! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Jazyk


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Edície


Knihy - Psychiatria a psychológia strana 1 z 7

Vývojová neuropsychologie


Vývojová neuropsychologie je zaměřena na propojení vývoje mozku s různými psychickými funkcemi. Přináší informace o vývoji mozku od raného věku do adolescence, který závisí na zrání i na stimulaci. Text neobsahuje jenom informace o obvyklém průběhu vývoje, ale i o neurovývojových poruchách, jako jsou porucha autistického spektra, ADHD, poruchy jazyka a řeči i rozumových schopností, a o příčinách jejich vzniku, které často ovlivňuje již průběh prenatální fáze. Informace o propojení mozku a psychiky, včetně možných odchylek, jsou důležité pro porozumění průběhu standardního i nestandardního vývoje a pro adekvátní výchovu a výuku, jež ho musejí respektovat, pokud chtějí dosáhnout žádoucích výsledků.
U dodávateľa
29,53 € 31,08 €

Dobré dôvody na zlé pocity


„Múdre, prístupné a pre čitateľa veľmi príťažlivé skúmanie problému, ktorý sa dotýka podstaty ľudskej existencie“ ROBERT SAPOLSKY, AUTOR KNIHY BEHAVE „Nový prístup k duševnej poruche. Kniha Randolpha Nesseho mnohé osvetluje. Tvrdí, že stavy úzkosti a depresie majú jasný evolučný zmysel... Táto zaujímavá kniha obracia niektoré starodávne otázky o ľudskej existencii zhora nadol.“ TIM ADAMS, OBSERVER „Dobré dôvody pre evolučnú perspektívu pri psychickej chorobe...vynikajúce a aktuálne.“ FRANK TALLIS, EVENING STANDARD „Jasne ukazuje ako je evolúcia dôležitá pre psychiatriu. Tento prístup môže iste zmeniť tvár medicíny.“ ROBIN DUNBAR, autor knihy HUMAN EVOLUTION „Dôležité a fascinujúce...Ako Dobré dôvody na zlé pocity ukazujú, mnohé jadrové dysfunkčné súčasti duševného ochorenia nám pôvodne pomáhali stať sa ľuďmi.“ ADRIAN WOOLFSON, NATURE
Na sklade 2Ks
19,95 € 21,00 €

Umenie a veda krátkodobých psychoterapií


Kniha od významných majstrov v psychoterapeutických metódach, ktoré majú výskumami dokázanú liečebnú účinnosť. Ku knihe sú na webe dostupné skvelé videá ilustrujúce terapeutické interakcie. S integrujúcou teóriou, výskumom a procedúrami vysvetlenými a znázornenými krok po kroku je Umenie a veda krátkodobých psychoterapií ideálnym úvodom do celej škály krátkych terapií pre školiacich sa psychiatrov, klinických psychológov, lekárov rôznych odborov, sociálnych pracovníkov, ale aj pre skúsených praktikov, ktorí si chcú rozšíriť svoj obzor a prax. Čitateľ nájde cenné modely a techniky dôležité v liečbe anxiety, depresie, závislosti, borderline poruchy osobnosti a mnohých iných.
Na sklade 2Ks
14,25 € 15,00 €

