Jazyk


Veková kategória


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Série


Edície


13 matematických príbehov


Máte radi matematiku a zároveň radi čítate? Potom ste tu správne a 13 matematických príbehov je kniha práve pre vás! Spolu so študentami sa ocitnete na „najhoršom lyžiarskom v dejinách“. Žiaci sú sklamaní, niektorí aj zdesení z toho, kde majú prežiť najbližší týždeň. Chata ešte pamätá časy ich rodičov a navyše tu nie je žiaden internet! Dvaja teenageri však objavia router v suteréne chaty. Získať heslo na wifi na horskej chate, kde nie je ani len signál, však pre účastníčky a účastníkov lyžiarskeho kurzu vôbec nie je jednoduché. No ani nemožné. Ponorte sa do tajuplných matematických príbehov, vyriešte úlohy a hlavolamy a získajte správne heslo na pripojenie do siete. Úlohy spracované do napínavých príbehov sú určené pre žiakov a žiačky 3. – 9. ročníka ZŠ a pre každého, kto má rád čísla či hlavolamy, bez rozdielu veku. Sú to malé literárne diela (rozprávky, sci-fi, poviedky), ktoré obsahujú niekoľko matematických úloh. Prekážkami pre hrdinov príbehu sú práve úlohy, ktoré sú súčasťou deja. Čitatelia sú motivovaní tieto úlohy vyriešiť. Matematické príbehy nájdu uplatnenie v každej fáze vyučovacieho procesu. Môžu slúžiť na motiváciu, precvičovanie a upevňovanie učiva, prípadne aj na preverovanie vedomostí či čítanie s porozumením. Publikácia je pokračovaním legendárnej knihy 16 matematických príbehov, ktorá vyšla v roku 1983. Niektoré príbehy sú prevzaté a upravené z pôvodnej knihy, ďalšie sú celkom nové. Posledný príbeh, ktorý bol vybratý z viacerých žiackych príbehov prihlásených do súťaže, nájdete na konci knižky. Čitateľom a čitateľkám prajeme veselú zábavu pri riešení úloh! Riešenia sú ku každému príbehu priložené formou malej brožúrky, ktorá tvorí prílohu knihy. Autori príbehov: prof. RNDr. Milan Hejný, CSc., prof. RNDr. Ľudovít Niepel, CSc., RNDr. Mária Dományová, Mgr. Monika Högerová,Mgr. Alica Kortišová, Mgr. Anna Kuřík Sukniak, Mgr. Tatiana Polomská, Mgr. Soňa Gregorová Autori detského príbehu: Ema Bao Anh Le Huu, Lucia Horváthová, Zuzana Lefflerová
U dodávateľa
27,54 € 30,60 €

