! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Jazyk


Veková kategória


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Rezervácia na predajni


Série


Knihy - Umenie - ostatné strana 1 z 139

Úvod do restaurování kamenných památek


Publikace představuje základní principy restaurování kamenných památek, přičemž se soustředí zejména na problematiku exteriérových sochařských děl. Při restaurování monumentálních kamenných sochařských děl je nutný dialog mezi specialisty z různých oborů: restaurátory, technology, petrology, statiky, projektanty, stavbyvedoucími, investorem, správcem památky, úředníky výkonné složky památkové péče či pracovníky odborné památkové organizace. Zároveň je nutné komunikovat a zdůvodňovat některé aspekty restaurování i laické veřejnosti. Znalost a pochopení základních aspektů restaurování je zásadní pro vzájemné pochopení a spolupráci při naplňování společného cíle ? péče o kulturní dědictví. Ačkoli se jedná o stručný úvod, obsahuje publikace velké množství pečlivě vybraných odkazů na texty a studie rozvíjející danou tématiku. Tyto odkazy mohou být odrazovým můstkem pro hlubší ponoření do problematiky restaurování kamenných památek. Publikaci je možné si zakoupit přes e-shop a potom osobně vyzvednout v kanceláři Fakulty restaurování v Litomyšli.
U dodávateľa
22,42 € 23,60 €

Matematikológia


Na sklade > 5Ks
25,08 € 26,40 €
  • 5 /5

Tajný život farieb


Pútavá história farieb plná úchvatných príbehov Táto kniha prináša nezvyčajné príbehy sedemdesiatich piatich fascinujúcich farieb a farebných odtieňov. Od bielej, ktorá chránila ľudí pred morom, až po hnedú, vďaka ktorej sa zmenil spôsob boja vo vojnách. Od uhlíkov na jaskynných maľbách až po Picassovo modré obdobie. Od žien odetých do šarlátových šiat až po šokujúcu ružovú. Tieto prekvapujúce príbehy sa vinú históriou ako farebné vlákno. Vydajte sa na cestu okolo sveta a rozšírte si obzory bez toho, aby ste prekročili prah svojho bytu. Každá farba má svoju históriu a v tomto diele sú zachytené jej najzaujímavejšie, najznepokojujúcejšie a najpodnetnejšie momenty. Kassia St. Clair pretavila svoju celoživotnú vášeň pre farby do výnimočnej štúdie o ľudskej civilizácii. Tajný život farieb odkrýva prostredníctvom módy, politiky, umenia či vojnovej histórie pestrofarebný príbeh našej civilizácie.
Na sklade 3Ks
22,91 € 24,90 €

Vysoké umenie a populárna kultúra


Súbor textov Vysoké umenie a populárna kultúra, ktorý tvorí štúdia zostavovateľa a sedem prekladov textov najvýznamnejších svetových estetikov a filozofov, zachytáva vzťah vysokej a populárnej kultúry v rámcoch filozofie, estetiky či kultúrnych štúdií. Jednotlivé texty obhajujú aj kritizujú vysoké umenie aj populárnu kultúru. Zachycujú súčasné podoby tohto rozdelenia, ku ktorému došlo na Západe pred dvesto rokmi. Odvtedy sa odlišuje „vysoký“ a „populárny“ kultúrny svet. Každý z nich má vlastný jazyk, pravidlá a hodnoty. Rozdielne majú očakávania aj spôsoby posudzovania. Naoko sa nepotrebujú, hoci v skutočnosti nevedia bez seba žiť. Neraz sa hrubo odsudzujú, bezočivo osočujú a zosmiešňujú. Inokedy si vrúcne padajú do náručia. Vzájomný antagonizmus naďalej definuje identitu vysokej, ale aj populárnej kultúry. Hoci filozofia, estetika, ale aj umelecká prax neraz zakrývajú existenciu tejto odlišnosti. Chápu ju viac ako anachronizmus nerozlučne spätý s modernizmom, než súčasný fenomén. No našťastie jestvujú alternatívy k takémuto uvažovaniu. Časť z nich predstavuje aj táto kniha.
Na sklade 1Ks
11,40 € 12,00 €