Terapia vývinovej traumy zo zanedbávania v detstve


„Oprava hlbokého poškodenia po ranom zneužívaní, zanedbávaní a deprivácii je nekonečne komplikovaná ako napokon každá liečba úrazu, ktorý ľudský organizmus utrpí. V tejto nádherne napísanej knihe opisuje Ruth Cohnová strhujúco a podrobne rozmanité modality a zručnosti, ktoré terapeut potrebuje uviesť do praxe, aby bola takáto práca vôbec možná. Autorka demonštruje potrebu kreatívneho využitia a aktivovania všetkých našich zmyslov spolu s trpezlivosťou, súcitením, pokorou a ťažko získaným sebapoznaním. Táto kniha poskytuje odborným pracovníkom a zvedavým laikom cestovnú mapu pri hľadaní hlasu a pevnosti. Skutočný sprievodca liečením.“ Bessel van der Kolk, MD, prezident nadácie Trauma Research Foundation, profesor psychiatrie na Lekárskej fakulte Bostonskej univerzity a autor bestselleru Telo si pamätá; mozog, myseľ a telo pri liečení traumy „Ruth Cohnová napísala krásnu knihu o zanedbávanej téme zanedbávania plnú múdrosti a súcitu. Veľmi ju odporúčam každému terapeutovi.“ Sebern Fisherová, autorka knihy Neurofeedback in the Treatment of Developmental Trauma: Calming the Fear-Driven Brain
Na sklade 1Ks
13,30 € 14,00 €

Gerontopsychiatrie v klinické praxi


Publikace přináší přehled nejdůležitějších psychiatrických diagnóz staršího věku, jejich etiopatogenezi, klinický obraz a možnosti léčby včetně možností nefarmakologických intervencí. Do textu jsou zařazeny i názorné kazuistiky. Zmíněna je problematika rizikových či nevhodných léčiv. Mezi kapitoly je zařazeno téma neuropsychologického testování pacientů staršího věku i otázky z okruhu forenzní psychiatrie. Kniha je koncipována se záměrem usnadnit lékařům orientaci v neuropsychiatrické problematice pacientů vyššího věku.
U dodávateľa
22,52 € 23,71 €

Freud na koksu


Podnětný příběh o Freudově užívání kokainu, jeho vlivu na Freudovu práci, vztahu mezi kokainem a psychiatrií a o počátcích "války proti drogám". Než mladého Sigmunda Freuda napadlo posadit pacienty na pohovku, dával si kokain. V zoufalé touze rychle získat reputaci si přečetl a bez pochybností přijal tvrzení americké farmaceutické společnosti Parke-Davis o jejím novém "zázračném léku", kokainu. Objednal si gram, a přestože léta tvrdil, že není návykový, první dávka ho přivedla k další a další, a tak si na něj vypěstoval závislost, která trvala celkem patnáct let. Tato kniha, která zasazuje jeho kokainové experimenty do tradice introspektivního užívání drog, k níž patřili William James, Aldous Huxley, Havelock Ellis a Timothy Leary, zkoumá jeho vliv na Freudovo pozdější myšlení a následný vztah mezi psychologií, psychiatrií, drogami a kulturou. Zahrnuje také analýzu moderního obchodu s kokainem. Vzhledem k tomu, že i prezident Obama, který sám v minulosti kokain užíval, uznává oprávněnost zpochybňování globální "války proti drogám", je kniha, kterou držíte v ruce, aktuální a skrytou historií toho, jak tato válka začala.
Na sklade 2Ks
20,27 € 21,34 €

Základné princípy reformy psychiatrickej starostlivosti na Slovensku


Autormi vymedzeným cieľom reformy psychiatrickej starostlivosti na Slovensku, je zmena systému poskytovania starostlivosti v odbore psychiatria, ktorá má byť súčasťou dvoch komplexnejších reforiem: reformy zdravotnej starostlivosti a reformy starostlivosti o duševné zdravie. V publikácii sú vymedzené oblasti, ktorých sa uvedené zmeny majú týkať, objasňujú, komu je psychiatrická starostlivosť určená, uvádzajú dôvody, dáta a fakty nastoľujúce nutnosť reformy, popisujú a zdôvodňujú žiadaný systém starostlivosti a vymedzujú nové pojmy v rámci reformovanej psychiatrickej starostlivosti.
Na sklade 1Ks
4,75 € 5,00 €

