Jazyk


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Rezervácia na predajni


Edície


Knihy - Ošetrovateľstvo, opatrovateľstvo strana 1 z 8

Ošetřovatelství v interně I


Učebnice je doporučena pro frekventanty vyššího typu studia (např. VOŠZ, bakalářské a magisterské studium ošetřovatelství, specializační studium) v předmětu Ošetřovatelství v klinických oborech. Systémová onemocnění jsou členěna na část odbornou a podle nejnovějších požadavků na část ošetřovatelskou s kazuistikou + ošetřovatelské diagnózy v Nanda doménách v ošetřovatelském procesu. V současné době není na našem trhu aktuálnější publikace. Kniha je zpracována podle následující osnovy: * Úvod do oboru * Ošetřovatelský proces u pacientů s onemocněním trávicího systému * Ošetřovatelský proces u pacientů s onemocněním ledvin a močových cest * Ošetřovatelský proces u pacientů s onemocněním žláz s vnitřní sekrecí * Ošetřovatelský proces u pacientů s onemocněním krve
Na sklade 2Ks
13,81 € 14,54 €

Hodnotící metodiky v neonatologii, 3. vydání


Třetí přepracované a rozšířené vydání monografie je opět určeno zdravotnickým pracovníkům pečujícím o novorozence u poskytovatelů zdravotní péče a studentům nelékařských zdravotnických oborů, kteří se v této péči teprve vzdělávají. Monografie slouží k získání informací o možnostech objektivního zhodnocení stavu a chování novorozenců a k posouzení rizikových faktorů dlouhodobé péče. K devíti původním okruhům byly přidány 4 další, zabývající se hodnocením rizika vzniku náhlého neočekávaného postnatálního kolapsu jinak zdravého novorozence, hodnocením komplikací žilních vstupů, připravenosti dítěte k orálnímu příjmu nebo hodnocením rizika pádu.
U dodávateľa
30,57 € 32,18 €

Základy první pomoci a přednemocniční péče


Monografie je určena především pro studenty v oboru ošetřovatelství, odbornou veřejnost, nelékařské pracovníky a ty, kteří se setkávají s poskytováním první pomoci zejména ve své profesi. Publikace je koncipována jako teoreticko-praktický návod pro poskytnutí základní první pomoci, která tvoří základ pro rozšířenou první pomoc. Originalita této publikace spočívá v tom, že se autorky zaměřují nejen na základní první pomoc, ale také na přednemocniční péči. Čtenáři tak získají ucelený přehled o návaznosti základní první pomoci a přednemocniční péče v logických krocích a postupech. Studující získají znalosti o první pomoci při vybraných úrazových i neúrazových zdraví poškozujících stavech. Seznámí se i s poznatky z medicíny katastrof, neodkladné péče a krizového managementu. Vybrané kapitoly jsou obohaceny případovými kazuistikami s konkrétním řešením základní a rozšířené první pomoci, které jsou vhodně doplněny obrázky.
Na sklade 1Ks
15,80 € 16,63 €

Postupy v ošetřovatelské péči 4


Publikace čtenáře informuje o režimech hygieny na odděleních, hygienické péči na lůžku, o ošetření kůže po hygieně, o možnostech práce s pacientem podle konceptu Bazální stimulace v rámci hygieny. Zabývá se převlékáním, mytím vlasů, péčí o zuby/dutinu ústní, péčí o oči, nehty, o režim pacienta atd. Jsou zmíněny typy lůžek, jejich úprava, převlékání a zejména polohování pacienta. Publikace má sloužit studentům a pedagogům a nelékařským zdravotnickým pracovníkům, kteří se dané problematice věnují.
Na sklade 1Ks
9,86 € 10,38 €