Dočasné předměty / Temporary Objects


Kniha-objekt, sestávající ze sedmi samostatných částí, propojuje fotografické médium s fenoménem autorské knihy a pohrává si s nelineárním obsahem a způsoby čtení. Kopasz v projektu Dočasné předměty / Temporary Objects navazuje na své dřívější experimenty s formami osobních deníkových záznamů. Pracuje konceptuálně s jedním výchozím objektem, který analyzuje a dekonstruuje prostřednictvím nejrůznějších fotografických i dalších výtvarných technik. Na listech papíru sedmi sešitů či modulů autorské knihy sleduje vizuální a významové analogie a obrazy ukládá do vztahových konstelací. Místy přidává stručné textové komentáře. Bezprostředně zahlédnuté interakce podrobuje opakovaným rozvahám nad rolí konkrétního a abstrahovaného, celku a detailu, nad mírou osobních referencí a sdílené zkušenosti. Teprve pak je usadí do systému, který má překračovat řád posloupnosti a kauzality. V každém sešitě tak narážíme nejen na vzájemně provázané sekvence, ale rovněž na nečekané střihy a zvraty. The book-object, consisting of seven separate parts, connects the photographic medium with the phenomenon of the author's book and plays with non-linear content and ways of reading. Kopasz's project Dočasné předměty / Temporary Objects builds on his earlier experiments with forms of personal diary entries. He works conceptually with one initial object, which he analyses and deconstructs through various photographic and other artistic techniques. He traces visual and semantic analogies on the sheets of paper of the seven notebooks or modules of the artist's book, placing the images in relational constellations. In places he adds brief textual commentaries. He subjects immediately glimpsed interactions to repeated reflections on the role of the concrete and the abstract, the whole and the detail, and the degree of personal reference and shared experience. Only then does he settle them into a system that is meant to transcend the order of sequence and causality. Thus, in each workbook we encounter not only interrelated sequences, but also unexpected cuts and twists.
U dodávateľa
33,65 € 35,42 €

Skica jako prvotní vizualizace myšlenky


Co je to skica? Jak vznikne něco, co ještě před chvílí neexistovalo? Jak se rodí dílo, za jakých okolností a jak se nápad formuje? Co předchází skice a jak samotná situace vypadá? Výtvarník David Böhm se snaží ve své nové autorské knize tyto otázky zodpovědět prostřednictvím originálních kresebných experimentů, teoretických úvah a rozhovorů se současnými umělci (Jiří Kovanda, Vladimír Skrepl, Kateřina Šedá, Viktor Pivovarov, Alena Kotzmannová, Pavla Sceranková a Vladimír Kokolia).
U dodávateľa
20,64 € 21,73 €

Ľuba Sajkalová


Ľuba Sajkalová (1973 – 2019, Bratislava) je na vizuálnej scéne známa aj neznáma. Jej tvorba s východiskom v textilnom médiu priniesla na výtvarnú scénu ekologické témy, etnografickú citlivosť, fenomén pamäti a rodinnej histórie či materiálovú empatiu. Prvá monografia mapuje tvorbu autorky a stopu, ktorú zanechala na výtvarnej scéne a v pamäti jej blízkych, priateľov a kolegov. Ukazuje Ľubu Sajkalovú ako človeka spolupráce – v centre jej života a tvorby boli vzťahy, procesy a príbehy, viac ako konečný artefakt. Ambíciou publikácie nie je iba predstaviť umelkyňu, ktorej dielo sa predčasne uzavrelo. Chceme zároveň ukázať, akou originálnou a zápalnou osobnosťou bola, aj to, že v mnohých aspektoch svojho uvažovania bola vyslovene priekopnícka. # umenie, #príbeh umelkyne, #ekológia, #udržateľnosť, #historická pamäť, #vzdelávanie umením
U dodávateľa
15,11 € 15,90 €

Rafani


Souborná monografie představuje průřez dvaceti lety tvorby umělecké skupiny Rafani. Přináší jak bohatou obrazovou i textovou dokumentaci akcí a instalací skupin, tak i texty kurátorů a teoretiků umění – Kateřiny Štroblové, Noemi Purkrábkové, Karla Veselého, Tomáše Dvořáka a Krzysztofa Siatky. Skupina vznikla v roce 2000 na jasně stanovených demokratických základech. Tvorba Rafanů se vyznačuje kolektivním přístupem a angažovaností ve smyslu zájmu o věci obecné. Rafani se dlouhodobě zabývají uměním ve veřejném prostoru a strukturální podobou výstav a zajímají se též o možnosti metafory, kterou chápou jako druh instrumentu, který může mít aktivizační účinky pro místní prostředí a konkrétní diskurz.
U dodávateľa
78,38 € 82,50 €

