! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Jazyk


Veková kategória


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Rezervácia na predajni


Knihy - Obchodné právo strana 1 z 14

Zákon o verejnom obstarávaní Úzz, 6. vydanie, 4/2024


Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní s účinnosťou od 31. marca 2024 so zmenami poslednej novelizácie zákona č. 32/2024 Z.z. a zákona č. 40/2024 Z.z.
Na sklade 2Ks
7,47 € 8,30 €

Základy obchodního práva, 3., aktualizované vydání


Třetí vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech tohoto právního odvětví. Problematiku vysvětluje od základů, zaměřuje se na předmět a systém obchodního práva, jeho principy a prameny, nevyjímaje prameny evropské, dále se věnuje vymezení podnikání a podnikatelů, obchodní firmy, obchodního závodu či obchodního tajemství. Zevrubně vykládá otázky jednání podnikatelů. Značnou pozornost věnuje právu obchodních korporací, neopomíjí přitom jejich nadnárodní formy, a popisuje všechny důležité aspekty korporačního práva včetně problematiky přeměn. Učebnice zahrnuje také výklad hospodářské soutěže a kapitoly věnované nekalé soutěži. Samostatné kapitoly se zabývají úpravou veřejných zakázek, státního podniku a kolektivního investování. Učebnice je určená především pro studenty právnických fakult a dalších vysokých škol, informace v ní však najdou také praktičtí právníci, tj. advokáti, soudci, podnikoví právníci, stejně jako ekonomové a podnikatelé.
U dodávateľa
37,62 € 39,60 €

Repetitórium obchodného práva, 4. vydanie


Štvrté, doplnené a prepracované vydanie tejto úspešnej publikácie reaguje na novelizácie Obchodného zákonníka. Repetitórium poskytuje systematický prehľad o základných inštitútoch obchodného práva a umožňuje orientáciu v jednotlivých ustanoveniach Obchodného zákonníka, pričom dôsledne vychádza z jeho systematiky. Táto učebná pomôcka sa môže stať východiskom pre efektívnejšiu prípravu na postupovú skúšku a štátnu záverečnú skúšku. Je určená predovšetkým študentom právnických fakúlt, ktorým zaiste pomôže pochopiť zložitú problematiku obchodného práva. Rovnako môže pomôcť pri štúdiu obchodného práva aj študentom neprávnických fakúlt, ale môže byť užitočná aj pre širšiu právnickú verejnosť a napokon aj pre podnikateľov, ktorí prostredníctvom nej môžu získať prehľad o súčasnej úprave vzťahov vznikajúcich v oblasti podnikania.
Na sklade 1Ks
31,35 € 33,00 €

Obchodné právo 3


Tretí diel učebnice Obchodné právo od Oľgy Ovečkovej a Kristiána Csacha je venovaný obchodným záväzkom. Približuje v prvom rade všeobecné inštitúty obchodného záväzkového práva, odlišnosti kontraktačnej praxe medzi podnikateľmi od kontraktačnej praxe iných subjektov, zabezpečenie obchodných záväzkov, splnenie a uplatňovanie pohľadávok, právne následky porušenia obchodných záväzkov a ich zánik. Venuje sa však aj mnohým zmluvným typom, ktoré uzavierajú podnikatelia pri podnikateľskej činnosti, a to vrátane tých, ktoré nie sú upravené v Obchodnom zákonníku. Jednotlivé zmluvné typy sú zasadené vždy do kontextu určitých pre podnikateľa typických činností (kúpa a predaj tovaru, poskytovanie služieb, logistické zabezpečenie podnikania, distribučné siete podnikateľa, financovanie podnikateľa a dispozície s podnikom podnikateľa). Pri výklade jednotlivých zmluvných typov nie je kladený dôraz na právnu reguláciu Obchodného zákonníka a jej znenie, ale na to, plnenie akých podnikateľských potrieb daná zmluva sleduje, aká je najčastejšia kontraktačná prax a tiež na to, aké nároky majú zmluvné strany z danej zmluvy. Štandardný výklad autorskej dvojice je doplnený aj o podrobnejší doktrinálny pohľad na zložitejšie problémy a o množstvo príkladov z judikatúry či doplnkových úloh na precvičenie či prehĺbenie znalostí.
Na sklade 2Ks
20,52 € 21,60 €

