Sprint

vydavateľstvo

Prevod podniku 1


Edícia Európske pracovné právo je zahájená vydaním monografie k problému prevodu podniku, časti podniku, závodu alebo časti závodu nielen z dôvodu, že na túto systematickú časť pracovného práva nadväzuje najpočetnejšia judikatúra Európskeho súdneho dvora, ale aj z dôvodu, že problematika prevodu podniku, závodu alebo ich častí je v súčasnosti najvýznamnejšou obsahovou súčasťou prebiehajúcej reštrukturalizácie podnikov v Slovenskej republike. Na európskej úrovni patrí problematika prevodu podniku alebo časti podniku k najvýznamnejším formám reštrukturalizácie podnikov nielen na národnej úrovni ale aj nadnárodnej úrovni pri fungovaní a reštrukturalizácii nadnárodných podnikov. Uskutočňovanie spoločného trhu v rámci Spoločenstva neprinieslo so sebou len rozšírenie trhu pre európske spoločnosti, ale spôsobilo aj výrazné zintenzívnenie hospodárskej súťaže členských štátov Európskej únie v trhovom priestore. Hospodárskou súťažou boli obchodné spoločnosti a iné podnikateľské subjekty v európskom hospodárskom priestore nepriamo donútené zmeniť a racionalizovať svoje štruktúry – osobitne pri fúziách, a tak sa prispôsobiť rastúcim požiadavkám spoločného trhu. Súkromné ale aj štátne podniky prechádzajú dynamickými reštrukturalizačnými zmenami a na strane aplikačnej praxe sa v súčasnosti stupňujú pochybnosti, či príslušnú formu reštrukturalizácie podniku možno, resp. treba podradiť pod vecnú pôsobnosť smernice č. 2001/23/ES o prevode podniku, časti podniku, závodu alebo časti závodu. Tieto pochybnosti sú na strane aplikačnej praxe odôvodnené, pretože aplikácia smernice o prevode podniku, časti podniku, závodu alebo časti závodu nesie so sebou veľmi závažné sociálnoprávne následky nielen na strane zamestnanca ale aj na strane zamestnávateľa. Napríklad v prípade outsourcingu alebo insourcingu nie vždy si je hospodársky subjekt istý, či možno alebo treba podradiť takúto právnu situáciu pod pôsobnosť smernice a niesť súčasne sociálnoprávne následky z nej vyplývajúce. V aplikačnej praxi okrem štandardných právnych situácií, napr. pri predaji podniku a tým aj zmene vlastníka podniku dochádza v súvislosti s reštrukturalizáciou podnikov k veľmi komplikovaným právnym situáciám, keď napr. hospodársky subjekt v právnej pozícii nadobúdateľa prevezme len časť doterajších činností svojho predchodcu, alebo dôjde k prevodu jednej, resp. dvoch funkcií doterajšieho zamestnávateľa na nadobúdateľa. Pre účely knižnej publikácie sú vybrané tie najdôležitejšie rozhodnutia ESD, ktoré významným spôsobom ovplyvnili aplikačnú prax pri aplikácii prevodu podniku závodu a ich častí v rámci ES, resp. boli impulzom pre zmenu smernice, ako aj rozhodnutia ESD, ktoré najvýznamnejším spôsobom v doterajšom právnom vývoji formulovali doktrínu ESD o prevode podniku alebo časti podniku a s tým súvisiace sociálnoprávne následky. Pre orientáciu súdov ale aj advokátov pri formulovaní predbežných otázok vo vzťahu k Súdnemu dvoru je časť niektorých rozhodnutí ESD aj pokiaľ ide o ich závažnosť uvedená v širšom obsahovom rámci. Predkladané publikácie z edície „Európskeho pracovného práva" uvádzajú celý rad praktických príkladov a tak sprístupňujú odbornej komunite právnických povolaní (advokátom, sudcom), odborným zamestnancom štátnej správy a samosprávy, odborovým funkcionárom i radovým zamestnancom a študentom právnických fakúlt, aktuálne a najdôležitejšie poznatky, ku ktorým sa v uplynulom období v európskom pracovnom práve a judikatúre ESD dospelo.
Vypredané
2,85 € 3,00 €

