Jazyk


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Právo spoločníkov na informácie


Právo spoločníkov obchodných spoločností na informácie predstavuje jeden z najvýznamnejších inštitútov ovplyvňujúcich kvalitu fungovania vnútorných korporačných vzťahov. Skúmaná problematika je v dôsledku toho členitá a pestrá z pohľadu hmotného, ako aj procesného práva. Predkladaná publikácia zameriava pozornosť na poznatky o účele, rozsahu a hraniciach informačného práva spoločníkov vrátane pravidiel a princípov, ktoré je potrebné rešpektovať pri jeho výkone či vymáhaní. V mnohých ohľadoch autor posunul doteraz poznávané teoretické vedomosti v oblasti práva obchodných spoločností a čo je dôležité, práca je prínosná aj pre prax, pretože pri viacerých otázkach autor formuluje aj praktické odporúčania a postupy. Ide o dielo, ktoré má svoju teoretickú hodnotu, ale je aj prakticky zamerané, ponúka riešenie problémov v praxi. prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. Publikácia je určená nielen odborníkom z oblasti práva, ktorí sa touto problematikou zaoberajú, ale môže byť prínosná aj pre laickú verejnosť, samozrejme, najmä pre mimoriadne široký okruh spoločníkov obchodných spoločností, ale aj členov štatutárnych orgánov. Autor monografie skutočne komplexne a prierezovo analyzoval práva spoločníkov na informácie, ktorým je v domácej spisbe venovaná len relatívne malá pozornosť. doc. JUDr. Ing. Martin Kubinec, PhD.
U dodávateľa
19,00 € 20,00 €

Obchodný zákonník. Komentár


Rozšírený kolektív renomovaných autorov pod vedením prof. Patakyovej prináša v poradí prvý veľký komentár k Obchodnému zákonníku, ktorý reaguje na najnovšie legislatívne zmeny v oblasti obchodného práva, vrátane novely č. 111/2022 Z. z. Čitateľom tak ponúka ucelený a komplexný výklad jednotlivých ustanovení tohto predpisu. Neodmysliteľnou súčasťou publikácie je aj aktuálna rozhodovacia prax súdov, pričom reaguje nielen na judikatúru súdov Slovenskej republiky, ale aj na rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie či súdov Českej republiky. Veľký komentár je určený právnikom v rozmanitých oblastiach právnej praxe, ale aj právnej teórie, ako aj študentom magisterského a doktorandského vysokoškolského štúdia v odbore právo, prípadne ekonómia, manažment či medzinárodný obchod. Kolektiv autorů Stanislav Barkoci, Zuzana Bartová, Marián Blaha, Jana Duračinská, Milan Ďurica, Barbora Grambličková, Branislav Jablonka, Matej Kačaljak, Ivan Kisely, Tímea Kovácsová, Pavel Lacko, Angelika Mašurová, Ján Mazúr, Andrea Moravčíková, Radoslav Palka, Jana Strémy, Jozef Vozár, Mária T. Patakyová
Na sklade 2Ks
141,55 € 149,00 €

Zákon o verejnom obstarávaní Úzz, 5. vydanie, 6/2022


Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní so zmenami poslednej novelizácie: - zákona č. 395/2022 Z.z. s účinnosťou od 1. augusta 2022 a od 31. marca 2024; - zákona č. 64/2022 Z.z. s účinnosťou od 1. januára 2023; - zákona č. 86/2022 Z.z. s účinnosťou od 1. apríla 2022; - zákona č. 121/2022 Z.z. s účinnosťou od 1. júla 2022 a - zákona č. 151/2022 Z.z. s účinnosťou od 1. januára 2023.
Na sklade 2Ks
7,51 € 7,90 €
Pútač na knihu Priatelia - oficiálna kuchárka
Pútač na knihy druhej akosti

Obchodný zákonník, Obchodný register Úzz, 5. vydanie 2022


Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. a zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri s účinnosťou od 17. júla 2022, so zmenami poslednej novelizácie zákona č. 111/2022 Z. z.
Na sklade > 5Ks
8,36 € 8,80 €

