Jazyk


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Série


Edície


Najpredávanejšie - Knihy - Dejiny, teória umenia s. 3 z 35

Návrat do budoucnosti


Kniha-čítanka představuje českému čtenáři základní současné práce zahraničních autorů, destabilizující konvenční, lineární pojetí času, které má dopad jak na umělecko-historickou metodologii a filozofii, tak na uměleckou tvorbu jako takovou. Texty Reinharta Kosellecka, Georgese Didi-Hubermana, Borise Groyse a dalších jsou uspořádány ve škále počínající pomyslně pólem dějin umění a končící pólem filozofie. Cílem publikace je představit a diskutovat čas v různých rovinách abstrakce. Překladovým textům předchází úvodní esej editorů knihy, v níž shrnují současný vývoj úvah o temporalitě. Závěr je doprovozen seznamem relevantní anglické a české literatury k tématu, která umožní čtenáři se v problematice lépe zorientovat.
U dodávateľa
17,41 € 18,33 €

Teritórium ulica


Kniha sa venuje umeleckým akciám realizovaným v mestskom priestore v rokoch 1965-1989 na Slovensku. Zameriava sa na analýzu a kontextualizáciu akcií (happeningov, performancií, eventov) v rámci stredoeurópskeho, ale aj širšieho euro-amerického priestoru. Úlohou publikácie je bližšie interpretovať vybrané akcie, založené na situačnom a aktivizačnom charaktere alebo spoluúčasti diváka vo vymedzenom časovom období. Mesto ako spoločenský, kontaktný a komunikačný priestor vybrané akcie posúva k špecifickým významovým konotáciám (sociálnym, politickým, aktivizujúcim, poetizujúcim a.i.). Kniha je po úvodných metodologických a historicko-analytických kapitolách členená do štyroch hlavných kapitol. Popri analýze procesuálnych a poetickejších variant (Prechádzka ako umelecká aktivita) sa publikácia zameriava na akciu ako formu slávnosti či naopak; banálnej, nenápadnej aktivity (Akcia ako slávnosť a skutočnosť). Predposledná časť sleduje hravé aspekty umenia akcie (Akcia ako forma hry) a záverečná kapitola sa zameriava na osobné autorské intervencie do verejného priestoru (Intervencia, situácia, živá plastika). Záver predstavuje súhrnné pomenovanie špecifických vlastností, ktoré sú pre akčné a situačné umenie v mestskom priestore na Slovensku charakteristické vzhľadom k spoločensko-politickým i kultúrno-geografickým špecifikám. Zvolený rámec umožňuje prehĺbiť interpretačné hľadisko vybraných akcií, zohľadniť ich význam a rezonanciu v rámci verejného priestoru. Ten predstavoval, v zvolenom období, výrazne kontaktný, až konfliktný, represívnym priestor. Umelecké akcie v meste reprezentovali nielen snahu rozšíriť umelecký kontext a prepojiť ho s každodennosťou, ale aj vnímať realitu intenzívnejšie a reflexívnejšie. Vnímať mesto ako "javisko" k umeleckému gestu, k hre ktorá zvýznamňuje a ozvláštňuje udalosť. Na druhej strane sa intervencia do verejného priestoru stáva aj možnosťou kritickej revízie širších spoločenských a verejných štruktúr.Ján Kralovič pôsobí ako vedecko-výskumný pracovník Sekcie vizuálnych a kultúrnych štúdií Centra výskumu VŠVU v Bratislave.
Na sklade 1Ks
13,25 € 13,95 €

Dějiny AMU ve vyprávěních


Publikace postihuje „genia loci“ AMU v jednotlivých obdobích její existence a načrtává aspekty ovlivňující její fungování a kreativní potenciál jejích pracovníků v druhé polovině 20. století. Kniha přinese patnáct rozhovorů s osobnostmi, které jsou s AMU úzce spojeny. Tématem rozhovorů jsou vzpomínky na léta strávená v AMU, na činnost na jednotlivých fakultách, na kolegy i na výrazné postavy z řad studentů. Rozhovory jsou doplněny interpretační studií, která vychází nejenom z uveřejněných rozhovorů, ale i z dalších životopisných vyprávění získaných v rámci několik let probíhajícího výzkumu.
U dodávateľa
16,47 € 17,34 €
Pútač na knihu Hypotéza lásky
Pútač na hračky HABA

