! Doprava ZADARMO už od 15 € !

Jazyk


Veková kategória


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Edície


Knihy - Učebnice pre ZŠ - ostatné strana 1 z 62

Slovensko Prehľad zemepisu


Stručný prehľad zemepisu pre školákov a zvedavcov poskytuje informácie o prírode i obyvateľoch našej vlasti vrátane zaujímavých a menej známych rebríčkov.
Na sklade 3Ks
3,71 € 3,90 €

ExpEdícia - Fyzika (pre 7.ročník ZŠ a pre sekundu osemročných gymnázií), 2. vydanie


ExpEdícia skús, skúmaj, spoznaj - Fyzika – pracovná učebnica 2 pre 7. ročník ZŠ a pre sekundu osemročných gymnázií Tematický celok: TEPLO Pracovná učebnica Fyziky 2 ponúka 14 výskumne ladených aktivít, ktoré podporujú induktívny poznávací proces detí. Pracovná učebnica po siedmej a štrnástej aktivite ponúka dvojstranu zo sumarizáciou a sebahodnotením žiakov v oblasti osvojených poznatkov a spôsobilostí. Siedmaci budú mať možnosť využiť všetky svoje doterajšie fyzikálne objavy a súvislosti z prvej pracovnej učebnice, pri hľadaní odpovedí na ďalšie praktické otázky. Čo je teplo? Súvisí teplo s teplotou, alebo je to to isté? Ako sa vlastne teplo šíri? Prečo by nás malo zaujímať, za akých podmienok sa šíri pomalšie alebo rýchlejšie a čo je jeho zdrojom? A ako tieto skutočnosti súvisia so záchranou snehuliaka na dvore? Alebo s tým, ako sa stravujú, či s tým, čo sa napríklad deje v komposte vo ich záhrade? Zistia tiež, že tieto procesy zaujímajú napríklad aj stavebníkov a experimentálnych architektov! Sme presvedčení, že z výskumu žiakov a žiačok vzídu ďalšie výborné otázky a námety na preskúmanie – presne preto sme tentokrát v pracovnej učebnici ponechali aj viac priestoru na ich zaznamenanie, ktorý je možné slobodne využiť. Autori: RNDr. Viera Lapitková PhD., Renáta Tóthová, PhD., Jana Útla, PhD., PhDr. Ľubomír Held, CSs., Eva Rošková Materiály sú spracované v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre ISCED 2.
U dodávateľa
11,63 € 12,24 €

ExpEdícia - Chémia (pre 8.ročník ZŠ a pre terciu osemročných gymnázií), 2. vydanie


ExpEdícia skús, skúmaj, spoznaj – Chémia pre 8. ročník základných škôl a pre terciu osemročných gymnázií Tematické celky: Model látky Prvky a zlúčeniny Ióny, molekuly, atómy Chemické reakcie okolo nás Tento rok budeme spolu s ôsmakmi a ôsmačkami trochu cestovať v čase. Pôjdeme asi tak dvesto rokov do minulosti spoznávať významných predstaviteľov chémie. Základné princípy chémie nie sú ani náhodou nudné a žiaci sa ich nebudú učiť naspamäť, ale budú v nich hľadať zmysluplné súvislosti. Budú sa snažiť tieto základné princípy a geniálne myšlienky vedcov aj dokázať alebo dokonca vyvrátiť! Vedecké poznávanie je dobrodružná cesta, vďaka ktorej si žiaci rozvíjajú spôsob rozmýšľania. Významne pomôže aj v bežnom živote v 21. storočí. Zrazu nielen chémia, ale aj iné oblasti života okolo budú dávať väčší zmysel. Pracovný zošit po každom tematickom celku ponúka dvojstranu zo sumarizáciou a sebahodnotením žiakov v oblasti osvojených poznatkov a spôsobilostí. Autori: prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc., Mgr. Jana Bronerská, PhD., Mgr. Dominika Koperová, PhD., doc. PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD.
U dodávateľa
16,25 € 17,10 €

Click With Friends - PZ - angličtina pre štvrtákov


Pracovný zošit anglického jazyka pre 4. ročník základných škôl, ktorého obsah je prepojený s učebnicou a spoločne tak uľahčujú učenie a zapamätanie žiakov. Obsahovo nadväzuje na učebnicu a pracovný zošit CLICK WITH FRIENDS pre 3. ročník ZŠ.
Na sklade 3Ks
7,60 € 8,00 €

Politická mapa sveta (A3)


