Knižné kamarátstva

Michail Bulgakov

autor

Michail Bulgakov
Patrí medzi najväčších satirikov a cynikov ruskej literatúry. Jeho román Majster a Margaréta považujú mnohí znalci za najlepší ruský román 20. storočia.

Michail Bulgakov sa narodil 15. mája 1891 v Kyjeve, jeho otec bol profesorom na teologickej akadémii. Michail absolvoval kyjevské gymnázium a v roku 1916 lekársku fakultu kyjevskej univerzity. Dva roky - počas revolúcie pracoval ako lekár na dedine v Smolenskej gubernii, potom sa vrátil domov do Kyjeva, kde žil až do jesene 1919, keď Kyjev obsadili denikinovci. Tí ho pri ústupe prinútili evakuovať na juh, usadil sa vo Vladikavkaze. Tam ponúkol svoje sily revolučnému výboru, bol vedúcim literárneho oddelenia ľudového komisariátu, začal sa venovať literatúre, písal fejtóny a divadelné hry. Po krátkom pobyte vo Vladikavkaze sa v roku 1921 presťahoval do Moskvy a stal sa spolupracovníkom časopisu Siréna (Gudok). V jeho redakcii sa zoznámil s veľkými literárnymi osobnosťami - s Katajevom, Babeľom, Iľfom, Petrovom, Olešom. Moskovské noviny a časopisy mu uverejňovali poviedky, písal divadelné hry. V roku 1925 mu vyšiel prvý román - Biela garda, v tom čase ešte v divadlách úspešne uvádzali jeho hry. Kritika však čoraz viac útočila na jeho kritický postoj k sovietskej spoločnosti a všetky hry boli postupne stiahnuté z repertoáru. Nemal z čoho žiť, bol zúfalý, nedovolili mu ani vysťahovať sa do zahraničia. Až v roku 1930 mu dovolili pracovať ako asistentovi réžie v divadle MCHAT. (Bolo to krátko po samovražde Majakovského, možno sa obávali, aby neskončil svoj život podobne aj on). Ďalšie Bulgakovove diela už však nevyšli, zostali len v rukopisnej podobe. Uznanie za jeho umeleckú tvorbu sa mu dostalo až po smrti. Michail Bulgakov zomrel na dedičnú chorobu obličiek 10. marca 1940 v Moskve.

Bulgakov začal svoju literárnu tvorbu satirickými grotesknými poviedkami, ktoré mu vyšli najskôr v moskovských časopisoch. Bol to cyklus poviedok Zápisky na manžetách a Zápisky mladého lekára. Poviedky boli inšpirované lekárskou praxou. Nasledovala novela Osudné vajcia, ktorú vysoko ocenil aj Maxim Gorkij. V roku 1925 mu vyšla prvá kniha, výber poviedok pod názvom Diaboliáda. Literárni kritici jeho poviedky charakterizovali ako fantastiku, zakorenenú vo všednej realite s rýchlym striedaním obrazov ako vo filme. Poviedky Psie srdce, Osudné vajcia a Diaboliáda boli pre autora akýmsi tvorivým laboratóriom, ktorým sa pripravoval na svoje neskoršie literárne diela. V tom istom roku vydal aj svoj prvý román Biela garda. Dej románu sa začína odvíjať v roku 1918, v druhom roku od začiatku revolúcie a zároveň v roku, keď autorovi zomrela matka. Na motívy svojho románu Bulgakov čoskoro napísal originálnu divadelnú hru Dni Turbinovcov, ktorú už v roku 1926 uviedlo Moskovské umelecké divadlo MCHAT. V tom istom roku mu Vachtangovovo divadlo v Moskve inscenovalo ďalšiu hru - Zojkin byt a začala sa hrať aj jeho ďalšia hra Purpurový ostrov. Hoci všetky hry boli divácky veľmi úspešné, pre Bulgakova charakteristický satirický pohľad na život a na porevolučnú spoločnosť vyvolával nepriateľské reakcie kritiky a najmä schvaľujúcich politických orgánov. Hru Útek (1928) mu už inscenovať nepovolili. Začiatkom 30. rokov, keď sa mu podarilo získať zamestnanie pomocného režiséra v moskovskom Veľkom divadle, napísal novelu Život pána Moliéra i hru Moliére. V tejto hre, podobne aj v hre Puškin Bulgakov rozpracoval tému konfliktu umelca s despotickým spoločenským systémom. Dôvernú znalosť problematiky divadla predviedol aj v próze Divadelný román. Jeho najznámejšie a na celom svete slávne dielo je Majster a Margaréta, satiricko-groteskné spracovanie faustovského motívu, bolo vzdané na niekoľko etáp. Prvý krát ho vytlačili v roku 1966/67 na pokračovanie v skrátenej forme v literárnom časopise Moskva - skoro 30 rokov po smrti autora. Mnohí znalci pokladajú túto knihu za najlepšie dielo ruskej literatúry v 20. storočia.