Psychiatria pandémie


Autori sa vybrali rôznymi cestami prepájajúcimi pandémiu a psychiatriu – nazreli do histórie medicíny a ľudstva, do hĺbky ľudskej psychiky, mechanizmov psychických procesov a psychických porúch, ale aj farmakológie a nevynechali ani právny rámec. Oboznamuje čitateľa s mnohými témami, ktoré riešime v súčasnosti a neponúka ich ako nové objavy, skôr očakávané skutočnosti. Je až prekvapujúco neuveriteľné, že predpoklady o priebehu pandémie najmä z hľadiska emocionálneho vyrovnávania sa s ňou boli tak kvalitne predikovateľné a napriek tomu sa ich nepodarilo dostatočne podchytiť či odvrátiť. Vzhľadom k novonadobudnutým skúsenostiam s prebiehajúcou pandémiou publikácia umožňuje aj akési čítanie medzi riadkami. Naše nové a narastajúce informácie umiestňuje do kontinua poznatkov o šírení a manažmente infekčných ochorení, ich mentálnom spracovaní a vyrovnávaní sa s nimi. Upozorňuje na duševné zdravie všetkých, ľudí ohrozených infekčným ochorením, tých, ktorí sú v riziku, že ochorejú a aj tých, čo chorobou trpia, ale aj poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, či tých, ktorí sa obávajú o zdravie blízkych, alebo o nich prišli.
U dodávateľa
17,10 € 18,00 €

Neinvazivní mozková stimulace v psychiatrii


Přes obrovské pokroky v poznání příčin psychiatrických poruch zůstává řada z nich stále obtížně léčitelná. V současné době však psychiatrie disponuje novými terapeutickými strategiemi, které jsou založeny na pochopení jejich základních mechanismů působení. Techniky neinvazivní stimulace mozku (NIBS) jsou potvrzeny jako bezpečné metody se širokou škálou účinků: od ovlivnění molekulárních dějů, přes modifikaci neuronálních sítí až k ovlivnění behaviorálních procesů a léčbu specifických symptomů u neuropsychiatrických poruch. Publikace představuje základní NIBS metody, které již našly klinické využití v psychiatrické léčbě, konkrétně repetitivní transkraniální magnetickou stimulaci, transkraniální stimulaci stejnosměrným proudem a transkraniální stimulaci střídavým proudem. Seznamuje se základními principy jmenovaných metod, mechanismy působení a parametry. Dále popisuje základní bezpečnostní pravidla pro jejich aplikaci (kontraindikace a nežádoucí účinky) a představuje klinická doporučení (indikace) pro použití u konkrétních diagnóz. Publikace bude vydána pod záštitou ČNPS.
Na sklade 3Ks
20,64 € 21,73 €

Kdo je šťastný - je i zdravý


Autor pečuje o psychicky strádající a těžce nemocné, jimž se nemoc po úspěšné klasické léčbě vrátila, takže ztrácejí víru v uzdravení. Jeho klienti, především středního věku, bývají dlouhodobě stresování např. v partnerství, ve svých profesích nebo selháním při vylepšování světa, bližních i nejbližších. Zabývá se také zdravými a věkově pokročilými, kteří byli už ve středním věku spokojeni se svou profesí, se svými dětmi a partnery, žili ze dne na den a spokojovali se s tím, co jim samo spadlo do klína. K lepšímu měnili jen sebe, což autor nepovažuje za až tak velkou dřinu. PhDr. Petr Novotný vystudoval klinickou psychologii a psychofyziologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je autorem řady knih, například Filozofie nemocí, Nemoc hodných lidí - rakovina, Příliš chytré nemoci a Tajemství hypnózy. Společně s onkologem prof. MUDr. Milošem Peškem, CSc., napsal publikace Zachraň svůj život a Od diagnózy rakoviny k uzdravení.
Na sklade 1Ks
14,06 € 14,80 €

