Doprava zadarmo pri nákupe nad 29 Eur !

Jazyk


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Rezervácia na predajni


Edície


Knihy - Teória práva strana 1 z 10

Teória práva


Ak sa v nemeckej teórii práva za prvého skutočného nemeckého právneho teoretika považuje Ernest Rudolf Bierling, v českej František Weyr, tak za prvého skutočného slovenského právneho teoretika treba považovať Jozefa Prusáka. Jeho knižná publikácia Teória práva patrí medzi základné kamene slovenskej právnej teórie. V polovici šesťdesiatych rokov 20. storočia prichádza na bratislavskú katedru nová generácia právnych teoretikov, ktorej kľúčovou postavou sa stáva Jozef Prusák, učiteľ a vedec, ktorý formoval celé generácie slovenských právnikov. Bol prvý, kto v odbore teórie práva vo svojej vedeckej produkcii upriamil pozornosť na jej centrálne otázky: na prepojenie normatívnej podoby práva a jeho reálneho fungovania, na vzťah pozitívneho práva a morálky, ako aj na rad právno-dogmatických výziev. Vyústením koncentrácie Prusákovho vedeckého úsilia na centrálne témy teórie práva je jednak introspekcia, úsilie o ponor do jej kľúčových parametrov, ich zmien a vývoja prejavujúcich sa v konkurencii vedeckých koncepcií, ale aj táto vôbec prvá slovenská učebnica teórie práva, ktorá po prvý raz vyšla v roku 1995. Kniha originálna svojou štruktúrou i obsahom je aktuálna aj dnes. Cieľom opätovného vydania Prusákovej Teórie práva je zachovať jej význam aj pre ďalšie generácie súčasných či budúcich právnikov. Teória práva Jozefa Prusáka vychádza v zavedenej edícii Exempla Iuris vydavateľstva Kalligram.
Na sklade 1Ks
31,35 € 33,00 €

Právní psaní, 2. vydání


Umění napsat dobrý text může představovat rozdíl mezi výhrou a prohrou v řízení. Každý právník by to měl zvládat, protože je to podstatou jeho práce a nutným předpokladem jeho úspěchu. Dovednost právního psaní přitom nepřijde sama od sebe; je nutné ji cíleně trénovat. Druhé vydání velmi úspěšné publikace nabízí průvodce formálními náležitostmi i stylistikou, ale zejména způsoby, jak učinit text srozumitelnější a přesvědčivější. Správná struktura dokumentu, nejlepší načasování argumentu, vhodná a nevhodná slova, aby text co nejlépe zapůsobil – to vše je rozvedeno a ukázáno na reálných příkladech. Nechybějí upozornění na nejběžnější chyby v právních dokumentech a návody na obranu před různými typy argumentačních faulů. Autor, zkušený advokát a procesní specialista, shromáždil do praktické příručky množství rad, které pomohou jak právníkům s vlastní praxí, tak studentům práva a začínajícím právníkům zlepšit jejich dovednosti právního psaní.
U dodávateľa
23,51 € 24,75 €

Právny štát


Najmä v posledných rokoch sa stal právny štát predovšetkým atraktívnym heslom, avšak nie vždy pochopeným s príslušiacim obsahom. A je vôbec možné tento obsah pri tak širokom pojme nejako presnejšie rozkódovať? Alebo sme odkázaní na to, že si každý bude výraz "právny štát" používať podľa vlastného pochopenia či uváženia, resp. ako sa mu to práve hodí? Základným cieľom predloženej vedeckej monografie je odpovedať na otázku, čo vlastne právny štát je a ako by sa mal správne chápať. Autor sa pri hľadaní odpovede zameriava na tri roviny analýzy problematiky: historicko-ideovú, ústavno-dogmatickú a nadnárodnú resp. európsku. V rámci toho reflektuje nielen platnú reguláciu v rámci hard law a soft law, ale aj judikatúru relevantných súdnych inštitúcií, najmä Ústavného súdu SR, Súdneho dvora EÚ a Európskeho súdu pre ľudské práva. S ohľadom na presah do všetkých oblastí právneho poriadku je predložená práca dôležitým príspevkom k lepšiemu pochopeniu problematiky právneho štátu a môže slúžiť ako referenčný rámec pre ďalšie sektorové analýzy množstva vybraných otázok, ktoré majú s právnym štátom úzku súvislosť. Publikáciu možno odporučiť najmä právnikom, politológom, študentom práva či iných spoločensko-vedných disciplín, ale aj širokej čitateľskej verejnosti so záujmom o túto problematiku.
Na sklade 1Ks
14,63 € 15,40 €

