prvkov mechanizmov strojov. V knihe sú zároveň publikované výpočtové postupy strojových častí. Autori publikácie sú významnými univerzitnými pedagógmi, čo sa prejavuje aj v spôsobe podania prezentovanej problematiky, ktorá je realizovaná prístupnou formou pre každého, aj pre menej odborne zdaného čitateľa, ktorý ocení a využije vzácnu symbiózu už známych a v praxi overených konvenčných konštrukčných riešení vybraných strojových uzlov a nových európskych výpočtových noriem, noriem materiálov i zásad zobrazovania.
Vypredané
16,91 € 17,80 €

Biometeorológia


Z obsahu: 1. Predmet, obsahová štruktúra a história biometeorológie 2. Štruktúra a zloženie atmosféry 3. Biometeorologické prvky a ich vplyv na prírodu 4. Pôdna voda 5. Vietor 6. Dynamická meteorológia 7. Agroklimatológia 8. Fenológia 9. Klimatológia 10. Globálne zmeny klímy
Vypredané
15,96 € 16,80 €

Hydrológia poľnohospodárskej krajiny


V snahe čo najviac priblížiť študentom rozsiahlu a svojim spôsobom aj zložitú problematiku hydrológie poľnohospodárskej krajiny urobil autorský kolektív pokus o spracovanie tejto učebnice aj s využitím princípov dištančného vzdelávania, t.j. možnosti vzdelávania sa aj bez priamej účasti vysokoškolských učiteľov.
Vypredané
9,69 € 10,20 €

Zoológia


Vysokoškolská učebnica je určená pre študentov jednotlivých programov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov a pre študentov Fakulty biotechnológií a potravinárstva s možnosťou využitia aj v rámci ostatných fakúlt Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Obsah učebnice rešpektuje najnovšie poznatky anatómie, morfológie, systematiky jednotlivých skupín a druhov, pozornosť je venovaná bionómii a ekológii jednotlivých druhov.
Vypredané
9,12 € 9,60 €

Matematika s aplikáciami 1. časť


Matematika ako vedná disciplína poskytuje efektívne nástroje, teoretické metódy a prostriedky na riešenie všeobecných aj praktických problémov, preto je súčasťou teoretického aparátu aj v iných vedných disciplínach. Významnú úlohu plní matematika pre oblasť aplikácií, kde k tradičným oblastiam aplikovanej matematiky patria: finančná a poistná matematika, numerická matematika, matematické modelovanie, optimalizácia, operačná analýza, biomatematika, matematická fyzika, dynamické systémy a ďalšie.
Vypredané
8,08 € 8,50 €

Matematika s aplikáciami 2. časť


Publikácia je tematicky rozdelená do piatich kapitol, ktoré sú ďalej členené na podkapitoly. Na konci prvej, druhej a štvrtej kapitoly sú uvedené zadania úloh s výsledkami, ktoré pomôžu overiť získané vedomosti. Z obsahu: 1: Funkcia dvoch reálnych premenných, 2. Teória pravdepodobnosti, 3. Aplikácie IKT v matematike, 4. Prehľad vybraných tém zo stredoškolskej matematiky, 5. Testy
Na sklade 1Ks
8,08 € 8,50 €

Programovanie PLC


Cieľom učebnice je poskytnúť čitateľovi základné informácie týkajúce sa konfigurácie a programovania priemyselných riadiacich systémov firmy Bernecker – Rainer. Učebnica je rozdelená do deviatich kapitol. V prvej kapitole sú uvedené všeobecné informácie o PLC systémoch, o X2X systémovej zbernici a Ethernet Powerlink komunikačnom protokole. Druhá kapitola opisuje operačný systém Automation Runtime a spôsob vykonávania cyklických tried úloh. V tretej a štvrtej kapitole je opísané prostredie Automation Studio a postup konfigurácie PLC. V piatej kapitole je uvedený spôsob programovania PLC, postup tvorby projektu, deklarovanie premenných a štruktúrovaných dátových typov, opis základných riadiacich príkazov a postup vytvárania funkcií, funkčných blokov a akcií. Šiesta kapitola sa venuje nástrojom na diagnostiku a monitorovanie programu. Siedma kapitola sa zaoberá prácou so súborom. V ôsmej kapitole sú základné informácie v stavovom automate s príkladmi, ako implementovať rôzne typy stavových automatov. V poslednej kapitole je uvedený postup tvorby vizualizácie s opisom vybraných vizuálnych komponentov.
Vypredané
8,36 € 8,80 €

Fyziológia živočíchov


Obsah tejto učebnice bol spracovaný na základe dlhoročných skúseností získaných v oblasti výučby fyziológie živočíchov na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. V jednotlivých kapitolách tejto učebnice sú zdôraznené interakcie hlavných systémov a mechanizmov zabezpečujúcich činnosť buniek, taknív a orgánov ako i vysvetlené princípy riadenia regulácie procesov v orgánových sústavách a v organizme živočíchov ako celku.
Na sklade 1Ks
13,78 € 14,50 €

Technika pre chov zvierat


Autori predkladanú vysokoškolskú učebnicu zostavili, tak aby bola vhodnou študijnou pomôckou nielen pre študentov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, aleb aby bola vhodnou učebnou pomôckou aj na niektorých iných fakultách, ako aj pomôckou pre manažérsku prax.
Vypredané
10,64 € 11,20 €

Úprava potravín a stravovanie


Cieľom vysokoškolskej učebnice je oboznámiť študentov bakalárskeho štúdia odboru výživa ľudí s vývojom gastronómie a so základmi spoločného stravovania. Obsah: 1.História, súčasnosť a trendy v gastronómii 2.Spoločné stravovanie 3.Základné druhy potravín a ich použitie pri príprave pokrmov 4.Moderná technológia a technologické zariadenia v gastronómii 5.Technologické postupy a úkony pri úprave potravín 6.Tepelná úprava potravín 7.Zmeny v potravinách počas technologickej prípravy pokrmov 8.Technologická úprava mäsa 9.Bezmäsité jedlá a suroviny na ich prípravu 10.Príprava jednotlivých skupín pokrmov 11.Svetové gastronómie
Vypredané
15,54 € 16,36 €

Úvod do potravinárskej mykológie


Vysokoškolská učebnica: Úvod do potravinárskej mykológie Kľúč na identifikáciu potravinársky významných vláknitých mikroskopických húb.
Vypredané
13,47 € 14,18 €

Výrobné technológie v obrábaní


Obsah: 1.Sústruženie 2.Frézovanie 3.Vŕtanie 4.Brúsenie 5.Vyvrtávanie 6.Honovanie 7.Superfinišovanie 8.Lapovanie 9.Hobľovanie 10.Obrážanie 11.Preťahovanie a pretláčanie 12.Plazmové rezanie 13.Rezné materiály 14.Elektroerozívne obrábanie 15.Kvalita obrobkov 16.Ťahanie kovov - deformácia 17. Tvárnenie
Vypredané
10,36 € 10,90 €