Jazyk


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Série


Edície


Rovnice, nerovnice, sústavy a výrazy


Publikácia ROVNICE, NEROVNICE, SÚSTAVY A VÝRAZY je poslednou časťou série Matematika jednoducho a ľahko určenej žiakom 7. až 9. ročníka základnej školy a 2. až 4. ročníka osemročných gymnázií. Má štyri kapitoly: Počítame s výrazmi, Rovnice, Nerovnice a Sústavy dvoch rovníc s dvomi neznámymi. Rovnice sú základom výpočtov v matematike a úpravu výrazov musia žiaci ovládať, aby vedeli riešiť rovnice. S nerovnicami a so sústavami rovníc mávajú deti problémy, ktoré im táto zbierka pomôže vyriešiť. Každá kapitola obsahuje niekoľko vzorovo vyriešených úloh s postupom výpočtu a s rôznymi alternatívami riešenia. Riešené príklady sú zoradené podľa náročnosti od najjednoduchších po zložitejšie. Na konci kapitol sú neriešené úlohy bez postupu výpočtu, doplnené kľúčom so správnymi výsledkami v závere knižky. Žiaci majú pri počítaní postupovať podobným logickým postupom ako pri vyriešených príkladoch. Obsah tematických celkov je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 2, zbierka preto poslúži aj pri príprave na prijímacie pohovory na stredné školy alebo pri opakovaní v 1. ročníku stredných škôl. Pre žiakov 2. stupňa ZŠ
Predpredaj
5,61 € 5,90 €

Geometria: Telesá a rovinné útvary


Publikácia GEOMETRIA – TELESÁ A ROVINNÉ ÚTVARY zo série Matematika jednoducho a ľahko je určená žiakom 7. až 9. ročníka základnej školy a 1. až 4. ročníka osemročných gymnázií. Zameriava sa na operácie s telesami a rovinnými útvarmi, ktoré v bežnom živote používame pomerne často. Má štyri kapitoly: Štvoruholníky a trojuholníky, Pytagorova veta, Kružnica, kruh a Objemy a povrchy telies. Každá z nich obsahuje niekoľko vzorovo vyriešených úloh s postupom výpočtu a s rôznymi alternatívami riešenia. Riešené príklady sú zoradené podľa náročnosti od najjednoduchších po zložitejšie. Na konci kapitol sú neriešené úlohy bez postupu výpočtu, doplnené kľúčom so správnymi výsledkami v závere knižky. Žiaci majú pri počítaní postupovať podobným logickým postupom ako pri vyriešených príkladoch. Obsah tematických celkov je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 2, zbierka preto poslúži aj pri príprave na prijímacie pohovory na stredné školy alebo pri opakovaní v 1. ročníku stredných škôl.
Na sklade 3Ks
4,66 € 4,90 €

Nový pomocník z matematiky 7 - 1. časť zošit pre učiteľa


Prvá časť zošitu pre učiteľa s metodikou k Novému pomocníku z matematiky 7 - pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník GOŠ (1. zošit).
U dodávateľa
7,43 € 7,82 €
Pútač na knihu Priatelia - oficiálna kuchárka
Pútač na knihy druhej akosti

Játékos szöveges matematikai feladatok 3-4. osztályosoknak


48 szórakoztató feladatsor megoldásokkal együtt. Kiadványunk játékos szöveges feladataival könnyedén lehet fejleszteni a matematikai készségeket. Kinek ajánljuk? - Minden kisdiáknak, aki jobb szeretne lenni matematikából. - Minden pedagógusnak, aki a tanórákon szívesen ad a gyerekeknek játékos szöveges feladatokat. - Minden szülőnek, aki otthon is gyakorolna a gyermekével. Kiadványunk hatékony és szórakoztató segítség, mert - a matematikai készséget fejleszti, - a feladatok játékosan közelítenek a tantárgyhoz, - nem lehet megunni a sokszínű feladatokat, ezért folyamatosan fenntartja a gyermekek motivációját, - életkori sajátosságokat figyelembe vevő feladatokat tartalmaz, - bármelyik tankönyvcsalád mellett használható.
U dodávateľa
7,63 € 8,03 €

Almatanoda: Matematika szöveges feladatok 1.o.


