Jazyk


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Edície


Najnovšie - Knihy - Učebnice pre ZŠ - ostatné s. 2 z 56

Geografická poloha - hravá škola


Vzdelávacia a učebná pomôcka z edície Hravá škola. Vzdelávacia a učebná pomôcka pre prírodovedné predmety. Učebná pomôcka graficky vysvetľuje absolútnu a relatívnu geografickú polohu. Ide o úplne netradičný produkt v tzv. mapovom formáte, v rozloženom stave má titul rozmer 98 cm x 62 cm, v zloženom stave má rozmer 21 cm x 12,5 cm.
Na sklade 3Ks
6,56 € 6,90 €

Detská mapa sveta - hravá škola


Vzdelávacia a učebná pomôcka z edície Hravá škola. Vzdelávacia a učebná pomôcka pre prírodovedné predmety. Učebná pomôcka graficky znázorňuje rozloženie svetadielov a kontinentov. Ide o úplne netradičný produkt v tzv. mapovom formáte, v rozloženom stave má titul rozmer 98 cm x 62 cm, v zloženom stave má rozmer 21 cm x 12,5 cm.
Na sklade 2Ks
6,56 € 6,90 €

Základné geografické pojmy - hravá škola


Vzdelávacia a učebná pomôcka z edície Hravá škola. Vzdelávacia a učebná pomôcka pre prírodovedné predmety. Učebná pomôcka graficky vysvetľuje základné geografické pojmy povrchových útvarov Zeme. Ide o úplne netradičný produkt v tzv. mapovom formáte, v rozloženom stave má titul rozmer 98 cm x 62 cm, v zloženom stave má rozmer 21 cm x 12,5 cm.
Na sklade 3Ks
6,56 € 6,90 €
Pútač Panta Rhei je klasika
Pútač na knihu Čierna a purpurová - Wojciech Dutka

Metafora stromu ako model didaktiky dejepisu


Publikácia je výrazom dlhoročného autorovho hľadania spôsobov, ako efektívne a zrozumiteľne vyučovať didaktiku a metodiku dejepisu.
U dodávateľa
16,15 € 17,00 €

Becsengő - Játékos szövegértés munkafüzet 1. osztály


Játékos szövegértés munkafüzet 1. osztályosok számára.
U dodávateľa
2,42 € 2,55 €

Etická výchova pre 3. ročník základných škôl


Pracovný zošit je spracovaný moderne a pútavo, reflektuje vekové osobitosti žiakov tretieho ročníka a súčasné trendy v grafickej a obrazovej rovine.
Na sklade 2Ks
6,65 € 7,00 €

Etická výchova 8 – pracovný zošit


Autorka pracovného zošita Etická výchova pre 8.ročník ZŠ je skúsenou učiteľkou Etickej výchovy na základnej škole. Pri tvorbe textov v pracovnom zošite vychádzala zo svojich praktických skúseností, preto všetky texty, úlohy a aktivity sú overené v praxi. Cieľom pracovného zošita je naučiť žiakov aplikovať zásady prosociálneho správania do rôznych oblastí života, ako je vzťah k práci, majetku, rodine, spoločnosti, prírode a pod. Pracovným zošitom Etická výchova pre 8.ročník ZŠ bude žiakov opäť sprevádzať malý princ zo známej knihy Antoine Saint Exuperyho, ktorého cesta za poznaním privádza na Zem, kde spoznáva svet dospelých so všetkým, čo prináša – priateľstvo, lásku, radosť i smútok, všedný život aj smrť.
Na sklade 2Ks
4,66 € 4,91 €

Biológia pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom


Učebnica je zameraná na učivo o neživej prírode a ekologické podmienky života, v súvislosti s obsahom učiva o živej prírode v predchádzajúcich ročníkoch. Poskytuje komplexné poznatky o význame a prepojení živých a neživých zložiek prírody.
U dodávateľa
11,14 € 11,73 €