Prázdninová matematika pre 8. ročník ZŠ


ZISTI, ČO VIEŠ A ČO NIE A DOCVIČ zhrnutie učiva vyriešená úloha úlohy na riešenie testy Prázdninový zošit na precvičovanie učiva matematiky po 7. ročníku ZŠ. nenásilné precvičovanie a opakovanie učiva daného ročníka vhodné aj na opakovanie učiva počas školského roka farebné, oživené obrázkami, zábavnými úlohami, s výsledkami Podľa inovovaného štátneho vzdelávacieho programu. Obsah 1 CELÉ ČÍSLA 1.1 Kladné a záporné čísla, usporiadanie celých čísel 1.2 Navzájom opačné čísla, absolútna hodnota celého čísla 1.3 Sčítanie celých čísel 1.4 Odčítanie celých čísel 1.5 Násobenie a delenie celých čísel 1.6 Kontrolný test – Celé čísla 2 DESATINNÉ ČÍSLA 2.1 Kladné a záporné desatinné čísla, usporiadanie desatinných čísel 2.2 Navzájom opačné desatinné čísla, absolútna hodnota desatinného čísla 2.3 Racionálne čísla 2.4 Sčítanie a odčítanie racionálnych čísel 2.5 Násobenie a delenie racionálnych čísel 2.6 Kontrolný test – Desatinné čísla 3 PREMENNÉ, VÝRAZY 3.1 Číselné výrazy, hodnota číselného výrazu 3.2 Rovnosť číselných výrazov 3.3 Výrazy s premennými 3.4 Sčítanie a odčítanie výrazov s premennými 3.5 Násobenie výrazu číslom 3.6 Delenie výrazu číslom 3.7 Vynímanie pred zátvorku 3.8 Rovnice 3.9 Slovné úlohy 3.10 Vzorce, vyjadrenie premennej zo vzorca 3.11 Pravouhlá sústava súradníc v rovine 3.12 Závislosť veličín, priama a nepriama úmernosť 3.13 Kontrolný test – Premenné, výrazy 4 ROVNOBEŽNÍK, LICHOBEŽNÍK, OBVOD A OBSAH ROVNOBEŽNÍKA, LICHOBEŽNÍKA A TROJUHOLNÍKA 4.1 Rovnobežné a rôznobežné priamky 4.2 Vrcholové, susedné, súhlasné a striedavé uhly 4.3 Štvoruholníky 4.4 Rovnobežníky 4.5 Štvorec a obdĺžnik 4.6 Kosoštvorec 4.7 Kosodĺžnik 4.8 Lichobežník 4.9 Obsah trojuholníka 4.10 Kontrolný test – Rovnobežník, lichobežník, obvod a obsah rovnobežníka, lichobežníka a trojuholníka 5 KRUŽNICA, KRUH 5.1 Kružnica 5.2 Vzájomná poloha kružnice a priamky 5.3 Tálesova kružnica 5.4 Dĺžka kružnice 5.5 Kružnicový oblúk, stredový uhol, dĺžka oblúka 5.6 Kruh 5.7 Kruhový výsek a kruhový odsek 5.8 Kontrolný test – Kružnica, kruh 6 HRANOL 6.1 Druhy hranolov 6.2 Sieť kolmého hranola 6.3 Povrch hranola 6.4 Objem hranola 6.5 Kontrolný test – Hranol 7 PRAVDEPODOBNOSŤ 7.1 Početnosť, relatívna početnosť 7.2 Pravdepodobnosť 7.3 Kontrolný test – Pravdepodobnosť 8 ŠTATISTIKA 8.1 Štatistický súbor 8.2 Kontrolný test – Štatistika VÝSTUPNÝ TEST PREHĽAD OBJAVOV V MATEMATIKE Z HISTÓRIE MATEMATIKY (Táles z Milétu) VÝSLEDKY
Na sklade 2Ks
8,08 € 8,50 €

Zbierka úloh z matematiky pre 3. ročník ZŠ


Nová séria prináša do tried množstvo doplnkových úloh z matematiky. Obsah je zameraný na upevňovanie, opakovanie či rozšírenie prebraného učiva matematiky príslušného ročníka. Zbierka úloh pomáha žiakom utvrdiť si učivo z matematiky a vedie ich k precvičovaniu si nadobudnutých vedomostí na rôznych typoch úloh. Využitie nájde v situáciách, ak: > žiak potrebuje precvičiť určité typy úloh alebo utvrdiť učivo z matematiky, > žiak skončil svoju prácu na hodine skôr a chcete, aby efektívne využil zostávajúci čas do zvonenia, > potrebujete pre svojich žiakov doplniť náročnejšie úlohy z učiva matematiky príslušného ročníka alebo zaujímavé úlohy z tzv. rekreačnej matematiky. Zbierka: > je obsahovo cielená na upevňovanie, opakovanie či rozšírenie prebraného učiva matematiky príslušného ročníka, > je rozdelená podľa tém, ktoré obsahovo korešpondujú s aktuálnym iŠVP, > nie je viazaná na konkrétnu učebnicu matematiky, > obsahuje bohatú databázu úloh, ktorú môžu učitelia využiť priamo na vyučovacej hodine alebo na prácu doma, > obsahuje aj úlohy z matematickej gramotnosti, > obsahuje úlohy pre žiakov na rôznych úrovniach, > pozostáva z úloh rôzneho typu a rôznej náročnosti, > obsahuje úlohy na voľný čas – úlohy tzv. rekreačnej matematiky z daného tematického celku, > obsahuje aj samostatnú kapitolu s výsledkami, ktorá poskytuje možnosť overiť výsledky a riešenia pre samotných žiakov, učiteľov i rodičov, > ponúka pútavé grafické spracovanie úloh so zrejmým didaktickým cieľom.
Na sklade 1Ks
6,04 € 6,36 €