Postupy v ošetřovatelské péči 3


Třetí publikace z řady o poskytování ošetřovatelské péče, která se vyučuje na školách se zdravotnickým zaměřením. První publikace se zabývala základním fyzikálním vyšetřením sestrou, druhá bariérovou ošetřovatelskou péčí. Tématem čtvrté pak bude hygienická péče, péče o lůžko a polohování pacienta. Jednotlivé publikace jsou zaměřeny vždy na konkrétní téma poskytované péče všeobecnou sestrou (praktickou sestrou, porodní asistentkou, zdravotnickým záchranářem a pracovníky dalších nelékařských oborů). Publikace zahrnují obecné informace i konkrétní ošetřovatelské činnosti. V této publikaci naleznou čtenáři témata: definice, zhodnocení výživového stavu pacienta – škály (MNA, BMI…), dietní systém, alternativní přístupy stravování, indikace k enterální výživě, příprava pacienta, pomůcky, provedení (včetně aplikace výživy do NSG, PEG/PEJ), sledování účinku, zhodnocení. Publikace má sloužit studentům a pedagogům a nelékařským zdravotnickým pracovníkům, kteří se dané problematice věnují.
Na sklade 1Ks
9,06 € 9,54 €

Vybrané témy z ošetrovateľskej problematiky I.časť, 2., aktualizované a doplnené vydanie


Dostáva sa vám do rúk druhé doplnené a aktualizované vydanie vysokoškolskej učebnice, venované jednému z najušľachtilejších poslaní, a to práci sestry. Ošetrovateľstvo. Synonymum ľudskosti, pokory voči životu, lásky k človeku, pomoci slabému, chorému, bezradnému, odkázanému na múdrosť, ruky a city druhého, pretavené do každodenného života. Veda, ktorá sa v prapočiatku utvárala spolu s ľudstvom. Vtedy ako starostlivosť o tých, ktorí ju potrebovali na prežitie, dnes v podobe špičkovo vypracovaných teórií, postavených na reálnej praxi, sofistikovaných postupoch a pomoci nielen chorému, ale aj zdravému človeku. Veda, ktorej základ tvorí nekonečná práca sestier – osôb, ktoré sa pre poslanie slúžiť človeku od počatia až po prirodzenú smrť, narodili. Dovolím si vyjadriť presvedčenie, že publikácia venovaná (nielen) budúcim sestrám, bude pre ne opäť prínosná a nájdu v nej nové poznatky, ktoré využijú v rámci svojej krásnej profesie. Písali ju sestry – pre sestry.
U dodávateľa
19,80 € 22,00 €

Ošetřovatelský proces v chirurgii II


Kniha představuje moderně a prakticky zpracovanou publikaci poskytující náhled do ošetřovatelství v chirurgii a do péče o pacienta po operačních výkonech v ortopedii, traumatologii a gynekologii. Zahrnuje vyšetření pacienta, ošetřovatelskou péči v perioperačním období a možné pooperační komplikace. Ve speciální části je hlavní doménou praktické uplatnění ošetřovatelského procesu u vybraných lékařských diagnóz v různých oblastech chirurgie. Popsaná je miniinvazivní chirurgie a roboticky asistovaná chirurgie – v dnešní době velmi progresivní metoda. Hlavním benefitem je vzájemné propojení více částí ošetřovatelského procesu – posuzování, diagnostika a plánování ošetřovatelské péče u vybraných chirurgických onemocnění. Kniha je určena především pregraduálním studentům ošetřovatelství, avšak některé její části mohou výrazně přispět k rozšíření poznatků sester v dalším vzdělávání. Cílem autorů bylo přiblížit čtenáři informace praktickým způsobem tak, aby porozuměl ošetřovatelskému procesu v kontextu a aplikoval ho v praxi s cílem zajistit kvalitní a efektivní ošetřovatelskou péči pacientům s chirurgickými onemocněními.
Na sklade 2Ks
9,06 € 9,54 €

Postupy v ošetřovatelské péči 2


Kniha s tématem bariérové ošetřovatelské péče je další ze série, která má sloužit studentům a pedagogům a nelékařským zdravotnickým pracovníkům, kteří se dané problematice věnují. Jde o sérii tzv. „sešitků", které si mohou čtenáři vybírat dle aktuálních potřeb. V této publikaci se čtenáři mohou informovat o infekcích spojených s pobytem ve zdravotnickém zařízení, jejich rozdělení, cestách přenosu, o bariérové ošetřovatelské péči, tzn. o dezinfekci, sterilizaci, hygieně rukou, oblékání, jednorázových pomůckách, individualizaci pomůcek atp.), dále o péči o pacienta v rámci bariérové péče, např. o pacienta s vyšším hygienickým režimem, o pacienta v intezivní péči apod.
Na sklade 3Ks
9,06 € 9,54 €

