Jazyk


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Série


Edície


Knihy - Pedagogika, vzdelávanie, vyučovanie s. 1 z 69

Školská zrelosť, 2. vydanie


Publikácia osvedčenej autorskej dvojice dáva priestor rodičom a pedagógom, aby sa dlhodobo zaoberali prípravou a motiváciou detí pred nástupom do školy. V knihe nájdete základné informácie o tom, čo by malo dieťa vedieť a zvládnuť medzi piatym a šiestym rokom života. Taktiež tu nájdete upozornenia na možné komplikácie vo vývoji dieťaťa. Kniha je určená pre rodičov i učiteľky v materských školách.
Predpredaj
11,39 € 11,99 €

Čítanka pre dyslektikov, 2. vydanie


Táto knižka je určená predovšetkým deťom s problémami v čítaní. Rovnako je práca s knižkou osožná pre deti, ktoré nemajú dostatočnú predstavu o obsahu prečítaného deja – teda problémom je tzv. čítanie s porozumením. Texty v knižke sú vytlačené veľkými písmenami a dvojfarebne, rozdelené po slabikách. Každý príbeh či poviedka má na konci niekoľko otázok k prečítanému textu na overenie si porozumenia prečítaného deja, ale i rozvoj naratívnych schopností, sociálnych a emocionálnych kompetencií detí.
Predpredaj
8,54 € 8,99 €

Diagnostika dítěte předškolního věku, 2. díl


Pokračování edukativní publikace reaguje na nejčastější otázky týkající se pedagogické diagnostiky a rozšiřuje tematický záběr prvního dílu. Autorky věnují velký prostor zejména diagnostice dynamické, zaměřené na proces učení a podporu rozvoje každého dítěte. Zároveň nabízejí velké množství aktivit pro naplňování jeho potřeb. Chcete-li zjistit, co dítě umí a jak jej dále cíleně rozvíjet, je tato kniha určena právě pro vás!
Predpredaj
15,67 € 16,49 €
Pútač na knihu Priatelia - oficiálna kuchárka
Pútač na knihy druhej akosti

Aktivity pre ŠKD I. pre deti vo veku 6-8 rokov


Kniha Aktivity pre školský klub detí 1 obsahuje konkrétne námety na aktivity vo výchovnej činnosti s deťmi v školskom klube detí s metodickými pokynmi vrátane výkonových, obsahových štandardov a výchovno-vzdelávacích cieľov. Prináša edukačné materiály s námetmi na zdokonaľovanie jednotlivých oblastí výchovy: • Vzdelávacia oblasť výchovy, • Spoločensko-vedná oblasť výchovy, • Pracovno-technická oblasť výchovy, • Prírodovedno-environmentálna oblasť výchovy, • Esteticko-výchovná oblasť výchovy, • Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť výchovy... Aktivity pre školský klub detí v publikácii sú prehľadne usporiadané a rozdelené podľa ročných období a sú tak využiteľné na prácu s deťmi vo veku 6 – 8 rokov počas celého kalendárneho roka.
Na sklade 3Ks
20,90 € 22,00 €

Aktivity pre ŠKD II. pre deti vo veku 9-11 rokov


Kniha Aktivity pre školský klub detí 2 obsahuje konkrétne námety na aktivity vo výchovnej činnosti s deťmi v školskom klube detí s metodickými pokynmi vrátane výkonových, obsahových štandardov a výchovno-vzdelávacích cieľov. Prináša edukačné materiály s námetmi na zdokonaľovanie jednotlivých oblastí výchovy: • Vzdelávacia oblasť výchovy, • Spoločensko-vedná oblasť výchovy, • Pracovno-technická oblasť výchovy, • Prírodovedno-environmentálna oblasť výchovy, • Esteticko-výchovná oblasť výchovy, • Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť výchovy... Aktivity pre školský klub detí v publikácii sú prehľadne usporiadané a rozdelené podľa ročných období a sú tak využiteľné na prácu s deťmi vo veku 9 – 11 rokov počas celého kalendárneho roka.
Na sklade 3Ks
20,90 € 22,00 €

Líný učitel - Kroky k moderní a efektívni výuce


Kniha obsahuje to najdôležitejšie a najpraktickejšie z celej vzdelávacej stratégie Líneho učitele. Ide o súbor textov z troch dielov Líných učitelov, ktoré postupne vyšli s podtituly „Jak učit dobře a efektivně“, „Cesta pedagogického hrdiny“ a „Kompas moderního učitele“. Najdôležitejšie myšlienky navyše pre slovenských čitateľov doplnil aj o časti z aktuálne pripravovanej knihy Líný učitel: vše o školním hodnocení. Verí, že učitelia na Slovensku nájdu inšpiráciu, ktorá pomôže obohatiť ich učiteľskú filozofiu a doplniť pedagogické nástroje.
Na sklade 3Ks
20,90 € 22,00 €