Testovanie 9 matematika


Prehľad učiva matematiky druhého stupňa ZŠ: Cvičebnica ponúka možnosť nielen sa otestovať, ale aj doštudovať učivo. Testy: K obťažnejším úlohám v testoch je vypracovaný návod na riešenie. Poskytuje prvú pomoc, ak si žiaci s príkladom nevedia rady. Nasmeruje ich na správny postup riešenia. Testované oblasti učiva: čísla, premenné a počtové výkony s číslami vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy geometria a meranie kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika logika, dôvodenie, dôkazy
Na sklade > 5Ks
8,65 € 9,50 €

Poradím si s matematikou 3. ročník, 4. vydanie


Ucelený rad precvičovacích publikácií Poradím si je perfektným pomocníkom pre každého žiaka prvého stupňa základnej školy. Tituly Poradím si s matematikou precvičujú všetku látku preberanú na hodinách matematiky základných škôl. Publikácie sú určené na domáce precvičovanie, ale iste ich využijú aj pani učiteľky, napr. na krátke písomky alebo hodiny suplovania. Krátke cvičenia plne zodpovedajú osnovám základných škôl. Súčasťou kníh je podrobný kľúč ku všetkým cvičeniam na kontrolu správnosti vašich výsledkov. Autorom ilustrácií je talentovaný Filip Škoda.
Na sklade 1Ks
4,70 € 4,95 €

Poradím si s matematikou 2.ročník, nové vydanie


Ucelený rad precvičovacích publikácií Poradím si je perfektným pomocníkom pre každého žiaka prvého stupňa základnej školy. Tituly Poradím si s matematikou precvičujú všetku látku preberanú na hodinách matematiky základných škôl. Publikácie sú určené na domáce precvičovanie, ale iste ich využijú aj pani učiteľky, napr. na krátke písomky alebo hodiny suplovania. Krátke cvičenia plne zodpovedajú osnovám základných škôl. Súčasťou kníh je podrobný kľúč ku všetkým cvičeniam na kontrolu správnosti vašich výsledkov. Autorom ilustrácií je talentovaný Filip Škoda.
Na sklade 2Ks
4,70 € 4,95 €

Poradím si s matematikou 4. ročník, noé vydanie


Ucelený rad precvičovacích publikácií Poradím si je perfektným pomocníkom pre každého žiaka prvého stupňa základnej školy. Tituly Poradím si s matematikou precvičujú všetku látku preberanú na hodinách matematiky základných škôl. Publikácie sú určené na domáce precvičovanie, ale iste ich využijú aj pani učiteľky, napr. na krátke písomky alebo hodiny suplovania. Krátke cvičenia plne zodpovedajú osnovám základných škôl. Súčasťou kníh je podrobný kľúč ku všetkým cvičeniam na kontrolu správnosti vašich výsledkov. Autorom ilustrácií je talentovaný Filip Škoda.
Na sklade 3Ks
4,70 € 4,95 €

Príprava na Testovanie 5 – matematika. Zošit pre učiteľa


Zošit pre učiteľa k pracovnému zošitu Príprava na Testovanie 5 z matematiky pre 5. ročník. Na zopakovanie celého učiva 1. stupňa pred Testovaním 5 väčšinou ostáva len veľmi málo času. Tento fakt sme mali na zreteli pri vytváraní pracovného zošita Príprava na Testovanie 5 z matematiky, ktorý im pomôže s prípravou, či už doma, alebo v škole. Na 40 stranách sa žiaci stretnú s otvorenými úlohami, ale aj s úlohami s výberom odpovede. Úlohy sú rôznorodé, logicky usporiadané od najľahšej po najťažšiu a veľmi nenásilne spojené s riešením situácií z bežného života, ako cestovanie autobusom alebo hospodárenie s vreckovým. Slovné úlohy umožňujú rozvíjať aj medzipredmetové vzťahy. Na záver každej kapitoly sa žiaci môžu otestovať a tým získať spätnú väzbu o zvládnutí učiva. Testy sú koncipované rovnakou formou ako reálne testy, ktoré budú žiaci riešiť pri celoštátnom Testovaní 5. Postavička krtka sprevádza žiakov a radí im pri riešení úloh alebo vysvetľuje teóriu v danom celku. V téme stavby z kociek si žiaci otestujú aj priestorové videnie a orientáciu. V súlade s platným ŠVP. Učitelia môžu využiť pracovný zošit okrem samotnej prípravy na Testovanie 5 aj na zistenie úrovne vedomostí a zručností žiakov pri nástupe na druhý stupeň ZŠ. Pracovný zošit je rozdelený na tri základné časti (vychádzame zo ŠVP ISCED 1): Čísla, vzťahy, premenné a počtové výkony s číslami Geometria a meranie Postupnosti, kombinatorika, štatistika a logika Titul odporúča MŠVVaŠ SR.
Na sklade 1Ks
12,08 € 12,72 €

