Knižné kamarátstva | DOPRAVA ZADARMO od 15€!

Taktik

vydavateľstvo

Hravá matematika 8


Pracovný zošit Hravá matematika 8 poskytuje žiakom aj učiteľom zaujímavé a pútavé cvičenia určené na úplné zvládnutie obsahového a výkonového štandardu ŠVP. Prínosom je začlenenie množstva úloh spojených s bežným životom odkazujúcim na aplikovateľnosť matematiky v reálnych situáciách. Z hľadiska didaktiky veľkým pozitívom je sumarizácia základného učiva na začiatku každej kapitoly, čím sa pracovný zošit stáva vítanou pomôckou aj pri domácej príprave žiaka. Každá kapitola je ukončená testami, ktoré sú dôležitým prostriedkom spätnej väzby žiaka.
Na sklade
4,04 € 4,25 €

Hravá geografia 9


Nové pracovné zošity Hravá geografia pre 9. ročník ZŠ a kvartu OG sú vytvorené moderným a inovatívnym prístupom. Cvičenia sa vyznačujú tvorivosťou, obsahovou a typologickou pestrosťou a pozitívne motivujú žiakov k práci. Dôležitou súčasťou koncepcie pracovných zošitov je plnofarebný dizajn s voľnými riadkami na vlastné poznámky, obrázky na lepšie spoznanie preberanej krajiny a kvalitné mapové podklady v rámci každého tematického celku. Všetky mapy sú farebné a neobsahujú popisky, čo umožňuje žiakom tvorivým spôsobom s nimi pracovať a na základe aktuálne preberaného učiva umiestňovať do máp príslušné geografické pojmy. Na konci každého tematického celku sú otázky na opakovanie pripravené na základe záväzných vzdelávacích štandardov.
Na sklade
2,09 € 2,20 €

Hravá matematika 4 II. díl


V souladu s RVP

Čísla do a nad 10 000 (písemné a pamětné početní operace)
Jednotky(délky, objemu, hmotnosti,času)
Milion
Zlomky
Rovnice a nerovnice
Geometrie (přímky, kolmice, rovnoběžky, útvary, obvod a obsah,povrch)
Pracovní sešity Hravá matematika poskytují žákům i učitelům zajímavé a poutavé cvičení určené pro úplné zvládnutí obsahového a výkonového standardu RVP ZV. Přínosem je zapojení množstva úloh spojených s běžným životem odkazujících na aplikovatelnost matematiky v reálných situacích. Z hlediska didaktiky je velkým přínosem sumarizace učiva daného ročníku, čím se pracovní sešit stává vítanou pomůckou taky při domácí přípravě žáka. Každá kapitola je ukončena testy, které jsou důležitým prostředkem zpětné vazby žáka.
Na sklade
4,42 € 4,65 €

Hravá matematika 5 II. díl


V souladu s RVP

Jednotky (délky, objemu, hmotnosti, času)
Zlomky
Římské číslice
Dělení přirozených čísel (pamětné, písemné)
Desetinná čísla a početní operace
Geometrie (trojúhelníky, kružnice a kruh, souřadnice bodů, geometrická tělesa, jednotky obsahu, krychle a kvádr,…)
Pracovní sešity Hravá matematika poskytují žákům i učitelům zajímavé a poutavé cvičení určené pro úplné zvládnutí obsahového a výkonového standardu RVP ZV. Přínosem je zapojení množstva úloh spojených s běžným životem odkazujících na aplikovatelnost matematiky v reálných situacích. Z hlediska didaktiky je velkým přínosem sumarizace učiva daného ročníku, čím se pracovní sešit stává vítanou pomůckou taky při domácí přípravě žáka. Každá kapitola je ukončena testy, které jsou důležitým prostředkem zpětné vazby žáka.

Vypredané
3,14 € 3,30 €

Hravá vlastiveda 3


Pracovný zošit Hravá vlastiveda 3 zábavnou formou napomáha cielenému rozvoju funkčnej gramotnosti a komunikatívnych kompetencií žiaka. Vhodne zvolená typológia úloh spolu s atraktívnym dizajnom podporujú motiváciu žiakov k práci a rozíjajú základy kultúrnej, personálnej a interpersonálnej kompetencie. Prostredníctvom pútavých a kreatívnych cvičení sa žiaci naučia objavovať prírodu a ľudské výtvory, pozorovať premeny prírody, orientovať sa v priestore a čase a rozvíjať pozitívny vzťah ku krajine a spoločnosti, v ktorej žijú.
Na sklade
2,38 € 2,50 €

Hravá matematika 9 (nové vydanie)


Pracovný zošit Hravá matematika 9 obsahuje príklady a úlohy precvičujúce odmocniny, mocniny, zápis veľkých čísel, riešenie lineárnych rovníc a nerovníc, Pytagorovu vetu, telesá ich povrch a objem, súmernosť v rovine, grafické znázornenie závislosti, podobnosť trojuholníkov a štatistiku. Okrem príkladov na precvičenie základného učiva obsahuje aj príklady z praktického života na overenie získaných vedomostí. Pedagógovia ho odporúčajú ako prípravu na monitor a na prijímacie skúšky na strednú školu.
Na sklade
4,04 € 4,25 €

Hravá ceruzka 1


Pracovný zošit z grafomotoriky pre 4-5 ročné deti zostavený podľa ISCED 0: obsahuje zaujímavé a originálne príklady, ktoré pomáhajú upevňovať poznatky, poskytuje žiakom dostatok miesta pre kreslenie, preto nie je potrebné používať iný zošit, podporuje upevňovanie základných postupov pri riešení úloh, poskytuje ku každému učivu krátku riekanku, upevňuje nadobudnuté poznatky tým, že poskytuje volný priestor na poslednej strán, prostredníctvom plnofarebného a moderného dizajnu podporuje záujem žiakov o preberané učivo.
Vypredané
2,47 € 2,60 €

