Helena Barancová

autor

Skončenie pracovného pomeru a základné ľudské práva


Monografia sa zaoberá problematikou skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, ktorá je v aplikačnej praxi stále aktuálna. Vzhľadom na to, že skončenie pracovného pomeru ovplyvňuje existenčné podmienky života zamestnancov, stalo sa aj predmetom úpravy medzinárodného pracovného práva, práva Rady Európy, ako aj pracovného práva Európskej únie. Autorka analyzuje jednotlivé základné ľudské práva v súvislosti s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie, Európskeho súdu pre ľudské práva aj slovenských súdov. Venuje se tak právu na rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, zákazu otroctva a nútenej práce, právu na súkromný život a korešpondenciu (komunikáciu), právu na slobodu zhromažďovania a združovania, ochrane osobných údajov aj slobode prejavu. Osobitnú pozornosť venuje zákazu diskriminácie v pracovnoprávnych vzťahoch. Monografia je určená predovšetkým sudcom a advokátom, zamestnávateľom a zamestnancom, ako aj zástupcom zamestnancov. Kniha určite zaujme študentov právnických fakúlt ako inšpirácia pri ďalšom právnickom vzdelávaní.
Na sklade 1Ks
17,41 € 18,33 €

Teoretické a praktické súvislosti pracovného práva Európskej únie


Pracovné právo Európskej únie podstatným spôsobom ovplyvňuje obsah a ďalší rozvoj pracovného práva členských krajín Európskej únie. Právo Európskej únie sa národných systémov členských štátov EÚ viac dotýka po prijatí Lisabonskej zmluvy, ktorá článkom 6 začlenila do svojho obsahu Chartu základných práv EÚ a všetky členské štáty sú tak viazané aj Dohovorom Rady Európy o ľudských právach a základných slobodách. V období ostatných rokov sa osobitne dynamicky rozvíjala najmä rozhodovacia činnosť Súdneho dvora Európskej únie, ktorá má tiež podstatný právny význam najmä pri právnej interpretácii právnych prameňov práva Európskej únie, v oblasti pracovného práva a osobitne smerníc. Judikatúra Súdneho dvora EÚ prešla v ostatných desaťročiach dynamickým vývojom ešte predtým, ako sa Slovenská republika stala členom Európskej únie. Je rozsiahla, komplikovaná a podľa nej by sa mala spravovať legislatívna prax, súdna prax, ale aj podnikateľská prax. Podľa judikatúry Súdneho dvora EÚ majú postupovať súdy Slovenskej republiky rozhodujúce v právnych sporoch. Predkladané dielo predstavuje pracovné právo Európskej únie z pohľadu de lege lata, ako aj z pohľadu existujúcej právnej teórie a súdnej praxe Súdneho dvora EÚ. Ašpiráciou autorky bol vedecký a odborný rozbor všetkých základných právnych inštitútov pracovného práva EÚ tak, aby širokej odbornej verejnosti bližšie priblížila podstatu pracovného práva EÚ, jeho súvislosti s pracovnoprávnymi inštitútmi slovenského pracovného práva. Kniha je určená do pozornosti sudcom, advokátom, legislatívnym pracovníkom, zamestnávateľom, odborovým funkcionárom a hlavne študentom právnických fakúlt, ako aj študentom iných fakúlt zameraných na medzinárodné a európske právo.
Na sklade 3Ks
29,45 € 31,00 €

