! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Ľubica Šebová

autor

Kontroling podnikov cestovného ruchu


Publikácia v desiatich kapitolách sprostredkúva informácie o postavení kontrolingu v systéme riadenia podniku cestovného ruchu, o plánovaní výnosov a nákladov, o kalkuláciách a rozpočtovaní, o kalkulovaní cien a cenovom kontrolingu, o finančnom plánovaní a finančnom kontrolingu, o investičnom kontrolingu, o informačnom systéme podniku a vyhodnocovaní výsledkov kontrolingu, ako aj o podnikateľskom riziku a krízovom vývoji podniku. Ťažisko sprostredkúvaných poznatkov je v operatívnom kontrolingu. Text každej kapitoly je v závere obohatený o modelové príklady a prípadové štúdie z prostredia podnikov cestovného ruchu, ktorých zámerom je ilustrovať teóriu na konkrétnych príkladoch v praxi. Poznatky obsiahnuté v tejto publikácii umožnia čitateľovi efektívnejšie využívať kontroling ako nástroj zameraný na plnenie cieľov podniku, aplikovať vhodné metódy plánovania výkonov a nákladov, pružnejšie reagovať na nové situácie vývoja plánovaných a skutočných ukazovateľov hospodárskej činnosti, flexibilne a tvorivo informovať o zistených odchýlkach, zaujať hodnotiaci postoj s prihliadnutím na vývoj vonkajšieho prostredia na relevantnom trhu, vedieť vytvoriť a zdokonaľovať kontrolingový proces tak, aby riadiaci zamestnanci získavali relevantné údaje a informácie o plnení podnikových cieľov, aby sa výnosová a finančná sila podniku zlepšovala a aby bolo možné zabezpečiť likviditu a rentabilitu. Publikácia je určená nielen študentom odborov súvisiacich s cestovným ruchom, ale najmä ľuďom v praxi venujúcim sa problematike kontrolingu vo veľkých, ale aj v malých a stredných hoteloch, v pohostinských podnikoch či cestovných kanceláriách.
Na sklade 1Ks
14,25 € 15,00 €

Manažment cieľových miest cestovného ruchu


Cieľové miesta (destinácie) cestovného ruchu si uvedomujú nevyhnutnosť strategického prístupu s cieľom zvyšovať svoju udržateľnosť a konkurencieschopnosť. Manažment cieľového miesta (destinačný manažment) predstavuje stratégiu spolupráce, ktorá má zabezpečiť udržateľný rozvoj cestovného ruchu a úspech cieľového miesta na globálnom konkurenčnom trhu. Cieľom publikácie je sprostredkovať základné informácie o manažmente cieľových miest cestovného ruchu s aplikáciou na slovenské a zahraničné podmienky. Obsah publikácie tvoria tri časti. Prvá časť je zameraná na osobitosti manažmentu cieľového miesta cestovného ruchu. Druhá časť je venovaná manažérskej organizácii a jej úlohám v manažmente cieľového miesta. Tretia časť poukazuje na uplatňovanie manažmentu cieľových miest na Slovensku a v zahraničí, venuje sa trendom v manažmente cieľových miest cestovného ruchu a jeho budúcnosti. Publikácia je určená najmä študentom študijného programu Cestovný ruch, ako aj zamestnancom manažérskych organizácií. Zvládnutie problematiky predpokladá základné vedomosti z manažmentu a marketingu podnikov.
Vypredané
16,34 € 17,20 €