Poradca č. 3-4 / 2024 - Obchodný zákonník s komentárom


Obchodné právo vnímame ako súčasť súkromného práva. Dominujú tu súkromno-právne inštitúty, ale upravuje aj inštitúty s verejnoprávnymi prvkami, a to napríklad úprava obchodného registra. Predmetom obchodného práva je úprava postavenia a činnosti podnikateľských subjektov, ich vzťahu k orgánom štátu a samosprávy i ostatným fyzickým a právnickým osobám, ako aj právna úprava obchodno-záväzkových vzťahov, jednotlivých typov zmlúv i záväzkových vzťahov v medzinárodnom obchode. Predmetom sú aj základné problémy hospodárskej súťaže a súťaženia, problémy právnej úpravy cenných papierov, búrz, obchodného registra. Obchodný zákonník upravuje obsah samotného podnikania, pod ktorým sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku, ďalej upravuje rozsah podnikateľských subjektov, čiže podnikateľov, ktorým je osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. Obchodný zákonník upravuje aj funkciu podniku a obchodného imania, obchodné meno, obchodné tajomstvo, inštitút obchodných spoločností a družstva, spôsoby konania spoločnosti, jej zrušenie, i likvidácia. Ďalším predmetom Obchodného zákonníka sú obchodno-záväzkové vzťahy, ako aj osobitné ustanovenia a o niektorých obchodno-záväzkových vzťahoch a druhy zmlúv. Obchodné právo zároveň rieši problematiku cenných papierov, činnosti búrz a problematiku obchodného registra.
Na sklade 3Ks
17,10 € 18,00 €

Obchodný zákonník, Obchodný register. Úzz, 7. vydanie 9/2023


Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. a zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri s právnym stavom k 1. septembru 2023 a s účinnosťou od 1. marca 2024, s výraznenými zmenami poslednej novelizácie zákona č. 309/2023 Z. z.
Na sklade 2Ks
8,84 € 9,30 €

Právo startupových spoločností


Jedinečná publikácia podáva zrozumiteľným jazykom odborne spracovanú tematiku právnej úpravy startupových spoločností so zameraním sa na praktické otázky z pohľadu právnej regulácie finančného a obchodného práva, ako aj práva duševného vlastníctva. Publikácia má potenciál stať sa praktickým sprievodcom, ktorý obsahuje komplexné informácie o špecifikách správy startupových spoločností, investičnom procese a nastavení vzťahov startupových spoločností s externými investormi, zakladateľmi a zamestnancami, zároveň informácie o ochrane kľúčových aktív startupových spoločností v podobe duševného vlastníctva.
Na sklade 1Ks
46,55 € 49,00 €

Spoločnosť s ručením obmedzeným vykonávajúca činnosť samostatného finanč. agenta


Vykonávanie finančného sprostredkovania v kategórii samostatného finančného agenta reprezentuje potenciálny predmet podnikania obchodnej spoločnosti. Predkladaná monografia predstavuje právnu analýzu súčasnej regulácie tejto oblasti, ktorú širokej odbornej aj laickej verejnosti ponúka kolektív autorov pôsobiacich v aplikačnej praxi. Monografia má za cieľ osloviť nielen subjekty začínajúce s realizáciou finančného sprostredkovania, ale aj etablované spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré už disponujú povolením na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta.
U dodávateľa
14,63 € 15,40 €

Obchodné právo II.


