Jazyk


Veková kategória


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Rezervácia na predajni


Edície


Knihy - Učebnice pre ZŠ - ostatné strana 1 z 67

Šikuľkovia


Pracovný zošit Šikovníček 1 je určený žiakom prvého cyklu. Pomôže im s precvičením písania slovíčok, so zdokonalením jemnej motoriky a obohatením ich slovnej zásoby. Zábavné úlohy v cvičebnici motivujú školákov k čítaniu s porozumením. Deti tu nájdu slovné hádanky, tajničky, dvojsmerovky, doplňovačky a rôzne hry s písmenkami. Táto obrázková cvičebnica je výbornou pomôckou pre učiteľov, ale aj pre rodičov, ktorí hľadajú pre deti tvorivý a veselý spôsob opakovania si učiva v domácom prostredí.
Predpredaj
9,41 € 9,90 €

Szünidei komplex gyakorlófüzet - 1. osztály


Az izgalommal várt első iskolaév utáni szünidőben legfontosabb a gyermekek számára a pihenés és a kikapcsolódás. Ez természetes dolog. Ha a gyermekünk érdeklődő, és szívesen töltené szabadidejének egy részét gyakorlással, örömmel ajánljuk ezt a foglalkoztatót. A színes és változatos, komplex és újszerű feladatok felelevenítik és elmélyítik az 1. osztályban tanultakat. Kódfejtés, rejtvények, böngészés és színezés teszik élményszerűvé, és játékossá mindezt.
U dodávateľa
3,21 € 3,38 €

Biológia pre 9. ročník špeciálnych základných škôl - Učebnica


Prostredníctvom množstva ilustrácií a fotografií sprístupňuje učebnica žiakom poznatky o neživej prírode, evolúcii, o životnom prostredí a ochrane prírody. Jednotlivé témy sú spracované s prihliadnutím na špeciálne vzdelávacie potreby žiakov. OBSAH: 1. Neživá príroda Vzájomná závislosť živej a neživej prírody 2. Vznik a vývoj Zeme Vznik Zeme Stavba Zeme 3. Základné stavebné jednotky zemskej kôry Minerály a horniny 4. Geologické procesy Vznik minerálov a hornín Vnútorné geologické procesy Vonkajšie geologické procesy Premena a premenené horniny Ťažba minerálov a hornín 5. Pôda Vznik a zloženie pôdy Druhy a význam pôdy 6. Dejiny zemskej kôry Skameneliny Geologické obdobia 7. Životné prostredie človeka Vzťah človeka k životnému prostrediu Znečisťovanie životného prostredia Ochrana životného prostredia Ochrana prírody Ochrana rastlín a živočíchov Slovník
U dodávateľa
26,60 € 28,00 €

Dobrodružná technika pre 7. ročník základnej školy - PZ


Pracovný zošit obsahuje rôznorodé úlohy a mnoho námetov na praktické cvičenia a tvorenie reálnych výrobkov. Podporuje rozvoj jemnej aj hrubej motoriky, rozvíja tvorivosť a hľadanie vlastných riešení. Úlohy umožňujú pracovať jednotlivo, ale aj v skupinách.
U dodávateľa
4,75 € 5,00 €

Sprievodca svetom financií


Učebnica je zaradená do zoznamu edukačných publikácií MŠVVaŠ SR a je určená primárne pre 2. stupeň základných škôl. Pozostáva z 20 kapitol, z ktorých je každá vždy na 4 stranách a venuje sa témam od toho Ako začať zarábať, cez Poistenie, Investovanie, Úver a dlh, až po vysvetlenie decentralizovaných financií a kryptomien. S jedinečným prístupom a reálnymi príkladmi umožňuje ľahké porozumenie a osvojenie si kompetencií finančného spotrebiteľa. Každá téma má vlastný QR kód, žiaka presmeruje do interaktívnej osnovy konkrétnej témy. Čo sa žiaci naučia? Naučia sa porozumieť, ako zarobiť peniaze a zvýšiť svoju hodnotu na trhu práce, vytvoriť si vlastný rozpočet a usporiadať výdavky, osvojiť so vzťah medzi sporením a poistením, čo je poistenie a za akých podmienok sa oplatí, ako nenaletieť podvodníkom, ako inflácia ničí nasporené peniaze, ako nechať investovaním peniaze zarábať pre teba, čo sú kryptomeny a aké sú možnosti ich využitia a oveľa viac
Na sklade 1Ks
9,41 € 9,90 €