Wirtschaftsdeutsch im Bankwesen


Učebnica je koncipovaná tak, že umožňuje pracovať bez odborného vedenia, pretože väčšina cvičení má kľúč a nemecko-slovenský slovník, ktorý zahrňuje odbornú lexiku textov. Pri slovenskom hesle je uvedený preklad len v tom prípade, ak je jeho význam jednoznačný. Osemnásť kapitol prezentuje úvod do bankovej problematiky, prakticky všetky bankové obchody a služby ako i nové skutočnosti, a to Európsku centrálnu banku a zavedenie eura. Každá kapitola (okrem kapitol Einführung) obsahuje východiskový text so slovnou zásobou a množstvo rozmanitých cvičení zameraných na dosiahnutie efektívneho porozumenia odborného textu, na stimulovanie komunikatívnych zručností a na aktivizáciu kognitívnych schopností. Organickú súčasť textových zložiek tvorí celý rad schém a ilustrácií. V každej lekcii sú cvičenia na porozumenie odborného textu, na osvojenie slovnej zásoby, motivujúce zároveň na samostatné myslenie a formulovanie vlastných názorov, na komentovanie obrázkov, tabuliek, diagramov, a to písomnou i ústnou formou... Učebnica Wireschaftsdeutsch im Bankwesen je vypracovaná v súlade s Jednotným európskym rámcom pre jazyky a spĺňa kritériá nového kreditového systému na európskych univerzitách a vysokých školách.
Vypredané
10,54 € 11,09 €

Medzinárodné podnikanie


Prepracované a doplnené vydanie vysokoškolskej učebnice určenej študentom ekonomickej univerzity.
Vypredané
23,66 € 24,90 €

Psychológia pre manažérov a podnikateľov


Publikácia obsahuje:Úvod do základov ekonomickej psychológie Predmet psychológieMetódy psychológie a ich použitie v ekonomickej praxiPsychológia osobnosti a osobnosť manažéraSociálna psychológia a jej význam pre podnikateľskú a podnikovú praxPsychológia prácePsychológia výkonu a výkonnostiMotivácia a teória motivácieNegatívne psychické javy v pracovnom procesePsychické poruchy v pracovnom procesePsychohygiena v pracovnom proceseA mnohé iné témy.
Vypredané
13,12 € 13,81 €

Čínska ekonomika


Vývoj rozhodujúcich ekonomických ukazovateľov počas posledných piatich rokov potvrdzuje, že už v súčasnosti možno Číne priradiť prívlastok „hnací motor svetovej ekonomiky“, čím Čína prevzala historickú rolu doteraz vyhradenú USA. Zaslúžila si ho nielen svojou vlastnou ekonomickou expanziou, ale aj rastúcim dovozom strojov a zariadení, prepravnej techniky a ďalších produktov, ktoré predovšetkým, v prípade dodávok z EÚ tvoria rozhodujúci faktor udržujúci určitý rast v európskom automobilovom, leteckom a strojárenskom priemysle.Nebývalý ekonomický rast, ktorým Čína prechádza, však so sebou prináša nielen nové výzvy, ale aj mnohé riziká.
Vypredané
18,99 € 19,99 €