Komplexná, moderne spracovaná a praktická učebnica vytvorená autorským kolektívom odborníkov predstavuje dielo, ktoré vďaka jeho praktickému zameraniu využijú nielen študenti právnických fakúlt, ale aj široká odborná verejnosť so záujmom o problematiku obchodných záväzkových vzťahov. Publikácia je prehľadne rozdelená do tridsiatich piatich častí. Svojou štruktúrou nadväzuje na učebnicu Obchodné právo I. Všeobecná časť, súťažné právo, právo obchodných spoločností a družstva a výklad jednotlivých kapitol pozostáva z piatich častí: prvou sú všeobecné znalosti, druhou aplikačné kontexty, treťou vybrané doktrinálne súvislosti, štvrtou je komparácia a poslednou sú súdne rozhodnutia. Informácie obsiahnuté v publikácii sú komplexné, praktické a spracované na vysokej odbornej úrovni.
Na sklade 3Ks
52,25 € 55,00 €

Novelizovaný obchodný zákonník 3/2023


ZÁKON Č. 513/1991 ZB. OBCHODNÝ ZÁKONNÍK V ZNENÍ ZÁKONA Č. 264/1992 ZB., ZÁKONA Č. 600/1992 ZB., ZÁKONA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č. 278/1993 Z. Z., ZÁKONA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č. 249/1994 Z. Z., ZÁKONA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č. 106/1995 Z. Z., ZÁKONA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č. 171/1995 Z. Z., ZÁKONA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č. 58/1996 Z. Z., ZÁKONA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č. 317/1996 Z. Z., ZÁKONA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č. 373/1996 Z. Z., ZÁKONA Č. 11/1998 Z. Z., ZÁKONA Č. 127/1999 Z. Z., ZÁKONA Č. 263/1999 Z. Z., ZÁKONA Č. 238/2000 Z. Z., ZÁKONA Č. 147/2001 Z. Z., ZÁKONA Č. 500/2001 Z. Z., ZÁKONA Č. 426/2002 Z. Z., ZÁKONA Č. 510/2002 Z. Z., ZÁKONA Č. 526/2002 Z. Z., ZÁKONA Č. 530/2003 Z. Z., ZÁKONA Č. 432/2004 Z. Z., ZÁKONA Č. 315/2005 Z. Z., ZÁKONA Č. 19/2007 Z. Z., ZÁKONA Č. 84/2007 Z. Z., ZÁKONA Č. 657/2007 Z. Z., ZÁKONA Č. 659/2007 Z. Z., ZÁKONA Č. 429/2008 Z. Z., ZÁKONA Č. 454/2008 Z. Z., ZÁKONA Č. 477/2008 Z. Z., ZÁKONA Č. 276/2009 Z. Z., ZÁKONA Č. 487/2009 Z. Z., ZÁKONA Č. 492/2009 Z. Z., ZÁKONA Č. 546/2010 Z. Z., ZÁKONA Č. 193/2011 Z. Z., ZÁKONA Č. 547/2011 Z. Z., ZÁKONA Č. 197/2012 Z. Z., ZÁKONA Č. 246/2012 Z. Z., ZÁKONA Č. 440/2012 Z. Z., ZÁKONA Č. 9/2013 Z. Z., ZÁKONA Č. 352/2013 Z. Z., ZÁKONA Č. 357/2013 Z. Z., ZÁKONA Č. 87/2015 Z. Z., ZÁKONA Č. 117/2015 Z. Z., ZÁKONA Č. 172/2015 Z. Z., ZÁKONA Č. 361/2015 Z. Z., ZÁKONA Č. 389/2015 Z. Z., ZÁKONA Č. 125/2016 Z. Z., ZÁKONA Č. 264/2017 Z. Z., ZÁKONA Č. 112/2018 Z. Z., ZÁKONA Č. 156/2019 Z. Z., ZÁKONA Č. 390/2019 Z. Z., ZÁKONA Č. 198/2020 Z. Z., ZÁKONA Č. 519/2021 Z. Z., ZÁKONA Č. 111/2022 Z. Z., ZÁKONA Č. 407/2022 Z. Z. A ZÁKONA Č. 8/2023 Z. Z.
U dodávateľa
8,84 € 9,30 €