Obchodný zákonník - Veľký komentár, zväzok I., 2. vydanie


Druhé doplnené a prepracované vydanie veľkého komentára Obchodného zákonníka prináša predovšetkým zapracovanie šiestich noviel, ktoré boli prijaté od prvého vydania komentára v roku 2017. Podrobný výklad k prijatým zmenám a doplneniam Obchodného zákonníka je sprevádzaný rozhodnutiami slovenských súdov a judikatúrou Súdneho dvora EÚ. Zároveň autori poukazujú na zmeny, súvislosti a väzby, ktoré prinášajú nové právne úpravy, pričom sa nevyhýbajú ani kritickým pohľadom a poukazom na úskalia aplikácie viacerých ustanovení. Venujú sa ich výkladu a aplikačnej praxi. V častiach, ktoré neboli dotknuté novelizáciami, sú výklady doplnené o nové skutočnosti vyplývajúce z relevantných poznatkov v odbornej literatúre, ktoré sa prejavili v chápaní právnych inštitútov a prípadne ovplyvnili aj rozhodovaciu činnosť súdov. Zároveň je k jednotlivým ustanoveniam doplnená aktuálna judikatúra s patričnou reflexiou na aplikačnú prax. V snahe ponúknuť účinnú pomoc pri výklade a aplikácii jednotlivých ustanovení Obchodného zákonníka sa autori snažia reagovať na mnohé relevantné problémy praxe.
Na sklade 3Ks
177,65 € 187,00 €

Zákon o verejnom obstarávaní Úzz, 4. vydanie, 3/2022


Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní s účinnosťou od 31. marca 2022, so zmenami poslednej novelizácie: - zákona č. 395/2021 Z.z. s účinnosťou od 31. marca 2022, 1. augusta 2022 a od 31. marca 2024; - zákona č. 64/2022 Z.z. s účinnosťou od 9. marca 2022, 31. marca 2022 a od 1. januára 2023.
Na sklade 5Ks
7,41 € 7,80 €

Právo v medzinárodnom obchode


Predkladaná publikácia sa venuje problematike v súčasnej dobe maximálne aktuálnej, ktorou je právna úprava medzinárodného obchodu. Táto problematika vystupuje do popredia obzvlášť v súčasnej pandemickej dobe, ktorá vytvára nové výzvy a príležitosti v svetovom hospodárstve, jednak z hľadiska využívania nových technológií, obchodovania s novými tovarmi a službami (vakcíny, zdravotnícky materiál či IT služby), ale aj v súvislosti s novou rolou štátu ako tvorcu medzinárodného práva, regulátora aj obchodníka. Ekonomické stimuly vlád, ako aj odložená spotreba podnikateľských subjektov i spotrebiteľov dáva tušiť budúcu akceleráciu hospodárskeho rastu sprevádzanú rozvojom medzinárodného obchodu.Táto monografia má ambíciu poskytnúť čitateľovi komplexný obraz o právnej regulácii medzinárodného obchodu, a to systematickým výkladom od pojmoslovia, cez všeobecné otázky až ku konkrétnym aspektom jednotlivých súkromnoprávnych vzťahov s medzinárodným prvkom a medzinárodných obchodných transakcií (na ktorých spočíva ťažisko výkladu), ako aj súvisiacim verejnoprávnym a procesnoprávnym aspektom (súdne a mimosúdne riešenie sporov). Publikácia je určená odborníkom z praxe – právnikom i neprávnikom, študentom ekonómie i práva, ale domnievame sa, že niektoré jej závery môžu podnietiť aj diskusiu vedeckých a odborných pracovníkov, ktorí sa špecializujú na danú oblasť.
Na sklade 5Ks
27,55 € 29,00 €

Obchodný zákonník, Obchodný register Úzz, 4. vydanie 2022


Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. a zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri s právnym stavom k 1. januáru 2022, so zmenami poslednej novelizácie zákona č. 519/2021 Z. z. s účinnosťou od 28. decembra 2021 a zákona č. 403/2021 s účinnosťou od 1. decembra 2021.
U dodávateľa
8,36 € 8,80 €

Obchodné právo I.