Formálne vlastnosti práva


Monografia sa zaoberá "odvrátenou" a nezaslúžene opomínanou stránkou formálnych vlastností práva, ktoré sú neraz mylne prezentované ako jeho odstrániteľné nedostatky. Nie je o obsahu žiadneho právneho poriadku, čiže nehovorí o tom čo právo reguluje ale o tom ako reguluje. Pojednáva o takých témach ako právny systém, rozpory v práve, cirkularita v práve ,právny pluralizmus, neurčitosť, vzťah právnej formy a duchovnej kultúry, nezrozumiteľnosť, kde je právo ( ontológia noriem).Vyvracia niektoré mýty o bezrozpornosti, jednote a zásadnej zrozumiteľnosti právneho poriadku, ktoré možno chápať nanajvyš ako plne nedosiahnuteľné ideály, ktorým je možné i vhodné iba priblížiť sa.
Na sklade 4Ks
13,78 € 14,50 €
  • 5 /5

Repetitórium teórie práva


Cieľom zostavenia tejto publikácie bolo vytvoriť učebný text, ktorý ponúka študentom práva v sústredenej forme vymedzené tradičné okruhy teórie práva s obsahom, ktorý sa vo viac či menej ustálenej podobe vyučuje na všetkých právnických fakultách na Slovensku. Repetitórium pomáha pochopiť kľúčové pojmy, vzťahy, definície a vnútornú štruktúru základných pojmov teórie práva. Prehľadne pomocou usporiadania textu ozrejmuje systematiku a logickú nadväznosť jednotlivých pojmov a okruhov teórie práva. Heslovitá podoba textu, zvýraznené časti textu a štrukturálne usporiadanie jednotlivých okruhov z teórie práva majú pomôcť rýchlemu a pochopiteľnému prístupu k základným pojmom a kategóriám teórie práva. Repetitórium je vhodnou pomôckou pre študentov, ktorých zámerom je účinne si zopakovať zvolené okruhy otázok pred záverečným hodnotením, a to časovo nenáročným spôsobom. Zároveň môže študentom pomôcť pri príprave pred štátnymi záverečnými skúškami z teórie práva.
Na sklade 1Ks
18,05 € 19,00 €

Preskriptívna teória práva


Ambíciou predloženej monografie je diagnostikovať post-pozitivistickú situáciu v teórii práva a v praxi aplikácie práva, a zároveň vytýčiť nový koncept post-pozitivistického právneho myslenia postaveného na ideách práva ako ? praktickej" (fronetickej) vedy. Autor sa prihovára za budovanie novo formulovanej ? preskriptívnej teórie práva " , t. j. teórie poskytujúcej praktické návody pre aplikáciu práva.
U dodávateľa
13,30 € 14,00 €

Teória práva (2. doplnené a podstatne prepracované vydanie)


Vysokoškolská učebnica Teórie práva oboznamuje študenta 1. ročníka Bc. štúdia v odbore Právo so základnými pojmami ako pojem práva, vzťah práva k diskurzívnym témam (právo a spravodlivosť, právo a rovnosť, axiologické problémy práva), systém práva, pojem a štruktúra právnej normy, právny systém a jeho druhy (právna komparatistika), pramene práva, ionrerpretáciapráva, realizácia a aplikácia práva a zodpovednosť v práve.
Na sklade 3Ks
18,73 € 19,72 €