Teleošetřovatelství


Ošetřovatelství se v 21. století využívá telekomunikační a informační technologie při poskytování ošetřovatelské péče. Teleošetřovatelství rozšiřuje působnost a demarkaci poskytování ošetřovatelské péče do vzdálených a malých regionů, umožňuje poskytování ošetřovatelské péče během mimořádné pandemické situace COVID -19, řeší narůstající deficit sester a umožňuje pacientovi setrvat v jeho přirozeném domácím prostředí. V rámci teleošetřovateltví se rozšiřují profesní role sestry o novou roli – roli telesestry. V oblasti multimédií, zobrazovacích metod, telekomunikací je zaznamenáván neustálý pokrok, jsou cenově dostupnější a tím se i teleošetřovatelství stává stále více proveditelné a přístupné pro širokou populaci. Teleošetřovatelství je inovativní prvek poskytování ošetřovatelské péče na dálku a má bohatou technologickou budoucnost v péči o pacienta. Nový ošetřovatelský přístup implementován do ošetřovatelské praxe prezentuje názory a zájem sester o jeho praktickou aplikaci i implementaci teleošetřovatelství do ošetřovatelské praxe.
Na sklade 2Ks
4,13 € 9,96 €

Postupy v ošetřovatelské péči 1


První ze série publikací zabývajících se poskytováním ošetřovatelské péče v rámci témat vyučovaných na školách se zdravotnickým zaměřením. Jednotlivé samostatné monografie budou cílit vždy na konkrétní téma péče poskytované všeobecnou sestrou, praktickou sestrou, porodní asistentkou, zdravotnickým záchranářem či zástupci dalších nelékařských odborností. Budou členěny od úvodní vstupní části až po konkrétní ošetřovatelské činnosti. Knihy z této série poslouží studentům, pedagogům a nelékařským zdravotnickým pracovníkům, kteří se dané problematice věnují. V této knize se čtenáři mohou informovat o tématech poslech, pohmat, pohled, poklep; vědomí, puls, dech, tlak, tělesná teplota, a to ve struktuře: definice, faktory, hodnocení stavu, indikace, příprava pacienta, pomůcky, provedení, sledování, vyhodnocení.
Na sklade 1Ks
10,65 € 11,21 €

Péče o duchovní potřeby nemocných v ošetřovatelské praxi


Přibývající vědecké důkazy potvrzují, že spiritualita a náboženství mají prospěšný účinek na zdraví člověka. Proto je velmi důležité, abychom k spirituálním a náboženským potřebám jednotlivců ve zdravotnické praxi přistupovali velmi opatrně, s příslušnými znalostmi, citlivostí a péčí. Holistická, na pacienta orientovaná péče, by měla zahrnovat i péči o duchovní dimenzi. Měla by být založena na vědeckých důkazech, na základních znalostech o spiritualitě, religiozitě, jejím kladném i záporném vlivu na zdraví, založená na schopnostech potřebných pro posuzování, klinickém rozhodování a řešení problémů během poskytování každodenní péče. Cílem monografie je komplexní a systematické zpracování problematiky spirituality a religiozity – od vymezení teoretických východisek přes interpretaci výsledků vědeckého výzkumu k implikacím v klinické praxi. V monografii jsou vymezeny pojmy související s náboženstvím a spiritualitou, popsané spirituální a religiózní zážitky, vybrané měřící nástroje používané v klinickém výzkumu, věkové zvláštnosti spirituality a religiozity a zdůvodněné specifické intervence zaměřené na uspokojování spirituálních a religiózních potřeb pacientů v každodenní klinické praxi. Vědecká monografie je primárně určena odborné komunitě z různých vědních oblastí (ošetřovatelství, medicíny, psychologie zdraví), které se zabývají psycho-sociálními a spirituálními aspekty zdraví a nemoci, včetně poskytování péče.
Na sklade 1Ks
6,69 € 11,63 €

