% Zľavy na hry %

Vydavateľstvo P+M

vydavateľstvo

Poľovnícke a pytliacke príbehy z autorovej kroniky


Z obsahu: Spomienky z mojej mladosti O neuveriteľných prípadoch O rôznych pytliackych povahách Svederník Spomienky Dlhopolských poľovníkov Opäť trošku kynológie Obrazová prílohaDizajn: Barbara Baxová
Na sklade 1Ks
12,58 € 13,24 €

Detská chirurgia


Čím je kniha výnimočná? - Prvý krát v histórii SR je ucelená originálna publikácia o chirurgicky riešiteľných ochoreniach detí, ktorá je písaná v modernom štýle anglosaskej literatúry a jej tvorcovia sú z dvoch krajín /SR a ČR/. - Je cielená na prakt ické zvládnutie a prehľad najdôležitejších ochorení v detskom veku. - Je venovaná pamiatke prof. MUDr. J. Simana CSc., učiteľa, priateľa, ohromného človeka. - Je určená pre široké spektrum praktických lekárov pre deti a dorast, neonatológov, pediatrov, detských anesteziológov, detských chirurgov, intenzivistov pre deti a dorast. - Rieši praktické problémy uvedenej oblasti.
U dodávateľa
29,84 € 31,41 €

Atlas varixov dolných končatín, ich komplikácií a chirurgickej liečby


Kniha je určená pre pregraduálnu a postgraduálnu výchovu lekárov, ale predovšetkým pre cievnych chirurgov, angiológov, flebológov, dermatológov, všeobecných lekárov a lekárov operačných odborov. Kniha má charakter atlasu, s prevahou názorných obrázkov, kde sa nachádzajú aj raritné a vzácne obrazové dokumentácie spojené s textovým obsahom.
U dodávateľa
29,93 € 31,50 €

Súčasná video-asistovaná chirurgia hr...


Autori sa venujú problematike video-asistovanej chirurgie hrudníka. Uvádzajú indikácie a kontraindikácie videotorakoskopických výkonov pri ochoreniach pľúc, pleury a mediastína. Vychádzajú z posledných informácií zo svetovej odbornej literatúry a torakochirurgických podujatí, ako i z vlastných skúseností. Publikácia obsahuje kapitoly od histórie torakoskopie až k diagnostike a liečbe chirurgických ochorení hrudníka. Jednotlivé kapitoly na seba plynule nadväzujú a obsahujú množstvo fotografií z vlastného pracoviska, doplňujúcich a spestrujúcich text. Kniha zdôrazňuje, že videotorakoskopická chirurgia je na rozdiel od konvenčnej hrudníkovej chirurgie, kde sú operačné výkony už viac-menej ustálené, stále nesmierne pružne sa rozvíjajúcim odborom. S pribúdajúcimi skúsenosťami a technickým pokrokom neustále pribúdajú nové indikácie, ktoré by pred niekoľkými rokmi neboli mysliteľné. Preto je nevyhnutné intenzívne sledovanie najnovších informácií v odbore a ich zavádzanie do vlastnej operatívy, čo smeruje k novým miniinvazívnym výkonom, zachovávajúcim však maximálnu radikalitu operácie. Kniha je určená nielen aktívnym hrudníkovým chirurgom, ale aj chirurgom pred atestáciou zo všeobecnej chirurgie.
Na sklade 1Ks
19,00 € 20,00 €

Turiec - Prechádzka v čase


Kniha Turiec - prechádzka v čase populárno - vedeckým štýlom približuje čitateľom historické súvislosti turčianskeho regiónu. Prvé praveké osídlenia v kotline začínajú utvárať dejinný kaleidoskop, pokračujúci protohistorickými sídlami, slovanskými hradiskami a vrcholiaci vznikom Uhorského štátu. Potom je možné po jednotlivých storočiach sledovať historický, politický i kultúrny vývoj Turca, ktorý je ukončený začiatkom druhej svetovej vojny. Osobitne sú spracované otázky geológie, geomorfológie, hydrogeológie, výskytu minerálnych vôd, spektra pôdneho fondu, klimatických pomerov, nerastných surovín a lokalizácie chránených území. Samostatné kapitoly sú venované historickej organizácii Turčianskej župy, starým komunikačným spojom, zaniknutým dedinám, mýtnym staniciam a významným turčianskym šľachtickým rodom.
Vypredané
113,05 € 119,00 €

