Jazyk


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Edície


Najnovšie - Knihy - Učebnice pre ZŠ - ostatné s. 55 z 56

Metodická príručka Prírodoveda pre 1.ročník ZŠ


Metodická príručka k titulu Prírodoveda pre 1. ročník ZŠ reaguje na požiadavky štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1. Metodická príručka je rozdelené na tri časti. V prvej časti je teoretický vstup, ktorý: vysvetľuje ciele predmetu, približ uje možné stratégie vyučovania, objasňuje východiská a ideový zámer predmetu, vysvetľuje charakter použitých úloh, ponúka námety na spôsob hodnotenia a sebahodnotenia, vysvetľuje systém práce na projektoch, ponúka zoznam použitej a odporúča nej literatúry. Teoretickú časť dopĺňajú aj konkrétne príklady a námety na vhodné aktivity. V hlavnej časti sú spracované komentáre ku každej dvojstrane samostatne. Dvojstrana obsahuje názov témy, zaradenie do tematického celku a požiadavky obsahov ého a výkonového štandardu. Všetky údaje sú spracované podľa novej prílohy ISCED 1. V strede každej témy je zmenšená dvojstrana pracovného zošita so vzorovými riešeniami. V časti Odporúčané aktivity autorky ponúkajú vhodné činnosti, didaktické podne ty (hry, hádanky, básne, piesne...), námety na projekty, námety na dlhodobé pozorovanie. V časti Komentáre k úlohám sú vysvetlené didaktické ciele jednotlivých úloh pracovného zošita s návrhmi na ďalšie aktivity (z časti Odporúčané aktivity). Zároveň sú presnejšie vysvetlené vzorové riešenia a obmeny činností. Sú tu aj vysvetlenia úloh na okraji, ich ciele a možnosti ďalšieho využitia. Záver dvojstrany tvoria námety na ďalšie vhodné knižné texty a možnosti využitia IKT na vyučovaní prírodovedy. V závere metodickej príručky sú prílohy: námety na realizáciu projektov podľa požiadaviek prílohy štátneho vzdelávacieho programu a kopírovateľné prílohy na vystrihovanie. Poslednou prílohou sú dva návrhy časovo-tematického plánu (podľa zvolenej časo vej dotácie predmetu). Metodická príručka predstavuje moderný spôsob komunikácie medzi autormi a pedagógmi. Autorky v publikácii využili moderné teoretické a odborné zdroje a bohaté praktické skúsenosti z praxe.
Vypredané
7,79 € 8,20 €
Rezervácia v kníhkupectve
Pútač na knihu Zasľúbená zem - Barack Obama
Pútač na knihu Ako hovoriť o knihách, ktoré sme nečítali - Pierre Bayard