Využití měřicích nástrojů v ošetřovatelství


Měření je systematický proces kvantifikace charakteristik osoby, jevu nebo situace. Měření není jenom součástí vědeckého výzkumu, ale je i součástí posuzování a hodnocení stavu pacienta v rámci ošetřovatelského procesu. Podkladem předkládané monografie se staly výsledky výzkumného projektu s názvem Využití měřicích nástroju v ošetřovatelství. Realizaci výzkumu finančně podpořila Grantová agentura Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Monografie je určena sestrám, studentům a všem odborníkům i zájemcům o problematiku měřicích nástrojů a jejich využití v praxi. Měla by pomáhat všem pochopit důležitost nástrojů pro objektivní posouzení zdravotního stavu pacienta a jeho potřeb. Měla by vést k uvědomění si toho, že hodnoticí nástroje mají usnadnit práce sestry a mají přispět i ke zvýšení kvality ošetřovatelské péče.
Na sklade 2Ks
12,49 € 13,15 €
  • 5 /5

Domáce opatrovanie


Starostlivosť o dlhodobo chorých, imobilných a zomierajúcich v domácnosti Domáce opatrovanie je nenahraditeľnou komplexnou pomôckou pre laikov, ktorým sa v rodine náhle vyskytol príbuzný s ochorením vyžadujúcim asistenciu pri základnej starostlivosti o hygienu, výživu, pohyblivosť a napĺňanie životných potrieb. Kniha je napísaná autorským kolektívom Asociácie sestier a pacientov (ASAP), Kristínou Križanovou, Miriam Madunickou a Máriou Jasenkovou, poprednými odborníčkami v problematike starostlivosti o dlhodobo chorých, imobilných a zomierajúcich, pod vedením známeho špecialistu urgentnej medicíny Viliama Dobiáša tak, aby chorým uľahčila život, zmiernila ťažkosti a ich príbuzným pomohla prekonať rešpekt z nečakanej a neobvyklej situácie. Obsahom sú jednoduché postupy, ako zvládnuť polohovanie, prevenciu preležanín, cievnych a pľúcnych komplikácií, laickú pomoc pri stravovaní, hygiene na posteli chorého a rehabilitácii. Postupy sú doplnené inštruktážnymi fotografiami. Súčasťou obsahu sú kapitoly o rozpoznaní blížiacej sa smrti dospelých a detí s návrhom riešení, starostlivosť o zomierajúcich, ako aj odlišnosti prvej pomoci pri stavoch vyskytujúcich sa u dlhodobo chorých, imobilných a zomierajúcich. V knihe nájdete aj spôsoby, ako upraviť byt starších ľudí s dôrazom na prevenciu vzniku úrazov. Dôležité sú adresáre pomocných štátnych a súkromných inštitúcií a stručné opisy legislatívy so zameraním na možnosti, jednotlivé zákony a vyhlášky, ktoré môžu chorým a ich príbuzným pomôcť.
Na sklade 4Ks
19,90 € 20,95 €

dostupné aj ako:

Péče o rány


Publikace pojednává o ranách jako takových a hlavně o současných doporučených postupech v oblasti prevence, léčby a péče vztahujících se k hojení chronických ran. A nejen to - erudovaná sestra pečující o pacienty s nehojící se ránou, ale i sestra, která se teprve připravuje, musí mít povědomí i o metodice prevalenčního sledování rizika a výskytu dekubitů, resortních bezpečnostních cílech a v neposlední řadě o požadavcích pro zavedení interního systému hodnocení kvality.
Na sklade 2Ks
13,81 € 14,54 €