Képaktus


Horst Bredekamp - a Humboldt Egyetem professzora, az úgynevezett Warnke-iskola meghatározó tagja - 2007-ben tartott Adorno-előadásaira épülő kötetében a művészettörténet-elmélet és nyelvértelmezés olyan áthatását mutatja meg, amellyel minden előzetes osztályozás nélkül a kép(ek) eltérő-variábilis kifejezőerejét vizsgálja. Különbséget tesz sematikus, szubsztitutív és intrinzikus aktus között, s ennek alapján tárgyalja a különböző korok képalkotását és egyben a hatáskiváltás módozatait. Az első marokkövektől a mai transzgenikus biomunkákig ívelő elemzésekben kiterjesztett képfogalmat használ, a mesterségesen létrehozott tárgyak tág körével foglalkozik, hogy megértesse és egyetemessé tegye a képi aktus működését. Az átfogó igényű összegző mű annak feltárása, hogy az egymással érintkező és/vagy egymásra felelő képtechnikák milyen eszközöket használnak ahhoz, hogy az ember számára valamit megjelenítsenek.
U dodávateľa
16,85 € 17,74 €

Obraz a slovo


Eseje popredného českého filozofa Miroslava Petříčka o histórii filozofie, ilustrované dielami slovenského maliara Rudolfa Filu. Dialóg slova a obrazu, vypovedateľného a viditeľného, jazykovej referencie a výtvarnej reprezentácie, diskurzu a figúry. Znesie kniha, ktorá má byť priestorom pre ich konfrontáciu, vzniknuté napätie? Ako píše v predhovore knihy Peter Michalovič: „Pozeratjte na Filove obrázky, čítajte Petříčkove texty a hlavne spájajte jedno s druhým. Keď to dokážete, získate vedenie, ktoré nielen poúča, ale aj poskytuje radosť.“
U dodávateľa
14,20 € 14,95 €

Poetismus


Poetizmus je v zahraničí jednou z najoceňovanejších súčastí pôvodnej českej kultúry po roku 1918. Básne Vítězslava Nezvala, Jaroslava Seiferta alebo Konstantina Biebla, výtvarné práce Toyen a Jindřicha Štyrského aj teoretické koncepty Karla Teiga získali renomé po celom svete. Publikácia Poetismus, zostavená nemeckou slavistkou Jeanette Fabian, ponúka poetistické "best of".
Na sklade 1Ks
14,20 € 14,95 €

Majstrovstvo za dverami


Publikácia je výstupom vedecko-výskumného projektu Majstrovstvá Bratislavy v posune artefaktu (1979 – 1986). Neoficiálne bytové výstavy v 70. a 80. rokoch 20. storočia na Slovensku, ktorý bol realizovaný v Centre výskumu – Sekcia vizuálnych a kultúrnych štúdií VŠVU v Bratislave, v rokoch 2013 – 2016. Spoluvydavateľom je Vysoká škola výtvarných umení
Na sklade 1Ks
14,20 € 14,95 €

Dějiny výtvarného umění


Nově upravený oblíbený, přehledný ilustrovaný vývoj historie a umění od pravěku až po současnost. Obsahuje aktualizovaný výběr našich a zahraničních muzeí a galerií, terminologický slovníček, slovníček výslovnosti, grafické znázornění lokalizace památkových rezervací lidové architektury a kulturních památek v České republice podle slohů apod.
Na sklade 1Ks
8,71 € 9,17 €

