Jazyk


Veková kategória


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Série


Edície


Knihy - Pedagogika, vzdelávanie, vyučovanie strana 1 z 81

50 krátkých aktivizačních her pro děti 6-10 let


Pět desítek her plných pohybu, vtipu a různých hříček je určeno pro práci s dětmi ve škole i během volnočasových aktivit. Dají se využít i na dětském táboře a škole v přírodě. Hry slouží k probuzení motivace, zlepšení koncentrace nebo pohybové koordinace a můžete je využít kdykoli, když máte pocit, že děti ztrácejí zájem o to, co se v hodině nebo na oddílové schůzce děje. Zejména začínajícím školním i volnočasovým pedagogům poskytnou tolik potřebnou inspiraci. Agnes Boos je vystudovaná zdravotní sestra, která se v dalším studiu věnovala i sociální práci. Zabývá se aktivizací osob všeho věku.
Predpredaj
10,40 € 10,95 €

Aktivity pro rozvoj jemné motoriky u dětí 2-6 let


Jemná motorika se podílí na většině činností, které denně provádíme. Oblékání, obouvání, čištění zubů…, o vše jsou činnosti, při nichž ji zapojujeme a které se rozvíjejí již od dětství. Čím vyspělejší jemná motorika, tím je dítě samostatnější a lépe se tak zapojí mezi vrstevníky. A to je také záměr této knihy, která nabízí řadu her a činností, jež vedou k rozvoji přesnosti pohybů, manuálních dovedností a koordinace oka a ruky, stejně jako k podpoře kreativity, pozornosti a představivosti. V první části kniha nabízí činnosti podporující koordinaci, koncentraci, zrakovou pozornost a zručnost. Další část knihy rozvíjí schopnost kontroly a koordinace pohybu. V poslední části najdeme dovednosti, které jsou důležité pro budoucí psaní. Součástí knihy je také 20 pracovních listů, které lze využít k rozvoji jemné motoriky. Daniela Oddone vystudovala kognitivní terapii a vývojovou psychomotoriku na univerzitě v Pise a nyní pracuje v centru, které se specializuje na terapii vývojových poruch Veronica Sacc? vystudovala kognitivní terapii a vývojovou psychomotoriku na univerzitě v Messině a zabývá se terapií dysgrafie. Vyučuje masáže malých dětí. Podílí se na výzkumu a terapii vývojových poruch.
Predpredaj
14,58 € 15,35 €

Rozvoj řeči dětí


Řeč v akci, řeč v pohybu, to je hlavní myšlenka užitečné knihy obsahující 90 aktivit pro rozvoj řečových dovedností. Děti s postižením, zejména ty s poruchou autistického spektra nebo vývojovou dysfázií, si řečové dovednosti osvojují snadněji, pokud jejich nácvik obsahuje i pohybovou část. Aktivity lze využít ve škole i při individuální práci a s dětmi je mohou provádět učitelé, logopedi i sami rodiče. Nepotřebujete k nim žádné zvláštní pomůcky ani vybavení, stačí to, co je ve třídě, v herně nebo doma. Kniha obsahuje krátké případové studie. America X Gonzales je logopedka, Lois Jean Brady se specializuje na logopedickou práci s dětmi s postižením a má více než třicetiletou praxi a Jim Elliott se věnuje rozvoji pohybových dovedností u dětí s PAS a s dalšími poruchami.
Predpredaj
15,63 € 16,45 €