Slovenské pracovné právo


Nová učebnica slovenského pracovného práva je určená pre študentov právnických fakúlt na území Slovenskej republiky. Odborná erudícia členov autorského kolektívu učebnice poskytuje záruku kvality a vytvára súčasne základný predpoklad kvalitnej výučby pracovného práva na právnických fakultách. Študentom právnických fakúlt by mala podstatne uľahčiť a zlepšiť ich odbornú pripravenosť na cvičenia a skúšky.Novú učebnicu slovenského pracovného práva môžu využiť okrem študentov právnických fakúlt aj študenti iných fakúlt, na ktorých sa vyučuje pracovné právo. Učebnica poskytuje základnú orientáciu v pracovnom práve aj záujemcom ďalšieho vzdelávania, zamestnancom pracujúcich v oblasti ľudských zdrojov, odborovým funkcionárom a radovým zamestnancom. Pri formulovaní základných poznatkov zo všeobecnej a osobitnej časti pracovného práva autori vychádzajú z najnovších výsledkov slovenskej, ale aj zahraničnej právnej literatúry a aktuálnej judikatúry súdov Slovenskej republiky a európskych súdov. Vysokoškolská učebnica pracovného práva v novej forme a obsahu zahŕňa všetky základné oblasti pracovného práva a tvorí základnú učebnú pomôcku na absolvovanie štátnych skúšok a postupových skúšok z učebného predmetu pracovného práva. Obsah a spôsob spracovania učebnice zahŕňa okrem Zákonníka práce aj celý komplex ďalších pracovnoprávnych predpisov individuálneho a kolektívneho pracovného práva. Ďakujeme recenzentom za dôsledné zrecenzovanie predkladanej učebnice.
Na sklade 2Ks
33,25 € 35,00 €

Teoretické a praktické súvislosti pracovného práva Európskej únie


Pracovné právo Európskej únie podstatným spôsobom ovplyvňuje obsah a ďalší rozvoj pracovného práva členských krajín Európskej únie. Právo Európskej únie sa národných systémov členských štátov EÚ viac dotýka po prijatí Lisabonskej zmluvy, ktorá článkom 6 začlenila do svojho obsahu Chartu základných práv EÚ a všetky členské štáty sú tak viazané aj Dohovorom Rady Európy o ľudských právach a základných slobodách. V období ostatných rokov sa osobitne dynamicky rozvíjala najmä rozhodovacia činnosť Súdneho dvora Európskej únie, ktorá má tiež podstatný právny význam najmä pri právnej interpretácii právnych prameňov práva Európskej únie, v oblasti pracovného práva a osobitne smerníc. Judikatúra Súdneho dvora EÚ prešla v ostatných desaťročiach dynamickým vývojom ešte predtým, ako sa Slovenská republika stala členom Európskej únie. Je rozsiahla, komplikovaná a podľa nej by sa mala spravovať legislatívna prax, súdna prax, ale aj podnikateľská prax. Podľa judikatúry Súdneho dvora EÚ majú postupovať súdy Slovenskej republiky rozhodujúce v právnych sporoch. Predkladané dielo predstavuje pracovné právo Európskej únie z pohľadu de lege lata, ako aj z pohľadu existujúcej právnej teórie a súdnej praxe Súdneho dvora EÚ. Ašpiráciou autorky bol vedecký a odborný rozbor všetkých základných právnych inštitútov pracovného práva EÚ tak, aby širokej odbornej verejnosti bližšie priblížila podstatu pracovného práva EÚ, jeho súvislosti s pracovnoprávnymi inštitútmi slovenského pracovného práva. Kniha je určená do pozornosti sudcom, advokátom, legislatívnym pracovníkom, zamestnávateľom, odborovým funkcionárom a hlavne študentom právnických fakúlt, ako aj študentom iných fakúlt zameraných na medzinárodné a európske právo.
Na sklade 1Ks
29,45 € 31,00 €

Zákonník práce. Komentár (3. vydanie)


Tretie, aktualizované a doplnené vydanie Veľkého komentára k Zákonníku práce vytvoreného autorským kolektívom pod vedením prof. Heleny Barancovej obsahuje komplexný a detailný pohľad na pracovnoprávnu oblasť a jednotlivé ustanovenia tohto základného predpisu pracovného práva vrátane zmien zavedených zákonom č. 222/2022 Z. z., 248/2022 Z. z. a tiež č. 350/2022 Z. z. Výklad ustanovení komentára je podrobný, prakticky zameraný a aktuálny, reaguje na najnovšie legislatívne zmeny, akými sú napríklad zavedenie inštitútu otcovskej dovolenky či príspevku na štátom podporované nájomné bývanie a okrem doplnenej bohatej a aktuálnej judikatúry slovenských a českých súdov a tiež Súdneho dvora EÚ a Európskeho súdu pre ľudské práva obsahuje ako prílohu aj zákon č. 2/1991 o kolektívnom vyjednávaní. Kolektiv autorů Andrea Olšovská, Miloš Lacko, Soňa Mesiarkinová, Mária Rybárová, Viktor Križan, Miroslav Mačuha, Jakub Vojtko
Na sklade 1Ks
141,55 € 149,00 €

