Studia Academica Slovaca

vydavateľstvo

Krížom krážom - Slovenčina A1 + A2 - Cvičebnica


viac ako 450 praktických cvicení - precvicenie lexiky pomocou obrázkov i textov - dôkladné zopakovanie si základnej gramatiky - zdokonalenie používania frekventovaných slov, slovných spojení a fráz v bežných komunikacných situáciách - zaujímavé hlavolamy a didaktické hry - klúc k cviceniam This Workbook is a modern learning tool composed in accordance with the concept of the “Slovak as a Foreign Language for Elementary Level A“ Educational Project. It develops standard communication skills, reading comprehension, and building of simple sentence structures. The individual lessons are related to the contents of the Textbooks: the 20 lessons are given titles identical with the lessons in the Textbooks for levels A1 and A2. The Workbook consists of a total of 450 exercises for the practice and retaining of the presented content focusing on the mastering and expanding of vocabulary and its usage in everyday situations as well as on the practice of elementary Slovak grammar. The number of exercises in individual lessons depends on the type and degree of difficulty of the study material as well as on the lexical potential of the topic. The exercises and the dialogues are presented in models with the creative and targeted application of illustrations, which support the receptive and productive mastering of the foreign language. Thanks to its structure, the Workbook is suited for working with groups of students under teacher supervision. In addition, it provides numerous exercises and specific tasks for individual study, practice, and automatic utilization of the studied areas. The book can also be used selectively based on the learning objectives and needs of the individual user. Cvicebnica je moderná ucebná pomôcka zostavená v duchu koncepcie Vzdelávacieho projektu Slovencina ako cudzí jazyk pre základný stupen A. Slúži na rozvíjanie štandardných komunikatívnych zrucností so zretelom na porozumenie textu i tvorenie jednoduchých jazykových prejavov. Jednotlivé lekcie nadväzujú na obsah ucebníc a precvicujú ho v 20 lekciách, ktoré majú rovnaký názov ako v ucebniciach pre stupen A1 a A2. Cvicebnica obsahuje viac ako 450 cvicení, ktoré sú urcené na nácvik a fixovanie prezentovaného uciva so zretelom na upevnovanie a rozširovanie lexikálnej zásoby a jej používanie v bežných komunikacných situáciách, ale aj na precvicovanie základných gramatických znalostí slovenciny. Pocet cvicení v jednotlivých lekciách závisí od typu a nárocnosti preberaného uciva, ako aj od lexikálneho potenciálu témy. Cvicenia a dialógy sú spracované modelovo a zároven velmi kreatívne s využitím ilustrácií a obrázkov, ktoré sú funkcné a podporujú receptívne aj produktívne osvojovanie jazyka. Prírucka je svojou štruktúrou vhodná jednak na prácu v skupine s ucitelom a zároven poskytuje mnoho modelových cvicení a špeciálnych úloh na samostatnú prácu, na individuálne precvicovanie a automatizáciu osvojovaných javov. Dá sa používat výberovo podla študijného zámeru
Vypredané
13,33 € 14,03 €

Krížom krážom Slovenčina A1 + 2 CD


Original and richly illustrated textbook and a CD for the A1 level is composed in a communicative way without an intermediary language. Bohato ilustrovaná ucebnica s dvomi CD pre stupen A1 je koncipovaná komunikatívne bez použitia sprostredkujúceho jazyka. Autorky pri tvorbe jednotlivých lekcií zohladnili komunikacné potreby cudzinca pri prvom dotyku so Slovenskom. Krížom-krážom predstavuje atraktívnu cestu, ako zvládnut najbežnejšie komunikacné situácie a osvojit si základy slovenciny. Prostredníctvom hlavných postáv ucebnice sa ocitnete pri štúdiu, v práci, v meste alebo pri zábave. Na to slúži aj bohato ilustrovaný didakticky stvárnený obsah, ktorý umožnuje nácvik jednotlivých recových zrucností v súlade s požiadavkami Spolocného európskeho referencného rámca pre jazyky (CEF) urcenými pre stupen A1 – úplný zaciatocník. Pomocou obrázkov sa vysvetlujú nové lexikálne a gramatické javy, na CD nosici je štandardne nahraný fonetický nácvik a dialógy z jednotlivých lekcií. Ucebnica obsahuje 10 lekcií s metodicky premyslenou pevnou štruktúrou. Výnimkou je prvá a desiata lekcia, ktoré majú osobité zameranie. Každú lekciu tvorí 5 ozvucených dialógov reprezentujúcich bežné komunikacné situácie. Nová lexika sa prezentuje pomocou obrázkov a doplnajú ju cvicenia na jej osvojenie. Okrem štandardnej lexiky urcenej pre A1 je v ucebnici zahrnutá aj dalšia slovná zásoba, ktorá je predpokladom na porozumenie reálnych komunikacných situácií. Patria sem frekventované slová, slovné spojenia a frázy, ktoré výrazne rozšírili rozsah slovníka, ale netvoria základné lexikálne kompendum.
Vypredané
26,02 € 27,39 €