Aktivity pro děti s těžkým kombinovaným postižením


Kniha nabízí spektrum činností zaměřujících se především na rozvoj smyslového vnímání. Obsahuje 6 tematických bloků se zaměřením na roční období a obecná témata sebeobsluhy a hygieny. V knize jsou jednotlivé aktivity jednoduše popsány, jsou opatřeny seznamem vhodných pomůcek a snaží se vycházet z běžných postupů a materiálů. Veškeré aktivity jsou obohaceny o texty doprovodných básniček nebo písniček, které do činností vnesou rytmus a tematické umocnění. Neklade si za cíl seznámit čtenáře s terapeutickými postupy, ale naopak s jednoduchými a v praxi velmi snadno proveditelnými aktivitami, kterými mohou pečující osoby dětem doma, ve škole i v pobytovém zařízení doplnit vzdělávací, terapeutický a léčebný program. Je určen pedagogickým i osobním asistentům, speciálním pedagogům, pracovníkům v sociálních službách a rodičům, kteří pečují o děti s těžkým (často kombinovaným) postižením. Tedy těm, kteří s dítětem v praktickém životě tráví drtivou část dne. Martina Hadačová je dlouholetá speciální pedagožka, která se stará o děti s těžkým kombinovaným postižením. Je součástí týmu Mateřské, Základní a Praktické školy v Trhových Svinech. Své dlouholeté zkušenosti s touto opomíjenou, ale velmi potřebnou částí pedagogiky se rozhodla vtělit do praktické příručky pro všechny, kteří chtějí takovým dětem pomáhat.
Predpredaj
13,02 € 13,70 €

Den v mateřské škole


Ačkoli kniha vychází z ověřené pedagogické teorie, nabízí velmi čtivého průvodce běžným dnem v mateřské škole. Autor se ptá, zdali si děti mohou mazat chleba k svačině samy, jak zorganizovat náročné situace typu přechodů z jednoho prostředí do druhého, a ukazuje, že děti toho zvládnou mnohem více, než si sami myslíme. Vychází z reálných zkušeností z prostředí MŠ, jakožto i ze zkušeností jeho kolegů, přátel… V MŠ se každý pedagog každý den setkává s desítkami, ne-li stovkami situací, které se pravidelně opakují a které se podle dají dělat lépe, efektivněji. V knize proto najdete jak praktické tipy na zlepšení jednotlivých edukačních aspektů dne v MŠ, tak i teoretické základy daného aspektu. Ondřej Koželuh působil několik let jako učitel v MŠ, je lektorem DVPP pro MŠ, v současné době vyučuje na VŠ v oblasti pregraduální přípravy budoucích učitelek MŠ. V Portále vyšla jeho úspěšná kniha Učitelem ve školce.
U dodávateľa
13,02 € 13,70 €

Jak na pohádku


Pracovní listy seznamují předškoláky a mladší školáky s úvodem do literární tvorby, odkrývají dětem zákonitosti toho, co dělá příběh příběhem, učí je vymýšlet postavy, prostředí, i vlastní svět každého vyprávění. Malým tvůrcům ukazuje, jak rozvíjet jazykové prostředky, fantazii, imaginaci a zároveň se i tvůrčím způsobem dívat na okolní svět. V rámci sebepoznání se děti naučí mapovat a interpretovat vlastní zážitky a emoce. Kromě samotného psaní se listy zaměřují i na to, jak dále s příběhem pracovat, vytvořit si vlastní knihu i s obrázky, stolní hru, nebo kde nasbírat inspiraci. Ludmila Bakonyi Selingerová je autorka, maminka, učitelka a divadelnice. Napsala mnoho knih pro děti. V Portále vyšla její kniha Kdo zatočí s Naschválníkem. Martin Hanschild je ilustrátor knih pro děti a výtvarník.
Predpredaj
9,36 € 10,40 €

Jak se učí poezie


Jak učitelé a žáci přistupují k poezii? Kniha vychází z dat získaných pozorováním a nahrávkami výuky na základních a středních školách. V bohatě rozvrstveném materiálu jsou popsány různé typy mluvených projevů, které pronášejí učitelé a žáci, když hodnotí poezii a tvoří její metatextový obraz: na jedné straně jsou mytizující soudy, mnohdy vyvolané potřebou vytvořit představu o jasné kategorizaci literární produkce, na straně druhé se ocitají výroky, které rozrušují tyto vžité představy a v posuzování básnických textů připouštějí nesnadnou a nesamozřejmou uchopitelnost jejich významu.
U dodávateľa
21,24 € 23,60 €

