Jazyk


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Edície


Najnovšie - Knihy - Učebnice pre ZŠ - ostatné s. 3 z 56

Hravá Geografia 5 Učebnica


Učebnica Hravá geografia 5 rozvíja kľúčové témy z oblasti geografie, určené pre 5. ročník základných škôl. Je vypracovaná v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu. Hravá geografia 5 žiakom poodhalí informácie o nekonečnom vesmíre a bližšie im predstaví našu Planétu Zem. Piataci sa dozvedia viac o jej atmosfére i biosfére, obyvateľstve, sídlach, hospodárstve či ochrane životného prostredia. Učebnica sa vyznačuje tvorivosťou, obsahovou a typologickou pestrosťou a pozitívne motivuje žiakov k nadobúdaniu vedomostí. Piatakom ponúka priestor aj pre ďalšie širšie objavovanie prostredníctvom geografických čítaniek či krátkych rubrík Vieš že..., ktoré disponujú rôznymi zaujímavosťami, vďaka ktorým si môžu rozšíriť svoje obzory a lepšie sa v téme orientovať. V učebnici je k dispozícii aj množstvo odkazov na internetové stránky či videá v podobe QR kódov, ktoré si žiaci môžu pohotovo pozrieť a lepšie si predstaviť či porozumieť procesom odohravajúcim sa na našej planéte a vo vesmíre.
Na sklade 2Ks
13,87 € 14,60 €

Hravá Občianska náuka 7 PZ


Pracovný zošit je zameraný na osvojenie základných vedomostí, zručností a spôsobilostí z oblasti štátu a práva, ktoré umožňujú žiakom orientovať sa v sociálnom prostredí, pomáhajú im v procese socializácie, učia ich demokraticky myslieť a konať, poznať svoje práva a povinnosti, vedú ich k aktívnej občianskej angažovanosti a kritickému mysleniu.
Na sklade 1Ks
7,03 € 7,40 €

Hravá Technika 9 Učebnica


Učebnica Hravá technika 9 ponúka žiakom užitočné vedomosti z oblasti bytových inštalácií a strojového opracovania materiálov. Deviataci sa oboznámia s princípom plynoinštalácie, vodoinštalácie, kanalizácie, kúrenia či klimatizácie a dozvedia sa viac o metódach strojového opracovanie dreva, kovov a plastov. Svoj potenciál môžu spoznať a využiť v rámci kapitoly Tvorivá činnosť. V závere opäť nahliadnu do sveta práce, kde na nich čakajú ďalšie praktické rady a podnety. V učebnici žiaci nájdu definície základných pojmov, pútavé infografiky a tabuľky pre ľahšie zapamätanie procesov, rôzne zaujímavosti na rozšírenie obzorov a za každou kapitolou úlohy na efektívne zopakovanie učiva.
Na sklade 3Ks
8,93 € 9,40 €
Pútač na knihu Zasľúbená zem - Barack Obama
Pútač na knihu Ako hovoriť o knihách, ktoré sme nečítali - Pierre Bayard

Hravá Geografia 6 Učebnica


Učebnica Hravá geografia 6 rozvíja kľúčové témy z oblasti geografie, určené pre 6. ročník základných škôl. Je vypracovaná v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu. Hravá geografia 6 predstaví šiestakom Afriku aj Áziu v ich bohatej rozmanitosti. Žiaci sa tak dozvedia viac o geografickej polohe oboch svetadielov na zemeguli, bližšie spoznajú charakteristické prírodné podmienky, kultúru a spôsob života obyvateľov, hospodárstvo, ale aj aktuálne problémy, ktoré Afriku a Áziu trápia. Učebnica sa vyznačuje tvorivosťou, obsahovou a typologickou pestrosťou a pozitívne motivuje žiakov k nadobúdaniu vedomostí. Šiestakom ponúka priestor aj pre ďalšie širšie objavovanie prostredníctvom geografických čítaniek či krátkych rubrík Vieš že..., ktoré disponujú rôznymi zaujímavosťami, vďaka ktorým si môžu rozšíriť svoje obzory a lepšie sa v téme zorientovať. V učebnici je k dispozícii aj množstvo odkazov na internetové stránky či videá v podobe QR kódov, ktoré si žiaci môžu pohotovo pozrieť a lepšie pochopiť preberané učivo. V závere učebnice na nich čakajú aj úlohy s obrysovými mapami, na ktorých si overia svoje poznatky z geografie, ale aj z histórie oboch svetadielov.
Na sklade 3Ks
13,87 € 14,60 €