Krížom krážom - Slovenčina A2 + 2 CD


The book is the second volume of the series of the Slovak language textbooks, Krizom-krazom, designed for learners who are interested in leaming Slovak in an interesting and attractive way. Krizom-krazom Slovencina A2 is the second volume of the series of the Slovak language textbooks, Krizom-krazom, designed for learners who are interested in leaming Slovak in an interesting and attractive way. The first in the series was the book for beginners, Krizom-krazom - Slovencina A1, published in Bratislava in 2007. Krizom-krazom: Slovencina A2, aimed specifically at pre-intermediate students, contains a set of 2 audio CDs with the recordings of the dialogues and exercises, and provides learners with the most frequent day-to-day situations whose phrases and vocabulary are explained in units. As learners go through the book, all the basic skills of acquiring a foreign language are practised (reading, listening, writing and speaking) in line with the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) assigned for the Level A2 - Basic User (Waystage). The textbook was developed by teachers and researchers of the Studia Academica Slovaca Centre (the Centre for Slovak as a Foreign Language) which is a research and educational centre of the Faculty of Arts at Comenius University in Bratislava. It is published as part ot the project called Learning Programme of Slovak as a Foreign Language supported by the Ministry of Education of the Slovak Republic and is later intended to cover study materials for all language levels. Krizom-krazom: Slovencina A2 includes 10 topic-based units introducing day-to-day situations in the lives of the four main characters of the course. All the units (except for Units 1 and 10 which are review and revision units) have an identical structure that is easy-to-follow. There are five dialogues recorded on the CDs, new words explained by both definitions and illustrations and followed by reading comprehension exercises on dialogues, a vocabulary section with pictures showing new vocabulary words of the unit and a grammar spot which explains the grammar phenomena that occur in the units with exercises to practise them which reflect the Level A2 including conjugation of verbs in present tense, future tense, the conditional and imperative, the aspect of verbs, participles and genitive and dative cases in their singular and plural forms. At the end of each unit there are revision exercises covering reading, listening, writing and speaking skills which test ho much the learners got out of the new vocabulary and grammar. Various brainteasers, didactic games and additional texts with more exercises were added to the units to make exercises even more interesting and creative and increasingly challenge the students. At the back of the textbook there is a key to exercises, a Slovak-English glossary in alphabetical order according to the units and a grammar reference section with examples and explanations of b
Vypredané
26,02 € 27,39 €

Krížom krážom - Slovenčina B1 + CD


Krížom-krážom. Slovenčina B1 s dvomi CD nadväzuje na učebnice slovenčiny pre začiatočníkov Krížom krážom A1 a A2. Podobne ako predchádzajúce knihy aj táto učebnica predstavuje atraktívnu cestu ako zvládnuť štandardné komunikačné situácie v škole, v p ráci, pri zábave či pri poznávaní slovenských reálií. Na to slúži bohato ilustrovaný didakticky stvárnený obsah, ktorý umožňuje nácvik jednotlivých rečových zručností v súlade s požiadavkami Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (CEF) p latný pre stupeň B1. Učebnica je výstupom projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Vzdelávací program Slovenčina ako cudzí jazyk, ktorý rieši kolektív autorov a spolupracovníkov Studia Academica Slovaca centra pre slovenčinu ako cudzí jazyk na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ide o súčasť série učebných materiálov pripravovaných pre všetky jazykové stupne. Krížom-krážom: Slovenčina B1 is the third volume in the series of the Slovak l anguage textbooks, Krížom-krážom, following the A1 and A2 levels. It is designed for learners like you who would like to improve their Slovak in an interesting and attractive way. As in the previous books, this one also contains 10 units where you wi ll learn how to communicate in everyday situations in school, at work, with friends, or during your travels throughout Slovakia. It also includes a set of 2 audio CDs with the recordings of the dialogues, texts and exercises. As you go through the bo ok, all the basic skills of acquiring a foreign language are practised (reading, listening, speaking and writing) in line with the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) assigned for the Level B1 Independent Speaker (Threshold or Intermediate). The textbook was developed by teachers and researchers of the Studia Academica Slovaca Centre (The Centre for Slovak as a Foreign Language), which is a research and educational centre of the Faculty of Arts at Comenius University i n Bratislava. It is published as part of the project called The Learning Programme of Slovak as a Foreign Language supported by the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic. The project is later intended to cover stud y materials for all language levels.
Na sklade 3Ks
24,86 € 29,21 €