Autoimunitné choroby (nielen) pre všeobecného lekára


Kniha martinských autorov je reflexiou na skutočnosť, že vo vyspelých krajinách sveta, medzi ktoré nepochybne patrí aj Slovensko, nebývalým tempom pribúdajú choroby, etiopatogenézou ktorých je porucha fungovania imunitných reakcií - nie však už v zmysle nárastu infekčných chorôb, ale zlyhanie imunity sa prejavuje v náraste alergických chorôb, imunodeficiencií, nádorov en bloc a tiež v nebývalom vzostupe práve autoimunitných chorôb, ktoré čo do morbidity a mortality zaberajú už tretie miesto (hneď za srdcovo-cievnymi chorobami a malignitami).Okrem v obdobných publikáciách štandardných úvodných kapitol (imunitný systém; imunitná odpoveď; zápal; hypersenzitívne reakcie) je podrobne rozpracovaná aj kapitola faktorov indukcie autoimunitného procesu (celkom 19, ako sú napr. modifikácia vlastných antigénov; krížové reakcie medzi antigénmi mikroorganizmov a vlastnými molekulami; infekcie; diétne faktory; genetické a epigenetické mechanizmy; vek; vitamín D; asociácia s imunodeficienciami). Kapitoly anamnézy, objektívneho vyšetrenia, klinického obrazu a vyšetrovacích metód majú nielen praktickým lekárom napomôcť v procese diagnostiky autoimunitných chorôb, s ktorými sa môžu čoraz častejšie stretnúť vo svojich ambulanciách (postihujú už totiž 5 - 7% populácie). Up to date spracovaná kapitola princípov terapie predstavuje aj súčasné možnosti ich liečby. Kniha si však môže nájsť svojho čitateľa aj medzi klinickými imunoalergológmi, špecialistami iných odborov, ale aj medzi poslucháčmi lekárskych fakúlt. Zárukou vysokej odbornej úrovne hutného textu (celkom "len" 336 strán) sú aj recenzenti, ktorými sú prof. MUDr. M. Buc, DrSc. a prof. MUDr. J. Gajdošík, PhD.
Na sklade 2Ks
20,90 € 22,00 €