Literatúra v pohode 8 - učebnica


Učebnica Literatúra v pohode 8 ponúka žiakom atraktívny prehľad literárnych útvarov umeleckej poézie a prózy, ako aj predstavenie literatúry faktu či populárno-vedeckej literatúry. Autorka s dlhoročnou pedagogickou praxou stavila na kvalitných autorov a príbehy, ktoré majú etický i vzdelávací charakter. Každá téma obsahuje okrem základných teoretických poznatkov a zaujímavých ukážok i pestrú skladbu tvorivých úloh na rozvoj pamäťových, klasifikačných a aplikačných zručností (reprodukuj - vyhľadaj - zamysli sa) a množstvo spoločensko-historických zaujímavostí. Literatúra v pohode neostane nič dlžná svojmu názvu – prináša súčasné, atraktívne ukážky, zaujímavé úlohy a v ôsmakoch buduje nenúteným spôsobom lásku k literatúre a rozvíja čítanie s porozumením i kritické myslenie.
Na sklade 3Ks
10,93 € 11,50 €

Literatúra v pohode 8 PZ


Pracovný zošit tvorivo dopĺňa a rozširuje učivo zahrnuté v učebnici Literatúra v pohode 8. Každá kapitola pracuje s hlavnou myšlienkou daného literárneho diela a ďalej rozvíja jeho kontext prostredníctvom otvorených a zatvorených otázok či rozširujúcich zaujímavostí. Náročnosť úloh sa postupne zvyšuje s ohľadom na primeranosť veku žiaka. Prácu so zošitom uľahčí prehľadné farebné spracovanie. Autorka s dlhoročnou pedagogickou praxou prostredníctvom úloh deti nielen vzdeláva, ale aj rozvíja ich kritické myslenie. Úlohy zahrnuté v pracovnom zošite sú rôznorodé, pestré, obohacujú poznávanie literárnej teórie a prehlbujú vedomosti žiakov aj v iných oblastiach ako slovenský jazyk.
U dodávateľa
8,93 € 9,40 €

Hravá Technika 8 učebnica


Učebnica Hravá technika 8 ponúka žiakom užitočné vedomosti z oblasti elektrotechniky. Ôsmaci sa oboznámia s princípom fungovania elektrických spotrebičov (zistia, čo ukrýva vnútro žehličky, spoznajú, ako funguje elektrický motor...) a nahliadnu aj do sveta dizajnu či marketingu. V učebnici žiaci nájdu definície základných pojmov, pútavé infografiky a tabuľky pre ľahšie zapamätanie procesov, rôzne zaujímavosti na rozšírenie obzorov a za každou kapitolou úlohy na efektívne zopakovanie učiva.
Na sklade 2Ks
8,93 € 9,40 €

J vagy Ly?