Zákon o ochrane hospodárskej súťaže - Komentár


Zákon o ochrane hospodárskej súťaže, rekodifikovaný v roku 2021, predstavuje významný právny predpis pre všetkých podnikateľov pôsobiacich na území Slovenska, ako aj pre orgány verejnej správy. Reguluje formy nedovoleného obmedzovania súťaže (zákaz dohôd obmedzujúcich súťaž, zákaz zneužitia dominantného postavenia, iné formy nedovoleného obmedzovania súťaže), za ktoré v prípade naplnenia skutkových podstát hrozia vysoké pokuty. Taktiež upravuje výkon koncentrácií, ktoré musia byť vopred oznámené Protimonopolnému úradu SR. V neposlednom rade obsahuje pravidlá týkajúce sa menovania predstaviteľov úradu, kompetencie úradu, vyšetrovacie právomoci úradu vrátane neohlásených inšpekcií, konanie pred ním, sankcie, ktoré môže ukladať. Komentár k tomuto novému zákonu predstavuje najrozsiahlejšiu a najaktuálnejšiu publikáciu svojho druhu. Kolektív autorov, majúcich praktické skúsenosti s aplikáciou súťažného práva, vytvoril dielo, ktoré poskytuje kľúč k tomu, ako sa tento významný predpis uplatňuje v praxi. Obsahuje odkazy na široké penzum ďalších prameňov podstatných pre posúdenie konkrétnych praktických otázok, o ktorých existencii by čitateľ inak nemusel vedieť. Zloženie autorského kolektívu prevažne zo zamestnancov úradu, doplnené o osoby z prostredia správneho súdnictva, advokácie a akadémie predznačuje, že text predstavuje výstup z aplikovaného výskumu, ktorý je zároveň dostatočne praktický pre použitie podnikateľmi, advokátmi, sudcami, zamestnancami orgánov verejnej správy, ako aj širokej verejnosti.
U dodávateľa
37,10 € 39,05 €

Právo spoločníkov na informácie


Právo spoločníkov obchodných spoločností na informácie predstavuje jeden z najvýznamnejších inštitútov ovplyvňujúcich kvalitu fungovania vnútorných korporačných vzťahov. Skúmaná problematika je v dôsledku toho členitá a pestrá z pohľadu hmotného, ako aj procesného práva. Predkladaná publikácia zameriava pozornosť na poznatky o účele, rozsahu a hraniciach informačného práva spoločníkov vrátane pravidiel a princípov, ktoré je potrebné rešpektovať pri jeho výkone či vymáhaní. V mnohých ohľadoch autor posunul doteraz poznávané teoretické vedomosti v oblasti práva obchodných spoločností a čo je dôležité, práca je prínosná aj pre prax, pretože pri viacerých otázkach autor formuluje aj praktické odporúčania a postupy. Ide o dielo, ktoré má svoju teoretickú hodnotu, ale je aj prakticky zamerané, ponúka riešenie problémov v praxi. prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. Publikácia je určená nielen odborníkom z oblasti práva, ktorí sa touto problematikou zaoberajú, ale môže byť prínosná aj pre laickú verejnosť, samozrejme, najmä pre mimoriadne široký okruh spoločníkov obchodných spoločností, ale aj členov štatutárnych orgánov. Autor monografie skutočne komplexne a prierezovo analyzoval práva spoločníkov na informácie, ktorým je v domácej spisbe venovaná len relatívne malá pozornosť. doc. JUDr. Ing. Martin Kubinec, PhD.
Na sklade 4Ks
19,00 € 20,00 €