Politická mapa sveta so súborom doplnkových mapiek a tabuliek. Obsahuje tabuľky svetových naj- jednotlivých svetadielov, poradie štátov, najväčšie hory, ostrovy, polostrovy, jazerá a rieky, mapky Svetové jazyky a Svetové náboženstvá.
Na sklade > 5Ks
2,27 € 2,39 €

Prepísanka


Pracovný zošit Prepísanka je určený žiakom 1. ročníka základných škôl od druhého školského polroka. Slúži na precvičovanie počiatočného písania prvákov, preto pracuje iba s tou časťou písmen slovenskej abecedy, ktorú deti už poznajú. Tá je postupne dopĺňaná o nové písmená abecedy tak, ako nasledujú v slovenských šlabikároch. Publikácia zábavnou formou prepája šlabikárové a čítankové obdobie a od začiatku vedie deti k čítaniu s porozumením. Je napísaná v súlade s inovovaným ŠVP a zodpovedá požiadavkám ISCED I, preto bude vynikajúcou pomôckou pre učiteľov prvého ročníka, ako aj pre rodičov, ktorí pre svoje deti hľadajú zaujímavú, veselú a tvorivú cvičebnicu na prácu doma. Pre žiakov v druhom polroku 1. ročníka ZŠ
Na sklade 2Ks
9,41 € 9,90 €

Biológia základnej školy v kocke


Biológia základnej školy v kocke voľne nadväzuje na publikáciu Fyzika základnej školy v kocke a je takisto určená všetkým žiakom a študentom, ktorí si potrebujú pripomenúť staršie učivo z predchádzajúcich ročníkov a nemajú už doma učebnicu. Poskytuje materiál, ktorý im pomôže zosystematizovať a upevniť si vedomosti z biológie nadobudnuté počas štúdia na základnej škole. Knižka obsahuje súhrn všetkých tém biológie základnej školy, určených Štátnym vzdelávacím programom, no okrem základného prehľadu vedomostí ponúka aj rôzne zaujímavosti, ktoré obohatia poznatky každého čitateľa, ktorý má hlbší záujem o problematiku jednotlivých tém.
Na sklade 2Ks
14,16 € 14,90 €

Hudobná náuka


Prehľadne spracovaná téma hudobná náuka pre žiakov základných a umeleckých škôl.
Na sklade 1Ks
1,32 € 1,39 €

Vzťahová a sexuálna výchova 2 - pracovná učebnica


Pracovná učebnica 2 je vekovo vhodná pre druhý stupeň základných škôl – má 10 tematických celkov. Obsahuje aktivity na zamyslenie, praktické príklady zo života tínedžerov, riešenia. Učí danú vekovú skupinu zdravým, bezpečným, rešpektujúcim vzťahom. Pomáha orientovať sa v prostredí internetu, nebezpečných hoaxov a nedôveryhodných zdrojov. Obsahuje informácie podložené aktuálnym výskumom odborníkov a odborníčok z oblasti psychológie a medicíny. Zdôrazňuje rovnosť bez ohľadu na vek, farbu kože, vieru, sexuálnu orientáciu, bydlisko. Slúži ako sprievodca pri rozhovoroch medzi rodičmi a ich deťmi. Radí danej vekovej skupine, kam sa obrátiť v oblasti vzťahov, sexuality, intimity.
Na sklade 5Ks
10,45 € 11,00 €

Informatika s Emilom 3 - Metodická príručka


Metodická príručka pre učiteľa k metóde a vzdelávaciemu obsahu Informatika s Emilom 3 pre 3. a 4. ročník ZŠ. Obsahuje pedagogické rady, učivo, vzdelávacie ciele, informatický obsah a pojmy, metodické komentáre k jednotlivým úlohám a pomocné listy na kopírovanie.
U dodávateľa
13,59 € 14,30 €

Robotika s Emou - metodická príručka


Metodická príručka pre učiteľa k metóde a vzdelávaciemu obsahu Robotika s Emou pre 1. stupeň ZŠ. Obsahuje pedagogické rady, učivo, vzdelávacie ciele, informatický obsah a pojmy a metodické komentáre k jednotlivým úlohám.
U dodávateľa
11,50 € 12,10 €