Zábavné úlohy pre bystré deti 2


Pracovný zošit Zábavné úlohy pre bystré deti 2 je určený pre žiakov prvého stupňa základných škôl (deti od 6 do 9 rokov), ktorí sa chcú zabaviť riešením zaujímavých úloh, lúštením rébusov a tajničiek, ale sa chcú aj niečo nové dozvedieť a naučiť. Tvorivé úlohy podporujú u detí rozvoj pamäti a logického myslenia, pozornosť, matematické schopnosti, zrakové a sluchové vnímanie, komunikačné zručnosti aj fantáziu a tvorivosť. V pracovnom zošite deti nájdu na 52 stranách 22 zaujímavých tém, nápadité hry a veľký dopravný test s tajničkou. O autorkách: Zábavné úlohy pre bystré deti 2 autorsky pripravili detská psychologička Jana Pavlíková, ktorá napísala niekoľko detských kníh, je autorkou básničiek a hádaniek v Čítanke pre 1. ročník ZŠ, logopedických básničiek a hier v pracovnom zošite Hry s rečou a napísala a ilustrovala maľovanku pre deti Poďme spolu maľovať, ktorá bola použitá pri štandardizácii vývinového skríningu v projekte MZ SR. Spoluautorkou je Jana Čerešňová, ktorá pracovala ako učiteľka v materskej škole, v súčasnosti pôsobí ako špeciálna pedagogička v základnej škole, kde sa venuje začleneným žiakom s poruchami učenia, pozornosti a poruchami autistického spektra. Zábavné úlohy pre bystré deti 2 ilustrovala a graficky spracovala Terézia Pavlíková. Venuje sa štúdiu digitálneho marketingu na Univerzite Komenského v Bratislave. Má viacročné skúsenosti s grafickou tvorbou a ilustrovaním edukačných pracovných zošitov určených pre deti predprimárneho vzdelávania, žiakov prvého a druhého stupňa ZŠ zameraných na rozvoj kognitívnych funkcií a čítanie s porozumením.
Na sklade 2Ks
5,31 € 5,90 €

Performativní pedagogika


Je vyučování vlastně performance? Kniha představuje v Česku málo známý obor performativní pedagogiky a přibližuje problematiku využití prizmatu divadla a performance ve výuce. (Kritická) performativní pedagogika je směr uvažování, metodologie zkoumání a soubor podnětů pro edukační praxi. To vše je ukotveno především v prostoru průniků pedagogiky a tzv. performančních sociálních studií a okořeněno vlivnou dimenzí kritických sociálních teorií. Kritická performativní pedagogika se konstituovala v 80. letech 20. století, jistý vrchol zažila kolem přelomu století a v současnosti stále existuje jako možné paradigma, byť nikoli většinové. Mezi její principy patří akcent na úlohu těla při učení; role emocí v učení; situované a kontextové učení; humor; samostatné dobírání se vědění při vyučování; kreativita; spolupráce a participace žáků na pojetí vyučování; „zživotnění“ vzdělávání; prolamování klišé, risk, napětí, improvizace a nutnost rozhodování při učení; hluboké osobní zaujetí a pravdivost učitele. Kritický rozměr pak spočívá ve snaze žáky aktivizovat a nasměrovat k proměně společnosti.
U dodávateľa
9,36 € 10,40 €

Předpoklady žáka pro řešení úloh z matematiky


Publikace přináší ucelený popis rozsáhlého výzkumu uskutečněného na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v letech 2019–2022 multioborovým týmem složeným z didaktiků matematiky, statistiků a psychologa. Monografie obsahuje celkem sedm kapitol, které po úvodu a vymezení teoretických východisek přináší přehled osmi ukazatelů popisujících předpoklady žáka k řešení úloh v matematice: matematická citlivost, matematická tvořivost, čtenářská gramotnost, počtářská dovednost, pracovní paměť, tendence k užití algoritmu, sebeposouzení a motivace k učení se matematice. Tyto ukazatele tvoří strukturu a v rámci monografie je popsán jak důvod jejich zařazení do vytvořené struktury, tak i jejich operacionalizace pro potřeby diagnostiky. Hlavním výstupem projektu je totiž certifikovaná diagnostická sada (je součástí monografie), která učiteli umožní stanovit možná rizika, jež žákovi mohou bránit v úspěšném řešení matematických úloh. Důsledky pro učitelskou praxi, zejména náměty pro práci se žáky za účelem snížení rizik, popisuje závěrečná kapitola monografie.
U dodávateľa
17,33 € 19,25 €