A több mint 120 feladatot tartalmazó munkafüzet változatos formában segíti a j hang helyes jelölésének elsajátítását, a helyesírási készség fejlesztését, emellett pedig az anyanyelvi nevelés más területein való jártasságok magasabb szintre emeléséhez, valamint a nyelvi és kulturális ismeretek bővítéséhez is hozzájárul. Minden korosztálynak lehetővé teszi az önálló ismeretszerzést és anyanyelvi kompetenciájuk fejlesztését. Különböző típusú és nehézségi fokú feladatok között lehet válogatni: - szó- és mondatkiegészítés - hibakeresési és hibajavítási feladatok - csoportosítás - mondatalkotási és szövegalkotási gyakorlatok - nyelvi fejtörők, keresztrejtvények - szókereső és szóalkotási feladatok - közmondások, szólások, szóláshasonlatok kiegészítése és megfejtése A feladatok egyéni és iskolai munkára is alkalmasak, a kiadvány végén található megoldások az önellenőrzést segítik. A munkafüzet utolsó fejezetében komplex feladatok kaptak helyet, melyek között a gazdagon illusztrált gyakorlatok a vizuális memória oldaláról is támogatják a szavak helyesírásának rögzülését. A kiadvány összeállítója Cs. Nagy Lajos, a magyar helyesírás egyik szakértője, számos népszerű gyakorlókönyv szerzője. A TINTA Könyvkiadónál eddig megjelent munkafüzetei: A tulajdonnevek helyesírása, Egybeírás és különírás munkafüzet, Hangjelölési munkafüzet, Szóalaktani elemzések, Szófajtani és szószerkezeti elemzések, Mondattani elemzések.
U dodávateľa
3,03 € 3,19 €

Financie v praxi - riešenia a komentáre, časť B


K pracovnej učebnici Financie v praxi B pripravili autori aj titul RIEŠENIA A KOMENTÁRE. Tento titul je určený nielen pre učiteľov, ktorí s pracovnou učebnicou pracujú v triede a má im šetriť čas potrebný na prípravu hodiny, ale aj pre nadšencov a fanúšikov vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti. Riešenia a komentáre okrem návrhov riešení jednotlivých zadaní poskytujú aj množstvo nápadov a podnetov na prácu s témami, ktorým sa pracovná učebnica venuje. Pracovná učebnica ponúka prehľadnou formou informácie, ktoré žiakovi pomáhajú porozumieť financiám a správne s nimi zaobchádzať pre finančné zabezpečenie seba, rodiny a svojej domácnosti. Pomáha chápať všetky kľúčové aspekty osobných financií, pričom na základoch, ktoré si takto študent osvojí, môže v budúcnosti ďalej rozvíjať svoje vedomosti s ohľadom na inovácie v oblasti bankovníctva a poisťovníctva, a zmeny v jeho postavení a príležitostiach. Učebnica koncipovaná v súlade so schváleným Návrhom stratégie vzdelávania vo finančnej oblasti a manažmentu osobných financií a prijatým Národným štandardom finančnej gramotnosti MŠVVaŠ SR.
Na sklade 1Ks
14,44 € 15,20 €

Financie v praxi - pracovná učebnica - časť B


Pracovná učebnica Financie v praxi, časť B sa venuje trom nosným témam. Prvou je ochrana a práva spotrebiteľov. Druhou je svet práce a s ním spojené pojmy, ako napríklad mzda, dane, odvody, živnosť verzus s.r.o. Tretia téma sa venuje bankovým produktom. Plánovanie finančných príjmov pre uspokojovanie životných potrieb, mzda, daňové a odvodové povinnosti, orientácia v službách poskytovaných bankovým sektorom, porozumenie mechanizmu úrokových sadzieb. Pracovná učebnica ponúka prehľadnou formou informácie, ktoré žiakovi pomáhajú porozumieť financiám a správne s nimi zaobchádzať pre finančné zabezpečenie seba, rodiny a svojej domácnosti. Pomáha chápať všetky kľúčové aspekty osobných financií, pričom na základoch, ktoré si takto študent osvojí, môže v budúcnosti ďalej rozvíjať svoje vedomosti s ohľadom na inovácie v oblasti bankovníctva a poisťovníctva, a zmeny v jeho postavení a príležitostiach. Učebnica je koncipovaná v súlade so schváleným Návrhom stratégie vzdelávania vo finančnej oblasti a manažmentu osobných financií a prijatým Národným štandardom finančnej gramotnosti MŠVVaŠ SR.
Na sklade 1Ks
9,98 € 10,50 €

Sulitanoda: Tuti tudás az iskolában - Olvasás, szövegértés


Diószeginé Nanszák Tímea új foglalkoztató füzete, olvasás, szövegértés feladatokkal a 2-3. osztályosok számára.
Na sklade 2Ks
2,12 € 2,23 €

Sulitanoda: Tuti tudás az iskolában - Ige


Diószeginé Nanszák Tímea újabb foglalkoztató füzete 3-4. osztályosok számára. Középpontban az igék. 48 oldalon játékos,érdekes feladatok az igékkel.
Na sklade 1Ks
2,12 € 2,23 €

Sulitanoda: Tuti tudás az iskolában - Főnév 3-4.o.