Geografia pre 8.roč. ZŠ a pre GOŠ - učebnica


Učebnica je určená pre žiakov 8. ročníka základných škôl a pre žiakov gymnázií s osemročným štúdiom. Slúži ako pomôcka pre žiakov a učiteľa na vyučovacích hodinách geografie na motiváciu, pochopenie geografických javov a procesov a na osvojenie, precvičovanie a upevnenie geografického učiva so zameraním na Slovensko. Obsah rešpektuje požiadavky ŠVP z hľadiska cieľa predmetu a výkonového a obsahového štandardu pre 8. ročník ZŠ a pre GOŠ, ale aj novospracované kurikulárne požiadavky (2022). Učebnica sa skladá z dvoch častí. V prvej časti sú uvedené základné geografické charakteristiky Slovenska – ako prírodné, tak aj socioekonomické (geopolitická poloha, geologická stavba, reliéf, podnebie, pôda, rastlinstvo, živočíšstvo, obyvateľstvo, sídla, ťažba nerastných surovín, poľnohospodárstvo, lesné a rybné hospodárstvo, priemysel, doprava, cestovný ruch, školstvo, veda a výskum, zdravotníctvo, obchod, kultúra a šport, typy súčasnej krajiny, prírodné krajinné typy). Jednotlivé prvky sú prezentované najmä prostredníctvom rozhovorov. Druhá časť učebnice je aplikačná, spracovaná ako spoznávanie geografických javov a procesov cez objavovanie zaujímavých miest Slovenska v krajoch: Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Žilinský, Banskobystrický, Prešovský a Košický kraj. Spoznávanie každého kraja obsahuje štyri poznávacie trasy, ktoré sú inšpiráciou pre žiakov na poznávanie Slovenska a prepojením s praktickým životom.
U dodávateľa
13,30 € 14,00 €

Geografia pre 9.roč. ZŠ a pre GOŠ - Pracovný zošit


Pracovný zošit úzko nadväzuje na obsah učebnice geografie pre deviaty ročník ZŠ a rozširuje prácu s témami prostredníctvom úloh, máp a obrazového materiálu s dostatočným priestorom na dopisovanie a poznámky. Nadväznosť zdôrazňujú aj priame odkazy v pracovnom zošite na konkrétne strany učebnice. Spracovanie pracovného zošita je atraktívne aj pre žiakov deviateho ročníka. Úlohy sú pestré a rôznorodé, s rôznou úrovňou náročnosti. Usporiadanie tém v pracovnom zošite a ich grafické spracovanie korešponduje s učebnicou – so zameraním na Austráliu, Ameriku, Antarktídu a Arktídu. Je významnou pomôckou pre žiakov pri praktickom osvojovaní poznatkov, rozširuje ich kompetencie. Je určený pre žiakov a učiteľa na vyučovacích hodinách geografie na precvičovanie a upevnenie geografického učiva, resp. na individuálnu domácu prípravu. Obsah rešpektuje požiadavky ŠVP z hľadiska cieľa predmetu a výkonového a obsahového štandardu pre 9. ročník ZŠ a pre GOŠ.
Na sklade 2Ks
5,70 € 6,00 €

Etická výchova pre 4. ročník ZŠ - Pracovný zošit


Pracovný zošit Etická výchova pre 4. ročník základných škôl: • obsahuje súbor aktivít zostavený v súlade s iŠVP pre štvrtý ročník ZŠ; • je to tematicky aktuálna, veku primeraná, praktická pomôcka pre žiakov i učiteľov na vyučovanie etickej výchovy; • úlohy a aktivity sú usporiadané do piatich tematických celkov, ktoré sú prehľadne farebne odlíšené vo vnútri aj v obsahu; • žiaci si osvojujú sociálne zručnosti v medziľudských vzťahoch v nadväznosti na osvojené v predchádzajúcich ročníkoch, postoje a normy prostredníctvom hrania scénok, čítaním príbehov, citátov a ich rozborom, prácou s ilustráciou, doplňovačkami, kreslením, strihaním, spoluprácou vo dvojici alebo v skupine, projektovým vyučovaním; • uplatňujú sa medzipredmetové vzťahy so slovenským jazykom, prírodovedou, vlastivedou, výtvarnou, telesnou výchovou. Zostavenie aktivít a úloh podporuje: • osobnostný a sociálny rozvoj žiakov; • osvojovanie sociálnych zručností, postojov a spoločenských noriem; • rozvíjanie zmyslu pre rodovú rovnosť, práva detí a vlastenectvo.
U dodávateľa
6,65 € 7,00 €

