Taktik

vydavateľstvo

Hravá slovenčina 5


Pracovný zošit Hravá slovenčina 5 obsahuje zaujímavé a originálne cvičenia, pomocou ktorých si žiaci osvoja základné gramatické kategórie a pravidlá slovenského pravopisu. Zahŕňa tiež úlohy venované slohovému výcviku, ktoré podporujú rozvíjanie vyjadrovacích schopností a zručností žiaka. Dôležitou súčasťou pracovného zošita sú cvičenia zamerané na čítanie s porozumením a rozvoj slovnej zásoby. Pracovný zošit poskytuje primeraný priestor na opakovanie učiva v rámci každého tematického celku a na konci prináša súhrnný prehľad učiva z celého ročníka. O B S A H: I. I. Opakovanie učiva zo 4. ročníka II. Zhovárame sa a diskutujeme III. Píšeme si so známymi IV. Chceme byť informovaní V. Informujeme včas a správne VI. Opisujeme svet vôkol nás VII. Tvoríme jednoduché príbehy VIII. Príbeh a opis patria k sebe IX. Zhotovujeme podľa návodu X. Opakovanie učiva z 5. ročníka
Vypredané
3,09 € 3,25 €

Hravá matematika pre 4. ročník ZŠ - pracovný zošit


Obsahuje príklady na: • násobenie a delenie v obore násobilky, • sčítanie a odčítanie v obore do 10 000, • geometriu a meranie, • riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich matematické myslenie. V zošite je kladený dôraz na dôkladné precvičenie základného učiva. Okrem zaujímavých príkladov obsahuje každá kapitola aj teoretické zhrnutie nového učiva a praktický test na zopakovanie preberanej látky.
Vypredané
2,38 € 2,50 €

Hravá matematika pre 5. ročník ZŠ - Pracovný zošit


Obsahuje príklady na: • násobenie a delenie prirodzených čísel do 10 000, • vytváranie prirodzených čísel do a nad milión, • počtové výkony s prirodzenými číslami, • geometriu a meranie, • riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie. Publikácia sa venuje počtovým úkonom s prirodzenými číslami. Je bohato ilustrovaná a obsahuje množstvo jednoduchých príkladov na dôkladné precvičenie základného učiva.
Vypredané
6,18 € 6,50 €

Hravá matematika pre 3. ročník ZŠ - Pracovný zošit


Obsahuje príklady na: • násobenie a delenie prirodzených čísel do 20, • vytváranie prirodzených čísel do 10 000, • sčítanie a odčítanie prirodzených čísel do 10 000, • geometriu, • riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie. Pracovný zošit pokračuje v osvedčenom systéme „od jednoduchého k zložitejšiemu“ a postupne oboznamuje žiakov s novým učivom. Posledná kapitola je venovaná zberu informácií a práci s informáciami.
Vypredané
2,38 € 2,50 €

Hravá matematika pre 2. ročník ZŠ - Pracovný zošit


Obsahuje príklady na: • sčítanie a odčítanie do 20 s prechodom cez 10, • vytváranie prirodzených čísel v obore do 100, • geometriu, • sčítanie a odčítanie v obore do 100, • aplikačné úlohy. V zošite je vyhradené miesto na príklady, ktoré žiakom názorne vysvetľujú princípy počítania s prechodom cez základ. Posledná kapitola obsahuje príklady na rozvoj logiky, ktoré sú v požiadavkach ŠVP.
Vypredané
2,38 € 2,50 €

Hravá matematika pre 6. ročník ZŠ - Pracovný zošit


Obsahuje príklady na: • počtové výkony s prirodzenými číslami, • desatinné čísla, počtové výkony (operácie) s desatinnými číslami, • obsah obdĺžnika a štvorca, • uhol a jeho veľkosť, operácie s uhlami, • kombinatoriku v úlohách. Pracovný zošit primeraným a hravým spôsobom oboznamuje žiakov s desatinnými číslami a počtovými výkonmi s nimi. Druhá časť zošita je venovaná geometrii a základom kombinatoriky.
Vypredané
6,18 € 6,50 €

