Ladislav Orosz

autor

Volebné právo a súdny prieskum volieb v Českej republike


Autorský kolektív ponúka čitateľskej verejnosti komplexne spracované monografické dielo, ktoré obsahuje ucelenú vedeckú analýzu volebného práva a jeho vývojových tendencií na prahu 21. storočia. Autori vychádzajú zo širokého rozsahu komparatívnych poznatkov a informácií o volebnom práve v moderných demokratických štátoch, ktoré konfrontujú s vývojom volebnej legislatívy v Českej republike a v Slovenskej republike v období po roku 1989, ako aj s jej aktuálnou podobou. Súčasťou analýzy je aj rámcové zhodnotenie nových volebných zákonov kódexového typu schválených v Slovenskej republike v máji 2014, a to ešte pred ich prvou aplikáciou v ústavno-politickej praxi vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 5. marca 2016. Monografia predstavuje nielen obsahovo, ale aj autorsky a jazykovo autentické česko-slovenské dielo, ktoré naznačuje, že napriek množstvu porovnateľných charakteristík patrí aj sféra volebného zákonodarstva k tým častiam právnych poriadkov Českej republiky a Slovenskej republiky, v ktorých už existujú medzi českou a slovenskou právnou úpravou značné rozdiely. Tieto rozdiely sa prejavujú aj v súdnoaplikačnej praxi pri súdnom prieskume volieb, ktorému je venovaná „praktická“ časť monografie. Tieto skutočnosti však nebránia inšpiratívnej a vzájomne prospešnej výmene poznatkov, ktorej praktickému napĺňaniu môže výrazne napomôcť aj toto dielo.
Na sklade 1Ks
27,55 € 29,00 €

Teória ústavy a ústavné systémy demokratických štátov


Vysokoškolská učebnica pripravená pre štúdium verejnoprávnych disciplín na Fakulte verejnej správy UPJŠ v Košiciach, ktorá je využiteľná ako študijná literatúra aj pre študentov právnických fakúlt a politológie. V prvej časti učebnice je predmetom výkladu a analýzy teória ústavy. Autor kladie v tejto časti osobitný zreteľ na dynamicky sa rozvíjajúce časti ústavnej teórie, ku ktorým patrí najmä problematika materiálneho jadra ústavy a súdna kontrola ústavnosti. Druhá časť učebnice má komparatívny charakter. Autor v nej analyzuje genézu a rozbor súčasného stavu ústavných modelov tradičných demokracií (USA, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Francúzska a SRN), ako štátov zoskupenia V4 (Poľská republika, Maďarsko, Česká republika, Slovenská republika).
Na sklade 1Ks
27,55 € 29,00 €

Základy štátovedy


Vysokoškolská učebnica pripravená na páde Fakulty verejnej správy UPJŠ je primárne určená ako štud[jná literatúra pre výučbu viacerých štud[jných predmetov na tejto fakulte, ale aj iných fakultách UPJŠ. Jej obsah zodpovedá porovnateľným učebnicovým dielam vydaným ostatnom desaťročí v Slovenskej republike. Úvodné kapitoly (I Štát a II Forma štátu) sú venované vymedzeniu a obsahovej analýze základných štátovedných pojmov (štát, suverenita štátu, štátny mechanizmus, štátny orgán, forma štátu, forma vlády, forma štátneho zriadenia, štátny režim). V III kapitole označenej nadpisom Demokratický štát autor podrobne analyzuje podstatu demokratického štátu, základné formy výkonu moci v demokratickom štáte a samostatnú podkapitolu venuje volebnému právu. V podobe exkurzu autor približuje aj nedemokratické formy štátu. V nadväzujúcej IV kapitole označenej nadpisom Právny štát autor, zvýrazňujúc organickú väzbu medzi demokratickým a právnym štátom, venuje pozornosť historickému vývoju idey právneho štátu, analýze princípov právneho štátu a základom teórie konštitucionalizmu. Učebnica vyúsťuje do záverečnej kapitoly označenej nadpisom Právne postavenie jednotlivca v demokratickom právnom štáte(ľudské práva a ich ochrana).
U dodávateľa
28,50 € 30,00 €

Základy teórie konštitucionalizmu


Ústava ako celok predstavuje základný prameň ústavného práva a aj preto možno považovať teóriu konštitucionalizmu, resp. teóriu ústavy za integrálnu a pritom kľúčovú súčasť vedy ústavného práva. Základným predpokladom poznávania platnej ústavy toho-ktorého štátu, pochopenia jej podstaty a významu pre organizáciu a fungovanie štátu je nadobudnutie základných teoretických poznatkov o vzniku, formovaní, podstate a funkciách ústav. Uvedené skutočnosti nás viedli k tomu, aby sme spracovali publikáciu, ktorej obsah popri popise doterajšieho vývoja a základných východísk teórie konštitucionalizmu tvorí súhrn poznatkov súčasnej vedy ústavného práva o moderných ústavách, ich právnych vlastnostiach, formách pôsobenia v štáte a spoločnosti, ako aj charakteristika ich obsahovej náplne doplnená o analýzu ústavných modelov tradičných demokracií (Veľká Británia, USA, Francúzsko a SRN), ktoré mali a majú zásadný vplyv na formovanie ústavných modelov iných demokratických štátov.
Vypredané
28,41 € 29,90 €

Základy teórie konštitucionalizmu, 2. vydanie


Ústava ako celok predstavuje základný prameň ústavného práva a aj preto možno považovať teóriu konštitucionalizmu, resp. teóriu ústavy za integrálnu a pritom kľúčovú súčasť vedy ústavného práva. Základným predpokladom poznávania platnej ústavy toho-ktorého štátu, pochopenia jej podstaty a významu pre organizáciu a fungovanie štátu je nadobudnutie základných teoretických poznatkov o vzniku, formovaní, podstate a funkciách ústav. Uvedené skutočnosti nás viedli k tomu, aby sme spracovali publikáciu, ktorej obsah popri popise doterajšieho vývoja a základných východísk teórie konštitucionalizmu tvorí súhrn poznatkov súčasnej vedy ústavného práva o moderných ústavách, ich právnych vlastnostiach, formách pôsobenia v štáte a spoločnosti, ako aj charakteristika ich obsahovej náplne doplnená o analýzu ústavných modelov tradičných demokracií (Veľká Británia, USA, Francúzsko a SRN), ktoré mali a majú zásadný vplyv na formovanie ústavných modelov iných demokratických štátov.
Vypredané
28,41 € 29,90 €