Viera Štvrtinová

autor

Bolesť končatín


Bolesť - aký má zmysel ? Otázka, na ktorú človek hľadá odpoveď po celé stáročia. Bolesť končatín - dôležitá a veľmi užitočná informácia pre lekára. Umožňuje odlíšiť poškodenie jednotlivých tkanív a orgánov, teda určiť správnu diagózu. Určenie presnej diagnózy ochorenia je nevyhnutným predpokladom úspešenej liečby pacienta.Bolesť končatín patrí medzi najčastejšie sa vyskytujúce subjektívne symptómy pacientov v ambulanciách angiológa, reumatológa, neurológa, ale aj praktického lekára, cievneho chirurga, ortopéda, všeobecného chirurga a internistu. Práve uvedeným špecialistom je kniha aj určená.
U dodávateľa
18,91 € 19,90 €

Vybrané kapitoly z angiológie


Učebné texty odrážajú interdisciplinárny charakter odboru angiológia a ich cieľom je podať zhrňujúce informácie a názory na niektoré súčasné odporúčania pre diagnostiku a liečbu vybraných vaskulárnych ochorení s dôrazom na ich endovaskulárne riešenie. Úvod: Indikačné triedy a úrovne dôkazov jednotlivých odporúčaných postupov, Ateroskleróza extrakraniálneho karotického riečiska - Diagnostika a liečba, Stenóza reálnych artérií - Indikácie revaskularizačného riešenia, Endovaskulárna liečba aneuryzmy abdominálnej aorty, Manažment pacienta s extenzívnou hĺbkovou venóznou trombózou, Odporúčania pre skríning vybraných vaskulárnych ochorení.
Na sklade 2Ks
10,78 € 11,35 €

Venózny tromboembolizmus


Kniha poukazuje na dôležitosť prevencie a liečby venózneho tomboembolizmu. Tretia, prepracovaná a doplnená verzia knihy, na ktorej sa podielali predsedovia a členovia výborov Slovenskej angiologickej spločnosti a Slovenskej spoločnosti pre hemostázu a trombózu.
Vypredané
19,00 € 20,00 €

Vyšetrovacie metódy vo vaskulárnej medicíne


Angiológia - vaskulárna medicína - je špecializovaný medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá diagnostikou, posudzovaním, výskumom, liečbou a dispenzarizáciou pacientov s ochoreniami artériového, venózneho a lymfatického systému a je zameraný na prevenciu vzniku srdcovo-cievnych komplikácií. Angiológia - vaskulárna medicína je už vyše desaťročie jedným z obľúbených povinne voliteľných predmetov na Lekárskej fakulte UK v Bratislave v študijnom programe všeobecné lekárstvo. Predkladaný učebný text je využiteľný pri štúdiu klinických predmetov propedeutika vnútorného lekárstva a vnútorné lekárstvo na lekárskych fakultách. Učebnica sa však môže stať aj zdrojom informácií pre mladých lekárov pri ich postgraduálnom štúdiu.
Na sklade 1Ks
19,00 € 20,00 €