Hravá matematika - Pracovný zošit pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník OG


I. Zlomky. Počtové výkony so zlomkami. Racionálne čísla
Vypredané
6,18 € 6,50 €

Hravá geografia Pracovný zošit pre 8. ročník ZŠ a terciu OG


Pracovný zošit Hravá geografia je vytvorený moderným a inovatívnym prístupom, ktorý cielene a efektívne využíva hravé prvky. Cvičenia sa vyznačujú tvorivosťou, obsahovou a typologickou pestrosťou a pozitívne motivujú žiakov k práci. Autormi cvičení sú skúsení, odborne zdatní pedagógovia, ktorí pri ich tvorbe zúročili svoje dlhoročné skúsenosti spoza katedry a obohatili ich o moderné a kreatívne prvky. Žiaci nenásilným a podnetným spôsobom - lúštením krížoviek, riešením hádaniek, doplňovačiek, prešmyčiek, hľadaním správnych dvojíc, posudzovaním pravdivosti tvrdení, výberom správnej odpovede a pod. - získavajú nové vedomosti z regionálnej geografie a zároveň si overujú svoje poznatky nadobudnuté v iných predmetoch.
Vypredané
3,33 € 3,50 €

Hravá ruština pre 5. ročník ZŠ - pracovný zošit


Obsahuje: • až 10 strán úloh pre predazbukové obdobie, • originálne a zaujímavé cvičenia na precvičovanie azbuky, • kreatívne úlohy z poazbukového obdobia, • básničky pre ľahšie zoznámenie sa s ruským jazykom, • voľné strany so špeciálne upravenými riadkami na precvičenie písania azbuky, • veľké zhrnutie učiva na konci zošita. Tento zošit je vytvorený plne v súlade s učebnicou Ruský jazyk 5 od vydavateľstva SPN, ktorá bola schválená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Vypredané
2,38 € 2,50 €

Hravá ruština pre 6. ročník ZŠ - pracovný zošit


Obsahuje: • originálne a kreatívne úlohy na precvičovanie ruskej gramatiky a konverzácie, • moderný dizajn, ktorý podporuje záujem žiakov o učivo, • básničky pre ľahšie zoznámenie sa s ruským jazykom, • voľné strany so špeciálne upravenými riadkami na precvičenie písania azbuky, • veľké zhrnutie učiva na konci zošita. Tento zošit je vytvorený plne v súlade s učebnicou Ruský jazyk 6 od vydavateľstva SPN, ktorá bola schválená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Vypredané
2,38 € 2,50 €

Hravá matematika 8


Obsahuje príklady na: • celé čísla, • premennú, výraz, rovnicu, • trojuholník, zhodnosť trojuholníkov, • rovnobežník, lichobežník, obsah trojuholníka, • kruh, kružnicu, • hranoly, • pravdepodobnosť, štatistika. Publikácia nadväzuje na úspešný rad pracovných zošitov na druhom stupni. Okrem príkladov na precvičenie základného učiva obsahuje aj zaujímavé príklady z praktického života na overenie získaných vedomostí.
Vypredané
6,18 € 6,50 €

Hravá geografia 5


Nové pracovné zošity Hravá geografia pre 5. ročník ZŠ sú vytvorené moderným a inovatívnym prístupom. Cvičenia sa vyznačujú tvorivosťou, obsahovou a typologickou pestrosťou a pozitívne motivujú žiakov k práci. Dôležitou súčasťou koncepcie pracovných zošitov je plnofarebný dizajn s voľnými riadkami na vlastné poznámky, obrázky na lepšie spoznanie preberanej krajiny a kvalitné mapové podklady v rámci každého tematického celku. Všetky mapy sú farebné a neobsahujú popisky, čo umožňuje žiakom tvorivým spôsobom s nimi pracovať a na základe aktuálne preberaného učiva umiestňovať do máp príslušné geografické pojmy. Na konci každého tematického celku sú otázky na opakovanie pripravené na základe záväzných vzdelávacích štandardov.
Vypredané
3,33 € 3,50 €