Hurá na prázdniny 1.trieda - hravé precvičovanie


V publikácii Hurá na prázdniny – opakovanie 1. triedy si deti hravou formou osviežia, čo sa naučili počas prvého školského roka. Kniha im pomôže nielen v precvičení znalostí, ale ich aj zabaví na dlhých cestách alebo počas daždivých dní. Cvičenia sú zamerané napríklad na doplňovanie slov a viet alebo na základné matematické operácie do 20, ale nájdu tu i obrázky na vyfarbenie, krížovky a spojovačky. Krásne ilustrovanou publikáciou ich budú sprevádzať veselí súrodenci Martin a Marta.
U dodávateľa
3,96 € 4,50 €

Hurá na prázdniny 2. trieda - hravé precvičovanie


V publikácii Hurá na prázdniny – opakovanie 2. triedy si deti hravou formou osviežia nielen to, čo sa naučili v druhej triede, ale i všeobecné znalosti zodpovedajúce ich veku. Kniha im pomôže zabaviť sa na dlhých cestách alebo počas daždivých dní. Cvičenia sú zamerané napríklad na doplňovanie slov a viet alebo na matematické operácie do 100, ďalej tu nájdu obrázky na vyfarbenie, krížovky, spojovačky a jednoduché rébusy. Krásne ilustrovanou publikáciou ich bude sprevádzať veselý nezbedník Jožko a jeho kamarátka Katka. Správne riešenie jednotlivých úloh si deti môžu overiť v kľúči na konci knihy.
U dodávateľa
4,19 € 4,50 €

Hurá na prázdniny 3. trieda - hravé precvičovanie


V publikácii Hurá na prázdniny – opakovanie 3. triedy si deti hravou formou osviežia nielen látku uplynulého školského roka, ale i všeobecné znalosti zodpovedajúce ich veku. Kniha im pomôže zabaviť sa na dlhých cestách alebo počas daždivých dní. Klasické úlohy na doplňovanie slov a viet alebo jednoduché matematické operácie sú spestrené množstvom krížoviek, hádaniek, rébusov a úloh, ktoré nielenže upevňujú poznatky nadobudnuté v škole, ale aj rozvíjajú tvorivé schopnosti detí. Krásne ilustrovanou publikáciou ich budú sprevádzať tretiaci Zuzka a Filip. Správne riešenie jednotlivých úloh si deti môžu overiť v kľúči na konci knihy.
Na sklade 3Ks
4,19 € 4,50 €

Hurá na prázdniny 4. trieda - hravé precvičovanie


V publikácii Hurá na prázdniny – opakovanie 4. triedy si deti hravou formou osviežia nielen látku uplynulého školského roka, ale i všeobecné znalosti zodpovedajúce ich veku. Kniha im pomôže zabaviť sa na dlhých cestách alebo počas daždivých dní. Klasické cvičenia na doplňovanie slov a viet sú zamerané napríklad na vybrané slová, zhodu prísudku s podmetom či písanie veľkých písmen. Matematické úlohy často vychádzajú z každodenných situácií, ako sú výmena peňazí za inú menu pred odchodom na dovolenku alebo skúška z čítania vo vlakovom cestovnom poriadku. Ďalej v knihe nájdete množstvo krížoviek, hádaniek, rébusov a úloh, ktoré nielenže upevňujú poznatky nadobudnuté v škole, ale aj rozvíjajú tvorivé schopnosti detí. Správne riešenie jednotlivých úloh si deti môžu overiť v kľúči na konci knihy.
Na sklade 2Ks
4,28 € 4,50 €

Biológia pre 7. ročník špeciálnych základných škôl, 2. vydanie


Učebnica biológie pre žiakov 7. ročníka špeciálnych základných škôl. Prostredníctvom množstva ilustrácií a fotografií sa žiaci oboznamujú s rastlinami a živočíchmi v ich prirodzenom prostredí (spoločenstvo vôd, lesa, lúk, polí a záhrad). Organizmy sa naučia nielen poznávať, ale naučia sa tiež niečo o ich živote a význame v prírode a pre človeka. Jednotlivé témy sú spracované s prihliadnutím na špeciálne vzdelávacie potreby žiakov.
U dodávateľa
26,60 € 28,00 €