Prázdninová matematika pre 6. ročník ZŠ a prímu 8roč. gymnázií


ZISTI, ČO VIEŠ A ČO NIE A DOCVIČ zhrnutie učiva, vyriešená úloha, úlohy na riešenie, testy Prázdninový zošit na precvičovanie učiva matematiky po 6. ročníku ZŠ. nenásilné precvičovanie a opakovanie učiva daného ročníka vhodné aj na opakovanie učiva počas školského roka farebné, oživené obrázkami, zábavnými úlohami, s výsledkami Podľa inovovaného štátneho vzdelávacieho programu. Obsah PREDHOVOR VSTUPNÝ TEST 1 POČTOVÉ VÝKONY S PRIRODZENÝMI ČÍSLAMI DELITEĽNOSŤ 1.1 Základné operácie v obore prirodzených čísel 1.2 Násobok a deliteľ 1.3 Znaky deliteľnosti 1.4 Prvočísla a zložené čísla 1.5 Kontrolný test: Počtové výkony s prirodzenými číslami. Deliteľnosť 2 POČTOVÉ VÝKONY S DESATINNÝMI ČÍSLAMI 2.1 Desatinné čísla 2.2 Obraz desatinného čísla na číselnej osi 2.3 Porovnávanie desatinných čísel 2.4 Zaokrúhľovanie desatinných čísel 2.5 Sčitovanie desatinných čísel 2.6 Odčitovanie desatinných čísel 2.7 Násobenie desatinných čísel číslami 10, 100, 1 000, .... 2.8 Delenie desatinných čísel číslami 10, 100, 1 000, .... 2.9 Násobenie desatinného čísla prirodzeným číslom 2.10 Násobenie desatinného čísla desatinným číslom 2.11 Delenie desatinného čísla prirodzeným číslom 2.12 Delenie menšieho prirodzeného čísla vä?ším 2.13 Delenie prirodzeného čísla desatinným číslom 2.14 Delenie desatinného čísla desatinným číslom 2.15 Periodické čísla 2.16 Aritmetický priemer 2.17 Premena jednotiek dĺžky 2.18 Jednotky hmotnosti 2.19 Premena jednotiek hmotnosti 2.20 Kontrolný test: Počtové výkony s desatinnými číslami 3 OBSAH ŠTVORCA, OBDĹŽNIKA A PRAVOUHLÉHO TROJUHOLNÍKA V DESATINNÝCH ČÍSLACH 3.1 Jednotky obsahu, premena jednotiek obsahu 3.2 Obsah obrazca v štvor?ekovej sieti 3.3 Obsah štvorca 3.4 Obsah obdĺžnika 3.5 Obsah pravouhlého trojuholníka 3.6 Slovné úlohy na výpočet obvodov a obsahov obrazcov zložených zo štvorcov a obdĺžnikov 3.7 Kontrolný test: Obsah štvorca, obdĺžnika a pravouhlého trojuholníka 4 UHOL A JEHO VEĽKOSŤ 4.1 Uhol 4.2 Prenášanie a porovnávanie uhlov 4.3 Os uhla 4.4 Meranie uhlov 4.5 Rozdelenie uhlov podľa veľkosti 4.6 Sčitovanie a odčitovanie veľkostí uhlov 4.7 Vrcholové a susedné uhly 4.8 Kontrolný test: Uhol a jeho veľkosť 5 TROJUHOLNÍK, ZHODNOSŤ TROJUHOLNÍKOV 5.1 Trojuholník, základné prvky trojuholníka 5.2 Vnútorné a vonkajšie uhly trojuholníka 5.3 Súčet vnútorných uhlov trojuholníka 5.4 Rozdelenie trojuholníkov podľa veľkosti vnútorných uhlov 5.5 Rozdelenie trojuholníkov podľa dĺžok strán 5.6 Výšky trojuholníka 5.7 Trojuholníková nerovnosť, obvod trojuholníka 5.8 Zhodnosť trojuholníkov 5.9 Konštrukcia trojuholníkov 5.10 Rovnoramenný trojuholník 5.11 Rovnostranný trojuholník 5.12 Pravidelný šesťuholník 5.13 Kontrolný test: Trojuholník, zhodnosť trojuholníkov 6 KOMBINATORIKA 6.1 Usporiadanie prvkov 6.2 Spracovanie údajov do tabuliek a grafické znázorňovanie údajov 6.3 Kontrolný test: Kombinatorika VÝSTUPNÝ TEST Ako sa vám darilo s učivom matematiky šiesteho ročníka? PREHĽAD OBJAVOV V MATEMATIKE Z HISTÓRIE MATEMATIKY Leonhard Euler MATEMATIKA HROU – Kryptogramy VÝSLEDKY
Na sklade 2Ks
8,55 € 9,00 €