Autorský kolektív odborníkov na obchodné právo vytvoril komplexne spracované odborné dielo, ktoré využijú nielen študenti práva, ale aj široká odborná verejnosť so záujmom o oblasť práva obchodných spoločností a družstva. Učebnica je štruktúrovaná tak, aby bola prehľadná a flexibilná. Je rozdelená na 14 častí, ktoré sa postupne venujú napríklad vymedzeniu bazálnych inštitútov obchodného práva, obchodnému registru, hospodárskej a nekalej súťaži alebo tiež problematike obchodných spoločností a družstva. Informácie obsiahnuté v publikácii sú vecné, komplexné a sprevádzané praktickými príkladmi na dosiahnutie rovnováhy medzi teóriou a praxou. Kolektiv autorů Angelika Mašurová, Mária Patakyová, Filip Petrek, Dominika Pintérová, Matej Smalik, Tomáš Strémy, Jozef Vozár, Daniel Zigo, Stanislav Barkoci, Jana Duračinská, Patrícia Dutková, Barbora Grambličková, Edita Hajnišová, Branislav Jablonka, Peter Lukáčka, Zdenka Lukáčková
U dodávateľa
52,25 € 55,00 €

Meritum Obchodní závazky


Publikace Obchodní závazky reaguje na nové uspořádání úpravy závazků po rekodifikaci soukromého práva, která právní úpravu závazkového práva sjednotila v občanském zákoníku, a soustředí se především na zvláštnosti vztahů, kterých se účastní podnikatelé. V rámci oblíbené edice Meritum je věnována zvýšená pozornost srozumitelnému výkladu materie a řešení praktických otázek za pomoci řady příkladů a vzorů. Cílem autorského kolektivu nebylo nově vymezovat hranice právní regulace závazků nebo nahrazovat komentáře právních předpisů, ale napomoci řádné interpretaci a aplikaci závazkového práva nejen právníky, ale i studenty vysokých škol a případně i právními laiky.
U dodávateľa
58,05 € 61,10 €

UZZ 22/2021 Zákon o cenných papieroch


Podľa právneho stavu k 18. 6. 2021 (Úplné znenia zákonov 22/2021). Úplné znenie zákona č. 566/2001 Z. z. O CENNÝCH PAPIEROCH Po zmene zákonom č. 423/2020 Z. z.: Vzhľadom na zriadenie najvyššieho správneho súdu sa rozširuje informačná povinnosť Národnej banky Slovenska pri poskytovaní zoznamu centrálnych depozitárov aj o najvyšší správny súd. Sudca najvyššieho správneho súdu nemôže byť členom predstavenstva, členom dozornej rady ani zamestnancom obchodníka s cennými papiermi alebo centrálneho depozitára. Po zmene zákonom č. 209/2021 Z. z.: Podľa smernice Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2034 (smernica IFD) sa na udelenie povolenia pre výkon činnosti u obchodníka s cennými papiermi vyžaduje minimálna výška počiatočného kapitálu, ktorý nahrádza súčasnú požiadavku na základné imanie. Obchodníci s cennými papiermi môžu nad rámec poskytovania investičných služieb a výkonu investičných činnosti, poskytovať služby a vykonávať aj iné činnosti (služba kompresie portfólia, služby súvisiace s transakciami...). Na obchodníka s cennými papiermi, ktorého celková hodnota konsolidovaných aktív sa rovná alebo je vyššia ako 5 000 000 000, sa budú vzťahovať ustanovenia zákona o bankách. Ustanovuje sa podmienka, kedy je obchodník s cennými papiermi povinný zriadiť výbor pre riadenie rizík a tiež funkcia tohto výboru.
U dodávateľa
14,05 € 14,79 €