Lacná kniha Zákonník práce - Komentár, 2. vydanie (-25%)


Rozsiahla novela Zákonníka práce priniesla početné legislatívne zmeny doterajšej právnej úpravy pracovnoprávnych vzťahov. Podstatnou črtou uskutočnených legislatívnych zmien Zákonníka práce je vyššia flexibilita pracovnoprávnych vzťahov, rozšírenie zmluvnej voľnosti účastníkov pracovnoprávnych vzťahov, spojenie pracovného a rodinného života a zásadné zmeny v oblasti kolektívneho pracovného práva. Predkladané druhé vydanie komentára k Zákonníku práce predstavuje komplexný právny základ pre všetky relevantné otázky pracovného práva Slovenskej republiky. Dielo poskytuje ctenej právnickej obci komplexnú, pre pracovné právo relevantnú súdnu judikatúru Ústavného súdu Slovenskej republiky, súdov Slovenskej a Českej republiky, ako aj judikatúru európskych súdov, osobitne judikatúru Súdneho dvora EÚ, vrátane jeho najnovších rozhodnutí. Predkladané dielo je určené širokej odbornej obci, sudcom, advokátom a iným právnickým profesiám, manažérom v oblasti ľudských zdrojov, odborovým funkcionárom, členom zamestnaneckých rád v podnikoch, študentom právnických fakúlt, ako aj študentom iných fakúlt, na ktorých sa vyučuje pracovné právo či európske pracovné právo.
Na sklade 1Ks
59,25 € 79,00 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Monitorovanie zamestnancov a právo na súkromný život (-70%)


Právo na súkromný život a jeho ochraňuje základným ľudským právom. Zakotvuje ho nielen Dohovor Rady Európy o ľudských právach a základných slobodách, ale aj Charta základných práv EU. K zásahom do práva na súkromný život môže dochádzať aj v oblasti pracovnoprávnych vzťahov. Formy takýchto zásahov sú v ostatnom čase v podnikateľskej praxi zamestnávateľských subjektov rôzne. Ide predovšetkým o sledovanie zamestnancov pomocou videokamier, sledovanie e-mailovej pošty, odpočúvanie telefonických hovorov a iné formy. Na druhej strane v neľahkej situácii je aj zamestnávateľ a jeho ústavné právo na vlastníctvo. Niektoré z nekalých praktík zamestnancov ho môžu vážne poškodiť, preto sa často bráni, kontroluje len správne využitie svojho vlastníctva výrobných a pracovných prostriedkov, ako aj korektnosť vykonávanej práce zamestnancov.Uvedenou kolíziou základného ľudského práva na súkromný život a práva na ochranu vlastníctva zamestnávateľa sa v ostatných rokoch v relatívne širokej miere zaoberal Európsky súd pre ľudské práva, ale aj Súdny dvor EU. Judikatúra týchto európskych súdov je veľmi významná nielen na správne smerovanie legislatívy v SR, ale aj na usmernenie aplikačnej praxe, ktorá je v ostatnom čase často konfrontovaná najmä so zneužitím dôležitých informácií zamestnávateľa v prospech iných konkurenčných subjektov.Dňa 9.12.2010 Právnická fakulta TU v Tmavé, Katedra pracovného práva a sociálneho zabezpečenia usporiadala vedecký seminár k problému monitorovania zamestnancov vo vzťahu ochrany súkromného života. Usporiadanie seminára bolo súčasťou riešenia výskumnej úlohy financovanej z APPV: LPP-0048-09 „Flexibilita pracovného práva a nový systém sociálnej bezpečnosti," zodpovednou riešiteľkou ktorého je prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.Primárnym cieľom tohto vedeckého podujatia bolo hľadanie vyrovnaného vzťahu a prípustných limitov zásahu medzi ochranou súkromného života zamestnancov na pracovisku a záujmom zamestnávateľa na ochrane svojho majetku.Týmto ďakujeme aj za podporu Agentúre pre podporu výskumu a vývoja.Sme úprimne radi, že sa nám podarilo pripraviť zborník z tohto vedeckého podujatia na pôde Trnavskej univerzity v Tmavé, Právnickej fakulty, ktorý predkladáme širokej odbornej verejnosti s nádejou, že pomôže aplikačnej praxi pri riešení komplikovaných situácií v praxi spojených s procesom monitorovania zamestnancov.prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.za autorský kolektív18. decembra 2010
Na sklade 1Ks
3,87 € 12,90 €