Moje prvé písanie: SLOVÁ


Pracovný zošit SLOVÁ je posledným zo série Moje prvé písanie. Je určený žiakom 1. ročníka ZŠ, ktorí sa učia písať a potrebujú si precvičovať písmená, slabiky, slová i vety a zdokonaľovať sa v písaní i čítaní. Pri práci s hravými, veselými úlohami sa učia správne pomenovať obrázky, prepisovať, odpisovať a doplňovať písmená do slov, členiť slová na slabiky a slabiky na hlásky. Zároveň si zdokonaľujú schopnosť zrakového vnímania pravopisu slov a rozvíjajú si jemnú motoriku. Publikácia je v súlade s požiadavkami Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1 pre prvý ročník ZŠ a je vhodnou pomôckou na prípravu doma i v škole ako doplnok k písaniu. Pre žiakov 1. ročníka ZŠ Ilustrovala Alžbeta Kováčová.
Na sklade 4Ks
4,66 € 4,90 €

Fyzika základnej školy v kocke


Publikácia Fyzika základnej školy v kocke je určená všetkým žiakom a študentom, ktorí si potrebujú pripomenúť staršie učivo z predchádzajúcich ročníkov a nemajú už doma učebnicu. Obsahuje súhrn všetkých tém fyziky, ktoré predpisuje pre základnú školu Štátny vzdelávací program. Jednotlivé kapitoly prehľadne mapujú učivo celého druhého stupňa, v každej téme sú zvýraznené kľúčové slová, fakty a matematické formulácie fyzikálnych vzťahov. Bonusom je veľké množstvo riešených úloh a príkladov, ktoré výborne poslúžia na prekonanie prípadných ťažkostí s používaním matematiky vo fyzike. V tejto knižke skrátka čitateľ nájde všetky zabudnuté fakty a súvislosti, vďaka ktorým fyzike lepšie porozumie a možno si ju aj obľúbi. 12 +
Na sklade > 5Ks
12,26 € 12,90 €

Dejepisná čítanka 9


"Dejepisná čítanka 9 obsahuje autentické príbehy pamätníkov, ktoré sú späté s rôznymi historickými udalosťami na Slovensku. Prostredníctvom ich osudov si žiaci osvoja historické povedomie o týchto udalostiach. Pri každom príbehu sú otázky na diskusiu, vďaka ktorým je čítanka mimoriadne efektívnym nástrojom na rozvíjanie kritického myslenia žiakov. Autentické osudy zároveň motivujú k hľadaniu a porovnávaniu informácií aj formovaniu vlastného názoru a zaujatia postoja. Dejepisná čítanka pozostáva z 13 príbehov. Je určená pre žiakov deviateho ročníka ako doplnkový materiál. Po tom, ako sa žiaci počas hodiny dejepisu dozvedia z učebníc a výkladu učiteľa o politických, hospodárskych či spoločenských udalostiach, budú mať možnosť prečítať si, ako tieto historické okolnosti zasiahli do životov bežných ľudí."
Na sklade 2Ks
7,03 € 7,40 €

Biológia 6 s nadhľadom - Pracovný zošit


Pracovný zošit sa môže použiť ku ktorejkoľvek učebnici biológie aj samostatne, pretože spĺňa požiadavky Štátneho vzdelávacieho programu v primeranom rozsahu. Pomáha žiakom lepšie zvládnuť preberané učivo a získať ďalšie doplňujúce informácie o organizmoch Slovenska. Obsahuje úlohy: • na precvičovane a opakovanie učiva • praktické, prepojené s reálnym životom • s obrázkami, tabuľkami a schémami • náročnejšie, predstavujúce ozajstnú výzvu • zábavné, napríklad doplňovačky, krížovky či obrázkové kvízy • interaktívne na precvičovanie a testovanie s okamžitou spätnou väzbou
Na sklade 1Ks
6,56 € 6,90 €

Geografia 6 s nadhľadom - Pracovný zošit


Pracovný zošit sa môže použiť ku ktorejkoľvek učebnici geografie aj samostatne. Pokrýva všetko učivo v súlade so Štátnym vzdelávacím programom v primeranom rozsahu a hĺbke a venuje sa aj novým témam. Zameriava sa na prehľad o polohe, povrchu, prírodných pomeroch, obyvateľoch, ale aj vybraných štátoch a zaujímavých fenoménoch Afriky a Ázie. Obsahuje úlohy: • na precvičovane a opakovanie učiva • praktické, prepojené s reálnym životom • s mapami, obrázkami, nákresmi, tabuľkami a diagramami • náročnejšie, predstavujúce ozajstnú výzvu • zábavné, napríklad doplňovačky a krížovky • interaktívne na precvičovanie a testovanie
Na sklade 4Ks
6,56 € 6,90 €