Opera


Műemlék e Ház, nem emlékmű. Ybl Miklós 130 esztendős Andrássy úti palotája, az Operaház egyszerre ékszerdoboz és a magyar opera- és balettélet múltjának, jelenének, jövőjének színtere. Gazdag öröksége állandó inspiráció, olykor teher és néha sokkoló mérce. E Ház, s általa a magyar opera- és balettjátszás történetét meséli el írásban-képben e kötet. Aranykorok és válságperiódusok emléke, legendás előadások, világhírű muzsikusok és énekes óriások jelennek meg a könyv lapjain. Felidézzük a Filharmóniai Társaság hosszú és dicsőséges útját, valamint az Operaház nagy "kistestvérének", második játszóhelyének, az Erkel Színháznak a maga száz kalandos esztendejét. Bebarangoljuk az Ybl-palota termeit, és egy fejezet erejéig megmutatjuk, milyen elképzelésekkel és arculattal vág neki a magyar Opera a következő évtizedeknek. Ahogy Ókovács Szilveszter főigazgató fogalmaz: "Mi, operaháziak dolgozunk azon, hogy a 200 esztendeje született Ybl Miklós mégoly szép, immár 130 éves operaháza ne metrómegálló legyen a budapestieknek vagy megközelíthetetlenül tiszteletet parancsoló színháztemplom a vidék Magyarországának, és ne csak látványosság, zenei Halászbástya a külföldiek számára, valamint végképp ne mauzóleumaként maradjon meg egy múltban ragadt kosztümös kornak a világ operajátszása számára. Tudjuk most is, mi a cél: épp ez, a panoptikumra eredendően hajló operai műfajok előadásait élő és eleven jelennel megtölteni vagy felöltöztetni a kortalanul gyönyörű Ybl-palotában! Mai értékkel telíteni a régi formát, és ma értelmezhető ruhába bújtatni az ódon tartalmat. Szél pedig van, lesz is. És a magyar nemzet összművészetének vitorlájába ma már egyetlen, európai viszonylatban is elsők közt teljesítő Operája fújja a passzátszelet." Ehhez a vízióhoz segítség ez az informatív és gazdagon illusztrált kötet, amelyet élvezettel forgathat mindenki (külföldi és magyar), aki szeretné megismerni - és az is, aki már rendszeresen látogatja a magyar operaművészet kinyitott templomát.
U dodávateľa
14,58 € 15,35 €

Dějiny umění Latinské Ameriky


Dějiny umění Latinské Ameriky vznikly v dílně Střediska iberoamerických studií Univerzity Karlovy na základě přednášek autorek knihy. Cílem publikace je poskytnout zájemcům z řad studentů i veřejnosti základní přehled o dějinách umění tohoto regionu. Představit jim odbornou literaturu vztahující se k tématu, jakož i významné muzejní a galerijní instituce, seznámit je se vztahy mezi Českou republikou a Latinskou Amerikou na poli kultury a umění, a nasměrovat je tak v jejich dalším studiu. Výklad je doplněn o vysvětlení pojmů a doprovází jej bohatá obrazová příloha. Jedná se o první takový titul na českém knižním trhu.
U dodávateľa
18,75 € 19,74 €

Akčné umenie na Slovensku v 60. rokoch 20. storočia


Výskum akčného umania na Slovensku vykazuje na základe politického vývoja pre rokom 1989 viaceré medzery. Alternatívne a neoficiálne umenie sa dostalo do pozornosti inštitucionálneho skúmania po roku 1989 ako jedna z ústredných tém, na základe čoho je dnes potrebná jeho podrobná analýza a dokumentácia vývoja.Slovenské akčné umenie 60. rokov, ktoré vzniklo v kontexte komunistického režimu, nadobudlo v špecifickej spoločensko-politickej situácií určité charakteristické črty. Ťažiskom predpokladaného výskumu je obdobie rokov 1965-1972, ktoré je možné označiť za prvú fázu akčného umenia. Bolo poznačené pluralitou umeleckých smerov, čulýmimedzinárodnými kontaktami a slobodnými tvorivými experimentami. Táto etapa bola ovplyvnená prvými akciami po roku 1965 a od roku 1972 návratom k oficiálnej doktríne socialistického realizmu.Výskum akčného umenia s predstaviteľmi ako Peter Bartoš, Július Koller, Vladimír Popovič, Jana Želibská, Milan Adamčiak a Róbert Cyprich a.i., tvorí rámec druhej časti knihy venovanej akciám Alexa Mlynárčika, ktorý v období rokov 1965-1972 zorganizoval viaceré významné akcie. Prvotným cieľom bolo zozbierať ich podrobnú dokumentáciu, pretože boli z dôvodu ich efemérneho charakteru ťažko zrekoštruovateľné. Mlynárčikov umelecký prínos získal výnimočnú pozíciu aj vďaka dlhoročnej spolupráci s francúzskym kritikom Pierrom Restanym, preto sa pozornosť zameriava na inšpiráciu filozofiou nového realizmu a odzrkadlenie tohoto smeru v jeho diele, ako aj na komparáciu kreatívnych prístupov L. Schwittersa, M. Duchampa či P. Manzoniho. Nové skutočnosti prinieslo priame porovnanie s inými akčnými umelcami a ich postupmi, na príklad s happeningami Allana Koprowa či Wofa Vostella.
Na sklade 1Ks
16,10 € 16,95 €