Diószeginé Nanszák Tímea újabb foglalkoztató füzete 3-4. osztályosoknak. Középpontban a főnevek, játékos feladatok 48 oldalon.
Na sklade 1Ks
2,12 € 2,23 €

Geografia pre 5. ročník ZŠ – učebnica


Učebnica Geografia pre 5. ročník ZŠ je prvou v súbore učebníc pre 2. stupeň základných škôl. Vychádza z dôvodu potreby aktualizovať učebnice na základe súčasných poznatkov geografie. Rovnako posilňuje názornú a vizuálnu stránku abstraktného učiva pre žiaka 5. ročníka. Medzipredmetové vzťahy a aktuálne problémy sveta (ekológia, klimatické zmeny) sú samozrejmou súčasťou novej učebnicovej sady. Každý tematický celok sa začína úvodnou motivačnou dvojstranou. Otázky na zamyslenie (Budem premýšľať o…) motivujú žiakov k ďalšiemu poznávaniu. Odpovede žiaci získajú, keď postupne preberú jednotlivé témy tematického celku. Na rýchle pochopenie, o čom daná téma bude, slúži rubrika Dozviem sa… Motivuje žiakov k ďalšiemu učeniu sa a práci s učebnicou. Žiaci by mali sami vedieť nájsť na konci hodiny odpovede. Zároveň si pomocou tejto rubriky rýchlo pripomenú, čo sa v danej téme preberalo, čo sa dá využiť na reflexiu o učení sa. Obsah tém je primerane sprístupnený vo výkladovom texte a rozvitý množstvom doplňujúcich obrázkov, s ktorými sa dá pracovať ako s ikonickým textom. Farebne zvýraznené kľúčové slová pomáhajú pri rýchlej orientácii v texte a pomáhajú žiakovi pri recepcii náučného textu. Mapy a schémy sú informačne bohaté a poskytujú učiteľovi východisko na prácu v rozličných fázach hodiny. Rubrika Vedeli ste, že…? dopĺňa hlavný text ako nadstavbová časť s najnovšími zaujímavými faktami. Zvyšuje motiváciu a pre niektorých žiakov aj uľahčuje prípravu na geografické súťaže. Každú tému uzatvárajú Otázky a úlohy na upevnenie učiva, na rozvoj medzipredmetových vzťahov a cielene rozvíjajú kritické myslenie žiakov. Učebnica je vytvorená na základe platného iŠVP. Učebnicu dopĺňa pracovný zošit Geografia 5 s množstvom úloh rôznej obťažnosti. K pracovnému zošitu je pre učiteľov v ponuke aj Zošit pre učiteľa s vypracovanými odpoveďami a riešeniami. OBSAH UČEBNICE PLANÉTA ZEM Objavovanie vesmíru Postavenie Zeme vo vesmíre Mesiac Obehový pohyb Zeme okolo Slnka Rotačný pohyb Zeme Časove pásma Svetový oceán Pevnina ZOBRAZOVANIE ZEME Svetové strany Geografická sieť – rovnobežky Geografická sieť – poludníky Mapy Meranie na mapách LITOSFÉRA Stavba Zeme Vznik pohorí Sopky Zemetrasenia HYDROSFÉRA Rieky Jazerá a vodné nádrže ATMOSFÉRA Základné charakteristiky Počasie a jeho predpoveď Podnebie a podnebné pásma TYPY KRAJÍN Svetové ekosystémy Tropické dažďové lesy Savany Púšte a polopúšte Subtropické krajiny Listnaté a zmiešané lesy mierneho pásma Stepi Ihličnaté lesy mierneho pásma Tundry Polárne krajiny Vysokohorské krajiny Ochrana prírody ŠTÁTY, SÍDLA A PAMIATKY Štáty Sídla Pamiatky INFOGRAFIKY
U dodávateľa
9,50 € 10,00 €