Alsós gyerekek játékos módszerekkel sajátíthatják el a matematika szöveges feladatainak megoldását a mindennapokban. Ideális gyakorlási lehetőség 1. osztályos gyerekeknek. Az elmúlt év legnépszerűbb és legszínvonalasabb almatanoda foglalkoztatófüzet sorozatának tagja. Az iskolai oktatásban, valamint otthoni gyakorlásra továbbra is kitűnően használható. Az írásbeli osztás megkönnyíti a nagy számokkal való osztást. Az osztandót és az osztót egymás mellé írjuk. Kijelöljük az első számot, amely osztható az osztóval. Leírjuk jobb oldalra azt, hogy hányszor van meg benne. Majd visszaszorzunk és megnézzük mennyi a maradék. A maradék mindig kisebb, mint az osztó. A többszörös összeadást szorzással helyettesíthetjük. Az összeadás ellentétes a kivonással.
U dodávateľa
2,42 € 2,55 €
  • 5 /5

Domáce precvičovanie - Matematika 5.ročník


Knižky z edície Domáce precvičovanie slovenčina a Domáce precvičovanie matematika sú prehľadné, ilustrované a plné praktických cvičení na doplňovanie. Hravou a zábavnou formou upevňujú poznatky nadobudnuté v škole a rozvíjajú tvorivé schopnosti. Sú vhodné na opakovanie počas celého roka. Vznikli v súlade so školskými osnovami. Sú určené žiakom mladšieho školského veku na 1. stupni základnej školy.
Na sklade 1Ks
3,71 € 3,90 €

Domáce precvičovanie - Matematika 4.ročník


Knižky z edície Domáce precvičovanie slovenčina a Domáce precvičovanie matematika sú prehľadné, ilustrované a plné praktických cvičení na doplňovanie. Hravou a zábavnou formou upevňujú poznatky nadobudnuté v škole a rozvíjajú tvorivé schopnosti. Sú vhodné na opakovanie počas celého roka. Vznikli v súlade so školskými osnovami. Sú určené žiakom mladšieho školského veku na 1. stupni základnej školy.
U dodávateľa
3,71 € 3,90 €

Domáce precvičovanie - Matematika 2.ročník


Knižky z edície Domáce precvičovanie slovenčina a Domáce precvičovanie matematika sú prehľadné, ilustrované a plné praktických cvičení na doplňovanie. Hravou a zábavnou formou upevňujú poznatky nadobudnuté v škole a rozvíjajú tvorivé schopnosti. Sú vhodné na opakovanie počas celého roka. Vznikli v súlade so školskými osnovami. Sú určené žiakom mladšieho školského veku na 1. stupni základnej školy.
Na sklade 3Ks
3,71 € 3,90 €

Domáce precvičovanie - Matematika 3.ročník


Knižky z edície Domáce precvičovanie slovenčina a Domáce precvičovanie matematika sú prehľadné, ilustrované a plné praktických cvičení na doplňovanie. Hravou a zábavnou formou upevňujú poznatky nadobudnuté v škole a rozvíjajú tvorivé schopnosti. Sú vhodné na opakovanie počas celého roka. Vznikli v súlade so školskými osnovami. Sú určené žiakom mladšieho školského veku na 1. stupni základnej školy.
Na sklade 2Ks
3,71 € 3,90 €

Matematika pre 4. ročník ZŠ - Pracovný zošit na precvičovanie učiva


Práca s touto cvičebnicou vám umožní overiť si, ako vaše dieťa zvládlo učivo z matematiky vo štvrtej triede a ako je na tom s logickým myslením. Nájdete tu testové úlohy, vďaka ktorým si zopakuje učivo celého ročníka a naučí sa správne matematické pojmy. Sú to uzavreté úlohy s výberom odpovede, kde je správna vždy iba jedna z troch možností. Sú primerané veku, adekvátne nasýtené matematickými pojmami a zamerané na základné vedomosti potrebné na úspešné pokračovanie v piatom ročníku. Žiak pri práci s nimi premýšľa, objavuje, experimentuje, rozvíja svoju predstavivosť a prehlbuje si matematické zručnosti a návyky. Na konci knižky nájde kľúč správnosti. Čím viac správnych odpovedí dosiahne, tým je na tom lepšie s logickým myslením. Testové úlohy korešpondujú s požiadavkami ISCED I na matematiku a zodpovedajú novému Štátnemu vzdelávaciemu programu, preto dobre poslúžia aj učiteľom ako inšpirácia pri zadávaní úloh alebo písomiek. Pre žiakov 4 .ročníka ZŠ
Na sklade 2Ks
5,61 € 5,90 €

Almatanoda: Matematika szöveges feladatok 2.o.