Idea


Idea je prvním významným dílem Erwina Panofského, slavného historika umění, který se věnoval převážně ikonografii a ikonologii. Tato kniha vychází z přednáškového cyklu pořádaného E. Cassirerem na Warburg Institute v Londýně a zabývá se proměnami platónského pojmu „idea“ od antického umění až po Michelangela a Dürera. Mapuje hlavní milníky vývoje estetických teorií a na textech antických i renesančních teoretiků umění i umělců samotných ukazuje, jak se tento pojem postupně začal používat zcela proti Platónově původní intenci.
U dodávateľa
13,26 € 13,96 €
  • 5 /5

Raffaello látomásai


Amikor a reneszánsz fénykorának három legnagyobb alakját sorolják fel, Leonardo da Vinci és Michelangelo után hagyományosan Raffaello következik, a grácia és a harmónia eszményi mestere. Különösen azért magasztalják, mert a legkomplexebb narratívákat és filozófiai fogalmakat is képes figurálisan ábrázolni. Művészetének értékelésekor azonban kevesebb figyelmet szentelnek arra az átütő erejű készségére, amellyel a vallásos érzület bemutatására képes. A Raffaello látomásai két tanulmányát Arasse 20 év különbséggel írta, az első a képben a látnok és a látomás viszonyát vizsgálja, míg a Sixtusi Madonna esetén a mű egésze tekinthető látomásnak, ahol a látnok maga a néző, aki Raffaello szerint az oltár előtt álló hívő. Képet nézni Daniel Arasse segítségével mindig a "figuratív gondolat" avagy a "figuratív szövedék" megfejtésének kalandja. Jelen kötet immár a negyedik, amely a kiadó gondozásában eljut az olvasókhoz.
U dodávateľa
10,23 € 10,77 €

Algoritmy obrazov


Knižná publikácia inovatívnym spôsobom spája žáner výstavného katalógu a konferenčného zborníka. Popri odborných a esejistických textoch obsahuje aj kvalitné reprodukcie diel vystavujúcich umelcov. Tematicky sa kniha venuje aktuálnym problémom dialógu medzi technosférou, reprezentovanou predovšetkým búrlivým rozvojom počítačových technológií (vrátane programov na spracovanie a úpravy obrazov) a sférou umenia, v ktorej sa spájajú citlivé tvorivé reakcia na zmeny v skúsenostnom svete súčasníka s reflektovaním hlbších tradícií, viažucich súčasnú umeleckú tvorbu k jej historickým koreňom.
Na sklade 2Ks
17,05 € 17,95 €

Operačná a externá pamäť v umení


Kniha Externá a operačná pamäť v umení je už druhou publikáciou Nadácie Novum, ktorá sa venuje aktuálnym vzťahom medzi umením, vedou a technikou. Prvou bola kniha Algoritmy obrazov a obrazy algoritmov, vydaná v spolupráci s Vysokou školou výtvarných umení a vydavateľstvom Slovart. Nasledovať bude kniha Ilúzia a virtuálna realita. V knihe Externá a operačná pamäť sa diskutujú rozmanité druhy pamäti, s ktorými pracuje súčasné umenie: sémantická a epizodická pamäť, dlhodobá či krátkodobá pamäť, sedimentovaná spredmetnená a procesuálna pamäť, ale aj rôzne druhy amnézií, vymazávaní, anamnéz a rozpomínaní, heteronómna a autonómna pamäť, vrátane vnútornej pamäti umenia a pamäti umeleckých druhov a žánrov. Jednotlivé vedecké štúdie sprevádzajú texty a obrazy súčasných umelcov odmenených Nadáciou Novum.
Na sklade 2Ks
17,05 € 17,95 €