Hospodárska politika


Autori vysokoškolskej učebnice v štruktúrovanom obsahu vychádzajú z hľadiska makroekonomickej teórie, sledujú cieľ programovo popisovať ekonomické javy, súčasný a budúci národohospodársky vývoj, ich kvalitatívne aspekty v modernej hospodárnej politike doma i vo svete. Pozornosť zameriavajú aj na oblasť makroekonomickej rovnováhy, na zvyšovanie efektívnosti pri alokácii zdrojov spoločnosti. Makroekonomická stabilita, liberalizácia a globalizácia či podmienky úspešnej transformácie, si vyžadujú prísne podmienky vo finančnej disciplíne a to nielen pri rozpočtovaní súkromných zoskupení, ale predovšetkým pri zostavení plánovaných rozpočtov štátu v kratšom i dlhodobejšom horizonte. V najvšeobecnejšom podhľade autori obracajú pozornosť na dôležité determinanty tempa rastu rozvoja národného hospodárstva: na východiskové okamihy, na ľudsky vzdelanostný kapitál, na vnútorné a vonkajšie podmienky v systéme hospodárenia. Dôležité sú kľúčové oblasti prorastovej politiky t.j. – dostatočné liberalizované prostredie, optimálna miera cenovej, administratívnej aktivity, obozretná fiškálna politika, kontrola súkromného i štátneho sektora, vrátanie zahraničného obchodu a investícií, posilňovanie dôveryhodnosti finančných trhov, rozvíjanie transparentnosti riešenia rizík, vypracovanie a zverejňovanie vládnych koncepcií a politík v oblasti; školstva, zdravotníctva sociálnych, dôchodkových sieti. Ďalej uprednostňovanie rastových koncepcií v riadiacom systéme v národnom hospodárstve. Všetky tieto dôležité faktory, nástroje a procesy riadenia, zvyšujú národohospodársku dynamiku a systémové zlepšenie ekonomických a kultúrnych podmienok životného prostredia celej spoločnosti. Autori knihy predpokladajú, že študenti si štúdiom danej problematiky osvoja nielen tajomstvá teórie hospodárskej politiky, ale oboznámia sa aj s prístupmi uplatňovanými v praktickom živote.
U dodávateľa
15,39 € 16,20 €

Úvod do prognostiky


Predložený text publikácie sa snaží reagovať na potrebu širšieho chápania prebiehajúcich zmien významu informačných poznatkov, ale aj očakávaných zmien v sociálno-ekonomickom vývoji našej ekonomiky a spoločnosti Publikácia v prvej časti uvádza stručné základy vedeckej prognózy, ktoré sa v ďalších kapitolách bližšie rozvádzajú. Čitateľovi má priblížiť predmet a teoreticko-metodologické východiská, s ktorými sa oboznámi v nasledujúcich kapitolách. Druhá kapitola predstavuje nosnú časť publikácie, v ktorej sa rozvádzajú prognostické metódy a techniky. Táto kapitola predpokladá isté minimálne znalosti z matematiky a štatistiky, ale keďže je vhodne doplňovaná praktickými aplikáciami, čitateľ môže bežne pracovať so softwarovými produktami, ktoré sú dostupné. Zvládnutie tejto kapitoly je východiskom k ďalším kapitolám, ktoré rozvádzajú ekonometrické prístupy, pochopiteľne s ilustratívnymi praktickými príkladmi. Obsahom štvrtej kapitoly, kde sa už vyžadujú hlbšie znalosti z matematiky, je prognózovanie na základe modelov s korektným členom. Zostávajúce dve kapitoly sú zamerané na demografické prognózy a na prognózy vedy a techniky. V prílohovej časti sa uvádza stručný prehľad makroekonomických modelov, ako aj ilustratívny príklad aplikácie prognózy zložiek HDP SR.
Vypredané
12,58 € 13,24 €

Protimonopolná politika 2. vydanie


Tento titul je novým vydaním knihy Protimonopolná politika z roku 2002Predstavy o dokonalosti konkurencie, príčinách jej zlyhaní ako i o možnostiach ich revidovania prostredníctvom zámernej politiky hospodárskej súťaže konzistentnej s celkovým hos podársko-politickým rámcom, sa v priebehu posledných dvoch storočí častokrát dramaticky a kontroverzne menili. Prvotne dominujúcou koncepciou bol ideál dokonalej konkurencie analyticky fixovaný predovšetkým na kritérium počtu súťažiacich na relevantn om trhu. Dokonalá konkurencia a monopol ako perfektné opozitá tohto ideálu sú prítomné už i v liberálnej tradícii klasickej ekonómie 19. storočia. Sú však zároveň jednou z najkritickejších slabín marginálneho konceptu neoklasickej mikroekonómie tohto obdobia. V dôsledku statického charakteru tejto analýzy a nezohľadňovania reálnej voľnosti správania sa jednotlivých účastníkov konkrétnej trhovej štruktúry bol tento pôvodný teoretický rámec v priebehu 30. a 40. rokov 20. storočia vystriedaný parad igmou fungujúcej, resp. funkčnej konkurencie (workable competition). V jej inovovanom ponímaní boli zavedené isté stupne voľnosti minimálne pri normatívnej analýze oligopolu. Autorka
Vypredané
7,51 € 7,90 €