Hravá geografia 6


Nové pracovné zošity Hravá geografia pre 6. ročník ZŠ a prímu OG sú vytvorené moderným a inovatívnym prístupom. Cvičenia sa vyznačujú tvorivosťou, obsahovou a typologickou pestrosťou a pozitívne motivujú žiakov k práci. Dôležitou súčasťou koncepcie pracovných zošitov je plnofarebný dizajn s voľnými riadkami na vlastné poznámky, obrázky na lepšie spoznanie preberanej krajiny a kvalitné mapové podklady v rámci každého tematického celku. Všetky mapy sú farebné a neobsahujú popisky, čo umožňuje žiakom tvorivým spôsobom s nimi pracovať a na základe aktuálne preberaného učiva umiestňovať do máp príslušné geografické pojmy. Na konci každého tematického celku sú otázky na opakovanie pripravené na základe záväzných vzdelávacích štandardov.
Vypredané
7,03 € 7,40 €

Hravá geografia 7


Nové pracovné zošity Hravá geografia pre 7. ročník ZŠ a sekundu OG sú vytvorené moderným a inovatívnym prístupom. Cvičenia sa vyznačujú tvorivosťou, obsahovou a typologickou pestrosťou a pozitívne motivujú žiakov k práci. Dôležitou súčasťou koncepcie pracovných zošitov je plnofarebný dizajn s voľnými riadkami na vlastné poznámky, obrázky na lepšie spoznanie preberanej krajiny a kvalitné mapové podklady v rámci každého tematického celku. Všetky mapy sú farebné a neobsahujú popisky, čo umožňuje žiakom tvorivým spôsobom s nimi pracovať a na základe aktuálne preberaného učiva umiestňovať do máp príslušné geografické pojmy. Na konci každého tematického celku sú otázky na opakovanie pripravené na základe záväzných vzdelávacích štandardov.
Vypredané
5,70 € 6,00 €

Hravá geografia 8


Nové pracovné zošity Hravá geografia pre 8. ročník ZŠ a terciu OG sú vytvorené moderným a inovatívnym prístupom. Cvičenia sa vyznačujú tvorivosťou, obsahovou a typologickou pestrosťou a pozitívne motivujú žiakov k práci. Dôležitou súčasťou koncepcie pracovných zošitov je plnofarebný dizajn s voľnými riadkami na vlastné poznámky, obrázky na lepšie spoznanie preberanej krajiny a kvalitné mapové podklady v rámci každého tematického celku. Všetky mapy sú farebné a neobsahujú popisky, čo umožňuje žiakom tvorivým spôsobom s nimi pracovať a na základe aktuálne preberaného učiva umiestňovať do máp príslušné geografické pojmy. Na konci každého tematického celku sú otázky na opakovanie pripravené na základe záväzných vzdelávacích štandardov.
Vypredané
2,85 € 3,00 €

Hravá geografia 9


Nové pracovné zošity Hravá geografia pre 9. ročník ZŠ a kvartu OG sú vytvorené moderným a inovatívnym prístupom. Cvičenia sa vyznačujú tvorivosťou, obsahovou a typologickou pestrosťou a pozitívne motivujú žiakov k práci. Dôležitou súčasťou koncepcie pracovných zošitov je plnofarebný dizajn s voľnými riadkami na vlastné poznámky, obrázky na lepšie spoznanie preberanej krajiny a kvalitné mapové podklady v rámci každého tematického celku. Všetky mapy sú farebné a neobsahujú popisky, čo umožňuje žiakom tvorivým spôsobom s nimi pracovať a na základe aktuálne preberaného učiva umiestňovať do máp príslušné geografické pojmy. Na konci každého tematického celku sú otázky na opakovanie pripravené na základe záväzných vzdelávacích štandardov.
Vypredané
2,85 € 3,00 €