dostupné aj ako:

Prevod podniku 1


Edícia Európske pracovné právo je zahájená vydaním monografie k problému prevodu podniku, časti podniku, závodu alebo časti závodu nielen z dôvodu, že na túto systematickú časť pracovného práva nadväzuje najpočetnejšia judikatúra Európskeho súdneho dvora, ale aj z dôvodu, že problematika prevodu podniku, závodu alebo ich častí je v súčasnosti najvýznamnejšou obsahovou súčasťou prebiehajúcej reštrukturalizácie podnikov v Slovenskej republike. Na európskej úrovni patrí problematika prevodu podniku alebo časti podniku k najvýznamnejším formám reštrukturalizácie podnikov nielen na národnej úrovni ale aj nadnárodnej úrovni pri fungovaní a reštrukturalizácii nadnárodných podnikov. Uskutočňovanie spoločného trhu v rámci Spoločenstva neprinieslo so sebou len rozšírenie trhu pre európske spoločnosti, ale spôsobilo aj výrazné zintenzívnenie hospodárskej súťaže členských štátov Európskej únie v trhovom priestore. Hospodárskou súťažou boli obchodné spoločnosti a iné podnikateľské subjekty v európskom hospodárskom priestore nepriamo donútené zmeniť a racionalizovať svoje štruktúry – osobitne pri fúziách, a tak sa prispôsobiť rastúcim požiadavkám spoločného trhu. Súkromné ale aj štátne podniky prechádzajú dynamickými reštrukturalizačnými zmenami a na strane aplikačnej praxe sa v súčasnosti stupňujú pochybnosti, či príslušnú formu reštrukturalizácie podniku možno, resp. treba podradiť pod vecnú pôsobnosť smernice č. 2001/23/ES o prevode podniku, časti podniku, závodu alebo časti závodu. Tieto pochybnosti sú na strane aplikačnej praxe odôvodnené, pretože aplikácia smernice o prevode podniku, časti podniku, závodu alebo časti závodu nesie so sebou veľmi závažné sociálnoprávne následky nielen na strane zamestnanca ale aj na strane zamestnávateľa. Napríklad v prípade outsourcingu alebo insourcingu nie vždy si je hospodársky subjekt istý, či možno alebo treba podradiť takúto právnu situáciu pod pôsobnosť smernice a niesť súčasne sociálnoprávne následky z nej vyplývajúce. V aplikačnej praxi okrem štandardných právnych situácií, napr. pri predaji podniku a tým aj zmene vlastníka podniku dochádza v súvislosti s reštrukturalizáciou podnikov k veľmi komplikovaným právnym situáciám, keď napr. hospodársky subjekt v právnej pozícii nadobúdateľa prevezme len časť doterajších činností svojho predchodcu, alebo dôjde k prevodu jednej, resp. dvoch funkcií doterajšieho zamestnávateľa na nadobúdateľa. Pre účely knižnej publikácie sú vybrané tie najdôležitejšie rozhodnutia ESD, ktoré významným spôsobom ovplyvnili aplikačnú prax pri aplikácii prevodu podniku závodu a ich častí v rámci ES, resp. boli impulzom pre zmenu smernice, ako aj rozhodnutia ESD, ktoré najvýznamnejším spôsobom v doterajšom právnom vývoji formulovali doktrínu ESD o prevode podniku alebo časti podniku a s tým súvisiace sociálnoprávne následky. Pre orientáciu súdov ale aj advokátov pri formulovaní predbežných otázok vo vzťahu k Súdnemu dvoru je časť niektorých rozhodnutí ESD aj pokiaľ ide o ich závažnosť uvedená v širšom obsahovom rámci. Predkladané publikácie z edície „Európskeho pracovného práva" uvádzajú celý rad praktických príkladov a tak sprístupňujú odbornej komunite právnických povolaní (advokátom, sudcom), odborným zamestnancom štátnej správy a samosprávy, odborovým funkcionárom i radovým zamestnancom a študentom právnických fakúlt, aktuálne a najdôležitejšie poznatky, ku ktorým sa v uplynulom období v európskom pracovnom práve a judikatúre ESD dospelo.
Vypredané
2,85 € 3,00 €