Fenomén Lúčnica


Keď začuje lúčničiar pesničku Hriadeľ, oska, rozhliadne sa a hľadá iného lúčničiara. Týmto signálom sa totiž zdravilo niekoľko generácií tanečníkov a tanečníc z Lúčnice. A hoci sa za 75 rokov jej existencie zmenilo toho veľa, mladá energia, vtip a elán živia Lúčnicu dodnes. Táto knižka po prvý raz predstavuje Lúčnicu ako teleso, ktoré vďačí za svoj úspech viacerým zložkám: tanečnému súboru, speváckemu zboru, orchestru s ľudovou hudbou aj krojárskej dielni. Zároveň je odpoveďou na otázku, ako sa zo skupinky bratislavských vysokoškolákov a milovníkov ľudového tanca stal slovenský kultúrny fenomén.
Na sklade > 5Ks
37,91 € 39,90 €
  • 5 /5

Talent


Jaro Slávik je vďaka účinkovaniu v televízii najznámejším predstaviteľom zákulisia zábavného a kreatívneho prostredia. Vo svojej knihe Talent prináša atraktívny pohľad za oponu diania vo svete talentového priemyslu. Vlastne sú to tri pohľady za oponu. Vďaka prvému sa dozviete, čo zábavný priemysel je a koľko triliónov eur sa v ňom každoročne otočí. Druhý pohľad nás privedie k rozprávaniu o tvrdohlavosti Jozefa Patroviča, o hádkach s Luciou Bílou, o veľkom nasadení Leoša Mareša, jednoducho o desiatich ročníkoch populárnej televíznej relácie. Posledný pohľad je denník z nakrúcania 11. série Česko Slovensko Má Talent, ktorá podľa autora ani nemala vzniknúť.
Na sklade > 5Ks
23,66 € 24,90 €

Poklady Ukrajiny. Historické dědictví


Kniha Poklady Ukrajiny predstavuje viac ako sto objektov a stavieb - od byzantských ikon a drevených kostolíkov po chrámy so zlatými kupolami, ľudové umenie a majstrovské diela avantgardy - a vypovedá o bohatom umení a dedičstve krajiny, ktorá dnes čelí skaze a devastácii. Pôsobivé fotografie sú doplnené komentárom renomovaných výtvarníkov, kurátorov a kritikov, ktorí vysvetľujú jednotlivé umelecké diela a odhaľujú zložité dejiny ukrajinského národa a ich vplyv na súčasnosť. Kniha opisuje vývoj starovekých kultúr, napríklad trypilskej a skytskej, prvých štátov, ako bola Kyjevská Rus a kozácky hetmanát, aj úsvit modernizmu a pozoruhodné súdobé obrazy a súčasné diela s politickým nábojom a pripomína tak, že umenie a pamiatky sú významnými zdrojmi kolektívnej pamäte a identity.
Na sklade 3Ks
23,66 € 24,90 €

Poirot - Největší detektiv na světě


Geniální, puntičkářský a nezaměnitelný detektiv oslavil sto let své existence v klasické krimi. Coby milovník řádu a metody by jistě ocenil přehledné představení příběhů, v nichž se objevil – jak knižních, tak divadelních, rozhlasových, televizních i filmových, ať už vyšly z pera jeho stvořitelky Agathy Christie, či se jich ujal někdo jiný. Chcete vědět, co inspirovalo královnu napětí k vytvoření Poirota? Jak na jeho detektivky reagovala dobová kritika? Kdo všechno se ujal ztvárnění jeho role? I díky množství archivních materiálů – recenzí, plakátů, snímků z natáčení aj. – je tato kniha dokonalou poctou muži, jehož malé šedé buňky se nikdy nemýlí.
Na sklade 1Ks
36,52 € 38,44 €

dostupné aj ako:

Piercing Encyklopedie


Vkládání ostrých předmětů do kůže nebo jiných částí těla za účelem zkrášlení nebo pro jiné účely je praxe stará tisíce let. Nejstarší mumie objevená v Egyptě měla piercing v uchu. Starověké africké civilizace měly zvyky propichovat rty a jazyk. Ve skutečnosti byl nejstarší důkaz piercingu obličeje objeven v roce 2020 na kostře muže, který žil asi před 12 000 lety. Piercing v uších byl běžný po celou historii. Často se používal jako prostředek duchovní ochrany, lidé nosili na uších kov, aby zabránili zlým duchům proniknout ušním kanálem do mozku. Starověké africké kmeny a Egypťané také praktikovali tělesné úpravy v podobě natahování ušních lalůčků, stejně jako lidé v Asii. Tato praxe mezi královskými osobami je zřetelná na posmrtné masce mladého egyptského faraona Tutanchamona a také na sochách Buddhy, kde mu ušní lalůčky sahají téměř k ramenům. Piercing nosu je na Blízkém východě pravděpodobně starý více než 4000 let a často byl nabízen jako dárek a u některých afrických kmenů je dodnes tradicí. V Indii se piercing do nosu prováděl ze zcela jiného důvodu. Šperk se obvykle nosí v levé nosní dírce ženy. V ájurvédě, tradičním indickém přístupu ke zdraví a pohodě, je místo na levé nosní dírce spojeno s ženskými reprodukčními orgány a věří se, že piercing zde usnadňuje porod.
U dodávateľa
20,85 € 21,95 €

Klenoty svetovej kultúry


Od artefaktov staroveku po ikony súčasnosti Spoznajte históriu prostredníctvom najvzácnejších, najkultovejších a najslávnejších artefaktov, aké boli kedy vytvorené. Každá krajina a kultúra má poklady, ktoré si cení viac než všetky ostatné. Táto kniha spája a predstavuje vyše 200 týchto artefaktov a skúma ich fascinujúce a jedinečné príbehy. Zistite, ako a prečo boli vytvorené, odhaľte ich skryté významy a symboliku a spoznajte kultúrne dedičstvo, ktoré po sebe zanechali. Publikácia, ktorá ponúka nový pohľad na civilizácie a spoločnosti, kombinuje úžasné fotografie s prístupným textom. Pokrýva širokú škálu regiónov, období a médií vrátane sochárstva, maľby, šperkov, tapisérií či posvätných predmetov. Klenoty svetovej kultúry potešia nielen pravidelných návštevníkov galérií a múzeí, ale aj cestovateľov a každého, koho zaujíma umenie, história a kultúra. Z anglického originálu preložil Juraj Žáry.
Na sklade 3Ks
54,51 € 59,90 €

TATTOO. 1730s-1970s. Henk Schiffmacher's Private Collection. 40th Ed.


One part history book, one part art book, and one part fascinating memoir, this book is an overview of more than two centuries of tattoo history intermixed with an intimate look at the lives of tattoo artists, and the personal struggles and triumphs, occupational hazards, and artistic courage that have defined so much of this history. For the last forty years, Henk Schiffmacher has poured his heart and soul into his collection, amassing tattoo drawings, designs, photographs, and artifacts from around the world. Each of the book's chapters features many never-before-seen highlights from this collection and includes lithographs, etchings, tattooing instruments, original drawings, and tattoo designs known in the business as flash, among them extremely rare vintage flash sheets from major players in early Western tattooing. The vastness and variety of tattooing around the world is chronicled in the book's hundreds of images, including the indigenous tattooing of the Maori and South Pacific islanders, the ancient traditions of Asia, and the origins of old-school Western tattooing in Europe and the United States. The book also features a dozen original illustrations by Schiffmacher in his inimitable style. Schiffmacher brings a fascinating perspective to tattoo history through his personal reflections and wild tales of adventure. In this book, we learn not only about the history of tattooing, but also about the adventures behind the making of one of the largest tattoo collections in the world, by a self-taught tattoo artist in love with the art and its innovators.
U dodávateľa
26,13 € 27,50 €

