Knižné kamarátstva | DOPRAVA ZADARMO od 15€!

Taktik

vydavateľstvo

Hravá Matematika 1 2.diel


Pracovný zošit Hravá matematika 1 je moderná učebná pomôcka zameraná na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka. Obsahuje úlohy rôznej náročnosti a typológie podporujúce efektívne precvičovanie učiva. Hodnotným bonusom sú rozširujúce úlohy umožňujúce diferencovanú prácu učiteľa so žiakmi.
Na sklade
4,75 € 5,00 €

Matematické oriešky


Zbierka úloh pre 1. - 4. ročník. Publikácia formátu A6 kreatívnym a motivačným spôsobom doplňuje pracovné zošity Hravá matematika a obohacuje ich o zaujímavé úlohy. Bonus k sade pracovných zošitov.
Vypredané
2,85 € 3,00 €

Hravá matematika 2 1.diel


Pracovný zošit Hravá matematika 2 je moderná učebná pomôcka zameraná na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka. Obsahuje úlohy rôznej náročnosti a typológie podporujúce efektívne precvičovanie učiva. Hodnotným bonusom sú rozširujúce úlohy umožňujúce diferencovanú prácu učiteľa so žiakmi.
Na sklade
4,75 € 5,00 €

Hravá matematika 2 2. diel


Pracovný zošit Hravá matematika 2 je moderná učebná pomôcka zameraná na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka. Obsahuje úlohy rôznej náročnosti a typológie podporujúce efektívne precvičovanie učiva. Hodnotným bonusom sú rozširujúce úlohy umožňujúce diferencovanú prácu učiteľa so žiakmi.
Na sklade
4,75 € 5,00 €

Hravá matematika 3 1.diel


Pracovný zošit Hravá matematika 3 je moderná učebná pomôcka zameraná na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka. Obsahuje úlohy rôznej náročnosti a typológie podporujúce efektívne precvičovanie učiva. Hodnotným bonusom sú rozširujúce úlohy umožňujúce diferencovanú prácu učiteľa so žiakmi.
Vypredané
2,38 € 2,50 €

Hravá matematika 3 2. diel


Pracovný zošit Hravá matematika 3 je moderná učebná pomôcka zameraná na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka. Obsahuje úlohy rôznej náročnosti a typológie podporujúce efektívne precvičovanie učiva. Hodnotným bonusom sú rozširujúce úlohy umožňujúce diferencovanú prácu učiteľa so žiakmi.
Vypredané
2,38 € 2,50 €

Hravá matematika 4 1.diel


Pracovný zošit Hravá matematika 4 je moderná učebná pomôcka zameraná na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka. Obsahuje úlohy rôznej náročnosti a typológie podporujúce efektívne precvičovanie učiva. Hodnotným bonusom sú rozširujúce úlohy umožňujúce diferencovanú prácu učiteľa so žiakmi.
Vypredané
2,38 € 2,50 €

Hravá matematika 4 2. diel


Pracovný zošit Hravá matematika 4 je moderná učebná pomôcka zameraná na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka. Obsahuje úlohy rôznej náročnosti a typológie podporujúce efektívne precvičovanie učiva. Hodnotným bonusom sú rozširujúce úlohy umožňujúce diferencovanú prácu učiteľa so žiakmi.
Vypredané
2,38 € 2,50 €

Hravá matematika 6 - Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia


Pracovní sešity jsou vhodné k učebnicím Matematiky od vydavatelství Alter, Prodos, SPN a Nová škola.

Opakování z 5. ročníku – aritmetika,
Desetinná čísla,
Jednotky délky, hmotnosti a obsahu,
Dělitelnost,
Opakování z 5. ročníku – geometrie,
Úhel,
Osová a středová souměrnost,
Trojúhelník,
Krychle a kvádr,
Pracovní sešity Hravá matematika poskytují žákům i učitelům zajímavé a poutavé cvičení určené pro úplné zvládnutí obsahového a výkonového standardu RVP ZV. Přínosem je zapojení množstva úloh spojených s běžným životem odkazujících na aplikovatelnost matematiky v reálných situacích. Z hlediska didaktiky je velkým přínosem sumarizace učiva daného ročníku, čím se pracovní sešit stává vítanou pomůckou taky při domácí přípravě žáka. Každá kapitola je ukončena testy, které jsou důležitým prostředkem zpětné vazby žáka.
Vypredané
5,31 € 5,59 €

Hravá matematika 9


Pracovní sešity jsou vhodné k učebnicím Matematiky od vydavatelství Alter, Prodos, SPN a Nová škola. Opakování z 8. ročníku – aritmetika, Vyjádření proměnné ze vzorce, Soustavy rovnic, Funkce, Lomené výrazy, Goniometrické funkce, Opakování z 8. ročníku – geometrie, Podobnost, Jehlan, kužel, koule, Finanční matematika. Pracovní sešity Hravá matematika poskytují žákům i učitelům zajímavé a poutavé cvičení určené pro úplné zvládnutí obsahového a výkonového standardu RVP ZV. Přínosem je zapojení množstva úloh spojených s běžným životem odkazujících na aplikovatelnost matematiky v reálných situacích. Z hlediska didaktiky je velkým přínosem sumarizace učiva daného ročníku, čím se pracovní sešit stává vítanou pomůckou taky při domácí přípravě žáka. Každá kapitola je ukončena testy, které jsou důležitým prostředkem zpětné vazby žáka.
Vypredané
6,93 € 7,29 €