Psychiatrie a pedopsychiatrie


Kniha Psychiatrie a pedopsychiatrie přináší ucelený pohled na problematiku oboru. Zahrnuje podrobně zpracovanou pedopsychiatrii, což je velmi důležité v kontextu osamostatnění této specializace. Publikace zahrnuje obor psychiatrie v celé jeho šíři, postihuje novinky v oboru i výhledy do budoucna a věnuje se také oblastem, které nejsou obvykle v českých učebnicích dostatečně popsané. Mezi témata, která nebývají do učebních textů zařazována, a přitom pro klinickou praxi i přehled studentů jsou nezbytná, patří například: psychiatrická problematika somatických onemocnění a konziliární psychiatrie resocializace a komunitní péče organizace oboru s návrhem potřebné reformy urgentní stavy v psychiatrii psychosomatická medicína ošetřovatelská péče v psychiatrii V učebnici jsou zpracována i témata, která v současnosti prolínají celou medicínou etické aspekty, suicidalita, otázka menšin. Velký prostor věnují autoři komunikaci s nemocným z mnoha různých aspektů, což je v dnešní převážně technicky orientované době velmi důležité. Široký záběr tak činí tuto publikaci vhodnou nejen pro studenty medicíny, ale také pro lékaře, kteří se hodlají psychiatrii věnovat, případně pro specialisty jiných oborů medicíny.
U dodávateľa
22,33 € 23,50 €

Dobrodružství sebeobjevování


Ve své době průkopnické, dnes již klasické dílo je srozumitelným průvodcem pro sebepoznání i psychoterapii z hlediska transpersonální psychologie, jež se zabývá změněnými stavy vědomí. Kniha obsahuje podrobný popis principů holotropního dýchání významného přínosu autora v rámci hlubinné psychologie a psychoterapie. Na základě holotropního dýchání, založeného na relaxaci a hyperventilaci organismu, se může jedinec dostat k prožitkům v období před narozením i prožitkům, které přesahují jeho osobní existenci (identifikace se zvířaty, předky, kolektivní vědomí, kosmické vědomí apod.), a využít je pro svůj osobnostní rozvoj. Grof se v knize oproti jiným svým dílům zaměřuje více na laické čtenáře a nabízí jim řadu příběhů a prožitků souvisejících se změněnými stavy vědomí. Stanislav Grof je psychiatr s více než padesátiletou zkušeností ve výzkumu změněných stavů vědomí. Svoji dráhu začal ve Výzkumném ústavu psychiatrickém v Praze, kde se zabýval psychedeliky. Po emigraci do USA působil v Marylandském psychiatrickém výzkumném centru a později na Univerzitě Johnse Hopkinse, ve slavném Esalenském institutu a na Kalifornském institut integrálních studií. Se svou ženou Christinou rozvinul metodu holotropního dýchání a stal se jednou z hlavních postav transpersonální psychologie. U nás obdržel cenu VIZE 97 manželů Dagmar a Václava Havlových, ale na druhou stranu i dva Bludné balvany od Českého klubu skeptiků Sisyfos.
U dodávateľa
31,30 € 32,95 €

Jak to vidím já, 2. vydání


Autorka, význačná americká etoložka a spisovatelka, nabízí osobní pohled na autismus a Aspergerův syndrom. Na základě vlastních dlouholetých zkušeností a spolupráce s předními světovými odborníky ukazuje, jak u autistických dětí podnítit motivaci a využít ji k vzdělávání, integraci a samostatnosti. Popisuje problémy, jimiž lidé s touto diagnózou čelí, a co všechno mohou jejich rodiče, přátelé a učitelé udělat, aby jim pomohli využít jejich potenciál a dosáhnout plnohodnotného života.
Na sklade 2Ks
26,07 € 27,44 €