Zopakuj si: Matematika pre 9. ročník ZŠ a kvartu 8roč gymnázií


Príprava na testovanie 9 a na prijímacie skúšky na strednú školu. Podľa inovovaného štátneho vzdelávacieho programu. Obsah PREDHOVOR VSTUPNÝ TEST 1 MOCNINY A ODMOCNINY, ZÁPIS VEĽKÝCH ČÍSEL 1.1 Druhá mocnina 1.2 Tretia mocnina 1.3 Druhá odmocnina 1.4 Tretia odmocnina 1.5 Mocniny s prirodzeným mocniteľom 1.6 Operácie s mocninami s prirodzeným mocniteľom 1.7 Mocniny čísla desať 1.8 Vedecký zápis čísel 1.9 Kontrolný test – Mocniny a odmocniny 2 LINEÁRNE ROVNICE A NEROVNICE S JEDNOU NEZNÁMOU 2.1 Rovnosť algebrických výrazov 2.2 Lineárne rovnice s jednou neznámou 2.3 Lineárne nerovnice s jednou neznámou 2.4 Lomené výrazy 2.5 Rovnice s neznámou v menovateli 2.6 Slovné úlohy 2.7 Vyjadrenie premennej zo vzorca 2.8 Kontrolný test – Lineárne rovnice a nerovnice 3 PYTAGOROVA VETA 3.1 Pravouhlý trojuholník 3.2 Pytagorova veta 3.3 Využitie Pytagorovej vety 3.4 Kontrolný test – Pytagorova veta 4 VALEC, KUŽEĽ, IHLAN,GUĽA, ICH OBJEM A POVRCH 4.1 Valec 4.2 Kužeľ 4.3 Ihlan 4.4 Guľa, guľová plocha 4.5 Kontrolný test – Valec, kužeľ, ihlan, guľa 5 PODOBNOSŤ TROJUHOLNÍKOV 5.1 Podobnosť geometrických útvarov 5.2 Podobnosť trojuholníkov 5.3 Podobnosť trojuholníkov v praxi 5.4 Mierka mapy, mierka plánu 5.5 Kontrolný test – Podobnosť trojuholníkov 6 GRAFICKÉ ZNÁZORŇOVANIE ZÁVISLOSTÍ 6.1 Pravouhlá sústava súradníc 6.2 Závislosť veličín 6.3 Priama úmernosť 6.4 Nepriama úmernosť 6.5 Lineárna závislosť, lineárna funkcia 6.6 Kontrolný test – Grafické znázorňovanie závislostí 7 ŠTATISTIKA VÝSTUPNÝ TEST Ako sa vám darilo? (sebahodnotenie) Z HISTÓRIE MATEMATIKY Pytagoras zo Samu VÝSLEDKY
Na sklade 2Ks
8,55 € 9,00 €