Szövegértés lépésről lépésre


Szövegértési gyakorlókönyv megoldókulccsal Mindenki számára nyilvánvaló, hogy a szövegértés fejlesztése elengedhetetlen feladat, mely csak tervszerű és folyamatos gyakorlás révén valósulhat meg. A fejlesztést a kiadvány folyamatként kezeli, változatos, érdekes feladatokon keresztül tudatosan gyakoroltatja a különféle szövegtípusok megértését. A kötet felépítésénél, tematikus sokszínűségénél fogva egyedülálló a hasonló témájú gyakorlókönyvek piacán: - A könyv megírását egyéves kutatómunka előzte meg az alkotószerkesztő, Raátz Judit vezetésével. - Ötvenegy, típus szerint válogatott feladatsort tartalmaz. - A feladatok változatosak, a fokozatosság elvét követik. - A feladatsorok készültek a mindennapi életben nélkülözhetetlen, dokumentum jellegű szövegekhez, nyomtatványokhoz. - Az alkotók a kötet összeállításánál a PISA-felmérések és a felvételi feladatsorok szövegtipológiájához alkalmazkodnak. A kiadványt elsősorban az általános iskolák felső tagozatos diákjainak ajánljuk, de hasznos lehet azoknak is, akik szeretnének figyelmes, szövegértő olvasóvá válni, és közben szövegalkotási készségüket is szívesen fejlesztenék.
U dodávateľa
10,70 € 11,26 €

Anyanyelvi gyakorló - 4. évfolyam


A grammatikai ismeretek és a helyesírás szorosan összefügg egymással: biztos nyelvtani ismeretek nélkül nem alakul ki megbízható helyesírás. A tanórákon azonban nem áll rendelkezésére elegendő gyakorlási idő és feladat a nyelvtani elemzési jártasságok, készségek kialakítására. A sorozat célja a szerző több évtizedes tapasztalata alapján segíteni a tanítók órára való felkészülését, a gyerekek órai és otthoni munkáját, valamint szakmai irányítást adni a tanulását támogató szülőknek. A helyesírási feladatok mellett a kötetek szép számmal tartalmaznak szövegkiegészítési és szövegalkotási gyakorlatokat is, a nyelvi kreativitás fejlesztéséhez. A jelenleg érvényben lévő 2020-as alaptanterv és a hozzá kapcsolódó kerettanterv alapján összeállított feladatok közel feléhez megoldási kulcs is készült, lehetővé téve az otthoni, illetve önellenőrzést. A megoldás nélküli gyakorlatok főként órai munkában, differenciált foglalkozásokon, valamint házi feladatként használhatók föl.Az általános iskola negyedik évfolyamának szánt kötet a szófajok (főnév, melléknév, számnév, névmás, ige) témakörében tartalmaz feladatokat.
U dodávateľa
8,03 € 8,45 €

Programovanie pre 1. stupeň základnej školy 1. diel, pracovný zošit


Emil je unikátna metóda vyučovania informatiky v škole, ktorá v plnej miere napĺňa požiadavky súčasného Štátneho vzdelávacieho programu a momentálne pokrýva celú oblasť programovania pre 1. stupeň základnej školy. Spolu pre prvý stupeň ponúkame aktivity v rozsahu 32 vyučovacích hodín. Emil prvýkrát buduje informatiku ako premyslený a systematický poznávací proces pre každého žiaka. Mení informatiku na novú formu bádania, riešenia problémov a spolupráce medzi predmetmi. Informatika s Emilom učí žiakov, ako zodpovedne žiť a pracovať v digitálnom prostredí, ako poznávať a meniť svet. Programovanie s Emilom rozvíja hlavne logické a algoritmické myslenie. Je vhodné ho na 1. stupni doplniť Živým zošitom, ktorý učí digitálne zručnosti (práca s textom, obrázkami, tabuľkami,...). Pracovný zošit je nevyhnutnou súčasťou vyučovania Programovania s Emilom. Pracovný zošit Programovanie s Emilom 1. diel (do r. 2023 pod názvom Informatika s Emilom 3) odporúčame pre 3. ročník základnej školy a zodpovedá prvým trom svetom v softvéri, 2. diel (do r. 2023 pod názvom Informatika s Emilom 4) odporúčame pre 4. ročník základnej školy a korešponduje so štvrtým svetom v softvéri. Materiál však môžete zaradiť aj do nižších alebo vyšších ročníkov poďla potrieb vašej školy a jej školského vzdelávacieho programu. Pre prácu s Emilom je potrebné najprv absolvovať školenie a následne si zakúpiť softvér Úlohy v softvéri a v pracovnom zošite sú prepojené. Okrem nich obsahuje pracovný zošit aj pexeso a iné papierové skladačky, ktoré zaujímavým a dômyselným spôsobom prispievajú k rozvoju logického a informatického myslenia.
U dodávateľa
8,46 € 8,90 €

Husľová škola, zošit 5


Piaty zošit husľovej školy popredného husľového pedagóga prof. Viliama Kořínka, ktorá bola v čase svojho prvého vydania (1984) a ešte aj dodnes je jeho najvýznamnejšou pedagogickou prácou.
Na sklade 2Ks
26,60 € 28,00 €