Strategický manažment


Strategický manažment je moderná a rýchlo sa rozvíjajúca disciplína, ktorá vznikla ako praktická reakcia na nové vlastnosti podnikateľského prostredia v podmienkach trhového hospodárstva. Spracovaná do zovšeobecneného a logického systému poznatkov a princípov si spätne našla cestu z vedeckých a školských pracovísk do praxe. Strategický manažment patrí medzi profilujúce predmety študijných programov popredných svetových univerzít na druhom stupni vysokoškolského vzdelania zameraného na výchovu podnikových manažérov a ekonómov, prednáša sa na prestížnych manažérskych a podnikateľských školách a je súčasťou kurzov pre vrcholných manažérov. Strategicky myslieť a riadiť je hlavnou a nezastupiteľnou úlohou vrcholných manažérov, v čom im pomáhajú odborné štábne útvary. V prvých dekádach 21. storočia však nemožno vystačiť v riadení podniku len s empíriou a intuíciou, hoci nie sú bezvýznamné. K úspechu možno dospieť skôr a efektívnejšie pomocou kombinácie praktických skúseností a logicky usporiadaného súboru poznatkov moderného strategického manažmentu. V predloženej učebnici sa študent podnikového manažmentu a podnikovej ekonomiky zoznámi s univerzálnymi poznatkami a metódami, ktoré sa dajú aplikovať na akýkoľvek podnik bez ohľadu na jeho veľkosť a odvetvové začlenenie.
Na sklade 2Ks
14,73 € 15,50 €

Finančno-ekonomická analýza podniku


V poradí už ôsme, do značnej časti doplnené a prepracované vydanie publikácie, slúži predovšetkým ako vysokoškolská učebnica.V súlade s učebným zameraním je kniha určená najmä študentom – všetkých stupňov ekonomického zamerania.Obsahovo i mimoriadne sofisticko-vedecky stvárnená publikácia sa už viac ako desať rokov s pozitívnym ohlasom využíva aj vo finančnom i praktickom podnikateľskom sektore.Kniha je v štruktúre členená do tematicky vecných okruhov a častí, zohľadňuje analytické formy konštantných ukazovateľov a ich špecifiká. Identifikuje vývoj podniku, rekapituluje a kvantifikuje činitele, ktoré determinujú vývoj a dosiahnuté výsledky za určité obdobie podniku. Tieto prolonguje do ich budúcnosti a všetko to komprimuje do návrhu opatrení, ktorých realizácia má zabezpečiť strategické ciele.Kniha uvádza viaceré príklady rozborov z finančnej a podnikateľskej sféry a preto má aj praktické využitie v podnikateľských subjektoch.
Vypredané
14,16 € 14,90 €

Pracovné právo


Cieľom publikácie je oboznámiť so základnými právnymi poznatkami s odvetvia pracovného práva, ako aj s problematikou spojenou s uplatňovaním zákonníka práce v aplikačnej praxi. Vychádza z najnovších poznatkov súčasnej vedy domácej i zahraničnej pracovnoprávnej teórie, aktuálnej súdnej judikatúry slovenských súdov, Súdneho dvora EÚ ako aj z rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva. Okrem problematiky pracovného práva vyplývajúcej zo zákonníka práce sa venuje aj výkladu súvisiacich predpisov, ako sú bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, podniková sociálna politika, zodpovednosť za škodu v pracovnom práve, kolektívne pracovné právo, kolektívne vyjednávanie a kolektívne zmluvy, kolektívne pracovné spory, právna úprava štrajku a výluky a právo zamestnancov na nadnárodné informácie. Kniha je vysokoškolskou učebnicou a využiteľná je vo všetkých formách vzdelávania študentov práva, poslúži aj na samoštúdium každému, kto si chce rozšíriť poznatky z oblasti pracovného práva.
Vypredané
23,85 € 25,10 €

Podnikové hospodárstvo


Vysokoškolská učebnica určená pre vysokoškolských študentov ekonómie prináša základné poznatky o charakteristikách podniku, o špecifikách jednotlivých typov podniku, o fungovaní podniku a o činnostiach podnikového procesu. Obsah knihy je rozdelený na 6 častí: ■Podstata a postavenie podniku v trhovej ekonomike ■Typológia podnikov ■Podnikový proces ■Podnikové produkčné faktory ■Činnosti podnikového transformačného procesu ■Hodnotové procesy v podniku
Vypredané
11,40 € 12,00 €