Matematika 4 - Testovanie 5


Pracovný zošit autorskej dvojice Zuzana a Peter Bero obsahovo pokrýva učivo preberané na I. stupni základnej školy a preto je vhodný nielen na prípravu na Testovanie 5, ale aj na komplexnú prípravu na prechod na II. stupeň základnej školy. Pracovný zošit napísala dvojica autorov Zuzana a Peter Bero, ktorí vychádzali z viac ako dvadsaťročných skúseností s tvorbou učebných textov pre základnú školu a z dôkladnej analýzy úloh Testovaní 5. Systematická príprava počas celého školského roka, zopakovanie základných pojmov, faktov a postupov a množstvo úloh vytvára vynikajúce predpoklady pre úspešné zaradenie sa detí na II. stupni ZŠ a následné zvládnutie úloh Testovania 5. Preto by mal byť súčasťou matematickej výbavy každého štvrtáka bez ohľadu na to, aké pracovné zošity používa na vyučovaní. Je rozdelený do kapitol podľa tematických celkov. Obsahovo pokrýva učivo prebrané na I. stupni základnej školy, pričom citlivo postupne zaraďuje aj učivo 4. ročníka tak, aby s ním žiaci mohli pracovať počas celého školského roka. Vychádza z požiadaviek iŠVP. Každá kapitola sa skladá zo štyroch častí. Čo je dobre vedieť – tu si žiak môže za pomoci názorných ilustrácií a jednoduchých tvrdení zopakovať základné pojmy a postupy, ktoré potrebuje vedieť a zvládať, aby mohol úspešne riešiť úlohy tohto tematického celku. Úroveň 1 obsahuje najjednoduchšie úlohy. Ich cieľom je pozitívne motivovať žiakov k riešeniam úloh v ďalších úrovniach. Úroveň 2 obsahuje desať úloh, ktoré zodpovedajú úrovni úloh použitých v Testovaní 5 v predchádzajúcich rokoch. Úroveň 3 obsahuje úlohy, ktoré sú ľahko nad rámec požiadaviek Testovania 5. Ich cieľom je poskytnúť dostatok rozvíjajúcich stimulov pre žiakov so záujmom o matematiku. Záverečná časť pracovného zošita je venovaná komplexným úlohám rozvíjajúcim špecifické matematické myslenie, prácu s tabuľkami a grafmi. Pracovný zošit má veľmi príjemnú, detsky hravú grafiku, ktorá ale svojou jednoduchosťou a štruktúrovanosťou neodvádza pozornosť od toho hlavného – riešenia úloh a prípravy na Testovanie 5. Úlohy vo všetkých troch úrovniach sú zostavované tak, aby aj svojím obsahom, aj svojím vzhľadom čo najviac pripomínali úlohy, s ktorými sa žiaci stretnú na Testovaní 5. Obsah pracovného zošita Testovanie 5 Kombinatorika a logika Násobenie a delenie Počtové operácie Čísla Porovnávanie, číslená os Zaokrúhľovanie Geometrické útvary Zväčšovanie a zmenšovanie, porovnávanie rozdielom a podielom Sčítanie a odčítanie Slovné úlohy Premena jednotiek a výpočet obvodu Odhad, meranie a rysovanie, stavby z kociek Tabuľky a diagramy Komplexné úlohy
U dodávateľa
6,56 € 6,90 €

Matematika 10-es, 20-as számkör


Iskolai gyakorlóink évfolyamokra, azon belül pedig tantárgyakra bontva segítik a gyerekek otthoni gyakorlását. Az első osztályos matematika a 20-as számkörre épül. A tantárgy célkitűzése, hogy kialakuljon a megfelelő számfogalom, és a gyerekek magabiztosan végezzék az összeadásokat, kivonásokat. Ebben az életkorban nagyon fontos, hogy mindezt minél játékosabb formában sajátítsák el a gyerekek. Ebben a füzetben sok-sok matrica, színes oldal és változatos feladat biztosítja az élményszerű tanulást.
U dodávateľa
2,67 € 2,81 €

Matematika pre štvrtákov


Najrôznejšie typy numerických príkladov a slovných úloh pre žiakov aj učiteľov. Úplné a efektívne precvičovanie matematických zručnosti a vedomostí prvého stupňa základnej školy. Matematické príklady a úlohy podporujú logické myslenie a motivujú k samostatnej práci aj na hodinách iných predmetov. Pomáhajú zautomatizovať počtové úkony a s ľahkosťou ich využívať v bežnom živote. Dôkladné precvičovanie získaných vedomostí a zručnosti odstraňuje chyby pri ich riešení. Nájdete tu numerické príklady v obore do 10 000, slovné úlohy, rozdeľovanie čísel na rovnaké časti, zaokrúhľovanie čísel, priamu úmernosť, jednotky dĺžky a času, násobenie a delenie v obore do 100, násobenie a delenie číslami.
Na sklade 2Ks
9,41 € 9,90 €