Ľudovít Štúr a štúrovci - pracovný zošit


Pracovný zošit pre základné a stredné školy. Pracovný zošit predstavuje hlavný prúd slovenského národného hnutia, ktorý sa formoval v 30. a 40. rokoch 19. storočia zo slovenských študentov na evanjelických lýceách. Prostredníctvom pracovného zošita sa dozviete, kto boli štúrovci, aký význam a zásluhy majú nielen ako národní buditelia, ale aj ako ideológovia novodobej slovenskej štátnosti. Taktiež zistíte, akú úlohu zohrali v slovenskom povstaní 1848–1849 a pri zakladaní Matice slovenskej. Štúrovci odvážne presadzovali svoje názory a bojovali za národné a sociálne požiadavky širokých ľudových vrstiev na Slovensku.
Na sklade 1Ks
2,76 € 2,90 €

Finanční gramotnost pro druhý stupeň ZŠ, doplněné vydání


Kniha obsahuje praktický základ znalostí z osobních financí, který by měl znát opravdu každý. Učebnice jednoduchým jazykem a svěžím stylem provede čtenáře tématy, jako jsou rodinný rozpočet a plánovaní, hotovostní a bezhotovostní placení, spoření, půjčky a zadlužení. Dále obsahuje kapitolu k základům spotřebitelského minima nebo méně typickým tématům jako bohatství a chudoba, finanční rizika nebo dárcovství a dobrovolnictví a doplněné je i aktuální téma o energiích. Publikace obsahuje přehledné tabulky, infografiky, tipy, souhrny na koncích kapitol atd., které orientaci v celé problematice ještě napomáhají.
U dodávateľa
10,40 € 10,95 €

Neznámi slovenskí hrdinovia 1914 – 1920 - pracovný zošit


Pracovný zošit pre základné a stredné školy.Pracovný zošit približuje vznik a pôsobenie česko-slovenských légií, ktoré zohrali významnú úlohu pri konštituovaní a najmä pri uznaní nového samostatného štátu Česko-Slovenska. V ich radoch za oslobodenie spod rakúsko-uhorskej vlády po boku Čechov bojovalo aj veľa Slovákov, z ktorých mnohí za samostatnosť položili svoj život, iní sa neskôr stali politikmi, iní významnými kultúrnymi pracovníkmi a mnohí ďalší sa neskôr stali účastníkmi ďalšieho ozbrojeného vystúpenia Slovákov – Slovenského národného povstania.
Na sklade 2Ks
3,33 € 3,50 €

Matica slovenská 1863 – 1875 - pracovný zošit


Pracovný zošit pre 8. ročník základných škôl, 2. ročník gymnázií so štvorročným a päťročným vzdelávacím programom a 2. ročník stredných škôl. Pracovný zošit predstavuje vznik Matice slovenskej od jej otvorenia v roku 1863 až po nútené násilné zatvorenie uhorskou vládou v roku 1875. Približuje Maticu slovenskú od myšlienky zrodenia inštitúcie, memorandovej myšlienky, priebehu založenia, roky fungovania, zatvorenie ale aj fungovanie po tomto roku. Neobchádza ani založenie Matice slovenskej v Amerike Štefanom Furdekom. Obsahuje množstvo informácií o osobnostiach Matice slovenskej a dokumenty dokladajúcu jej činnosť. Nachádza sa v nej množstvo zaujímavých informácií ale aj rôznych didaktických úloh.
Na sklade 2Ks
2,76 € 2,90 €

Kritické myslenie pre 6.-7.ročník ZŠ a osemročné gymnáziá, PZ


Pracovný zošit plný cvičení a úloh zameraných na tréning zručností, ktoré tvoria predpoklady pre schopnosť kriticky myslieť. Je využiteľný na hodinách dejepisu, občianskej náuky, etickej výchovy, slovenského jazyka a literatúry, na triednických hodinách.
Na sklade 1Ks
8,37 € 9,00 €

Táto kategória je určená pre žiakov základných škôl a poskytuje široký výber vzdelávacích materiálov a učebníc, ktoré im pomáhajú v ich učebnom procese.

Učebnice pre základné školy sú navrhnuté tak, aby poskytovali kvalitné a dobre štruktúrované učebné materiály na rôzne predmety a odbory. Žiaci nájdu v týchto učebniciach komplexné informácie, praktické príklady, cvičenia a testy, ktoré im pomôžu lepšie pochopiť a zapamätať si študovanú látku.

Učebnice sú prispôsobené veku a úrovni žiakov, čo im umožňuje postupovať vo výučbe postupne a systematicky.