Metody a zásady interpretace práva (2.vydání)


Druhé vydání úspěšné monografie, která přehledným a uceleným způsobem shrnuje základní metodologii interpretace práva. Kniha vychází ze základního členění na výklad jazykový, systematický, historický a teleologický, které dále rozpracovává do padesáti vzájemně provázaných interpretačních zásad, jejichž aplikaci názorně demonstruje na příkladech z české judikatury a ukazuje, jak jsou používány v praxi. Kniha obsahuje také přehlednou tabulku, v níž jsou jednotlivé zásady popsané v knize přehledně utříděny. Kniha neopomíjí ani historii interpretace práva a názory české i zahraniční právní vědy a praxe na pravidla přednosti mezi interpretačními metodami. Kniha je určena jak nejširší právnické veřejnosti, tak i studentům právnických fakult.
Na sklade 1Ks
19,65 € 20,68 €

Obchodný register


Publikácia predstavuje ucelenú monografiu právneho inštitútu „obchodný register“, ktorý bol naposledy v našom právnom prostredí takýmto spôsobom spracovaný v roku 1999. Úprava obchodného registra od jeho zavedenia v roku 1992 prešla rozsiahlymi zmenami a úpravami vyvolanými potrebou praxe, zmenou sociálno-spoločenskej situácie, ako aj vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie. Primárnym cieľom autoriek je priblížiť problematiku obchodného registra, ktorá je „rozptýlená“ v niekoľkých ťažiskových právnych prameňoch (predovšetkým v Obchodnom zákonníku, zákone o obchodnom registri, Civilnom mimosporovom poriadku a v neposlednom rade aj vo vyhláške č. 25/2004 Z. z.), systematicky a komplexne, s poukázaním na vzájomné prepojenie jednotlivých právnych noriem. V danej súvislosti sa autorky snažili zohľadniť všetky názorové prúdy v slovenskej a českej doktríne i judikatúre k sporným, resp. kontroverzným témam, ktoré so sebou obchodný register v teoretickej i v praktickej rovine prináša. Osobitný dôraz je kladený na problematiku materiálnej publicity obchodného registra a plánovaným legislatívnym zmenám de lege ferenda. Napriek tomu, že obchodný register je všeobecne známy inštitút, právnická verejnosť eviduje, že sa s ním spája viacero nezodpovedaných teoretických a praktických otázok, pričom osobitnú kategóriu predstavujú technické aspekty registrácie. Monografia prináša zrozumiteľnú analýzu teoretických princípov spojených s právnym inštitútom „obchodný register“, zároveň poukazuje na najčastejšie praktické otázky, ktoré vznikajú pri podaní návrhov na zápis do obchodného registra a v súvislosti s účinkami zapísaných údajov. Z uvedeného dôvodu je monografia určená členom akademickej obce i kolegom z právnej praxe.
Na sklade 1Ks
17,29 € 18,20 €

Co je nového v právu


Pravidla přijatá dnes se zítra stávají zastaralými. Jak právo reaguje na dynamiku současného světa? Jak se staví k novým technologiím, které vychází z umělé inteligence a sběru velkého množství dat? Proč se soukromí může stát v 21. století jen iluzí a jak jej může právo chránit? A co je to vlastně právo v dnešní době, jaký je jeho smysl a význam? Kniha má ambici odpovědět na tyto i další aktuální otázky a podat čtenáři přehled o výzvách, kterým moderní právo v 21. století čelí.
U dodávateľa
10,72 € 11,28 €

dostupné aj ako:

Umenie tvoriť zákony


Tvorba práva je jednou zo špecifických foriem realizácie práva. Tá vyplýva z miery možnosti formálne presne, jednoducho a jednoznačne vyjadriť oprávnenia a povinnosti účastníkov právnych vzťahov. Prostriedkom sú syntaktické, sémantické a pragmatické vlastnosti právneho jazyka. Tvorbu práva okrem realizácie predpisov upravujúcich celý proces vzniku právnych noriem charakterizujú aj kreatívne prvky, spojené s formovaním a vyjadrovaním spoločenskej vôle ako štátnej vôle v demokratickom prostredí politickej plurality. Tvorba práva musí reagovať na vývoj spoločnosti ako aj samo právo, a to nielen vo vzťahu k finálnemu výsledku, ale aj k procesnej, tvorivej stránke. Spoločenský vývoj, nové, neštandardné situácie si vyžadujú aj nové spôsoby, riešenia. Týka sa to aj tvorby práva, ktorá nie je statická, ale reflektuje aj spoločenské, vedecké a technické zmeny, v záujme ich legálnej implementácie do života právom regulovanej spoločnosti. Cieľom titulu „Umenie tvoriť zákony – Schvaľovanie zákonov v Slovenskej republike“ nie je poskytnúť pohľad na tvorbu práva a jej problémy z legislatívno-technického, ale zo spoločensko-filozofického hľadiska, zamyslieť sa nad legislatívou ako takou, jej miestom a významom v postmodernej spoločnosti, nad stavom v akom sa v parlamentných vládnych formách nachádza. V knihe sa vymedzuje a definuje legislatíva, zdôrazňuje sa jej význam a dôležitosť v demokratickom a právnom štáte a naznačuje sa jej variantné chápanie a súvislosti. Titul má ambíciu podať hlbší pohľad na súčasný stav tvorby právnych predpisov a možné východiská z neho, s osobitným zameraním na podmienky Slovenskej republiky.
Na sklade 1Ks
7,46 € 7,85 €

Praktikum k základom práva pre ekonómov


Praktikum je koncipované ako učebná pomôcka na výučbu predmetu Základy práva pre ekonómov na Ekonomickej univerzite v Bratislave, ktorého súčasťou sú okrem prednášok aj cvičenia. Účelom cvičení je v nadväznosti na prednášky precvičovať, konkretizovať a systematizovať na konkrétnej právnej matérii základné javy a pojmy z teórie práva, ako aj z jednotlivých právnych odvetví. Praktikum má tak prispieť k lepšiemu pochopeniu a osvojeniu si právnych javov a pojmov, ich významu a vzájomných súvislostí. Systematické členenie publikácie sa odvíja od členenia učebnice Základy práva pre ekonómov. Autorský kolektív pozostáva z členov katedry obchodného práva. Cieľom autorského kolektívu je predstaviť jednotlivé oblasti právneho systému tak, aby praktikum ukázalo skutočnú potrebu a uplatnenie práva v praxi. Zámerom autorského kolektívu je tiež vniesť do vyučovacieho procesu metódy a postupy, ktoré robia štúdium viac atraktívnym a zaujímavejším.
U dodávateľa
12,73 € 13,40 €

Neznalost zákona neomlouvá aneb jak přežít v právním státě


Komplexní publikace s informacemi a poznatky, které pomáhají vyvarovat se rizikům komplikovaných právních vztahů v naší společnosti. Kniha obsahuje kapitoly Právní minimum, Právní odvětví, Cenné rady pro život bez právních problémů nebo Jak se bránit zločinu. V příloze najdou čtenáři vzory většiny běžně používaných právních smluv.
U dodávateľa
13,26 € 13,96 €

Teorie finančního práva a finanční vědy


Kniha zahrnuje teoretické informace ze všech oborů finančního práva a představuje základní zdroj informací studentů předmětu finanční právo a dalších souvisejících předmětů na právnických fakultách. Monografie je rozčleněna na tři části. První z nich se zabývá základy finančního práva a finanční vědy včetně dozoru, kontroly a dohledu. Druhá část se věnuje základům podoborů finančního práva, jako je například rozpočtové a daňové právo, bankovní právo, pojišťovací právo nebo právo kapitálového trhu. Třetí část je pak zaměřena na základy specifických oblastí se vztahem k finančnímu právu – úvěrové, účetní, herní, cenové a mzdové právo či také právo a veřejných zakázek a proti praní špinavých peněz. Ačkoliv je kniha primárně určena pro posluchače právnických fakult při studiu finančního práva, může také nepochybně posloužit jako pomůcka pro zaměstnance veřejného a soukromého sektoru, kteří se ve své práci zabývají touto oblastí českého právního řádu.
U dodávateľa
23,62 € 24,86 €