Zákon o verejnom obstarávaní Úzz, 3. vydanie, 7/2021


Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní s účinnosťou od 2. augusta 2021, so zmenami poslednej novelizácie zákona č. 214/2021 Z.z.
Na sklade 1Ks
5,99 € 6,30 €

Právo obchodních korporací, 2. vydání


Předkládané druhé, doplněné a aktualizované vydání učebnice Právo obchodních korporací reaguje na významné změny úpravy korporačního práva, které přinesl s účinností od 1. 1. 2021 zákon č. 33/2020 Sb., jímž se mění nejen zákon o obchodních korporacích, ale i další související zákony. Změnu do úpravy družstev dále přinesla i novela občanského zákoníku provedená zákonem č. 163/2020 Sb. s účinností k 1. 7. 2020. Kniha je přehledně a systematicky rozdělena na kapitoly, kdy se v obecných částech věnuje povaze obchodní korporace, podává výklad jednotlivých institutů práva obchodních korporací a společných rysů jejich právní úpravy. Výklad je rozšířen o kapitolu týkající se financování obchodních korporací. Na obecnější část navazují pojednání o jednotlivých formách obchodních korporací, včetně unijních. Zařazena jsou i témata věnovaná právnímu režimu kapitálového trhu a kolektivního investování. Snahou autorů je podat systematický a srozumitelný výklad práva obchodních korporací reflektující hlavní změny, které přinesl dosavadní legislativní, doktrinální a judikatorní vývoj. Knihu tak jistě ocení nejen posluchači právnických fakult a jiných oborů, v rámci nichž se právo obchodních korporací vyučuje, ale může jako potřebná pomůcka posloužit všem, kdo se o právo obchodních korporací zajímají.
U dodávateľa
48,62 € 51,18 €

Právo e-shopov


Predložená publikácia má za úlohu vytvoriť ucelený právny prehľad o fungovaní e-shopov a odhaľuje čitateľovi základné právne princípy obchodovania prostredníctvom e-shopu, prevádza ho celým spektrom od objednávky cez uzatvorenie zmluvy prostredníctvom e-shopu až po postup pri uplatnení práv zo zodpovednosti za vady a odstúpenie od zmluvy. Obsah jednotlivých kapitol je obohatený o množstvo príkladov z reálneho fungovania slovenských e-shopov a o konkrétne rozhodnutia Slovenskej obchodnej inšpekcie. Súčasťou publikácie sú vzory všeobecných obchodných podmienok, reklamačného formulára, formulára na odstúpenie od zmluvy, ktoré musia jednotne dodržiavať všetci prevádzkovatelia e-shopov a zároveň vzory podaní, ktoré môžu byť aplikovateľné v konaní pred Slovenskou obchodnou inšpekciou ako orgánom dozoru. Samostatná kapitola je tiež venovaná ochrane osobných údajov. Predkladaná kniha je primárne zameraná najmä na prevádzkovateľov e-shopov, resp. na tých, ktorí o založení e-shopu ešte len uvažujú. Publikácia však môže byť prínosom aj pre samotných spotrebiteľov a podnikateľov, ktorí cez e-shopy často nakupujú, ale aj pre bežných čitateľov, ktorí majú záujem o nahliadnutie do fungovania e-shopu prierezom cez právne predpisy.
U dodávateľa
27,55 € 29,00 €

Repetitórium obchodného práva, 3. vydanie


Tretie, doplnené a prepracované vydanie reaguje na novelizácie Obchodného zákonníka. Predkladaná učebná pomôcka poskytuje systematický prehľad o základných inštitútoch obchodného práva a umožňuje orientáciu v jednotlivých ustanoveniach Obchodného zákonníka, pričom dôsledne vychádza z jeho systematiky. Repetitórium sa môže stať východiskom pre efektívnejšiu prípravu na postupovú skúšku a štátnu záverečnú skúšku. Je určené predovšetkým študentom právnických fakúlt, ktorým zaiste pomôže pochopiť zložitú problematiku obchodného práva. Rovnako môže pomôcť aj pri štúdiu obchodného práva študentom neprávnických fakúlt, ale môže byť užitočná aj pre širšiu právnickú verejnosť a napokon aj pre podnikateľov, ktorí prostredníctvom nej môžu získať prehľad o súčasnej úprave vzťahov vznikajúcich v oblasti podnikania.
U dodávateľa
28,50 € 30,00 €