A képek története


„Képek vesznek körül minket: laptopon, telefonon, magazinokban, újságokban, olyan könyvekben, mint ez, és – még mindig – ott lógnak a falakon is. Legalább annyit gondolkodunk képekben, mint szavakkal, képekkel álmodunk, és rajtuk keresztül próbáljuk megérteni az embereket és a környezetünket. Ám a képeket eddig ritkán tekintették önálló kategóriának. A képek különböző fajtáinak, mint a festészet, a fotográfia vagy a film, sokszor megírták már a történetét. A képek történetét viszont nem.” David Hockney, a ma élő egyik legkeresettebb festő, akinek képei milliárdokért kelnek el, és Martin Gayford műkritikus, életrajzíró izgalmas beszélgetést folytatnak: feltérképezik, hogyan és miért készítenek több ezer éve képeket az emberek. A két szerző a magasművészetből és a popkultúrából egyaránt hoz példákat, és a különböző korok és médiumok meghökkentő egymásra hatásaira, kapcsolataira mutat rá. Unásig ismert képekre olyan friss szemmel nézhetünk most, mintha először látnánk őket.
U dodávateľa
24,44 € 25,73 €

Tři struny tajných přání - Estetika v japonském erotickém umění


Vykřičená čtvrt Yoshiwara byla v období Edo považována za společenské centrum a místo kulturní revoluce. Umělci jako Utamaro, Hokusai a Kunisada otevřeli dveře rozkoše a nechali okolní svět nahlédnout za barevné zástěny čajoven. Tradiční kurtizány oiran a tayu předznamenaly zjevení v podobě gejš a jejich půvabné, zvukomalebné výrazovosti.Období Edo, z něhož dnešní umělecké Japonsko stále čerpá, zanechalo důležitou stopu v jeho kulturní paměti a jedinečný umělecký styl ukiyo ovlivnil umělce i mimo asijský kontinent, zejména v Evropě. Vznikly nádherné tisky ukiyo-e, i specifické literární žánry, zaměřené na fluktuující svět. Pomyslným vrcholem výtvarné a literární tvorby té doby byly šunga, erotické svitky, ručně malované minerálními pigmenty, někdy s přídavkem zlata nebo stříbra, nanesenými na papír nebo hedvábí. Disciplíny jako shibari a eroguro samy o sobě vnitřní hranice japonské kultury přesahují a současně vyjadřují její neopakovatelnost. Vlastní originální interpretací autorka zaznamenává proměny japonské tradice a ukazuje, jakým způsobem kultura přebírá významy a zasazuje je do nových kontextů. Různorodé umělecké směry spadají do předávaných imaginárních praktik, proměňují se v souvislosti se změnami života ve společnosti, promíchávají se s novými trendy a s novodobou problematikou. Okouzlení mladé generace tradičními kulturními modely je procesem kulturní re-identifikace a pomyslná niť, která se vzhledem k narůstajícím moralizujícím tlakům přetrhla, je dnes znovu navázána.
Na sklade 1Ks
17,81 € 18,75 €

Brdy


Půvabná oblast, kterou milují trampové, výletníci i starousedlíci, nádherné pásmo zalesněných kopců, které tvoří krajinu mezi Prahou a Plzní. Brdy lákají po celý rok – od jarního probouzení přírody přes letní výlety k podzimnímu houbaření a zimnímu běžkaření. Brdy nabízejí svoji osobitou atmosféru, úžasnou přírodu i spoustu cenných památek. Vedle významných zámků (Dobříš, Hořovice, Mníšek pod Brdy) a církevních areálů (Příbram – Svatá Hora, Zbraslav) tady najdeme mimořádné technické památky (Příbram - Březové Hory) i připomínky drobných řemesel, malé a o to milejší expozice (Starý Rožmitál), místa spojená s významnými osobnostmi (Čapkova Strž). Po dlouhých letech můžeme Brdy poznávat vcelku. Otevírá se ještě nedávno nepřístupná oblast vojenského výcvikového prostoru ve Středních Brdech, postupně zde budou vyznačeny i nové turistické trasy. Celé oblasti Brd (včetně středních) se věnuje i nová publikace BRDY, rozdělená do kapitol podle hlavních center. Vypráví o přírodě, historii, památkách, o tom, jak Brdy dokážou na člověka působit a jaké příběhy se zde odehrály. Doplněna je o velmi praktický přehled značených turistických tras a nejhezčích výletů.
U dodávateľa
17,81 € 18,75 €