Zákonník práce - Komentár, 3. vydanie


Tretie vydanie Komentára k Zákonníku práce od Heleny Barancovej, skúsenej odborníčky na pracovné právo, je na knižnom trhu najrozsiahlejším dielom spomedzi všetkých komentárov k Zákonníku práce. Tento Komentár je komplexným odborným, ako aj vedeckým výkladom nielen ustanovení Zákonníka práce, ale aj ďalších zákonov, ktoré bezprostredne súvisia so Zákonníkom práce a podstatným spôsobom ovplyvňujú pracovnoprávne vzťahy. Komentár k Zákonníku práce reaguje na rozsiahlu novelu Zákonníka práce, ktorá nadobudla právnu účinnosť 1. januára 2013. Čitateľ zaiste postrehne, že 3. vydanie Komentára Zákonníka práce v porovnaní s predchádzajúcim vydaním obsahuje podstatne širšiu judikatúru Súdneho dvora Európskej únie, Európskeho súdu pre ľudské práva, Najvyššieho súdu Slovenskej republiky aj aktuálnu judikatúru českých súdov, bez ktorej sa pri svojej rozhodovacej činnosti nezaobídu najmä slovenské súdy, ale ani advokáti a zamestnávatelia. V predkladanom 3. vydaní Komentára čitateľ nájde aj výber z rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky a Ústavného súdu Českej republiky. Autorka svoj Komentár k jednotlivým ustanoveniam Zákonníka práce a súvisiacich predpisov dopĺňa aj rozsiahlou vedeckou a odbornou literatúrou. Cieľom Komentára je pomôcť predovšetkým širokej odbornej právnickej verejnosti pri riešení pracovnoprávnych problémov v aplikačnej praxi, ako aj v súdnej praxi. Podrobný právny výklad jednotlivých ustanovení Zákonníka práce spolu s komplexnou európskou a domácou súdnou judikatúrou na to vytvára všetky potrebné predpoklady. Komentár je určený širokej odbornej komunite právnických povolaní, najmä sudcom, advokátom, manažérom firiem, zamestnancom v oblasti ľudských zdrojov, odborovým funkcionárom, zamestnávateľom a zamestnancom, ako aj študentom právnických fakúlt, ale aj študentom iných fakúlt, na ktorých sa vyučuje pracovné právo.
Vypredané
84,55 € 89,00 €

Slovenské a európske pracovné právo


Monografia predstavuje pracovné právo v právnom systéme SR a súčasne v právnom systéme Európskej únie. Obsahuje vyše 140 rozhodnutí Európskeho súdneho dvora (ESD), ktoré ponúkajú správnu odbornú orientáciu nielen v komunitárnom pracovnom práve, ktoré je už aj našim právom, ale i v pracovnom práve SR. Prevažná časť rozhodnutí obsahuje okrem výroku súdneho rozhodnutia aj skutkový stav a obsah odôvodnenia súdneho rozhodnutia. Osobitosťou odborného spracovania diela je rozsiahla judikatúra ESD a Európskeho súdu pre ľudské práva. Obsahuje aj záväzné nariadenia EÚ, ktoré neobsahuje slovenský Zákonník práce.
Vypredané
14,86 € 15,64 €