Poradím si s matematikou 5.-9. ročníka


Titul Poradím si s matematikou 5. - 9. ročníka je určená pre všetkých žiakov, ktorí si potrebujú zopakovať látku 5. až 9. ročníka základnej školy. Jednotlivé cvičenia sú prehľadne označené tak, aby bolo jasné, na ktorý ročník sa učivo vzťahuje. Knihu možno odporučiť aj ako prípravu na prijímacie skúšky na strednú školu a ucelenú učebnú pomôcku pre viacročné gymnáziá.
Na sklade 1Ks
9,21 € 9,69 €

Superjednoduchá matematika


Príprava na vyučovanie, písomné testy alebo skúšky z matematiky môže byť naozaj jednoduchá a bezbolestná! Táto podrobná a bohato ilustrovaná knižka ponúka ucelený prehľad všetkého, čo sa učíte alebo ste sa učili na druhom stupni základnej školy a na strednej škole. V 14 kapitolách vám jednoducho a zrozumiteľne priblíži učivo od aritmetiky cez algebru, geometriu, trigonometriu či pravdepodobnosť až po štatistiku a postupnosti. K tomu všetkému v nej nájdete aj širší pohľad na ďalšie súvislosti. Vďaka atraktívnym a pritom jednoduchým schémam rýchlo pochopíte, ako matematika funguje, pri opakovaní vám zasa výborne pomôžu Kľúčové fakty, ktoré obsahujú zhrnutie jednotlivých tém. Veľmi prehľadne sú tu tiež vysvetlené jednotlivé vedecké koncepcie. Takže či ste len milovníkom matematiky alebo sa chcete zodpovedne pripraviť na štúdium či povolanie, Superjednoduchá MATEMATIKA bude vaším fantastickým pomocníkom. Pre žiakov a študentov od 12 rokov a všetkých nadšencov matematiky
Na sklade 5Ks
25,56 € 26,90 €

Kuliferdo - Matematika, geometria PZ


V pracovnom zošite KULIFERDO – Matematika, geometria pre žiakov 1. až 4. ročníka ZŠ nájdete inšpiráciu pre prácu so žiakmi s dyskalkúliou. Dozviete sa osvedčené návody a postupy, ako správne pracovať so žiakmi s poruchami učenia a pozornosti, ktorí sú integrovaní v bežnej triede. Výhody pracovného zošita: • Autormi pracovných listov sú odborníci na riešenie problematiky vzdelávania detí so ŠVVP a učitelia 1. – 4. ročníka ZŠ. • Obsahuje ilustrované pracovné listy na dyskalkúliu, vrátane návodov, ako v škole čo najľahšie pracovať s deťmi s poruchami učenia a pozornosti. • Každý samostatný súbor pracovných listov je uvedený prehľadnou metodickou tabuľkou. • Každý pracovný list je označený stupňom náročnosti. • Pracovné listy s metodickými pokynmi rôznych stupňov náročnosti sú využiteľné na hodinách matematiky, ale aj v domácom prostredí na precvičovanie matematických operácií: sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie a na geometriu.
Na sklade 1Ks
8,37 € 9,00 €

oTestuj sa z matematiky 7. ročník


Pracovný zošit oTestuj sa z matematiky pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník osemročných gymnázií: • kvalitný učebný materiál zahrňujúci celé učivo 7. ročníka ZŠ a 2. ročníka osemročných gymnázií podľa iŠVP, ktorý umožní žiakom zopakovanie si učiva z matematiky podľa jednotlivých prebraných tém, učiteľom preverovanie vedomostí žiakov, a na základe analýzy vypracovaných testov žiakmi, zistiť ich rezervy, ktoré treba následne opakovať/doplniť, • odborne zostavená zbierka testov, ktorá ušetrí mnoho starostí a času pri hľadaní plnohodnotných materiálov na opakovanie učiva z matematiky, • v jednej publikácii sú profesionálne vypracované testy na opakovanie učiva z jednotlivých tematických celkov z matematiky, • zmiešané a tematické testy sú vypracované podľa inovovaného ŠVP. Pracovný zošit oTestuj sa 7 z matematiky pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník osemročných gymnázií je určený na: na precvičenie aritmetiky, geometrie, aplikačných úloh, na oboznámenie s rôznymi typmi úloh, na rozvíjanie logického myslenia, na prácu s nesúvislými textami obsahujúcimi tabuľky, grafy, obrázky, na zlepšenie sa v čítaní s porozumením, na vyhľadanie informácií v texte. Pracovný zošit oTestuj sa 7 z matematiky pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník osemročných gymnázií obsahuje aj: * stručné zhrnutie učiva z matematiky pre daný ročník: Čo najdôležitejšie som sa naučil(a) z aritmetiky, geometrie a aplikačných úloh podľa tematických celkov: * kľúč správnych odpovedí.
U dodávateľa
10,45 € 11,00 €