Alsós gyerekek játékos módszerekkel sajátíthatják el a matematika szöveges feladatainak megoldását a mindennapokban. Ideális gyakorlási lehetőség 2. osztályos gyerekeknek. Az elmúlt év legnépszerűbb és legszínvonalasabb almatanoda foglalkoztatófüzet sorozatának tagja. Az iskolai oktatásban, valamint otthoni gyakorlásra továbbra is kitűnően használható. Az írásbeli osztás megkönnyíti a nagy számokkal való osztást. Az osztandót és az osztót egymás mellé írjuk. Kijelöljük az első számot, amely osztható az osztóval. Leírjuk jobb oldalra azt, hogy hányszor van meg benne. Majd visszaszorzunk és megnézzük mennyi a maradék. A maradék mindig kisebb, mint az osztó. A többszörös összeadást szorzással helyettesíthetjük. Az összeadás ellentétes a kivonással.
U dodávateľa
2,42 € 2,55 €

Zlomky a percentá


Publikácia Zlomky a percentá je určená žiakom 6. až 9. ročníka základnej školy a 1. až 4. ročníka osemročných gymnázií. Precvičovanie úloh so zlomkami a percentami im v bežnom živote pomôže ľahšie vyriešiť situácie pri rozdeľovaní celkov či zlacňovaní v obchodoch, a naučí ich aplikovať matematiku v praxi. Knižka má dve kapitoly: Zlomky a Percentá. V podkapitolách žiaci nájdu znázornenie zlomkov a percent, postupné operácie so zlomkami, výpočet percent (aj trojčlenkou) a výpočet úrokov. Každá kapitola obsahuje niekoľko vzorovo vyriešených úloh s postupom výpočtu a s rôznymi alternatívami riešenia. Riešené príklady sú zoradené od najjednoduchších po zložitejšie. V záveroch kapitol sú neriešené úlohy doplnené kľúčom správnych odpovedí na konci knihy. Obsah publikácie je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 2, preto zbierka dobre posúži pri opakovaní v 1. ročníku na stredných školách alebo pri príprave na štvorročné gymnázium. Pre žiakov od 12 rokov
Na sklade 5Ks
4,66 € 4,90 €

Matematika pre 3. ročník ZŠ - PZ na precvičovanie učiva


Táto cvičebnica vám umožní overiť si, ako vaše dieťa zvládlo učivo z matematiky v tretej triede a ako je na tom s logickým myslením. Nájdete tu testové úlohy, vďaka ktorým si zopakuje učivo celého ročníka a naučí sa správne matematické pojmy. Sú to uzavreté úlohy s výberom odpovede, kde je správna vždy iba jedna z troch možností. Sú primerané veku, adekvátne nasýtené matematickými pojmami a zamerané na základné vedomosti potrebné na úspešné pokračovanie v štvrtom ročníku. Žiak pri práci s nimi premýšľa, experimentuje, rozvíja svoju predstavivosť a prehlbuje si matematické zručnosti a návyky. Na konci knižky nájde kľúč správnosti. Čím viac správnych odpovedí dosiahne, tým je na tom lepšie s logickým myslením. Testové úlohy korešpondujú s požiadavkami ISCED I na matematiku a zodpovedajú novému Štátnemu vzdelávaciemu programu, preto dobre poslúžia aj učiteľom ako inšpirácia pri zadávaní úloh alebo písomiek. Pre žiakov 3. ročníka ZŠ
Na sklade 3Ks
4,66 € 4,90 €

Matematika pre 2. ročník ZŠ: PZ na precvičovanie učiva


Tento pracovný zošit vám pomôže rýchlo zistiť, ako vaše dieťa zvládlo učivo z matematiky v druhej triede a ako je na tom s logickým myslením. Nájdete v ňom testové úlohy, vďaka ktorým si precvičí, zopakuje a preverí učivo celého ročníka. Sú to uzavreté úlohy s výberom odpovede, kde je správna vždy iba jedna z troch možností. Sú primerané veku, adekvátne nasýtené matematickými pojmami a zamerané na základné vedomosti potrebné na úspešné pokračovanie v tretej triede. Žiak pri práci s nimi premýšľa, objavuje, experimentuje, rozvíja svoju predstavivosť a prehlbuje si matematické zručnosti a návyky. Na konci knižky nájde kľúč správnosti. Testové úlohy korešpondujú s požiadavkami ISCED I na matematiku a zodpovedajú novému Štátnemu vzdelávaciemu programu, preto dobre poslúžia aj učiteľom ako inšpirácia pri zadávaní úloh alebo písomiek.
Na sklade 4Ks
4,66 € 4,90 €