Nová společnost s ručením omezeným - 4. aktualizované vydání


Od 1. 1. 2021 je účinná rozsáhlá novela zákona o obchodních korporacích (zákon č. 33/2020 Sb.). Tím se úprava společnosti s ručením omezeným dočkala zcela zásadních změn. Publikace komplexně představuje společnost s ručením omezeným po této „velké novele“, a to z pohledu právního, daňového i účetního. Důraz je kladen na srozumitelnost a přehlednost textu tak, aby publikace byla přístupná široké podnikatelské veřejnosti. Součástí výkladu jsou proto i možné formulace společenské smlouvy, příklady z oblasti účetnictví a daní a rovněž vzorová zakladatelská listina. Aktualizovaná verze publikace přitom krom novely zohledňuje nejnovější judikaturu soudů i názorový posun právní teorie, ke kterému došlo v poslední době.
U dodávateľa
13,42 € 14,13 €

Obchodné právo 2


Druhý diel publikácie „Obchodné právo“ je venovaný predovšetkým právu obchodných spoločností a družstvu, je prirodzeným pokračovaním prvého zväzku. Z pohľadu štruktúry sa odlišuje od iných publikácií venovaných korporačnému právu. Podáva výklad inštitútov, podstatných súvislostí, a tým aj podstaty práva obchodných spoločností. Aj v tomto diele sa autori snažia uchopiť problematiku obchodného práva tak, aby bol výsledok funkčne viacúčelový. Publikácia má slúžiť ako učebnica obchodného práva, ktorá je odlišná od doterajších pedagogických výkladov práva obchodných spoločností z hľadiska metódy spracovania, štruktúry, ale aj samotného obsahu. Základný výklad je doplnený o podnety pre ďalšie štúdium doktríny a judikatúry. Publikácia vzhľadom na praktický význam korporačného práva akcentuje praktické dôsledky teoretických konštrukcií. Výklad je prepojený s ilustračnými príkladmi a úlohami. Publikácia má však aj širšie ambície a poslúži všetkým tým, ktorí sa potrebujú vzdelávať, resp. doplniť či prehĺbiť znalosti práva obchodných spoločností a jeho aplikácie v praxi.
Na sklade 4Ks
20,71 € 21,80 €

Zákon o obchodních korporacích. Komentář (3. vydání)


Třetí vydání velkého komentáře k ZOK je podstatně změněné a přepracované, protože v letošním roce vyšly dvě velké novely zmíněného zákona. Autorský kolektiv pod vedením doc. JUDr. Ivany Štenglové se práce chopil s velikou chutí a erudicí sobě vlastní. Komentář obsahuje názory autorů na výklad nových či změněných ustanovení, které do zákona o obchodních korporací přinesly již zmíněné novely (zákon č. 163/2000 Sb., s účinností od 1. července 2020, a zákon č. 33/2020 Sb. s účinností od 1. ledna 2021). Autoři doplnili a přepracovali výklad k novelou nedotčeným ustanovením, která si to zasloužila více než jiná. Každý ze spoluautorů rovněž zkontroloval a doplnil novou judikaturu a odbornou literaturu, která se ukázala být relevantní, a odstranil ta, která se ukázala být nerelevantní. Jsme přesvědčeni, že nový komentář čtenáři uvítají v neposlední řadě i proto, že Nakladatelství C. H. Beck je první, kdo takto rozsáhlý komentář na našem trhu vydal.
U dodávateľa
142,43 € 149,93 €