Finančná gramotnosť ZŠ v kocke


Kniha Finančná gramotnosť základnej školy v kocke je určená nielen žiakom končiacim základnú školu, ale aj všetkým ostatným čitateľom, ktorí chcú získať základný prehľad o svete financií. Nájdete v nej vysvetlenie, aký je rozdiel medzi čistou a hrubou mzdou, medzi platobnou a kreditnou kartou, či je dobré sporiť alebo si požičať, čo sú to kryptomeny, čo všetko je korupcia, aj aké práva má spotrebiteľ. Dozviete sa, ako ochrániť svoje osobné údaje, ako si správne stanoviť cieľ, ako napísať motivačný list alebo životopis, kedy môže žiak pracovať ako brigádnik, aj ako sa pripraviť na pracovný pohovor. Žiakom pomôže zorientovať sa v základoch pracovného života a narábania s financiami, učiteľom poslúži ako zdroj pri vyučovaní, a užitočné informácie si v nej nájdu aj rodičia a ostatní záujemcovia o túto tému.
Na sklade 1Ks
8,46 € 8,90 €

Robotika s Emou (pracovný zošit)


Robotika s Emou je nová metóda vyučovania robotiky pre celý 1. stupeň. Žiaci pracujú s robotom Blue-Bot na zemi, na špeciálnych podložkách a v pracovnom zošite. Je určená pre žiakov 1. - 4. triedy ZŠ, obsahom na približne 20 vyučovacích hodín (5 hodín v každom ročníku). Vhodne dopĺňa obsah Informatiky s Emilom 3 a 4.
U dodávateľa
10,77 € 11,34 €

Geografia pre 9. ročník ZŠ a osemročné gymnáziá


Nová učebnica geografie pre 9. ročník ZŠ a pre GOŠ, ktorá komplexne rieši učivo predpísané platným ŠVP s primeraným rozsahom a obsahom: spoznávanie Austrálie, Nového Zélandu a Oceánie, Severnej a Južnej Ameriky a priľahlých ostrovov, Antarktídy a Arktídy. Texty, mapy, schémy, úlohy, jedinečný obrazový materiál a didaktické spracovanie zohľadňujú vekové osobitosti a individuálne potreby žiakov. Rozsah kapitol a podkapitol je v súlade s časovou dotáciou predmetu v deviatom ročníku ZŠ.
Na sklade 1Ks
10,45 € 11,00 €

Olvasom és értem - Szövegértést fejlesztő gyakorlatok - 1. osztály


A szövegértés a tanulás és az oktatás alapja. Már a kezdeteknél nagyon fontos, hogy a tanuló értse is, amit olvas, felismerje az összefüggéseket, alkalmazza az olvasottakat és tudjon kérdésekre válaszolni a az olvasmányok kapcsán. Ez a szövegértési gyakorló ezt célt szolgálja. A kiadványban eleinte rajzos feladatok, szótagolt mondatok, később néhány mondatos szövegek, majd rövid mesék, történetek olvashatók. Minden olvasmány után színkóddal (a feladatok nehézségét színekkel jelöltük) ellátott feladatok teszik próbára a gyermekek szövegértését.
U dodávateľa
6,13 € 6,45 €

Magyar nyelv 1. osztály - olvasás és játék


Züm-züm iskolai gyakorlóink évfolyamokra, azon belül pedig tantárgyakra bontva segítik a gyerekek otthoni gyakorlását. Talán az első osztály a legnagyobb lépés a gyerekek életében, hiszen ekkor tanulnak meg írni - olvasni. Nagyon fontos, hogy elmélyítsük a tanult ismereteket és kialakult készségeket, és játékos feladatokkal vegyük rá a gyerekeket a minél több gyakorlásra és olvasásra. Ebben a füzetben sok - sok matrica, színes oldal és változatos feladat biztosítja az élményszerű tanulást.
Na sklade 1Ks
2,14 € 2,25 €