Obchodný zákonník. Komentár


Rozšírený kolektív renomovaných autorov pod vedením prof. Patakyovej prináša v poradí prvý veľký komentár k Obchodnému zákonníku, ktorý reaguje na najnovšie legislatívne zmeny v oblasti obchodného práva, vrátane novely č. 111/2022 Z. z. Čitateľom tak ponúka ucelený a komplexný výklad jednotlivých ustanovení tohto predpisu. Neodmysliteľnou súčasťou publikácie je aj aktuálna rozhodovacia prax súdov, pričom reaguje nielen na judikatúru súdov Slovenskej republiky, ale aj na rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie či súdov Českej republiky. Veľký komentár je určený právnikom v rozmanitých oblastiach právnej praxe, ale aj právnej teórie, ako aj študentom magisterského a doktorandského vysokoškolského štúdia v odbore právo, prípadne ekonómia, manažment či medzinárodný obchod. Kolektiv autorů Stanislav Barkoci, Zuzana Bartová, Marián Blaha, Jana Duračinská, Milan Ďurica, Barbora Grambličková, Branislav Jablonka, Matej Kačaljak, Ivan Kisely, Tímea Kovácsová, Pavel Lacko, Angelika Mašurová, Ján Mazúr, Andrea Moravčíková, Radoslav Palka, Jana Strémy, Jozef Vozár, Mária T. Patakyová
U dodávateľa
141,55 € 149,00 €

Zákon o verejnom obstarávaní Úzz, 5. vydanie, 6/2022


Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní so zmenami poslednej novelizácie: - zákona č. 395/2022 Z.z. s účinnosťou od 1. augusta 2022 a od 31. marca 2024; - zákona č. 64/2022 Z.z. s účinnosťou od 1. januára 2023; - zákona č. 86/2022 Z.z. s účinnosťou od 1. apríla 2022; - zákona č. 121/2022 Z.z. s účinnosťou od 1. júla 2022 a - zákona č. 151/2022 Z.z. s účinnosťou od 1. januára 2023.
U dodávateľa
7,51 € 7,90 €

Obchodný zákonník - Veľký komentár, zväzok I., 2. vydanie


Druhé doplnené a prepracované vydanie veľkého komentára Obchodného zákonníka prináša predovšetkým zapracovanie šiestich noviel, ktoré boli prijaté od prvého vydania komentára v roku 2017. Podrobný výklad k prijatým zmenám a doplneniam Obchodného zákonníka je sprevádzaný rozhodnutiami slovenských súdov a judikatúrou Súdneho dvora EÚ. Zároveň autori poukazujú na zmeny, súvislosti a väzby, ktoré prinášajú nové právne úpravy, pričom sa nevyhýbajú ani kritickým pohľadom a poukazom na úskalia aplikácie viacerých ustanovení. Venujú sa ich výkladu a aplikačnej praxi. V častiach, ktoré neboli dotknuté novelizáciami, sú výklady doplnené o nové skutočnosti vyplývajúce z relevantných poznatkov v odbornej literatúre, ktoré sa prejavili v chápaní právnych inštitútov a prípadne ovplyvnili aj rozhodovaciu činnosť súdov. Zároveň je k jednotlivým ustanoveniam doplnená aktuálna judikatúra s patričnou reflexiou na aplikačnú prax. V snahe ponúknuť účinnú pomoc pri výklade a aplikácii jednotlivých ustanovení Obchodného zákonníka sa autori snažia reagovať na mnohé relevantné problémy praxe.
Na sklade 1Ks
198,55 € 209,00 €

Právo v medzinárodnom obchode


Predkladaná publikácia sa venuje problematike v súčasnej dobe maximálne aktuálnej, ktorou je právna úprava medzinárodného obchodu. Táto problematika vystupuje do popredia obzvlášť v súčasnej pandemickej dobe, ktorá vytvára nové výzvy a príležitosti v svetovom hospodárstve, jednak z hľadiska využívania nových technológií, obchodovania s novými tovarmi a službami (vakcíny, zdravotnícky materiál či IT služby), ale aj v súvislosti s novou rolou štátu ako tvorcu medzinárodného práva, regulátora aj obchodníka. Ekonomické stimuly vlád, ako aj odložená spotreba podnikateľských subjektov i spotrebiteľov dáva tušiť budúcu akceleráciu hospodárskeho rastu sprevádzanú rozvojom medzinárodného obchodu.Táto monografia má ambíciu poskytnúť čitateľovi komplexný obraz o právnej regulácii medzinárodného obchodu, a to systematickým výkladom od pojmoslovia, cez všeobecné otázky až ku konkrétnym aspektom jednotlivých súkromnoprávnych vzťahov s medzinárodným prvkom a medzinárodných obchodných transakcií (na ktorých spočíva ťažisko výkladu), ako aj súvisiacim verejnoprávnym a procesnoprávnym aspektom (súdne a mimosúdne riešenie sporov). Publikácia je určená odborníkom z praxe – právnikom i neprávnikom, študentom ekonómie i práva, ale domnievame sa, že niektoré jej závery môžu podnietiť aj diskusiu vedeckých a odborných pracovníkov, ktorí sa špecializujú na danú oblasť.
Na sklade 2Ks
13,78 € 14,50 €