Atlas vaskulárnych aneuryziem


Prvý slovenský atlas vaskulárnych aneuryziem, ktorý sa v týchto dňoch dostáva do rúk našej lekárskej verejnosti, sa radí medzi dlhý rad knižných publikácií profesora Mazucha. Slovenské odborné písomníctvo a literatúra v cievnej chirurgii a angiológii všeobecne neoplývajú mimoriadnym množstvom prác. Tým je dané jeho obohatenie o túto zaujímavú monografiu. Je to kolektívne dielo, ktoré pozostáva z dvadsiatich kapitol. Na jej vytvorení sa podieľali početní autori z radov cievnych chirurgov aj vaskulárnych rádiológov. Veľký počet spoluautorov zvýšil nároky na zostavovateľa knihy vzhľadom na potrebu koordinácie autorského kolektívu a zjednotenia štruktúry a charakteristík jednotlivých príspevkov. Ozdobou publikácie sú aj príspevky zahraničných autorov, profesorov Csabu Dzsinicha z Budapešti a Roberta Staffu z Brna. Profesor Mazuch sa popýšil jednak priateľským vzťahom s početnými spoluautormi, jednak poukázal na svojich najúspešnejších odchovancov a spolupracovníkov tak z Lučenca, ako aj z Martinskej univerzitnej nemocnice.Práca svojím rozsahom 320 strán, z toho 301 strán vlastného textu, 457 obrázkami a najmä svojou vysokou úrovňou poteší a uspokojí čitateľov - všetky generácie cievnych chirurgov aj predstaviteľov iných medicínskych odborov. Zostavovateľ a autor veľkej časti diela v ňom znova použil neuveriteľné množstvo vlastných originálnych fotografií aj obrázkových ilustrácií, čo dodáva knihe autenticitu. Podobný vklad sa podaril aj ostatným spoluautorom knihy. Nesporným pozitívom tejto publikácie je však obrovská mnoho rokov až desaťročí trvajúca vlastná skúsenosť autorov s diagnostikou a chirurgickou liečbou aneuryziem v najrozličnejších lokalizáciách. Jazyková stránka knihy je vďaka jednotlivým autorom a najmä zostavovateľovi publikácie na vysokej úrovni.Publikácia sa zaoberá problematikou vaskulárnych aneuryziem v celom rozsahu a vo všetkých lokalizáciách. Dotýka sa teoretických základov, molekulárnych a genetických princípov, epidemiológie, anatómie, patológie, patofyziológie, klinickej diagnostiky aj diagnostiky pomocou moderných zobrazovacích metód, otázok indikácií chirurgickej aj endovaskulárnej liečby, predoperačnej, perioperačnej aj pooperačnej starostlivosti o týchto pacientov z chirurgického, anesteziologického aj intenzivistického hľadiska, samotných zásad chirurgických výkonov s podrobným popisom operačného postupu a vlastných skúseností s nimi. Kniha má ako obvykle prehľadnú štruktúru, je moderne koncipovaná a bude podľa môjho názoru veľkým prínosom v oblasti cievno-chirurgickej literatúry na Slovensku aj v ČR.
U dodávateľa
67,45 € 71,00 €

Atlas elementárnych rádiologických nálezov - I. diel


Správna liečba pacientov môže byť iniciovaná až po stanovaní správnej diagnózy. Rádiologia je moderný lekársky odbor, ktorý tvorí kruciálnu časť diagnostického procesu. Okrem toho aj vďaka technologickému progresu rýchlo nahrádza rôzne "klasické" terapeutické metódy. Digitalizácia a vzdialený prenos obrazovej dokumentácie umožňuje realizáciu rýchlej konzultácie a plánovanie terapeutického zákroku už počas transportu pacienta z iného nemocničného zariadenia. Poznanie patognomických znakov ochorení je zásadné, preto prinášame atlas elementárnych rádiologických nálezov - pomôcku pre študentov medicíny, ale aj rádiológov v špecializačnej príprave a lekárov iných odborov.
Vypredané
22,33 € 23,50 €

Nespi, lebo sa ti prisní...!


Za názvom prozaického príbehu pre deti (ale aj ich rodičov a starkých...) Nespi, lebo sa ti prisní...!, sa skrýva neobyčajne obyčajný príbeh 8 ročného dievčatka, Dominiky. Táto je povahou veľmi citlivá, empatická a možno so schopnosťami, o ktorých ani sama ešte nevie. Týkajú sa až neuveriteľného prežívania jej vlastných snov alebo je to iba jej fantázia...? Čiastočne to tušia a trápia sa tým jej rodičia a starká, ku ktorej prišla na prázdniny z prostredia mesta. Na dedine, i v starkinej chalúpke pod lesom, zažíva rôzne situácie, ktoré by v meste asi zažiť nemohla. Patrí medzi ne život s domácimi zvieratkami, ale najmä spoločné chvíle s chlapcami, jej dvoma novými priateľmi z dediny...
Na sklade 1Ks
9,50 € 10,00 €