Příběh moderního práva


Stále rychleji se měnící západní svět čelí v posledních letech novým politickým, hospodářským a společenským problémům, které se nezbytně staly novými výzvami také pro obor práva. Do jaké míry stále platí konstanty, na nichž vyrůstalo právo euroamerické civilizace? Obstojí toto právo tváří v tvář soudobé globální proměně světa, v éře globalizace, migrace, elektronizace a dalších podobných fenoménů? Dochází k postmodernizaci práva? Autor ve své knize popisuje vývoj práva od minulosti po současnost a na základě toho se snaží předpovědět jeho další směřování. Čtivě napsaná kniha je zaměřena na teoretické základy práva, jeho strukturu, obsah a fungování, a to v širokém historickém a sociálním kontextu. Zvláštní pozornost je věnována recentním společenským změnám (zejména globalizačním a integračním procesům, prolínání kultur apod.) a jejich vlivu na právo, jakož i odpovědi práva na ně.
Na sklade 1Ks
14,73 € 15,51 €

Správní řád - 2. vydání


Druhé, aktualizované vydání publikace MERITUM Správní řád si stejně jako vydání první z roku 2006 klade za cíl vysvětlit jednotlivá ustanovení správního řádu a postupy v rámci správních řízeních obecných i zvláštních. V úvodní části knihy jsou vysvětleny jednotlivé instituty, pojmy a procesy dle správního řádu v obecné rovině, a to v návaznosti na rozhodování soudů, zvláště pak na sjednocující judikaturu Nejvyššího správního soudu. Jsou také vysvětleny obecné principy činnosti správních orgánů a správního řízení, subjekty správního řízení, jejich úkony, správní řízení, rozhodování, přezkoumávání správních rozhodnutí, exekuce i veřejnoprávní smlouvy a opatření obecné povahy. Dále jsou v knize popsána řízení zvláštní. Konkrétně se jedná o zvláštní správní řízení dle stavebního zákona, dle vodního zákona, živnostenského, přestupkového zákona a zákona o vyvlastnění. Publikace si neklade za cíl popsat a vysvětlit veškeré typy zvláštních správních řízení, ale pouze ta, která lze považovat za jedna z velmi specifických zvláštních správních řízení s výraznějšími procesními odchylkami od obecného správního řádu. Druhé vydání vychází nejenom ze získaných praktických i teoretických zkušeností samotných autorů, ale hlavně z rozvíjející se judikatury a z nových poznatků praxe. Publikace je určena nejenom právním teoretikům, ale obzvláště těm, kteří se věnují správní praxi, a těm, kdo se při své praxi setkávají s činností správních orgánů.
U dodávateľa
37,07 € 39,02 €