Finančno-ekonomická analýza podniku - praktikum


Predkladaná Finančno-ekonomická analýza podniku – praktikum, časť Finančná analýza je určená študentom ekonomických smerov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave. Publikácia má slúžiť na precvičenie problematiky spracovanej vo vysokoškolskej učebnici s názvom Finančno-ekonomická analýza podniku prof. Ing. Karola Zalaia a kolektív. Praktikum obsahuje podrobnú analýzu verejne dostupných výsledkov dvoch podnikov s rozdielnym predmetom činnosti. Konkrétne ide o podnik zaoberajúci sa výrobou výrobkov z papiera a podnik poskytujúci služby v IT sektore. Skúmanie výsledkov týchto podnikov je usporiadané do logicky na seba nadväzujúcich celkov. V úvodnej časti sú rozpracované existujúce súvislosti medzi ukazovateľmi vykazovanými v súvahe, výkaze ziskov a strát, prehľade peňažných tokov a výkaze zmien vlastného imania. Následne sa čitateľom postupne odkrývajú silné a slabé stránky analyzovaných podnikov, doplnené návrhmi riešení. V každej kapitole sú uvedené aj neriešené príklady, ktoré slúžia na samostatné precvičenie a overenie pochopenia danej problematiky.
Vypredané
15,68 € 16,50 €

Podnikové hospodárstvo


V poradí už šieste, podstatne prepracované a rozšírené vydanie vysokoškolskej učebnice, v obsahovo vecne štruktúrovanom obsahu sa zameriava predovšetkým na transformačný proces podniku, uvádza typológiu jednotlivých podnikateľských subjektov, charakterizuje ich podstatu a postavenie – vrátane organizačnej, vlastníckej a majetkovej účasti. Podstatnú časť, tejto aktuálnej a potrebnej knihy tvoria pôsobiace podnikové produkčné faktory, ako je normovanie obežného majetku, vplyv ľudských zdrojov a pod., pričom dôraz sa kladie na hodnotenie ich procesov a výsledný efekt. Manažment podniku, ako riadiacu zložku podniku, pokladá za prioritný nástroj všetkých hybných síl a preto predkladanú publikáciu, možno doporučiť pre širšie využitie v podnikateľskej sfére.
Vypredané
13,68 € 14,40 €

Strategický marketing


Cieľom predkladanej publikácie je: - vysvetliť význam marketingového plánu a marketingovej stratégie pre efektívny podnikový manažment,- vymedziť úlohu zákazníckych a konkurenčných stratégií v procese budovania trhovej pozície podniku,- analyzovať procesy implementácie a kontroly marketingových plánov v podnikoch, - objasniť využitie nástrojov strategického marketingu v procese marketingového plánovania.
Na sklade 1Ks
15,30 € 16,10 €

Informatika


Vysokoškolská učebnica je vyústením poznatkov viacročného pôsobenia uvedených autorov v manažérskej, informačnej, vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti. Publikácia, pod názvom Informatika, prináša kreativitu v manažérskych inováciách, charakterizuje dôležité činitele a faktory, uvádza účelne zoskupené dáta, ktoré svojím poradím, vnútornou a vonkajšou logikou i väzbami tvoria základ pre potreby informačného systému. Publikácia sa zaoberá komunikačným, procesným a riadiacim systémom, princípmi systémového inžinierstva, uvádza konkrétne metódy riešenia pre praktické a strategické uplatňovanie v informačnej i manažérskej sfére. Obsah publikácie, okrem študijných vysokoškolských textov, obsahuje množstvo užitočných poznatkov, ktoré poslúžia aj ostaným záujemcom o informačné technológie. V knihe sa čitateľ oboznámi s vývojom počítačov, ich technickým vybavením, so základmi databázového spracovania, s problematikou počítačových vírusov a komunikačných služieb, bezpečnosťou informačnej činnosti, ale aj s ďalšími vývojovými trendmi.
Vypredané
15,20 € 16,00 €