Obchodné právo I.


Autorský kolektív odborníkov na obchodné právo vytvoril komplexne spracované odborné dielo, ktoré využijú nielen študenti práva, ale aj široká odborná verejnosť so záujmom o oblasť práva obchodných spoločností a družstva. Učebnica je štruktúrovaná tak, aby bola prehľadná a flexibilná. Je rozdelená na 14 častí, ktoré sa postupne venujú napríklad vymedzeniu bazálnych inštitútov obchodného práva, obchodnému registru, hospodárskej a nekalej súťaži alebo tiež problematike obchodných spoločností a družstva. Informácie obsiahnuté v publikácii sú vecné, komplexné a sprevádzané praktickými príkladmi na dosiahnutie rovnováhy medzi teóriou a praxou. Kolektiv autorů Angelika Mašurová, Mária Patakyová, Filip Petrek, Dominika Pintérová, Matej Smalik, Tomáš Strémy, Jozef Vozár, Daniel Zigo, Stanislav Barkoci, Jana Duračinská, Patrícia Dutková, Barbora Grambličková, Edita Hajnišová, Branislav Jablonka, Peter Lukáčka, Zdenka Lukáčková
Na sklade 2Ks
52,25 € 55,00 €

Meritum Obchodní závazky


Publikace Obchodní závazky reaguje na nové uspořádání úpravy závazků po rekodifikaci soukromého práva, která právní úpravu závazkového práva sjednotila v občanském zákoníku, a soustředí se především na zvláštnosti vztahů, kterých se účastní podnikatelé. V rámci oblíbené edice Meritum je věnována zvýšená pozornost srozumitelnému výkladu materie a řešení praktických otázek za pomoci řady příkladů a vzorů. Cílem autorského kolektivu nebylo nově vymezovat hranice právní regulace závazků nebo nahrazovat komentáře právních předpisů, ale napomoci řádné interpretaci a aplikaci závazkového práva nejen právníky, ale i studenty vysokých škol a případně i právními laiky.
U dodávateľa
58,05 € 61,10 €

Obchodné právo je odvetvie práva, ktoré sa zaoberá právnymi aspektmi podnikania a obchodných transakcií. Toto právne odvetvie upravuje vzťahy medzi podnikmi, obchodnými subjektmi a ich zákazníkmi.

Obchodné právo je kľúčovým aspektom právnej štruktúry v mnohých krajinách a je určené na reguláciu a dohľad nad komerčnými a obchodnými aktivitami. Táto právna oblasť sa týka viacerých aspektov podnikania, vrátane zakladania a registrácie spoločností, uzatvárania obchodných zmlúv, obchodných transakcií, konkurencie, ochrany spotrebiteľov a mnohých ďalších oblastí.

Obchodné právo sa vyvíja v súlade s ekonomickým vývojom a technologickými zmenami. Zahŕňa širokú škálu tém, vrátane právnych predpisov pre spoločnosti, obchodné zmluvy, ochranu práv intelektuálneho vlastníctva a regulácie vo financiách a obchodných transakciách. Rozsah obchodného práva môže zahŕňať aj medzinárodné obchodné právo, ktoré upravuje obchodné vzťahy medzi rôznymi krajinami.