Vývojová neuropsychologie


Publikace se věnuje základním otázkám vzniku a vývoje mozku a psychiky, a to nejen z teoretického pohledu – zachycení vývojového a časového hlediska nese řadu praktických aspektů podstatných pro práci s dětmi, dospívajícími i dospělými. Autoři vycházejí z ověřených poznatků medicíny, neurovědních a dílčích psychologických disciplín a snaží se představit složité téma přehledně, srozumitelně a jasně. Pro co nejnázornější představu a větší srozumitelnost jsou nedílnou součástí textu přehledná schémata, tabulky a ilustrace. Vzhledem k jednoznačné vazbě psychiky na nervové buňky, mozek a mozkové procesy se první část knihy zabývá vývojem nervových buněk a celého mozku již od doby časného nitroděložního života. Pozornost je věnována také mozkové plasticitě, která hraje významnou roli jak v oblasti přirozeného vývoje, tak například v terapii a rehabilitaci. Stěžejní část knihy se soustředí na zachycení vývoje dílčích psychických funkcí, jako je paměť, pozornost, řeč, emotivita, chování, vztahová vazba či vizuospaciální a vizuomotorické funkce. Vzhledem k zaměření publikace je akcentován vývojový aspekt včetně časového hlediska. Publikace je primárně určena studentům a absolventům oborů, jako je psychologie, pedagogika, speciální pedagogika, medicína aj., ale může posloužit jako stručný přehled také dalším zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti.
Na sklade 2Ks
17,38 € 18,29 €

Osobnosti úžasné i porouchané


První společná kniha Radkina a Františka Honzákových Čas psychopatů se věnovala antisociálním parazitům, osobám s psychopatickými rysy, absencí strachu, kteří jsou ovšem velmi schopnými manipulátory a bývají obdařeny mnohdy značným charismatem. Jejich druhá kniha vznikla se záměrem představit a porovnat osoby úžasné a porouchané, kterých je ve společnosti více než psychopatů. Stručné profily vybraných osobností jsou komentovány z pohledu historika a psychiatra. Historické komentáře jsou ve finální verzi možná podrobnější, neboť tyto osobnosti žily v konkrétní době a dostávaly se do situací, v nichž se tříbí charaktery a ukazuje se, jaký člověk opravdu je. Čtenář se v úvodní části dozví, co je osobnost, jaké jsou její složky a jak se vyvíjely psychiatrické přístupy k osobnosti. Příběhy československých parašutistů z Anglie, osudy tří z našich prezidentů a Tří králů, legendárních postav našeho odboje, ukazují, co jejich osobnost formovalo, ať pozitivně nebo negativně. V knize najdeme i morytátové osudy několika našich žen-vražedkyní a tolik potřebné světlo na konci tunelu nahrazuje kapitola o významných mecenáších a filantropech. Kniha chce vyprovokovat k zamyšlení a vyvolat ve čtenáři touhu si doplnit znalosti o naší minulosti, neboť, jak to stručně vystihl francouzský filozof a spisovatel Jean-Paul Sartre: Kdo se nepoučil z dějin, musí je znova prožívat.
Na sklade 1Ks
18,29 € 19,25 €

Demence


Použití hodnoticích nástrojů v komplexní péči o pacienty s demencí má několik významů. Napomáhají nejen k diagnostice onemocnění, ale také k identifikování limitací, rizik, potřeb a priorit každého jednotlivého pacienta. Hodnoticí nástroje a techniky (stupnice, škály) pomáhají identifikovat, kategorizovat rizikové pacienty, objektivně posoudit jejich funkční stav, specifické potřeby a hodnotit účinnost poskytované ošetřovatelské péče. Měřicí nástroje vyplňují mezeru mezi údaji získanými klasickým klinickým vyšetřením (anamnéza, fyzikální vyšetření) a paraklinickým vyšetřením. Cílem této monografie je v ucelené podobě zpracovat problematiku měřicích nástrojů pro vybrané domény u pacientů s demencí – výživu, bolest, funkční stav, riziko vzniku dekubitů, bezpečnost, kognitivní funkce, delirium, poruchy chování a nálady a kvalitu života. Poslední část je věnována posuzování zátěže pečujícího o pacienta s demencí. Kniha je svým zaměřením na konkrétní skupinu pacientů jedinečná. Zároveň se věnuje nejaktuálnějším problémům, které jsou u těchto pacientů dominantní. Monografie poskytuje přehled psychometrických charakteristik jednotlivých měřicích nástrojů, jejich popis a možnosti použití. Může být užitečným zdrojem informací pro zdravotnické profesionály, především všeobecné sestry pracující ve zdravotnictví i v zařízeních sociálních služeb a také pro studenty zdravotnických věd.
Na sklade 1Ks
14,61 € 15,38 €