Matematické oriešky


Zbierka úloh z matematiky pre 1.-4. ročník ZŠ. Kreatívnym a motivačným spôsobom doplňuje pracovné zošity Hravá matematika a obohacuje ich o zaujímavé úlohy.
Na sklade
2,85 € 3,00 €

Hravá prvouka 1


Nová řada Hravá prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a je v souladu s RVP ZV. Obsahuje pracovní učebnici pro 1.ročník, učebnice a pracovní sešity pro 2. a 3.ročník. Jednotlivé kapitoly s důrazem na mezipředmětové vazby jsou doplněny také názornými ilustracemi, obrázky či fotografiemi. Poutavý obsah a atraktivní grafika motivuje žáky k osvojení si přírodních a společenských jevů, které se odehrávají v jejich blízkem okolí. Pracovní učebnice obsahuje:

Velké ilustrace:

les, rybník, statek, pole, zoo, škola
Hry:

otázky a odpovědi
pexeso, domino
Ke každé pracovní učebnici zdarma:

Výukové papírové hodiny
příloha Muj den
Každé téma je zakončeno opakovacím testem a sebehdnocením žáka.

V souladu s RVP ZV

Domov, škola, podzim, rodina, zima, lidské tělo, lidé a společnost, jaro, rok, léto
Na sklade
4,86 € 5,12 €

Prvouka 1


Pracovná učebnica reaguje na zmenu ŠVP pre primárne vzdelávanie. Vytvára a formuje vedomostný, spôsobilostný a postojový základ žiakov pre dva nadväzujúce predmety: prírodovedu a vlastivedu. Publikácia poskytuje množstvo podnetov na praktické skúmanie, pričom žiaci induktívne získavajú informácie o skúmanom jave. Pútavý obsah a atraktívna grafika motivuje žiakov k oboznamovaniu sa s prírodnými a spoločenskými javmi, ktoré sa odohrávajú v blízkom okolí.
Na sklade
5,70 € 6,00 €

Rusko-slovenský slovensko-ruský školský slovník


Slovník je výbornou pomôckou pri osvojovaní ruského jazyka. Obsahuje tematicky usporiadanú slovnú zásobu pre základné komunikačné úrovne A1 a A2 vrátane fonetického prepisu výslovnosti a vyznačenia slovného prízvuku. Slovník obsahuje 13 konverzačných tém. Súčasťou slovníka je aj abecedne usporiadaný prehľad slovnej zásoby.
Na sklade
6,08 € 6,40 €

Hravá literatúra Pracovný zošit pre 5. ročník ZŠ


Pracovný zošit Hravá literatúra dopĺňa vo vyučovacom procese bežne používané učebnice literatúry. Korešponduje s požiadavkami štátneho vzdelávacieho programu pre predmet slovenský jazyk a literatúra. Publikácia sa zameriava na kľúčové tematické okruhy. Dôraz kladie na rozvíjanie kognitívnych a komunikačných kompetencií. Prevládajú úlohy na pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosť. Autori pracovného zošita využívajú všetky typy otázok. Uzatvorené s cieľom preveriť kvalitu osvojenia poznatku a jeho hlbšieho porozumenia. Otvorené otázky sa zameriavajú predovšetkým na hodnotiace, analytické zručnosti žiaka, podporujú rozvíjanie intrapersonálnych kompetencií. Prínosnými časťami publikácie sú rámcové časti Opakovanie a priebežné opakovania za prebraným tematickým celkom.
Na sklade
6,18 € 6,50 €

Hravá literatúra Pracovný zošit pre 6. ročník ZŠ a prímu GOŠ


Pracovný zošit Hravá literatúra dopĺňa vo vyučovacom procese bežne používané učebnice literatúry. Korešponduje s požiadavkami štátneho vzdelávacieho programu pre predmet slovenský jazyk a literatúra. Publikácia sa zameriava na kľúčové tematické okruhy. Dôraz kladie na rozvíjanie kognitívnych a komunikačných kompetencií. Prevládajú úlohy na pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosť. Autori pracovného zošita využívajú všetky typy otázok. Uzatvorené s cieľom preveriť kvalitu osvojenia poznatku a jeho hlbšieho porozumenia. Otvorené otázky sa zameriavajú predovšetkým na hodnotiace, analytické zručnosti žiaka, podporujú rozvíjanie intrapersonálnych kompetencií. Prínosnými časťami publikácie sú rámcové časti Opakovanie a priebežné opakovania za prebraným tematickým celkom.
Na sklade
6,18 € 6,50 €