Zákonník práce - Komentár, 2. vydanie


Rozsiahla novela Zákonníka práce priniesla početné legislatívne zmeny doterajšej právnej úpravy pracovnoprávnych vzťahov. Podstatnou črtou uskutočnených legislatívnych zmien Zákonníka práce je vyššia flexibilita pracovnoprávnych vzťahov, rozšírenie zmluvnej voľnosti účastníkov pracovnoprávnych vzťahov, spojenie pracovného a rodinného života a zásadné zmeny v oblasti kolektívneho pracovného práva. Predkladané druhé vydanie komentára k Zákonníku práce predstavuje komplexný právny základ pre všetky relevantné otázky pracovného práva Slovenskej republiky. Dielo poskytuje ctenej právnickej obci komplexnú, pre pracovné právo relevantnú súdnu judikatúru Ústavného súdu Slovenskej republiky, súdov Slovenskej a Českej republiky, ako aj judikatúru európskych súdov, osobitne judikatúru Súdneho dvora EÚ, vrátane jeho najnovších rozhodnutí. Predkladané dielo je určené širokej odbornej obci, sudcom, advokátom a iným právnickým profesiám, manažérom v oblasti ľudských zdrojov, odborovým funkcionárom, členom zamestnaneckých rád v podnikoch, študentom právnických fakúlt, ako aj študentom iných fakúlt, na ktorých sa vyučuje pracovné právo či európske pracovné právo.
Vypredané
75,05 € 79,00 €

dostupné aj ako:

Pracovné právo


Cieľom publikácie je oboznámiť so základnými právnymi poznatkami s odvetvia pracovného práva, ako aj s problematikou spojenou s uplatňovaním zákonníka práce v aplikačnej praxi. Vychádza z najnovších poznatkov súčasnej vedy domácej i zahraničnej pracovnoprávnej teórie, aktuálnej súdnej judikatúry slovenských súdov, Súdneho dvora EÚ ako aj z rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva. Okrem problematiky pracovného práva vyplývajúcej zo zákonníka práce sa venuje aj výkladu súvisiacich predpisov, ako sú bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, podniková sociálna politika, zodpovednosť za škodu v pracovnom práve, kolektívne pracovné právo, kolektívne vyjednávanie a kolektívne zmluvy, kolektívne pracovné spory, právna úprava štrajku a výluky a právo zamestnancov na nadnárodné informácie. Kniha je vysokoškolskou učebnicou a využiteľná je vo všetkých formách vzdelávania študentov práva, poslúži aj na samoštúdium každému, kto si chce rozšíriť poznatky z oblasti pracovného práva.
Vypredané
23,85 € 25,10 €

Šikana a mobing na pracovisku


Šikana na pracovisku je častou osobnou skúsenosťou mnohých zamestnancov. Má zhubné účinky na zdravie zamestnanca, oberá ho o životnú energiu, ničí pracovnú stimuláciu, znižuje celkovú kvalitu života. Jej častým následkom je neodvratné poškodenie najmä psychického zdravia zamestnanca. Napriek tomu, že závažnosť toho problému je nespochybniteľná, existujúce pracovnoprávne úpravy viacerých členských štátov EÚ, medzi ktoré patrí aj Slovenská aj Česká republika, neposkytujú dostatočné právne záruky pre ochranu šikanovaných zamestnancov. Aj právne úpravy chorôb z povolania vychádzajú z predpokladu, akoby človeku stačilo k existencii, k práci a k holému prežitiu len fyzické zdravie. Ani zjavné poškodenie psychického zdravia následkom šikanovania v práci neupravujú spôsobom, aký zodpovedá zásadám humanity a spravodlivosti v treťom tisícročí. Autorka v monografii predstavuje pojem šikany a mobingu v teórii a v zahraničnej a domácej rozhodovacej činnosti súdov a na základe podrobnej právnej analýzy ponúka najmä šikanovaným zamestnancom pracovnoprávne, občianskoprávne a trestnoprávne riešenia vzniknutých situácií v praxi. Monografia je určená aj širšej právnickej a neprávnickej verejnosti, najmä sudcom, aby účinnejšie chránili zamestnancov pred šikanou na pracovisku. Šikana na pracovišti je častou osobní zkušeností mnohých zaměstnanců. Má zhoubné účinky na zdraví zaměstnance, obírá ho o životní energii, ničí pracovní stimulaci, snižuje celkovou kvalitu života. Jejím častým následkem je neodvratné poškození zejména psychického zdraví zaměstnance. Přestože závažnost tohoto problému je nezpochybnitelná, existující pracovněprávní úpravy většiny členských států EU, mezi které patří i Slovenská republika a Česká republika, neposkytují dostatečné právní záruky pro ochranu šikanovaných zaměstnanců. I právní úpravy nemocí z povolání vycházejí z předpokladu, že člověku stačí k existenci, práci a k holému přežití pouze fyzické zdraví. Ani zjevné poškození psychického zdraví následkem šikany v práci neupravují způsobem, který odpovídá zásadám humanity a spravedlnosti ve třetím tisíciletí. Autorka v monografii představuje pojem šikany a mobingu v teorii a zahraniční i slovenské rozhodovací činnosti soudů a na základě podrobné právní analýzy nabízí zejména šikanovaným zaměstnancům pracovněprávní, občanskoprávní a trestněprávní řešení vzniklých situací v praxi. Monografie je určena širší právnické i neprávnické veřejnosti, zejména soudcům, aby účinněji chránili zaměstnanců před šikanou na pracovišti.
Vypredané
17,41 € 18,33 €