Vzdělávací aspirace současných seniorů


Životem seniorů se zabývá řada oborů – sociální pedagogika, gerontagogika, sociální politika, sociální práce, demografie, sociologie, rovněž i pracoviště, které je pro autory této knihy kmenové. Předkládaná monografie je založena na projektu realizovaném v Ústavu sociálních studií Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové a úzce souvisí s Univerzitou třetího věku Univerzity Hradec Králové, kde senioři jsou adresáty vzdělávací nabídky. Zkoumány byly vzdělávací aspirace současných seniorů. Autoři se rozhodli zmapovat motivaci a důvody ke vzdělávání v této populační skupině, která má jistá specifika. Jsou zde zastoupena témata úzce spjatá s vnějšími vlivy podílejícími se na procesu utváření vzdělávacích aspirací i na samotném vzdělávacím procesu včetně dopadů pandemie covidu-19. Pozornost je dále věnována seniorům jako možné rizikové skupině ohrožené sociálně patologickými jevy. Text tak poskytuje komplexní vhled do vzdělávacích potřeb této cílové skupiny.
U dodávateľa
12,33 € 13,70 €

Sebehodnocení jako nástroj rozvoje v pregraduální přípravě učitelů


Kniha je společným dílem čtyř vzdělavatelek budoucích učitelů. Jejich cílem bylo především otevřít prostor pro posílení vlastního náhledu u žáka nebo studenta. Sebehodnocení je proto pojímáno nikoli pouze jako jedna z metod formativního hodnocení, ale jako komplexní fenomén, jehož využívání má žáka či studenta podpořit a sloužit k jeho rozvoji. Prostřednictvím přehledu dosavadních teoreticko-empirických poznatků i empirických zjištění autorek na vzorcích studentů i vzdělavatelů jedné instituce připravující učitele k výkonu povolání text současně odhaluje, že úspěšná implementace těchto potenciálně přínosných postupů do vzdělávání je proces s mnoha úskalími. K nejčastějším patří především důsledky nereflektovaných způsobů uplatňování kontroly a moci na straně učitelů, institucí nebo celých vzdělávacích systémů. Náprava v této oblasti se neobejde bez metodické, ale i systémové podpory ze strany vzdělavatelů, a na obou stranách bez poctivé a hluboké reflexe vlastních postojů a hodnot včetně toho, jak chápat svou profesní roli i identitu. Pokud text k takové reflexi přispěl, pak splnil svůj účel. „Kolektiv autorek z Univerzity Hradec Králové předkládá pozoruhodnou publikaci, která komplexně zpracovává téma sebehodnocení z perspektivy vysokoškolských studentů i učitelů. Kniha je rozdělena do dvou částí. První poskytuje přehled dosavadního vědění o problematice sebehodnocení, druhá přináší nové poznatky z vlastního empirického výzkumu. Velký důraz je kladen na propojení mezi sebehodnocením a autoregulovaným učením, což naznačuje zaměření autorského týmu pro celou publikaci, vyjádřené i titulem zdůrazňujícím význam sebehodnocení pro osobní rozvoj... Kniha je významným příspěvkem k vysokoškolské pedagogice se zaměřením na přípravu budoucích učitelek a učitelů.“ (PhDr. Karel Starý, Ph.D., Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání, Univerzita Karlova, recenzent publikace)
Na sklade 1Ks
13,32 € 14,80 €

Vzdělání a dnešek


Monografie představuje texty českých a slovenských VŠ učitelů a badatelů v oblasti pedagogiky, psychologie, sociologie a filosofie výchovy, kteří se zabývají otázkami teorie vzdělání. Je rozvržena do tří částí, tematizujících problémy vzdělanosti z různých perspektiv a sledujících specifické logiky, rozpory a otázky těchto problémů. Zahrnuje perspektivy a texty historické, metodologické a filosofické a texty se sociopolitickým přesahem zaměřené k problémům ideologizace soudobých konceptů vzdělání.Konkrétně jsou v knize řešena tato témata: historické předobrazy soudobých problémů v teorii vzdělání; Komenského obraz světa vzdělanců, jeho atributy a kritika; fenomenologická analýza soudobých koncepcí vzdělání v kontextu filosofie přirozeného světa; úloha metafor v pedagogickém diskursu a chybějící metafora ideje vzdělanosti; ideové a organizační změny v řízení univerzit a v podobách univerzitního vzdělávání pod vlivem neoliberálních tlaků; akademické cíle základního vzdělávání; školské reformy a jejich ideologizace; problematika kulturního relativismu ve vzdělávání.
U dodávateľa
16,72 € 17,60 €

dostupné aj ako:

Modelování v alternativní a augmentativní komunikaci


Kniha vychází z dlouholeté praxe s prací s lidmi s narušenou komunikační schopností (NKS). Ukazuje cestu, jak při učení se řeči vytvořit dětem i dospělým s NKS takové podmínky, jaké mají lidé s běžným vývojem. Publikace obsahuje řadu tipů, jak zábavně a přirozeně zapojit alternativní a augmentativní komunikaci (AAK) do každodenního života. Ukazuje, jak důležitá je role komunikačního partnera v procesu učení a jak se stát dobrým vzorem a modelem při používání AAK. V první části knihy autoři srozumitelně a čtivě vysvětlují, co to modelování je a proč je důležité. Opírají se přitom o vývoj řeči u zdravých dětí. Dále popisují základní zásady a fáze modelování a uvádějí, jak k modelování přistupovat tak, aby proces učení AAK byl pro daného člověka co nejvhodnější a nejúspěšnější. Ve druhé části jsou pak uvedeny praktické tipy a příklady, jak a při jakých příležitostech modelovat v každodenním životě, jak AAK zapojovat a učit se ji přirozenou formou. Díky publikaci se lidé s NKS mohou naučit komunikovat způsobem, který přináší oběma stranám radost z funkční vzájemné komunikace. Kniha pomůže hlavně rodičům dětí s NKS, ale také jejich nejbližšímu okolí (pečujícím, pedagogům, asistentům). Ocení ji současně i sociální pracovníci, speciální pedagogové a další odborníci.
U dodávateľa
18,29 € 19,25 €

Ako skvele učiť


Ako skvele učiť je jednou z najúspešnejších svetových učebníc pre učiteľov a študentov pedagogiky. Kniha obsahuje 63 techník, ktoré pomáhajú učiteľom vytvárať v triede sústredenú a motivujúcu atmosféru, učiť a rozvíjať žiakov a študentov. Využijú ju všetci učitelia základných aj stredných škôl, ktorí nechcú len „odučiť učivo“, ale ktorých poslaním je nasmerovať svojich žiakov k úspechu v práci a v živote. Kniha vám pomôže najmä v týchto oblastiach: plánovanie a príprava vyučovacej hodiny manažment vyučovania: získavanie spätnej väzby, práca s otázkami formovanie správania: motivácia a sústredenie študentov, práca s dôverou a budovanie vzťahu, intervenčné techniky nastavenie štruktúry hodiny, tempo, práca s písaním a diskusiou Knihu je možné využívať vyhľadaním konkrétnej techniky, ktorá je vhodná na riešenie špecifickej situácie učiteľa. Prináša jednoduché postupy a návody, ako si môžu učitelia v náročných situáciách zachovať chladnú hlavu. Online rozhranie knihy tiež obsahuje viac ako sto videí z tried, situácie a ich riešenie.
Na sklade 2Ks
35,51 € 39,90 €

Superhrdinové V TOBĚ


U jedinců s dyslexií je velmi důležité zaměřit se na jejich celkový potenciál a podporu silných stránek. Díky takové podpoře je možné dopady diagnózy významně minimalizovat a dosáhnout zlepšení v oblasti učení i dalších oblastech každodenního fungování. V poradenské praxi je však často věnována pozornost spíše zmírňování deficitů anebo nácviku školních dovedností, které se nedaří. Tato publikace nahlíží na dyslexii ze zcela odlišného úhlu pohledu – nabízí rozvojová témata, která dětem, dospívajícím i mladým dospělým umožní hledat jejich vlastní způsoby učení a poradí jim, jak nové návyky uplatnit i v dalších aktivitách. Kniha obsahuje motivující texty, rozhovory, pracovní listy a náměty pro diskusi, které podporují sebevědomí a sebedůvěru žáků a studentů s dyslexií a napomáhají jejich rozvoji a osobnímu růstu. Kromě pracovních listů určených pro samotné jedince s dyslexií obsahuje publikace i metodické listy obsahující stručné shrnutí tématu pro poradenské či pedagogické pracovníky nebo pro rodiče dětí s dyslexií. Publikace je určena pro práci se žáky na 2. stupni ZŠ i studenty středních škol, zabývá se i tématy vhodnými pro dospělé s dyslexií, jako je např. kariérové poradenství a volba studia a povolání.
U dodávateľa
18,29 € 19,25 €