Hravá ceruzka 2


Pracovný zošit z grafomotoriky pre 5 - 6 ročné deti zostavený podľa ISCED 0: obsahuje zaujímavé a originálne príklady, ktoré pomáhajú upevňovať poznatky, poskytuje žiakom dostatok miesta pre kreslenie, preto nie je potrebné používať iný zošit, podporuje upevňovanie základných postupov pri riešení úloh, poskytuje ku každému učivu krátku riekanku, upevňuje nadobudnuté poznatky tým, že poskytuje volný priestor na poslednej strán, prostredníctvom plnofarebného a moderného dizajnu podporuje záujem žiakov o preberané učivo.
Na sklade
2,47 € 2,60 €

Hravá matematika 1


Pracovný zošit z matematiky pre 4-5 ročné deti zostavený podľa ISCED 0: obsahuje zaujímavé a originálne príklady, ktoré pomáhajú upevňovať poznatky, poskytuje žiakom dostatok miesta pre kreslenie, preto nie je potrebné používať iný zošit, podporuje upevňovanie základných postupov pri riešení úloh, poskytuje ku každému učivu krátku riekanku, upevňuje nadobudnuté poznatky tým, že poskytuje volný priestor na poslednej strán,prostredníctvom plnofarebného a moderného dizajnu podporuje záujem žiakov o preberané učivo.
Vypredané
2,47 € 2,60 €

Hravá matematika 2


Pracovný zošit z matematiky pre 5 - 6 ročné deti zostavený podľa ISCED 0: obsahuje zaujímavé a originálne príklady, ktoré pomáhajú upevňovať poznatky, poskytuje žiakom dostatok miesta pre kreslenie, preto nie je potrebné používať iný zošit, podporuje upevňovanie základných postupov pri riešení úloh, poskytuje ku každému učivu krátku riekanku, upevňuje nadobudnuté poznatky tým, že poskytuje volný priestor na poslednej strán, prostredníctvom plnofarebného a moderného dizajnu podporuje záujem žiakov o preberané učivo.
Vypredané
2,47 € 2,60 €

Hravé poznávanie 1


Pracovný zošit zo všeobecného rozhľadu pre 4-5 ročné deti zostavený podľa ISCED 0: obsahuje zaujímavé a originálne príklady, ktoré pomáhajú upevňovať poznatky, poskytuje žiakom dostatok miesta pre kreslenie, preto nie je potrebné používať iný zošit, podporuje upevňovanie základných postupov pri riešení úloh, poskytuje ku každému učivu krátku riekanku, upevňuje nadobudnuté poznatky tým, že poskytuje volný priestor na poslednej strán, prostredníctvom plnofarebného a moderného dizajnu podporuje záujem žiakov o preberané učivo.
Na sklade
2,47 € 2,60 €

Hravé poznávanie 2


Pracovný zošit zo všeobecného rozhľadu pre 5 - 6 ročné deti zostavený podľa ISCED 0: obsahuje zaujímavé a originálne príklady, ktoré pomáhajú upevňovať poznatky, poskytuje žiakom dostatok miesta pre kreslenie, preto nie je potrebné používať iný zošit, podporuje upevňovanie základných postupov pri riešení úloh, poskytuje ku každému učivu krátku riekanku, upevňuje nadobudnuté poznatky tým, že poskytuje volný priestor na poslednej strán, prostredníctvom plnofarebného a moderného dizajnu podporuje záujem žiakov o preberané učivo.
Na sklade
2,47 € 2,60 €

Matematika ZŠ do vrecka


Bonusom k pracovným zošitom Hravá matematika pre 5. až 9. ročník ZŠ je publikácia Matematika ZŠ do vrecka. Praktická brožúrka formátu A6 obsahuje prehľadne spracovaný prierez učivom základnej školy.
Na sklade
3,80 € 4,00 €

Slovenčina do vrecka


Praktická brožúrka formátu A6 obsahuje ucelený prehľad slovenského jazyka nielen pre študentov.
Na sklade
3,80 € 4,00 €

Hravá vlastivěda 5 - Novodobé české dějiny - PS pro 5. ročník ZŠ


Edice pracovních sešitů Hravá vlastivěda poskytuje ucelený pohled na naši vlast a na její jednotlivé části. Žáci se seznámí i s historií ČR a osvojí si základní poznatky o evropských zemích. Množství kvalitních mapových podkladů a dobových ilustrací probudí u žáků zájem o probírané
téma. Pracovní sešity zahrnují také praktické dovednosti práce s mapou a orientaci v prostoru
a poskytují přiměřený prostor pro opakování učiva v rámci tematických celků nebo také pro závěrečné shrnutí probírané látky.

Pracovní sešit je vhodný k učebnici vydané nakladatelstvím Nová škola – Vlastivěda 5 (Významné události nových českých dějin).
Vypredané
4,91 € 5,17 €

Hravá Matematika 1 1.diel


Pracovný zošit Hravá matematika 1 je moderná učebná pomôcka zameraná na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka. Obsahuje úlohy rôznej náročnosti a typológie podporujúce efektívne precvičovanie učiva. Hodnotným bonusom sú rozširujúce úlohy umožňujúce diferencovanú prácu učiteľa so žiakmi.
Na sklade
4,75 € 5,00 €