Zákonník práce. Komentár - 4. vydanie


Rovnako ako 3. vydanie velmi populárneho a kvalitného komentára od uznávanej autorky prof. JUDr. Heleny Barancovej, DrSc. prináša nové, už 4. vydanie komentára, komplexný odborný aj vedecký výklad jednotlivých ustanovení zákonníka práce. Výklad zohladnuje aktuálny právny stav komentovaného právneho predpisu. Okrem podrobného výkladu dielo ponúka aj aktualizovanú relevantnú judikatúru Súdneho dvora Európskej únie, Európskeho súdu pre ludské práva, Najvyššieho súdu Slovenskej republiky aj aktuálnu judikatúru českych súdov.
Vypredané
90,25 € 95,00 €

Pracovné právo


Vysokoškolským študentom a širokej verejnosti známe osobnosti predkladajú v poradí už tretiu rozsahom päťstostranovú aktuálne prepracovanú vysokoškolskú učebnicu: Pracovné právo. Obsahom štruktúrovane precízne spracovaná kniha, je určená predovšetkým, ako študijný materiál pre študentov právnických fakúlt v SR. Podstatnú časť knihy tvoria základy pracovno-právnych zákonov a noriem, značná časť pozornosti sa venuje aplikačnému procesu – aktuálne doplnenému Zákonníku práce. Vydávaná učebnica pre svoju obsahovú vecnosť, hodnotu a zameranie je využiteľná v praktickej oblasti, a to na všetkých stupňoch riadenia, v podnikateľskej i inštitucionálnej sfére.
Vypredané
24,23 € 25,50 €

Pracovné právo Európskej únie


Predkladaná kniha predstavuje Pracovné právo EÚ v celej jeho mnohotvárnosti a zložitosti. Ašpiráciou uznávanej autorky na oblasť pracovného práva, bol vedecký a odborný rozbor všetkých základných právnych inštitútov pracovného práva EÚ a z časti aj práva Rady Európy, aby tak širokej odbornej verejnosti bližšie priblížila podstatu pracovného práva EÚ, jeho súvislosti s pracovnoprávnymi inštitútmi slovenského pracovného práva. Kniha je určená do pozornosti sudcom, advokátom, legislatívnym pracovníkom, zamestnávateľom, odborovým funkcionárom a hlavne študentom právnických fakúlt ako aj študentom iných fakúlt zameraných na medzinárodné a európske právo. Už od roku 2004 je právo Európskej únie aj našim právom, ktoré Slovenská republika spoluvytvára s ďalšími štátmi Európskej únie. Aj keď od začlenenia Slovenskej republiky do Európskej únie uplynulo už viac rokov, nie málo tých, ktorí si myslia, že právo Európskej únie sa ich nedotýka. Až pri vzniku súdnych sporov sa najčastejšie ukáže, že sudca rozhodujúci v spore musí dodržať eurokomforný postup a nesmie rozhodnúť v rozpore s právom Európskej únie.
Vypredané
25,22 € 26,55 €