V raji ti viac žien netreba


Každý človek sa v istom okamihu svojho života potrebuje niekam zaradiť, nájsť si svoje miesto nielen medzi priateľmi, v rodine, či v spoločnosti a iba málo z nás je takých, ktorým viac vyhovuje individuálna samota. Ale tá je dobrá iba na určitý čas, na utriedenie si myšlienok, na oddych. Dlhodobo spôsobuje takýmto jedincom traumu. Avšak ani tí, ktorí sa zaradili, nemajú vyhraté, lebo aj keď si svoje miesto v dobrej vôli našli, čas ukázal, že tie rozhodnutia správne neboli, aj keď častokrát iba podľa mienky iných. Aj Martin sa rozhodol, aj čo sa priateľov, rodiny, i spoločnosti týka. Čas však ukázal, že jeho rozhodnutia boli nasledujúcim obdobím vyhodnotené ako nesprávne, až priam protispoločenské. Ako bývalého príslušníka ŠtB ho spoločnosť, i niektorí jeho dovtedy priatelia, hodili do jedného vreca s tými, ktorí boli skutočne zlými, páchali neprávosti a dopúšťali sa i priestupkov voči zákonom. Ibaže jeho pravda je niekde inde a ako každý človek, ani on neušiel pred svojou minulosťou, ktorá zásadným spôsobom ovplyvňuje nielen jeho súčasnosť, ale i charaktery jeho priateľov.
U dodávateľa
11,40 € 12,00 €

Tango na Venuši


Miroslav Kapusta je touto knihou autorom už celkom 12 knižných titulov, z ktorých sú 3 pre deti. V súčasnosti sa čitateľom poézie pripomína svojou, v poradí už 6. zbierkou básní. Opäť sa predstavuje ako zrelý muž autor, dávajúci na vedomie svoj vzťah nielen k ženám svojho veku, ale zároveň sa snaží priblížiť i k dievčatám, blížiacim sa k pojmu "žena". Naďalej sa nevyhýba vzťahovým, ani celospoločenským témam a ako muž sa k ním stavia rovno chlapsky a bez príkras, aj keď formou, ktorá je na Slovensku v rámci literárnej formy stále okrajovou. Jeho pohľad na svet je však autentický živý a v poézii prevažne voľného verša čitateľný i pre mladú generáciu, ktorá si potrpí na súčasný jazyk a živé spracovanie aktuálnych tém. V jeho textoch možno nájsť východiská trápiace každého, ktorý sa na súčasný svet pozerá rovnako ako on, teda s otvorenými očami.
U dodávateľa
9,50 € 10,00 €

Orálna medicína


Autor spracoval odbornú knižnú publikáciu, ktorá je zostavená v rozsahu 259 strán a publikáciu uzatvára zoznam použitej literatúry, ktorý zahŕňa 272 bibliografických zdrojov. Obsah odborného textu je vhodne delený do 20 kapitol. Jednotlivé kapitoly opisujú konkrétne ochorenia vyskytujúce sa v orofaciálnej oblasti, ich charakteristiku a etiológiu, ich klinický obraz, diferenciálnu diagnostiku, a tiež liečbu týchto ochorení. V niektorých kapitolách sú uvedené i poznámky pre prax, ktoré ešte spresňujú praktický pohľad na ochorenie, čo svedčí o vysokej odbornej a praktickej erudícii autora. Z hľadiska praktického využitia uvedenej publikácie je dôležité i to, že v každej kapitole sa uvádza konkrétna liečba ochorenia, takže táto publikácia, okrem vysokej teoretickej úrovne, má aj výraznú praktickú hodnotu pre čitateľa. Publikácia je doplnená mnohými fotografiami patologických stavov, ktoré inštruktívne spresňujú teoretický opis poranení. Pri niektorých ochoreniach je výklad spresnený i schémami, ktoré podávajú čitateľovi široký pohľad na problematiku ochorenia. Uvedená publikácia, napísaná v tomto rozsahu, prispeje k zvýšeniu diagnostického a liečebného procesu, a tým aj k zvýšeniu kvality života našich pacientov, pretože naším cieľom je: Salus aegroti, suprema lex. Táto pôvodná publikácia má výbornú odbornú a metodickú úroveň, je dobre členená a je zrozumiteľná nielen pre prakticky skúsených pracovníkov, ale aj pre študentov medicíny. Jazyková úroveň publikácie je dobrá a použitá odborná terminológia i odporúčané liečebné postupy sú v súlade s platnými normami i modernými medicínskymi princípmi liečby. Publikácia má veľmi dobrú aj didaktickú úroveň, je vhodná pre potreby pregraduálnej, ale i na doplnenie postgraduálnej výchovy. Autorovi sa touto publikáciou podarilo vyplniť medzeru v tejto oblasti. Posudzovanú publikáciu navrhujem, v zhode so zámermi autora, zaradiť do kategórie: publikácia nielen pre pregraduálnu výchovu, ale aj pre postgraduálnu prax.
U dodávateľa
32,30 € 34,00 €