Základy práva v cestovnom ruchu pre ekonómov


Publikácia čitateľom ponúka prehľad základných poznatkov z problematiky práva v cestovnom ruchu, so zameraním sa na domáci cestovný ruch. Cestovný ruch je interdisciplinárnym a medzirezortným odvetvím, ktoré priamo zasahuje do sféry hospodárstva, priemyslu, obchodu, služieb, financií, dopravy, regionálneho rozvoja, kultúry, zdravotníctva, vzdelávania, športu, ochrany životného prostredia, lesného a vodného hospodárstva, pôdohospodárstva, zamestnanosti a pôsobnosti samosprávy. Pre cestovný ruch je typické, že spája rôzne (nielen právne) odvetvia na horizontálnej úrovni.Právo v cestovnom ruchu je súbor právnych noriem verejnoprávnej aj súkromnoprávnej povahy, ktoré upravujú podmienky poskytovania a užívania služieb cestovného ruchu, podnikania v oblasti cestovného ruchu a pracovnoprávne vzťahy v cestovnom ruchu. Právo v cestovnom ruchu vychádza z prameňov medzinárodnej, ako aj európskej povahy.Cieľom autorského kolektívu je zvýšiť právne povedomie o práve v cestovnom ruchu u študentov, pretože sa domnieva, že znalosti z oblasti práva v cestovnom ruchu všeobecne dopĺňajú znalosti, ktorými by mal absolvent ekonomických smerov disponovať. Publikácia však nie je určená len pre poslucháčov Ekonomickej univerzity v Bratislave, ale aj tým, ktorí majú záujem o prehľadné a zrozumiteľné informácie z oblasti práva v cestovnom ruchu.
Na sklade 1Ks
4,05 € 4,26 €

Teorie práva


Jako další z řady klasických právnických děl vychází Teorie práva od prof. Františka Weyra z roku 1936. Osobnost a dílo Františka Weyra jsou neodmyslitelně spjaty s meziválečným Brnem. František Weyr se významně zasloužil o založení Masarykovy univerzity v Brně a v jejím rámci zejména o založení a rozvoj právnické fakulty, na níž přednášel ústavní právo a teorii práva a jejímž prvním děkanem se stal. Význam jeho osobnosti a díla však Brno dalece překročil. Nejenže se zásadně podílel na sepsání první československé ústavy, ale především svými myšlenkami založil tzv. brněnskou školu právní teorie a soustředil kolem sebe řadu žáků a pokračovatelů. Brněnská škola právní teorie ve své době silně rezonovala s tzv. ryzí naukou právní vídeňského profesora Hanse Kelsena, s nímž Weyra pojilo také osobní přátelství. Dílo Teorie práva z roku 1936 je syntézou Weyrových teoretických úvah o právu a plynule tak navazuje na předchozí svazek řady Klasických právnických děl nejen přízní, ale i oborovou spojitostí s dílem Hanse Kelsena.
Na sklade 1Ks
32,71 € 34,43 €

Praktikum z teórie práva


Praktikum z teórie práva predstavuje učebnú pomôcku pre študentov právnických fakúlt a tiež iných odborov, v rámci ktorých sa vyučuje teória práva. Cieľom publikácie je pomôcť študentom lepšie si predstaviť teoretické koncepty a ich prepojenie s praxou. Praktikum je plné príkladov, na ktorých si študenti môžu precvičiť a zopakovať svoje doterajšie vedomosti a azda tiež naučiť sa niečo nové.
Na sklade 4Ks
6,94 € 7,30 €

Teória práva je štúdium a analýza právnych konceptov, princípov a základných pojmov, ktoré tvoria základ právneho systému. Táto oblasť práva sa zaoberá otázkami, ako funguje právny systém, aké sú jeho ciele a princípy, a ako by malo byť právo chápané a aplikované.

V kategórii "Teória práva" nájdete rôzne teoretické prístupy a perspektívy týkajúce sa právneho myslenia a filozofie práva. To môže zahŕňať diskusie o etike práva, normatívnych teóriách spravodlivosti, právnom realizme, postmodernistickom pohľade na právo a iných teoretických rámcoch, ktoré nám pomáhajú lepšie porozumieť podstate a funkciám práva.

V tejto kategórii sa taktiež diskutuje o otázkach týkajúcich sa interpretácie práva, právnej argumentácie a metódach právnej analýzy. Teória práva pomáha právnikom, filozofom a študentom práva hlbšie porozumieť konceptom a základným princípom, ktoré sú na základe právnych systémov budované.

Ak sa zaujímate o filozofické a teoretické aspekty práva alebo hľadáte učebné materiály a diskusie o tejto téme, táto kategória vám poskytne užitočné informácie a zdroje.