Hry pro rozvoj komunikačních schopností


Umět se správně vyjádřit, dát najevo, co chci, najít ta správná slova… To vše někdy představuje zejména pro děti velkou výzvu. Tato kniha je plná zábavných a kreativních nápadů, které pomáhají k rozvíjení vyjadřovacích schopností. Najdeme v ní hry, jež rozvíjejí slovní zásobu, dechová cvičení, aktivity pro zdokonalení neverbální komunikace a artikulace. Hry jsou určeny pro skupinovou i individuální práci s dětmi a využijí ji nejen učitelé a vychovatelé, ale zajímavé podněty v ní najdou i rodiče. Deborah M. Plummer je vysokoškolská pedagožka (De Montfort University, Leicester) a terapeutka, autorka řady publikací pro práci s dětmi i s dospělými.
U dodávateľa
13,35 € 14,05 €

Dítě v pohybu od hlavy až k patě, 3. vydání


Špatné držení těla, nadměrné prohnutí v bedrech, kulatá záda, postavení nohou do X – to je jen malý výčet nedostatků, které u řady dětí pozorujeme. V předškolním a ranném školním období vývoje dítěte dochází k jeho velkému rozvoji, který se týká i jeho pohybových schopností. Způsob jak toto učení se “hýbat” můžeme ovlivnit spočívá v tom, že si budou děti své tělo uvědomovat a své pohyby cítit. Hravá cvičení zaměřená k lepšímu cítění těla a kvalitě pohybu povede k celkové pohodě dítěte a především k prevenci a nápravě řady špatných pohybových návyků. Pokud s nimi nebudeme pracovat zavčasu, mohou později vést ke špatnému držení těla a různým deformitám. Pohybový koncept Spiraldynamik, jehož principy jsou zaintegrovány do celého textu této knihy, můžeme jednoduše popsat jako „návod na použití vlastního těla“. Cvičení formou hry odstraňují kulatá záda a vbočené nohy Díky těmto cvičením prožijí děti pohyblivost, sílu, obratnost a pohodu Metoda Spiraldynamik pro děti
U dodávateľa
13,31 € 14,01 €

Dětský výtvarný projev


Seznamte se s interpretací dětských kreseb a možnostmi jejího praktického využití pro pedagogickou a speciálně-pedagogickou praxi. Předložená kniha vás názorným a komplexním způsobem seznámí s charakteristikami výtvarného projevu dětí. Zabývá se jak normami, tak patologií a výklad doplňuje autentickými ukázkami výkresů dětí z vlastní odborné praxe autorek. Čtenářům představuje základní pojmy a zvláštnosti projevů v dětské kresbě a také možnosti jejich využití například v edukačním procesu. Opomenuta nejsou ani úskalí diagnostických metod, která jsou významná zejména pro učitele. Publikace je určena primárně pro studenty pedagogických i dalších oborů z pomáhajících profesí, odborníkům, ale také rodičům, prarodičům a širší veřejnosti, která se o dětský výtvarný projev zajímá.
U dodávateľa
15,40 € 16,21 €

Signatúry planét a duševno-duchovný rozvoj v pedagogike


Táto kniha vychádza v dobe, keď vzdelávanie aj pozícia učiteľa prechádzajú hlbokou krízou. Autor knihy jasne vníma problémy súčasnej pedagogiky a kladie si otázku, ako na ne môžeme odpovedať tvorivo a využiť ich ako šancu pre vývoj. Pri svojich analýzach a návrhoch neostáva na povrchu, ale vždy preniká k jadru problému. Vychádza z myšlienky, že ak chceme vedieť, ako dobre vzdelávať či vyučovať ľudí, potrebujeme do hĺbky rozumieť tomu, kto je človek, aké má potreby a možnosti. Človeka chápe ako celostnú bytosť s telom, dušou, ktorá sa prejavuje rôznymi cíteniami a vzťahmi, a tiež duchom, ktorý mu prináša schopnosť myslenia, slobodu, potrebu zmyslu a prianie vývoja a zrenia. Z tejto perspektívy, ktorú označuje ako spirituálnu, vypracúva nové možnosti pre dnešného učiteľa a učenie vôbec. Kniha sa zaoberá týmito veľmi praktickými a naliehavými oblasťami: -ako môže byť učiteľ zdravou, racionálnou autoritou a podporiť sebavedomie svojich žiakov, -ako integrovať žiakov s rôznymi možnosťami a tiež obmedzeniami do celku triedy tak, aby sa navzájom dokázali obohatiť a bola pritom podporená aj ich individualita a pestrosť, -ako môže vyučovanie podporiť životnú energiu a zdravie žiakov aj učiteľa a predchádzať vyčerpaniu, -ako vzbudiť záujem a udržať koncentráciu a dosiahnuť celostné, nielen intelektové osvojenie si vyučovanej látky, -ako podať zložitú tému jednoducho a pochopiteľne aj pre laikov a ďalšími námetmi na praktický výklad učebnej látky.
Na sklade 1Ks
23,28 € 24,50 €