Ošetřovatelství v chirurgii II, 2., přepracované a doplněné vydání


Druhé vydání úspěšné učebnice ošetřovatelství, zaměřené na chirurgickou problematiku. Patří do skupiny učebnic pro klinické obory. Po prostudování publikace budou studenti připraveni na splnění studijních požadavků v tomto předmětu. Zaměřuje se na ošetřování nemocného z pohledu sestry, s využitím ošetřovatelského procesu a jeho jednotlivých fází. Zahrnuje například problematiku traumatologie, kardiochirurgie, chirurgie krku, hrudníku, štítné žlázy, prsu, skeletu a končetin, břicha, urologie, ortopedie, transplantologie, neurochirurgie a onkologie. Kniha navazuje na Ošetřovatelství v chirurgii I, 2. vydání a společně tvoří moderní soubor učebnic pro tento předmět.
Na sklade 2Ks
15,80 € 16,63 €

Teória ošetrovateľstva - princípy a prax


Povolanie sestra od čias Florence Nightingaleovej prešlo mnohými zmenami. V priebehu desaťročí sa nemenila len uniforma sestier, ale najmä náplň ich činnosti. Sestra je odborník a rovnocenný partner v zdravotníckom tíme. Je erudovaná a schopná kriticky myslieť a rozhodovať sa. Je nenahraditeľná v posudzovaní a uspokojovaní potrieb pacienta, je aktívna vo zvyšovaní jeho sebestačnosti či v edukácii. Avšak vždy musí myslieť na to, že jej rozhodnutie sa už nedá vrátiť späť, veď ide o zdravie človeka, o jeho život. Profesionálne skúsenosti s ošetrovaním chorých doma i v zahraničí, pedagogické a manažérske skúsenosti a najmä vplyv významných odborníkov z oblasti medicíny, s ktorými som spolupracovala, ma priviedli k poznaniu, že sestry by mali získať nielen veľa odborných vedomostí, ale musia nadobudnúť aj precízne zručnosti. A čo je nemenej dôležité, musia byť empatické a konať morálne. Potrebné je, aby sestra cítila osobnú zodpovednosť voči svojim pacientom a ich rodine, aby to bolo pre ňu motivujúce a aby vnímala potrebu ďalej odborne rásť.
Na sklade 1Ks
10,68 € 12,00 €

Rehabilitační ošetřovaní v klinické praxi


Rehabilitační ošetřování je určeno jak pro hůře mobilní až imobilní pacienty, tak pro pacienty, kteří by z předepsané fyzioterapie z různých důvodů neměli dostatečný profit. Kapacity fyzioterapeutů jsou omezené, proto je participace sestry na léčebné rehabilitaci formou rehabilitačního ošetřování zásadní. Navíc tyto intervence napomáhají zlepšit či alespoň udržet dobrý psychický stav a psychicky kompenzovaný pacient je spolupracující pacient. Rehabilitační ošetřování zahrnuje základní formy pasivního a aktivního cvičení, polohování, vertikalizaci a provádění základních respiračních technik. Ideálním výsledkem celého procesu je maximálně soběstačný a mobilní pacient. Rehabilitační ošetřování je tedy neodmyslitelnou kompetencí zdravotních sester a sanitářů s multioborovým přesahem. Tato kniha nabízí prakticky uchopitelný vhled do problematiky rehabilitačního ošetřování. Je přehledně uspořádaná do kapitol podle specifik, kterými se jednotlivé medicínské obory odlišují. Hlavním kritériem při jejím koncipování byla především praktická využitelnost v klinické praxi, i proto ji doplňuje řada názorných barevných fotografií. Kniha zkušených autorů fyzioterapeutů je určena především sestrám, sanitářům a prakticky komukoli, kdo se chce vzdělat v praktických postupech rehabilitačního ošetřování. Podobnou publikaci psanou z pohledu fyzioterapeuta na českém trhu nenajdete. Vzhledem ke stárnutí populace nabývá problematika rehabilitačního ošetřování stále většího významu a tento význam v budoucnosti nadále poroste.
Na sklade 2Ks
12,63 € 13,29 €