Literatúra 9 učebnica


Učebnica Literatúra v pohode 9 ponúka žiakom atraktívny prehľad literárnych druhov umeleckej lyriky, epiky a drámy, ako aj predstavenie vecnej literatúry. Autorka s dlhoročnou pedagogickou praxou stavila na kvalitných autorov a príbehy, ktoré majú etický i vzdelávací charakter. Každá téma obsahuje okrem základných teoretických poznatkov a zaujímavých ukážok i pestrú skladbu tvorivých úloh na rozvoj pamäťových, klasifikačných a aplikačných zručností (reprodukuj - vyhľadaj - zamysli sa) a množstvo spoločensko-historických zaujímavostí. Literatúra v pohode neostane nič dlžná svojmu názvu – prináša súčasné, atraktívne ukážky, zaujímavé úlohy a v deviatakoch buduje nenúteným spôsobom lásku k literatúre a rozvíja čítanie s porozumením i kritické myslenie.
U dodávateľa
10,93 € 11,50 €

ExpEdícia - Chémia 7. ročník (pracovná učebnica)


ExpEdícia skús, skúmaj, spoznaj Chémia pre 7. ročník ZŠ a sekundu osemročných gymnázií Tematické celky: Látky a ich vlastnosti Zmesi a roztoky Premeny látok Klimatické zmeny (materiály overované v pilotáži od septembra 2017 a septembra 2018) Pracovná učebnica ponúka 33 výskumne ladených aktivít pre celý školský rok podporujúcich induktívny poznávací proces detí. Siedmaci riešia výskumné problémy a otázky individuálne aj v skupinách, formulujú predpoklady, pozorujú, experimentujú, tvoria modely, rozmýšľajú v súvislostiach aj iných predmetov, diskutujú a tvoria vlastné závery. K pracovnému zošitu patrí súbor 33-tich metodických listov pre učiteľov v elektronickom formáte. Prístup ku nim vám pošleme e-mailom v priebehu cca. 10 dní po odoslaní zásielky. Materiály sú spracované v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre ISCED 2 a poskytneme vám k nim aj návrh tematického plánu. Učiteľov so záujmom o rozvoj komplexnej prírodovednej gramotnosti a spolupráce s rovesníkmi u piatakov, šiestakov a siedmakov podľa metodiky ExpEdície pozývame na aktuálne školenia. Skúsenosť pilotujúcich škôl potvrdzuje, že vďaka zmene podľa ExpEdícia skús, skúmaj, spoznaj sa vzťah detí k prírodovedným predmetom zlepšuje, sú aktívnejší, angažovanejší, baví ich rozmýšľať v súvislostiach a hľadať riešenia na problémové situácie.
U dodávateľa
10,83 € 11,40 €

Biológia 5 s nadhľadom - Pracovný zošit


V pracovnom zošite sú úlohy: • na precvičovane a opakovanie učiva • praktické, prepojené s reálnym životom • zábavné a zaujímavé, s obrázkami, tabuľami a schémami • náročnejšie, predstavujúce ozajstnú výzvu • doplňovačky a krížovky • interaktívne na precvičovanie a testovanie
Na sklade 2Ks
6,56 € 6,90 €

Geografia 5 s nadhľadom - Pracovný zošit


V pracovnom zošite sú úlohy: • na precvičovane a opakovanie učiva • praktické, prepojené s reálnym životom • zábavné a zaujímavé, s mapami, obrázkami, nákresmi, tabuľkami a schémami • náročnejšie, predstavujúce ozajstnú výzvu • doplňovačky a krížovky • interaktívne na precvičovanie
Na sklade 2Ks
6,56 € 6,90 €

Kötelező olvasmányok röviden 9-12. osztályosoknak NAT 2020. alapján


"Kiadványunk azoknak a műveknek a rövid tartalmát, elemzését tartalmazza, amelyeket az iskolák 9–12. osztályaiban kötelező olvasmányként adnak fel. A válogatást a legújabb, 2020-tól érvényes Nemzeti alaptanterv és az illeszkedő kerettantervek alapján állítottuk össze. Kötetünk abból a célból született, hogy segítséget nyújtsunk a diákoknak a kötelező olvasmányok feldolgozásában. Nem az a szándékunk, hogy a tanulókat arra sarkalljuk, hogy ne olvassák el a kiadványunkban szereplő műveket. Azt szeretnénk, ha a tartalomismertetések a könyvélmény felelevenítését szolgálnák, az elemzések pedig további szempontokat adnának az értelmezéshez. A kötet minden része jól felépített, könnyen átlátható rendszeren alapszik. Milyen a felépítése? Először a szerző életéről adunk rövid áttekintést, majd főbb műveit soroljuk fel. Ezután segítünk elhelyezni az adott írást az életműben. A cselekmény rövid vázával és a főbb szereplők jellemzésével folytatjuk a kötelező olvasmány feldolgozását. A következő lépést az elemzés és a műhöz kapcsolódó feladatok jelentik. Az érettséginek megfelelően szövegértési feladatot is kapcsoltunk az egyes művekhez. A tanulást és az olvasmányok megértését kívánjuk segíteni azzal, hogy a műből vett szövegrészletekhez szövegértési kérdéssorokat adunk. Ezek minden esetben az elemzés szempontjából kulcsfontosságúnak tekinthető tényezőkre irányítják a tanulók figyelmét. Végül pedig érdekességekkel szolgálunk az egyes alkotásokhoz kapcsolódóan, egyrészt ezzel is szeretnénk felébreszteni a tanulói kíváncsiságot, másrészt pedig olyan társművészetekre kívánjuk felhívni a figyelmet, mint a színjátszás és a film. "
U dodávateľa
7,02 € 7,39 €