Krížom krážom Slovenčina B2 s CD


Učebnica slovenského jazyka + 2CD
Na sklade 3Ks
28,50 € 30,00 €

Krížom krážom Cvičebnica A1+A2


- viac ako 450 praktických cvičení - precvičenie lexiky pomocou obrázkov i textov - dôkladné zopakovanie si základnej gramatiky - zdokonalenie používania frekventovaných slov, slovných spojení a fráz v bežných komunikačných situáciách - zaujímavé hlavolamy a didaktické hry - kľúč k cvičeniam This Workbook is a modern learning tool composed in accordance with the concept of the “Slovak as a Foreign Language for Elementary Level A“ Educational Project. It develops standard communication skills, reading comprehension, and building of simple sentence structures. The individual lessons are related to the contents of the Textbooks: the 20 lessons are given titles identical with the lessons in the Textbooks for levels A1 and A2. The Workbook consists of a total of 450 exercises for the practice and retaining of the presented content focusing on the mastering and expanding of vocabulary and its usage in everyday situations as well as on the practice of elementary Slovak grammar. The number of exercises in individual lessons depends on the type and degree of difficulty of the study material as well as on the lexical potential of the topic. The exercises and the dialogues are presented in models with the creative and targeted application of illustrations, which support the receptive and productive mastering of the foreign language. Thanks to its structure, the Workbook is suited for working with groups of students under teacher supervision. In addition, it provides numerous exercises and specific tasks for individual study, practice, and automatic utilization of the studied areas. The book can also be used selectively based on the learning objectives and needs of the individual user. Cvičebnica je moderná učebná pomôcka zostavená v duchu koncepcie Vzdelávacieho projektu Slovenčina ako cudzí jazyk pre základný stupeň A. Slúži na rozvíjanie štandardných komunikatívnych zručností so zreteľom na porozumenie textu i tvorenie jednoduchých jazykových prejavov. Jednotlivé lekcie nadväzujú na obsah učebníc a precvičujú ho v 20 lekciách, ktoré majú rovnaký názov ako v učebniciach pre stupeň A1 a A2. Cvičebnica obsahuje viac ako 450 cvičení, ktoré sú určené na nácvik a fixovanie prezentovaného učiva so zreteľom na upevňovanie a rozširovanie lexikálnej zásoby a jej používanie v bežných komunikačných situáciách, ale aj na precvičovanie základných gramatických znalostí slovenčiny. Počet cvičení v jednotlivých lekciách závisí od typu a náročnosti preberaného učiva, ako aj od lexikálneho potenciálu témy. Cvičenia a dialógy sú spracované modelovo a zároveň veľmi kreatívne s využitím ilustrácií a obrázkov, ktoré sú funkčné a podporujú receptívne aj produktívne osvojovanie jazyka. Príručka je svojou štruktúrou vhodná jednak na prácu v skupine s učiteľom a zároveň poskytuje mnoho modelových cvičení a špeciálnych úloh na samostatnú prácu, na individuálne precvičovanie a automatizáciu osvojovaných javov. Dá sa používať výberovo podľa študijného zámeru a potrieb používateľov.
Vypredané
12,22 € 14,95 €

Krížom krážom Slovenčina A1


Bohato ilustrovaná učebnica s online audio nahrávkami pre stupeň A1 je koncipovaná komunikatívne bez použitia sprostredkujúceho jazyka. Autorky pri tvorbe jednotlivých lekcií zohľadnili komunikačné potreby cudzinca pri prvom dotyku so Slovenskom. Krížom-krážom predstavuje atraktívnu cestu, ako zvládnuť najbežnejšie komunikačné situácie a osvojiť si základy slovenčiny. Prostredníctvom hlavných postáv učebnice sa ocitnete pri štúdiu, v práci, v meste alebo pri zábave. Na to slúži aj bohato ilustrovaný didakticky stvárnený obsah, ktorý umožňuje nácvik jednotlivých rečových zručností v súlade s požiadavkami Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (CEF) určenými pre stupeň A1 úplný začiatočník. Pomocou obrázkov sa vysvetľujú nové lexikálne a gramatické javy, na audio on-line nosiči je štandardne nahraný fonetický nácvik a dialógy z jednotlivých lekcií. Učebnica obsahuje 10 lekcií s metodicky premyslenou pevnou štruktúrou. Výnimkou je prvá a desiata lekcia, ktoré majú osobité zameranie. Každú lekciu tvorí 5 ozvučených dialógov reprezentujúcich bežné komunikačné situácie. Nová lexika sa prezentuje pomocou obrázkov a dopĺňajú ju cvičenia na jej osvojenie. Okrem štandardnej lexiky určenej pre A1 je v učebnici zahrnutá aj ďalšia slovná zásoba, ktorá je predpokladom na porozumenie reálnych komunikačných situácií. Patria sem frekventované slová, slovné spojenia a frázy, ktoré výrazne rozšírili rozsah slovníka, ale netvoria základné lexikálne kompendum.
Vypredané
23,91 € 27,39 €

Krížom krážom - metodická príručka - Slovenčina A1 + učebnica A1


Krížom krážom - metodická príručka - Slovenčina A1 + učebnica A1
Na sklade > 5Ks
42,16 € 49,60 €