Lulu a Cita


Knižka pre deti z dielne logopedičiek. Knižku napísali logopedičky a odporúča ju pre deti Slovenská asociácia logopédov. Je zameraná na rozvíjanie komunikačných kompetencií detí vo veku 4 až 7 rokov. Okrem vtipného krásne ilustrovaného príbehu obsahuje aj deväť aktivít, ktoré opäť súvisia s rečou a podporou jazykových schopností detí. A pozor, v knižke sú strany, ktoré sú určené na kreslenie! Vhodná na spoločné čítanie i pre začínajúcich čitateľov.
U dodávateľa
15,40 € 17,14 €

Když jazýčkem zacvičíme, krásně se hned rozmluvíme


Dnešní děti mají problém se správnou výslovností některých hlásek. Chcete se toho vyvarovat? Stačí jen rozhýbat jazýček. Krátkou pohádkou pomůžete k rozvoji motoriky mluvidel dítěte a zamezíte špatnému vyslovování hlásek. Děti si zábavnou formou procvičí pusinku, můžou si pohádku samy přečíst pomocí obrázků, vybarvit omalovánku a procvičit grafomotoriku na pracovním listu. Každá kapitola obsahuje pohádku na rozvoj motoriky mluvidel, čtení podle piktogramů, didaktickou hru a pracovní list. Marcela Kotová pracuje jako učitelka mateřské školy. Napsala několik knih pro děti. V Portálu vyšla její úspěšná Kniha pro začínající učitelky mateřských škol.
Na sklade 1Ks
8,27 € 8,70 €

Kuliferdo Slohové cvičenia - pracovný zošit


V pracovnom zošite KULIFERDO – Slohové cvičenia pre žiakov 1. až 4. ročníka ZŠ na rozvíjanie špecifických funkcií nájdete inšpiráciu pre prácu so žiakmi s poruchami učenia (dyslexia, dysortografia, dysgrafia) a s poruchou pozornosti. Pracovný zošit je určený na precvičovanie a upevňovanie učiva zo slohovej zložky slovenského jazyka na 1. stupni ZŠ pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Na sklade 3Ks
8,55 € 9,00 €

Akademické svobody ve věku konformity


Akademické svobody jsou stále více ohrožovány dusivou kulturou konformity ve vysokoškolském vzdělávání, která omezuje akademické pracovníky, svobodu akademického myšlení i rozvoj znalostí ? tedy samotné základy, na nichž jsou vědecké i univerzitní instituce postaveny. Kdysi učenci požadovali akademické svobody, aby mohli kritizovat existující znalosti a hledat nové pravdy. I když dnes tradiční záliba v rétorice akademických svobod přetrvává, studenti i učitelé ji kritizují jako zastaralý a elitářský koncept a zpochybňuje ji i řada politických a intelektuálních směrů, jako je feminismus, kritická teorie a politika identity. Tato provokativní kniha sleduje zánik akademických svobod v kontextu měnících se představ o účelu univerzity a povaze vědění. Autorka tvrdí, že zpochybnění této kultury konformity a cenzury a obrana akademické svobody projevu jsou zapotřebí, aby byla umožněna kritika a aby intelektuální projekt hodnocení existujících znalostí a navrhování znalostí nových byl smysluplný. Tato kniha je výzvou a voláním do zbraně za sílu akademického myšlení.
U dodávateľa
16,30 € 17,16 €