Atlas elementárnych rádiologických nálezov - II. diel


Správna liečba pacientov môže byť iniciovaná až po stanovení správnej diagnózy. Rádiológia je moderný lekársky odbor, ktorý tvorí kruciálnu časť diagnostického procesu. Okrem toho aj vďaka technologickému progresu rýchlo nahrádza rôzne klasické terapeutické metódy. Digitalizácia a vzdialený prenos obrazovej dokumentácie umožňuje realizáciu rýchlej konzultácie a plánovanie terapeutického zákroku už počas transportu pacienta z iného nemocničného zariadenia. Novou výzvou je aplikácia umelej inteligencie v medicíne aj v rádiológii a jej inkorporácia do všetkých úrovní procesov. Vzniká nová situácia, ktorá si vyžiada zmeny nielen v legislatíve, ale aj myslení a prístupe lekárov a vytvorenie nových ochranných prvkov dát pacientov. Poznanie patognomických znakov ochorení je zásadné, preto prinášame atlas elementárnych rádiologických nálezov - pomôcku pre študentov medicíny, ale aj rádiológov v špecializačnej príprave a lekárov iných odborov.
Na sklade 2Ks
31,35 € 33,00 €

Balada o drakovi


Zbierka básní, ktorú držíš v ruke, milý čitateľ, predstavuje výber zo širokej básnickej tvorby autora. Ten veľmi vnímavo a s neobyčajnou empatiou reaguje na radosti a starosti bežného života naokolo nás, pričom sa snaží tieto emócie čo najvernejšie pretlmočiť do básnického slova. Niektoré básne sú v podstate jeho vlastné spomienky, ktoré sa ako pevná zlatá niť tiahnu od detstva až po dnešok. Časť básní je pritom charakterizovaná až dramatickým podtónom, čo veľmi plasticky a nefalšovane dokresľuje autorove životné skúsenosti. Na prvý a možno i na druhý pohľad sa môže povrchnému čitateľovi zdať, že ide o jednoduché verše bez vnútorného náboja. Avšak pri hlbšom vnorení sa do jadra básne je zrejmé, že ide o náročnú poéziu s prenikavou myšlienkou, ktorá určite zarezonuje v duši hĺbavého milovníka tohoto žánru. Ešte snáď treba pripomenúť, že zbierka vychádza v edícii Skvosty slovenskej poézie.
Na sklade 1Ks
8,36 € 8,80 €

Obrázky spod rúška


Knižný unikát Obrázky spod rúška vznikol počas celosvetovej pandémie Covid 19, keď si slovenský výtvarník Fero Lipták začal spontánne kresliť obrázky k téme, ktorá nám všetkým na chvíľu zmenila život. Spočiatku nezáväzný počin pre potešenie priateľov si získaval stále väčší ohlas, až prerástol do samostatnej knižnej publikácie. Autor sa v nej svojským spôsobom pozerá na vážnu tému nákazy a s ňou spojených opatrení a všíma si to, čo by iní, možno, prehliadli. Humor a nadsádzku, ktorá zostáva živá v každej situácii. Stačí si pre ňu len otvoriť oči. Obrázky spod rúška sú humorným záznamom dní, kedy nám nebolo príliš do smiechu.
Vypredané
15,11 € 15,90 €

Bunka a život (2. doplnené vydanie)


Monografia je určená hlavne pre postgraduálne štúdium v medicínskych vedách. Je však vhodná aj pre študentov, ktorí majú záujem prehĺbiť si svoje vedomosti o bunke.
Vypredané
12,54 € 13,20 €