Výtvarná výchova pre 5. ročník ZŠ


Učebnica je zameraná na získanie základných gramotností v oblasti vizuálnej kultúry - zahŕňa výtvarné umenie, fotografiu, video, film, architektúru, elektronické médiá a dizajn. Žiaci poznávajú v prvom rade prostredníctvom vlastnej tvorivej skúsenosti, hľadaním vlastných riešení a experimentovaním s rôznymi médiami, preto je cieľom úloh, otázok a podnetov uvedených v učebnici predovšetkým motivovať žiaka v jeho praktickej činnosti a uvažovaní.
U dodávateľa
14,25 € 15,00 €

Financie v praxi A - pracovná učebnica, 2. vydanie


Pracovná učebnica ponúka prehľadnou formou informácie, ktoré žiakovi pomáhajú porozumieť financiám a správne s nimi zaobchádzať pre finančné zabezpečenie seba, rodiny a svojej domácnosti. Pomáha chápať všetky kľúčové aspekty osobných financií, pričom na základoch, ktoré si takto študent osvojí, môže v budúcnosti ďalej rozvíjať svoje vedomosti s ohľadom na inovácie v oblasti bankovníctva a poisťovníctva, a zmeny v jeho postavení a príležitostiach. Učebnica koncipovaná v súlade so schváleným Návrhom stratégie vzdelávania vo finančnej oblasti a manažmentu osobných financií a prijatým Národným štandardom finančnej gramotnosti MŠVVaŠ SR. Učebnica A: ako správne hospodáriť, spravovať svoje osobné financie a rozpočet domácnosti.
U dodávateľa
9,98 € 10,50 €

Ruský jazyk pre 6. roč. ZŠ - PZ, 8. vydanie


Pracovný zošit je vhodne spracovaným doplnkom k učebnici. Rovnako ako učebnica obsahuje 20 lekcií, a to na precvičenie učiva, ktoré sa preberá v učebnici. Využíva pritom rôzne typy cvičení a hier, čím upevňuje aj rečové zručnosti žiakov. Jeho prednosťou je kľúč správnych riešení.
Na sklade 1Ks
4,28 € 4,50 €

Hravá história 5


Pracovné učebnica Hravá história 5 patrí k novej edícii pracovných zošitov, ktorá vytvára predpoklady na aktívne poznávanie dejín, lepšiu orientáciu v historických reáliách a prepájanie historických súvislostí. Prostredníctvom zaujímavých úloh žiaci získajú bohatý priestor na zamyslenie a vlastné úvahy, schopnosť orientovať sa v historickom čase a priestore, naučia sa vnímať kultúrne odlišnosti a odhaľovať príčiny, priebeh a dôsledky historických udalostí pre súčasnosť.
Na sklade 3Ks
7,03 € 7,40 €

Lépéselőnyben matematikából 1. osztály


Az 1. osztályosoknak készült munkafüzet lila részében rengeteg gyakorlófeladatot találnak az alsó tagozatos diákok a matematika gyakorlása céljául.
U dodávateľa
1,81 € 1,90 €

Lépéselőnyben matematikából 1. osztály 2.rész


Az 1. osztályosoknak készült munkafüzet piros részében rengeteg gyakorlófeladatot találnak az alsó tagozatos diákok a matematika gyakorlása céljául.
Na sklade 1Ks
1,81 € 1,90 €