Ako hovoriť s malými deťmi, aby nás počúvali


Príručka s úvodom od Adele Faber, spoluautorky celosvetového mega-bestselleru Ako hovoriť, aby nás deti počúvali – Ako počúvať, aby nám deti dôverovali, by mala byť povinnou výbavou každého, kto žije alebo pracuje s malými deťmi. Joanna Faber a Julie King, obe odborníčky na rodičovstvo, zdieľajú svoje rokmi nahromadené vedomosti, ktoré získali pri vedení výchovných kurzov How To Talk určených pre rodičov, učiteľov a pediatrov. Čo urobíte s malým dieťaťom, ktoré si odmieta umývať zuby, kričí v autosedačke, odstrčí iné dieťa, nechce jesť zeleninu, hádže knihy do knižnice alebo robí cirkus v supermarkete? Táto kniha, zameraná na bežné výzvy a konflikty, vám poskytne základný manuál komunikačných stratégií. Nájdete v nej i kapitolu, ktorá sa venuje špeciálnym potrebám detí s poruchami autistického spektra a senzorického spracovania. S pomocou tejto knihy z vašich detí vyrastú samostatné veľké dievčatá a veľkí chlapci, ktorí budú ochotne spolupracovať nielen s vami, ale i s učiteľmi, súrodencami a svojimi rovesníkmi. „Táto kniha zo mňa skutočne urobila lepšiu matku.“ – Lydia Kiesling, The New York Times. „Autentické príbehy, s ktorými sa dokážete stotožniť, v sprievode kreatívnych (Faberovej a Kingovej) pomôžu rodičom pochopiť, že nie sú jediní, ktorí si trhajú vlasy pri hádkach o čistení zubov, naháňaní malých prieskumníkov a mnohých iných dilemách, s ktorými sa stretnete pri výchove detí.“ – Publishers Weekly
Na sklade 3Ks
12,34 € 12,99 €

Inkluzivní speciální pedagogika


Inkluze je tématem rezonujícím nejenom mezi pedagogickými odborníky a profesionály ve školské praxi, ale díky poměrně intenzivní medializaci (v pozitivním i negativním smyslu) se s touto problematikou nepochybně setkala i převážná část veřejnosti. Inkluzivní přístup ve vzdělávání je již popsán v řadě českých publikací, nikoliv ale dostatečně srozumitelným, přehledným a komplexním způsobem. Mezi odborníky proto panují značné rozpaky v otázce porozumění a zejména aplikace tohoto přístupu jak ve školní a mimoškolní edukaci, tak rovněž v širším významu inkluze coby sociálního konceptu. Zcela nevyjasněn zůstává vztah mezi inkluzivní pedagogikou (jako nově se formující pedagogickou disciplínou) a speciální pedagogikou (jako již pevně etablovaným oborem s dlouholetou tradicí v českém školství i v dalších oblastech souvisejících se životem osob s postižením či znevýhodněním, včetně dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami). Kniha nabízí čtenářům vymezení a zpřehlednění oblastí inkluzivní a speciální pedagogiky, kterým se autor dlouhodobě věnuje teoreticky, výzkumně, publikačně i na úrovni přímé praxe, a zejména pak jejich propojení v konceptu inkluzivní speciální pedagogiky. Může být proto přínosná nejenom pro odborníky v oblasti pedagogiky a vzdělávání, sociální práce nebo dalších pomáhajících profesí v akademické sféře i v profesní praxi, ale stejně dobře poslouží jako učebnice pro studenty řady souvisejících oborů (učitelství, sociální práce, psychologie, sociologie, zdravotnických oborů apod.), zejména na úrovni terciárního a celoživotního vzdělávání. Tím spíše, že podobným způsobem u nás dosud nebyl předkládaný obsah publikačně zpracován.
Na sklade 1Ks
14,61 € 15,38 €

Formatívne hodnotenie


Publikácia sprístupuje teoretické poznatky o formatívnom hodnotení, jeho stratégiách, nástrojoch a možnostiach jeho implementácie do výučby prírodných vied, matematiky a informatiky. Ide o kvalitatívne hodnotenie, ktoré sa chápe ako proces používaný učiteľmi a žiakmi počas výučby zameraný na poskytovanie spätnej väzby a následné prispôsobenie výučby s cieľom zlepšiť dosahovanie stanovených výsledkov. Prostredníctvom formatívneho hodnotenia sa žiaci naučia hodnotiť sami seba, svojich spolužiakov i skutočnosti okolo seba. To sa ukazuje ako jedna z dôležitých úloh súčasnej i budúcej školy. Dôvodom vzniku publikácie je aj opakovaná požiadavka analytikov OECD pre oblasť vzdelávania, aby sa do slovenského vzdelávacieho systému zaviedli „prvky formatívneho hodnotenia“, ktoré dokážu zachytiť nielen to, „čo“ a „s akým“ výsledkom sa žiaci učia, ale aj „ako“ sa učia. Teória je doplnená ukážkami, konkrétnymi nástrojmi a technikami formatívneho hodnotenia a príkladmi z výučby. Obsahom druhej predmetovej časti publikácie sú praktické ukážky stratégií a nástrojov formatívneho hodnotenia na vybrané témy prírodovedných predmetov (biológia, fyzika, chémia), matematiky a informatiky so zreteľom na zdôraznenie ich didaktickej účinnosti. Publikáciu adresujeme pedagogickej a odbornej verejnosti, učiteľom, budúcim učiteľom, študentom, ale aj rodičom žiakov. Veríme, že bude podnetom pre učiteľov implementovať formatívne hodnotenie do výučby na všetkých stupoch škôl nielen v prírodovedných, ale aj v spoločenskovedných predmetoch.
Na sklade 2Ks
17,67 € 18,60 €