Orbis pictus - Člověk a jeho svět podle Komenského


Aktuální výbor z unikátní obrazové učebnice Jana Amose Komenského doplněný novými ilustracemi Václava Sokola se snaží zprostředkovat svět v obrazech současnému dětskému čtenáři. Pro tuto publikaci vybrali autoři témata, která lze shrnout do podtitulu „Člověk a jeho svět“. Kniha obsahuje Komenského texty v modernizované češtině, doplňuje je aktuálním německým překladem a také originální latinou. Kniha tak může směle sloužit i původnímu záměru svého autora – může mladému čtenáři otevírat okno do světa cizích jazyků. Aktuální publikace navazuje na několik předchozích knih této edice.
U dodávateľa
14,58 € 15,35 €

Duševní zdraví ve škole


Publikace si klade za cíl poskytnout informace o možnostech podpory duševního zdraví žáků i učitelů a předložit nabídky, co mohou sami pedagogové dělat. V první části knihy se teoreticky vymezuje duševní zdraví ve škole a ukotvuje téma tak, aby pedagogům nabídlo jasné a praktické tipy, jak včlenit téma duševního zdraví do výuky a běhu školy, jak předat žákům vývojově adekvátní informace o duševním zdraví, a naučilo děti se o své zdraví lépe starat. Ve druhé části se kniha věnuje samotným pedagogům, jejich duševnímu zdraví a prevenci syndromu vyhoření. Předkládá praktické tipy a techniky, jak rozvíjet svoji psychickou pohodu a udržet si ji. Kniha obsahuje kazuistiky učitelů a dává prostor k zamyšlení a vytvoření pozitivní změny.
U dodávateľa
15,15 € 15,95 €

Není slůvko jako slůvko


Pracovní sešit pro děti spojuje téma dopravních prostředků s rozvojem vyjadřovacích schopností. Kam jede vlak? Koho veze autobus? Kam doletíme letadlem? Spousta otázek a k nim pracovní listy ke společnému povídání, ale také k vyplňování. V první části pracovního sešitu najdete pracovní listy určené k přiřazování a třídění obrázků, které spolu souvisejí. Jsou zaměřeny na pochopení kontextu jazyka, cvičení sluchové paměti, kdy děti si mají zapamatovat instrukci (např. „Ukaž mi malé červené auto.“) Úkoly ve druhé části sešitu jsou určeny na pochopení systému tvorby vět a na popis obrázku. Pomocí korálkových schémat dětem představujeme, jak je věta tvořena. Témata na podporu jazykového citu představuje doplňování říkadel rýmujícími se slovy nebo tvoření zdrobnělin, např. ruka – ručička. Ve třetí části jsou témata rozvíjející vyjadřovací schopnosti dítěte, jako jsou krátké příběhy k vyprávění. V knize jsou zařazeny také komunikační hry na rozvoj interakce dítěte a rodiče. Mgr. Kateřina Slezáková vystudovala PedF UK, obor speciální pedagogika se zaměřením na logopedii a surdopedii. Pracuje jako klinická logopedka. V nakladatelství Portál vydala pracovní listy Mluv se mnou a Není hláska jako hláska.
U dodávateľa
13,02 € 13,70 €

V kategórii Pedagogika, vzdelávanie, vyučovanie nájdete najlepšie diela o vzdelávacom procese, teóriách a metodológiách vyučovania či inovačných prístupoch k učeniu. Nájdete tu nielen základné učebnice pre študentov pedagogiky, ale aj pokročilé knihy pre skúsených učiteľov, ktorí túžia po neustálom rozvoji a zdokonaľovaní svojich schopností.

Prechádzajte medzi stránkami osvedčených autorov a objavujte novinky vo svete pedagogiky, ktoré vám pomôžu efektívnejšie komunikovať so študentmi a upraviť svoje vyučovacie metódy súčasným potrebám. Učme sa spoločne a neustále sa zdokonaľujme.