Ako zlepšiť duševné zdravie


V tejto knihe skúma psychiater L. I. SEDERER štyri základné pravdy, ktoré identifikoval počas svojej rozsiahlej kariéry. Tieto tajomstvá, ako ich nazval, sú pri bežnom pohľade skryté. Sú to zjavenia, ktoré umožňujú lekárom, pacientom a rodinám lepšie porozumieť duševným poruchám a zlepšiť svoje životy.
Na sklade 1Ks
11,31 € 11,90 €

Dějiny psychologie - 2., přepracované a doplněné vydání


Psychologie citlivě reaguje na předmět svého vědeckého zkoumání, kterým je lidská mysl a její proměny v prudce se vyvíjejícím světě. Údaje, které dříve nashromáždila, například o lidské sexualitě, motivaci nebo o rozdílech mezi muži a ženami, nezůstávají trvale platné, takže neustále vznikají její nové koncepty, směry a metodologické přístupy. Na dějinách psychologie se tak lze poučit nejen o proměnlivosti psychologického vědění, ale i o jeho závislosti na dobovém kulturním kontextu. Kniha mapuje vznik a vnitřní diferenciaci oboru a jeho hlavní směry ve 20. století (behaviorismus, gestaltismus, dynamická, fenomenologická, transpersonální, kognitivní psychologie, systémové teorie aj.). Stranou nezůstaly ani postmoderní proudy v současné psychologii (feministická, diskurzivní či kritická psychologie). Každá z kapitol obsahuje stručnou charakteristiku či základní myšlenkové paradigma příslušného vývojového období, životní příběhy a hlavní myšlenky jeho významných představitelů. Jednotlivá témata jsou uspořádána přehledně a čtivě. Nové vydání bylo obohaceno o řadu nově dostupných pramenů, díky nimž bylo možné doplnit jak pojednání o novodobých směrech v psychologii (neogestaltismus, psychologie já, teorie sociálních reprezentací, sociální konstrukcionismus a další), tak o řadě osobností poslední doby. Publikace je určena všem studentům psychologie a ostatních humanitních oborů a také zájemcům o psychologii z řad širší veřejnosti.
Na sklade 1Ks
17,77 € 18,71 €

Psychopatologie - 3.aktualizované a doplněné vydání


Třetí vydání úspěšné, hojně využívané publikace nabízí stručný přehled o dnes stále aktuálnějším oboru psychopatologie. Přístupnou a čtivou formou přináší základní informace o široké oblasti duševních poruch všem, kdo knihu vezmou do ruky kvůli splnění studijních povinností, kvůli potřebám své profese nebo jen ze zájmu. Tato moderní, přehledná a bohatě ilustrovaná publikace vychází z klinické praxe i z výuky v rámci univerzity, a tvoří tedy kompendium oboru. Od předchozího vydání se objevily nové vědecké poznatky a přibyly nové okolnosti, mimo jiné došlo ke změnám legislativy a byla přijata aktualizace Mezinárodní klasifikace nemocí MKN-10. Celý text knihy byl proto zrevidován, doplněn a zpřesněn. V třetím vydání přibyla tematika vývoje mozku od embryonálního období a biologicko-vývojové hledisko v kontextu vzniku psychických poruch, nárys jejich diferenciální diagnostiky a shrnutí základních postupů farmakoterapie vybraných duševních onemocnění. Významně byla rozšířena kapitola věnovaná akutním stavům. Znalost základů psychopatologie patří k nepostradatelným předpokladům pro práci ve všech pomáhajících profesích, tj. u psychologů, sociálních pracovníků, zdravotníků, pedagogů a dalších, a také pro studium příslušných oborů. Může však být k užitku i zájemcům z řad širší veřejnosti.
Na sklade 1Ks
23,71 € 24,96 €