(foto: wikipedia)

Puškin


Dráma je známa aj ako Posledné dni a bola napísaná v 1935. Zobrazuje posledné dni nerovného zápasu klasika ruskej poézie Alexandra Sergejeviča Puškina s cárskym dvorom, vrcholiacim jeho tragickou smrťou.
Na sklade
4,74 € 4,99 €

The Master and Margarita


'Manuscripts don't burn' This ribald, carnivalesque satire - featuring the Devil, true love and a gun-toting cat - was written in the darkest days of the Soviet Union and became an underground sensation. A new series of twenty distinctive, unforgettable Penguin Classics in a beautiful new design and pocket-sized format, with coloured jackets echoing Penguin's original covers.
U dodávateľa
8,08 € 8,50 €

Kutyaszív


Sci-fi? Fergeteges komédia? A kommunizmus allegóriája? Bulgakov kisregénye mindez együtt, de legfőképpen üzenet 1925-ből: ne piszkáljunk bele az öntörvényű természetbe. A regénybeli professzor egy kóbor kutyába emberi szerveket ültet át. Vajon lehet-e kutyából szalonna, azaz ember? Irányíthatja-e az ember a történelmet és a biológiát? Bulgakov a forradalmat is erőszakos "szervátültetésnek" tartotta, amellyel Oroszország kétszáz éves elmaradását óhajtotta volna mesterségesen behozni - aminek csak tragikus következményei lehettek. Jóslatát a Kutyaszív-ben fogalmazta meg. Ezt a könyvet keresték, amikor házkutatást tartottak az írónál. A kézirat negyedszázaddal írója halála után titokban Párizsba vándorolt, és ott jelent meg először. Az orosz olvasó, akit közelről érintett, csak 1987-ben olvashatta el. Azóta pedig örök érvényű klasszikus: bármikor elővehető, hogy jót nevetve elborzadjunk rajta. "Ha valaki beszél, az még nem jelenti azt, hogy ez a valaki ember."
Na sklade
4,38 € 4,61 €

Mistr a Markétka B1/B2


Publikace nabízí zkrácenou a upravenou verzi známého románu, kde jako hlavní hrdina vystupuje samotný ďábel. Je určena pro mírně až středně pokročilé studenty ruštiny (B1–B2 podle SERR pro jazyky) a kromě ruského textu nabízí zrcadlový český překlad, komentáře zajímavých jazykových jevů, které se vyskytují v textu, poznámky k ruským reáliím a testové úlohy na porozumění. Audionahrávka, na níž text vypráví rodilá mluvčí, je k dispozici zdarma na stránkách nakladatelství.
Na sklade
10,44 € 10,99 €

Belaia Gvardiia


"The White Guard" is less famous than Mikhail Bulgakov's comic hit, "The Master and Margarita", but it is a lovely book, though completely different in tone. It is set in Kiev during the Russian revolution and tells a story about the war's effect on a middle-class family (not workers).

The story was not politically correct and thereby contributed to Bulgakov's lifelong troubles with the Soviet authorities. It was, however, well-loved, and the novel was turned into a successful play at the time of its publication in 1967.
Na sklade
9,49 € 9,99 €

Život pána de Moliera


Životopisný román z pera slávneho ruského spisovateľa predstavuje život a tvorbu Jeana-Baptistu Poquelina, známeho pod menom de Moliére. Nahliadneme do jeho kontroverzného súkromia poznačeného viacerými škandálmi či dokonca možným incestom. Autor Michail Bulgakov živo vykreslil dobové spoločenské podmienky vo Francúzsku 17. storočia, ktoré priamo ovplyvňovali rozvoj umenia vrátane dramatického. Moliérov život bol bytostne spätý s doskami divadla, ustavične balansujúceho na pokraji krachu a nemilosti mocných. Napriek tomu vytvoril osobité dielo, ktoré pre svoju nadčasovosť dodnes nachádza svoje miesto na popredných svetových divadelných scénach.
Na sklade
13,21 € 13,90 €

Mistr a Markétka


Bulgakovovo vrcholné a poslední dílo, které autorovi právem získalo světovou proslulost. V Bulgakovově groteskním mnohavrstevném mystériu se rozvíjí a prolíná více rovin: je stejně tak fantaskním a symbolickým obrazem doby jako realistickým vylíčením dusné atmosféry Moskvy 20. a 30. let, biblickým apokryfem, eschatologickou vizí i ostrou satirou na poměry. Svůj „příběh novodobého Fausta“ začal Bulgakov psát v roce 1929 a poslední úpravy diktoval, už slepý, své ženě pět dní před smrtí roku 1940… Mistr a Markétka vychází v novém překladu Libora Dvořáka.
Na sklade
22,28 € 23,45 €