Nácvičné úlohy z matematiky pre 2. ročník ZŠ, 2. vydanie


Nácvičné úlohy sú zamerané na dôkladné precvičenie prebratého učiva, na aplikáciu matematických poznatkov v praxi a na zautomatizovanie počtových úkonov. Publikácia je vhodným doplnkom pracovného zošita Počítajme hravo 2.
Na sklade 2Ks
3,33 € 3,50 €
  • 5 /5

Matematika pre 1. ročník ZŠ: Pracovný zošit na precvičovanie učiva


Táto publikácia vám pomôže zistiť, ako váš prváčik zvládol učivo z matematiky a ako je na tom s logickým myslením. Nájdete v nej testové úlohy, vďaka ktorým si zopakuje učivo celého ročníka. Sú to uzavreté úlohy s výberom odpovede, kde je správna vždy iba jedna z troch možností. Sú primerané veku, adekvátne nasýtené matematickými pojmami a zamerané na základné vedomosti potrebné na úspešné pokračovanie v druhej triede. Žiak je pri práci s nimi nútený premýšľať, experimentovať a rozvíjať predstavivosť, čím si prehĺbi matematické zručnosti a návyky. Svoje odpovede si overí v kľúči správnosti na konci knižky. Pracovný zošit je vynikajúcim doplnkom k školskému učivu pre dieťa, no poslúži aj učiteľom ako inšpirácia pri zadávaní úloh či testov. Jeho obsah korešponduje s požiadavkami ISCED I na matematiku a zodpovedá novému Štátnemu vzdelávaciemu programu.
Na sklade 1Ks
4,66 € 4,90 €

Testovanie 9 z matematiky pre 8.ročník PZ, 2.vydanie


Pracovný zošit Testovanie 9 z matematiky pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník osemročných gymnázií. Pripravujte vašich žiakov na Testovanie 9 už v 8. ročníku ZŠ, resp. v 3. ročníku osemročných gymnázií. Postupná a systematická príprava je zárukou úspešného zvládnutia tejto dôležitej skúšky.
Na sklade 1Ks
10,45 € 11,00 €

Matematika pre druhákov


Cieľom príručky je priblížiť žiakom matematiku 2. ročníka základnej školy zo zábavnejšej stránky, pomôcť dobre a ľahko zvládnuť rôzne matematické úkony a dôkladnejšou prípravou preklenúť strach alebo obavy z neúspechu. Matematické úlohy a cvičenia môžu žiaci riešiť vo voľných chvíľach doma, ako formu precvičovania prebratého učiva, tiež ako prípravu na previerku vedomostí v škole a ako opakovanie učiva počas prázdnin. Rovnako ich môže využiť aj učiteľ v škole ako doplnkové príklady k preberanému učivu. Príklady a úlohy sú koncipované tak, aby viedli žiaka k logickému pochopeniu matematických javov i počtových úkonov, podnecovali jeho aktivitu, motivovali ho k samostatnej práci a k tvorivosti a vzbudili jeho záujem o matematiku. Príručka ponúka rôzne typy úloh a cvičení zameraných na dôkladné precvičenie prebratého učiva, na aplikáciu matematických javov v bežnom živote a na zautomatizovanie základných počtových úkonov. Obsah príručky zodpovedá novému Štátnemu vzdelávaciemu programu a úlohy korešpondujú s požiadavkami ISCED 1 (medzinárodná stupnica úrovne vzdelávania) na matematiku. Takmer 400 zábavných a zaujímavých úloh pre žiakov, učiteľov i rodičov · Overenie matematických zručností osvojených v prvom ročníku · Dôkladné precvičenie učiva druhého ročníka na rôznych typoch samostatných úloh · Príklady na logické pochopenie preberaných matematických javov · Množstvo slovných úloh s využitím matematických zručností vrátane finančnej gramotnosti v praktickom živote
Na sklade 2Ks
8,46 € 8,90 €

Kompetencia alapú feladatok másodikosoknak


Munkafüzetünk abban nyújt segítséget, hogy a második osztályhoz szükséges kompetenciákat erősítse, segítse a gyerekeket és a szülőket az országos kompetenciamérésre való sikeres felkészülésben, így segítve az alapkészségek, képességek fejlődését.
Na sklade 2Ks
2,42 € 2,55 €