Dlouhodobá péče nejen v České republice


Kniha Ladislava Průši a kolektivu je první ucelenou publikací, která identifikuje klíčové problémy, jež brání rozvoji dlouhodobé péče o seniory a handicapované osoby v České republice. Hlavním cílem je nastínit řešení, která by přispěla k odstranění existujících nedostatků, a to na základě výsledků terénního šetření mezi pečujícími osobami v ČR a dotazníkového šetření mezi poskytovateli služeb dlouhodobé péče ve vybraných evropských zemích. Kniha je klíčovým nástrojem pro regulátory a zástupce veřejné správy, aby mohli úspěšně zavést systémové změny a reformní kroky. Kniha obsahuje konkrétní návrhy na změny systému dlouhodobé péče v České republice. Jde o ucelený dokument, který podrobně popisuje současný stav, aktuální situaci neformálních pečujících a jejich hlavní potřeby. Nabízí mezinárodní srovnání a závěrečná doporučení pro Českou republiku. Monografie byla zpracována v rámci realizace projektu "Důsledky stárnutí populace na potřebu dlouhodobé péče - možnosti promítnutí inovativních námětů ze zahraničí do české praxe".
U dodávateľa
15,58 € 16,40 €

Komunikácia v ošetrovateľstve (4.vyd.)


Kvalita poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti je podmienená nielen materiálnou a technickou vybavenosťou, ale aj profesionálnym prístupom sestry k pacientovi. Tento prístup predpokladá účinný interaktívny proces, ktorého súčasťou je zainteresovaný vzťah determinovaný prvkami terapeutickej komunikácie. Pacient spravidla nemá problémy s komunikáciou (okrem skupiny pacientov, ktorí z najrôznejších príčin nemôžu alebo nevedia komunikovať), pretože jeho komunikačný štýl sa zásadne nelíši od toho, ktorý si osvojil a používal pred chorobou. Rola komunikátorky v povolaní sestry je významná a zasahuje do všetkých oblastí jej aktivít. Má široké uplatnenie a bez nej nemôže sestra realizovať ďalšie roly a ani ošetrovateľský proces. Prostredníctvom komunikácie získava informácie od pacienta, informuje ho, ovplyvňuje, presviedča, motivuje, povzbudzuje, edukuje, vysvetľuje, odporúča, hodnotí a získava pre spoluprácu. V neposlednom rade jej komunikácia umožňuje nadviazať s pacientom kontakt, lepšie ho vnímať, pozorovať, ale predovšetkým ho chápať. V štvrtom vydaní vysokoškolskej učebnice autorka upravila, prepracovala a doplnila niektoré textové pasáže v pôvodnom formáte a doplnila nové kapitoly, ktoré odrážajú potrebu aktuálneho spoločenského diania. Jednotlivé kapitoly sú spracované z globálneho aspektu s následnou implementáciou informácií na podmienky ošetrovateľského prostredia. Vysokoškolská učebnica má pomôcť študentom vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania v študijnom programe ošetrovateľstvo a odborníkom v ošetrovateľstve, ako aj študentom v študijných programoch pôrodná asistencia a zdravotnícke vedy a odborníkom zo zdravotníckej praxe pochopiť proces sociálnej a profesionálnej komunikácie, uvedomiť si, zhodnotiť a aktívne a adekvátne rozvíjať vlastný spôsob vyjadrovania a komunikovania a následne uplatňovať komunikačné zručnosti v interakcii s pacientom. Profesionálna komunikácia je nástrojom pacientsky orientovanej zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti.
Na sklade 2Ks
8,55 € 9,00 €

Objavte svet profesionálnej starostlivosti s kategóriou kníh zameraných na ošetrovateľstvo a opatrovateľstvo. V tejto kategórii ponúkame tituly, ktoré sa zaoberajú všetkými aspektmi tejto nevyhnutnej a náročnej práce, od základných techník a postupov po etické a psychologické otázky spojené s poskytovaním starostlivosti.

Pre tých, ktorí sú na ceste stať sa ošetrovateľmi alebo opatrovateľmi, či už v nemocniciach, zariadeniach dlhodobej starostlivosti alebo v domácnostiach pacientov, naše knihy ponúkajú neoceniteľné rady, odborné poznatky a praktické návody. Pre skúsených odborníkov sú tu tiež pokročilé materiály a štúdie prípadov, ktoré rozširujú ich pochopenie a skúsenosti v tejto oblasti.