A Mester és Margarita


Szokatlan a műalkotás sorsa. Szokatlan, hogy egy regény, amelyet negyedszázaddal írójának halála után publikálnak először, egyszeriben a nemzetközi érdeklődés középpontjába kerül, a huszadik századi világirodalom remekei közé sorolják, szerzőjét pedig Kafkával, Joyce-szal emlegetik egy sorban. A modern szatíra, a fantasztikus, a groteszk és az intellektuális próza elemeit egyesítő regény a mai kor emberének nagy problémáira keresi a választ: mi a mértéke jónak és gonosznak az olyan egyéniségnél, akinek mérhetetlen hatalom összpontosul a kezében? Hol az igazság határa a teremtő indulat sodrásában? S kinek a gondja, hogy a humanizmus eszményeire vigyázzon közben?
Vypredané
4,02 € 4,23 €

Acéltorok


Mikor Mihail Bulgakov elbeszéléseit, tárcanovelláit és karcolatait gyűjtöttük egy kötetbe, arra törekedtünk, hogy az 1989-es, ötkötetes orosz kiadás alapján, ahol szükséges, visszaállítsuk az elbeszélések teljes szövegét, illetve az Egy fiatal orvos feljegyzései című ciklus esetében a novellák sorrendjét. Kötetünk új fordításokat is tartalmaz, amelyeket a tartalomjegyzékben csillaggal jelöltünk. Mindennek eredményeként az Acéltorok című kötetben most jelenik meg először magyarul Mihail Bulgakovnak az 1920-as években íródott összes elbeszélése. A tárcanovellákból és a karcolatokból csupán válogatást közlünk, mivel egyrészt mind a mai napig nincsenek összegyűjtve a különféle álneveken és a különféle újságokban megjelent feuilletonok, másfelől pedig a válogatást meghatározta az írások minősége is, hiszen Bulgakov a szó szoros értelmében megélhetési célból alkotta ezeket a műveket.Bulgakov elbeszélései és kisebb írásai a nagy regények és a színművek árnyékában sem Oroszországban, sem nálunk nem kaptak elegendő figyelmet. Ugyanakkor olyan elbeszélések, mint a magyarul most először megjelenő Rajtaütés vagy Kínai történet felveszik a versenyt a kor legkiválóbb novelláival, mivel rendkívül hitelesen, nagy lélektani pontossággal teremtik meg a kor atmoszféráját, s irányítják rá a figyelmet a forradalom és a polgárháború okozta traumákra. Szatirikus írásai pedig az 1920-as évek orosz szatirikus prózájának egyedülálló darabjai, mivel a személyiség és a valódi értékek védelme nevében leplezik le és teszik nevetségessé a beköszöntő személytelenség és sematizmus korszakát.
Vypredané
9,86 € 10,38 €

Master i Margarita


Vypredané
7,74 € 8,15 €

O strastiakh i Porokakh


Vypredané
9,50 € 10,00 €

Belaia gvardiia


Vypredané
15,39 € 16,20 €

Morfij


S rasskazov, vyshedshih pod obschim nazvaniem Zapiski junogo vracha, nachalas jarkaja pisatelskaja biografija M.A.Bulgakova, buduschego avtora znamenitogo romana Master i Margarita. V nastojaschij sbornik vkljuchena takzhe vo mnogom avtobiografichnaja pov
Vypredané
8,08 € 8,51 €

Rokovyje lajtsa


Vypredané
5,99 € 6,30 €

Kutyaszív


Mihail Bulgakov "Kutyaszív" című kisregényében Preobrazsenszkij professzor, a szervátültetések szaktekintélye szokatlan kísérletre vállalkozik, de az utcáról megmentett kutyán elvégzett operáció meglepő bonyodalmakat okoz - miközben az 1920-as évek Moszkvájában zajló történelmi kísérlet is folyamatosan abszurd helyzeteket szül.

Az Alinea Kiadó Klasszik sorozatának tizedik kötetében a címadó kisregény mellett Bulgakov három elbeszélése - A beszélő kutya, Az alkoholizmus hasznáról és a Bíborsziget - is olvasható, valamennyi Hetényi Zsuzsa fordításában.

U dodávateľa
6,76 € 7,12 €

Zápisky na manžetách


Zápisky na manžetách Michaila Bulgakova sú autobiografickou novelou, ktorá má formu denníkových zápiskov a zachytáva prvé dva roky (1920 – 1921) jeho formovania ako spisovateľa. Zápisky, ktoré pôvodne pozostávali z troch častí, ale zachovali sa iba prvé dve, zaznamenávajú dôležité momenty z Bulgakovovho života vo Vladikavkaze, kde sa ocitol počas občianskej vojny ako vojenský lekár bielogvardejcov, jeho prvé novinárske kroky, prvé dramatické a prozaické pokusy, hľadanie vlastného rukopisu, svojho osobitého pohľadu na novú realitu a jej literárne stvárnenie. Chýbajúcu tretiu časť Zápiskov v tejto knihe nahrádzajú poviedky z rokov 1921 – 1924, predstavujúce Bulgakovov satirický pohľad na obdobie začiatkov boľševického štátu, obdobie novej reality, s ktorou akoby sa spisovateľ nikdy nezmieril.
Na sklade
9,49 € 9,99 €