Matematika s mobilom a kalkulačkou


Matematika netradične a zábavne! Zbierka zahŕňa celý rozsah učiva matematiky základných škôl, aj niečo navyše, doplnený postupmi na použitie moderných digitálnych pomôcok. Učivo je rozdelené do 20 tém, ktoré sa priebežne preberajú na 2. stupni základných škôl. Každú tému tvorí stručný výklad, klasicky riešené príklady, časť Ako na to s kalkulačkou či smartfónom s podrobným návodom, množstvo úloh na riešenie a test na overenie vedomostí a zručností. Zbierka obsahuje odkazy na videá a iné interaktívne materiály. Pre žiakov je zbierka vhodnou pomôckou na: · opakovanie a utvrdenie učiva preberaného v škole · prípravu na Testovanie 9 · prípravu na prijímacie skúšky na stredné školy · a opakovanie učiva základnej školy v 1. ročníku strednej školy Pre učiteľov je zbierka: · bohatým zdrojom rozmanitých príkladov a úloh · motivujúcim prvkom na spestrenie bežných vyučovacích hodín či matematických krúžkov · Zábavné riešenie matematických úloh pomôže prekonať strach z matematiky.
Na sklade 2Ks
17,01 € 17,90 €

Aktívna matematika - námety na aktivity


Objavte nový spôsob, ako učiť a zábavne sa učiť s Aktívnou matematikou! 56 kariet s námetmi na aktivity s Aktívnou matematikou - pomôckou, ktorá zlepšuje kognitívne schopnosti detí a ich porozumenie matematickým pojmom a súvislostiam. Učebná pomôcka určená na prácu na hodinách matematiky na I. stupni ZŠ, v materských školách v príprave predškolákov a na individuálnu domácu prípravu, či prácu s deťmi so ŠVVP. Vziať deti do sveta matematiky ešte nikdy nebolo tak ľahké! S touto pomôckou získate nevyčerpateľný zdroj inšpirácií a nápadov na prácu s Aktívnou matematikou. Každá z kariet obsahuje jedinečnú aktivitu s podrobným slovným návodom, ktorý môžete ihneď použiť pri práci s deťmi. Čo nájdete na každej Karte: * Názov a obsahové zameranie aktivity - jasná štruktúra vám pomôže rýchlo nájsť vhodnú aktivitu pre konkrétny matematický koncept. * Slovný návod na realizáciu aktivity - overené postupy, ktoré garantujú zábavné a efektívne vzdelávanie. * Variácie aktivity - možnosti, ako prispôsobiť aktivitu rôznym vekovým skupinám alebo rozšíriť učebný obsah. * Krátky odborný komentár - informácia o tom, ako aktivita podporuje rozvoj detských zručností. Autorkami aktivít sú PaedDr. Ľubica Demčáková (autorka pracovných zošitov, didaktických videí, lektorka Aktívnej matematiky, finalistka Učiteľ Slovenska a skúsená pani učiteľka) a Mgr. Zuzana Berová (autorka pracovných zošitov, autorka dizajnu a lektorka Aktívnej matematiky).
U dodávateľa
13,86 € 15,40 €

Matematika je jedným z najdôležitejších predmetov na strednej škole. Aritmenitka na pokročilej úrovni aj geometria sú dôležitou súčasťou vzdelávania stredoškolákov.

Ak hľadáte učebnice, cvičebnice, príručky a praktické príklady z matematiky pre stredné školy ste na správnej adrese. Vyberte si zo širokej ponuky učebníc matematiky a preniknite do sveta čísiel, rovníc a úsečiek.