Kreslíme lehce, zpíváme tence


Publikace přináší metodický materiál pro rozvoj psychomotoriky a grafomotoriky dětí v předškolních zařízeních. Tvoří ji 16 obdobně strukturovaných kapitol s vyváženým obsahem činností rozvíjejících oblast hrubé motoriky, jemné motoriky a grafomotoriky. V každé kapitole hrají klíčovou roli hudební činnosti, motivované známými i novými autorskými písněmi. Klíčovým efektem souběžného zpěvu a pohybu je ovlivnění dechu, neboť se tak předchází jeho zadržování, což přispívá k odbourávání přepětí v těle začínajícího kreslíře/písaře. Publikace reflektuje časté věkově heterogenní složení dětských kolektivů i individuální rozdíly v grafomotorických dovednostech a záměrně nabízí ke každé lekci několik variant pracovních listů s odstupňovanou náročností. Materiál navazuje na tradici Metody dobrého startu v polském a českém vzdělávání: předkládá náměty k činnostem rozvíjejícím komplexní psychomotoriku, v oblasti grafomotoriky propojuje realizaci uvolňovacích cviků a kresbu jednoduchých grafických vzorů s pečlivě vybranými nebo vytvořenými písněmi. Metodika byla ověřována ve školních letech 2016/19 formou pilotního používání vznikajících materiálů v několika MŠ a v přípravném ročníku ZŠ. Kniha osloví pedagogy mateřských škol a přípravných ročníků základních škol. Dále pak logopedické asistenty. Mgr. Milena Kmentová, Ph.D., vystudovala speciální pedagogiku učitelství na speciálních školách s prohloubenou HV. Pracuje v CMŠ Laura v Praze. Dále působí na katedře hudební výchovy PedF UK. Vede akreditované semináře v NIDV a lektoruje pravidelně pro Českou obec sokolskou. V Portále vyšly její knihy Slovo, slůvko, slovíčko, honem poběž, písničko! a Třída zpívá ÍÁÍÁ.
Na sklade 1Ks
8,27 € 8,70 €

Já už nemůžu, paní učitelko


Škola a její běžný život přináší mnoho rozličných situací. Některé z nich se dají označit jako krizové, náročné a výjimečné. Patří mezi ně nezvladatelný afekt, problémové chování, nebo např. odhalení sebepoškozování, sebevražedných tendencí či zneužívání a týrání žáka nebo žákyně. Právě zvládání náročných situací se, zejména v poslední době, ukazuje jako jedna z klíčových kompetencí pedagoga v oblasti tzv. měkkých dovedností (komunikace, rozvoj osobnosti žáka, poradenství, krizo¬vá intervence apod.). Publikace si klade za cíl souhrnně a přehledně popsat nejčastější krizové situace ve škole a zaměřit se především na jejich možné řešení, zvládání a postupy, které jsou úkolem školy jako instituce a pedagogů jako profesionálů. Nabízí tzv. užitečná vodítka pro praxi a doplňuje je praktickými ukázkami rozhovorů ve fázi, ve které je může řešit jakýkoliv odborný pracovník školy, nejen školní psycholog nebo psychoterapeut. Přehledně a srozumitelně ukazuje vybrané techniky, postupy a teoretická východiska pro vedení užitečných rozhovorů, ať už se žáky, zákonnými zástupci nebo kolegy ve škole, pro dosažení požadovaného cíle. Nabízené techniky se nesou v duchu systemického přístupu. Autorka nabízí možné varianty řešení a čtenářům dává prostor i k vlastním úvahám. Čtivě napsaná publikace, jež se opírá o řadu kazuistik a příkladů rozhovorů, je neocenitelným pomocníkem pro všechny pedagogické pracovníky ve škole, kteří se svými žáky a žákyněmi aktuálně řeší nějakou krizovou situaci, ale i pro ty, kteří zatím krizovou situaci s konkrét¬ním dítětem nezažili.
U dodávateľa
12,50 € 13,16 €