Za mistry křehké krásy


Publikace Za mistry křehké krásy vychází při příležitosti Mezinárodního roku skla 2022 a navazuje na knihu Po stopách českých sklářů, kterou vydalo nakladatelství Grada v roce 2019. Zamýšlenou trilogií turistických cest do manufaktur tohoto sklářského řemesla uzavře svazek Po stopách moravských a slovenských sklářů, na jehož rukopisu Ivan Černý průběžně pracuje.
U dodávateľa
18,24 € 19,20 €

Ja, Báseň


Kniha herca a pedagóga Štefana Bučka skúma poéziu ako literárny fenomén z hľadiska umeleckého prednesu a dokladuje, že poézia bola historicky určená najmä pre takýto spôsob šírenia. Autor si všíma akým spôsobom sa viazaný a metaforický spôsob vyjadrovania dostáva naprieč zemeguľou v rôznych etnikách a kultúrach do ľudského povedomia a akú úlohu zohráva rozvoj filozofie pri jeho kreovaní. Postupne si všíma v historickom vývine prvky, ktoré hovoria o osobných témach autorov zachovaných spisov a nachádza v nich univerzálny rozmer. Cez ich privátny charakter v rôznych hraničných životných situáciách človeka poukazuje na možnosť sebaidentifikácie s poetickými obrazmi. Kniha núka autorský pohľad skúmania samého seba pri sebaidentifikačnom procese vo výbere kľúčových diel svetovej literatúry, ktoré mal autor možnosť za svoju dlhú umeleckú prax interpretovať.
U dodávateľa
11,40 € 12,00 €

(Studio) Balet Praha


Publikace (Studio) Balet Praha – Nová vlna československé choreografie je prvním uceleným přehledem, který představuje historii a význam průkopnického souboru Balet Praha (či Studio Balet Praha, jak se nazýval ve svých počátcích). Souboru, za jehož vznikem stáli na počátku 60. let naši nejprogresivnější choreografové Pavel Šmok a Luboš Ogoun a který se stal malým zázrakem v českém baletním umění. Populárně naučná kniha přibližuje taneční historii živou a čtivou formou. S pomocí vzpomínek tanečníků, kteří tuto dobu rozkvětu zažili a v Baletu Praha tančili, ale také programů, dobových článků a řady českých i zahraničních odborných kritik, rozkrývá kniha podmínky, v nichž soubor ve své době fungoval, tvůrčí kořeny obou významných choreografů i genezi nejslavnějších děl, která na jeho repertoáru vznikla. Nedílnou součástí je obrazová dokumentace, která čtenáře provází celou publikací. Kniha vychází za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury, Nadace Český hudební fond, Nadačního fondu a Institutu Pavla Šmoka a Pražského komorního baletu. Je prvním titulem ediční řady Institutu Pavla Šmoka „Studio Balet Praha a Pražský komorní balet – historie a osobnosti". Autorkou knihy je PhDr. Lucie Kocourková. Vydalo nakladatelství Balet Praha.
U dodávateľa
18,75 € 19,74 €

Velké knižní dobrodružství


Zajímá vás, jak vzniká knížka? Komu všemu musí projít rukama, než se dostane ke čtenářům? Autorka Stéphanie Vernetová zná knižní provoz velmi dobře a ve své naučné knize vás vezme na fascinující výpravu. Nahlédnete do pracovny spisovatele, kanceláře odpovědné redaktorky, ateliéru ilustrátorky, přes rameno nakouknete do počítače grafika a zúčastníte se i schůzky obchodních zástupců nakladatelství. A dokonce vás tiskaři pustí mezi stroje v tiskárně. Tím to ale zdaleka nekončí. Vytištěná knížka směřuje do knihkupectví, kde se knihkupec postará o to, aby si našla cestu ke čtenářům. Podobně důležitou roli sehrává v knihovně i knihovník. A zároveň už svůj recenzní výtisk čte literární kritička a chystá si ostré pero k napsání recenze. A to už je všechno, ne? V žádném případě! Žádná knížka by totiž neexistovala, kdyby nebyli… čtenáři! Jako poděkování za to, že jste, jsme pro vás připravili tohoto průvodce po knižním světě. Dostanete se s ním tam, kam se exkurze pořádají jen málokdy.
U dodávateľa
20,85 € 21,95 €

Milujete kvalitné filmy, architektúru, krásne fotografie, výtvarné umenie a dizajn? Chcete vedieť, ako vyzerala Obchodná ulica? Tu nájdete viac o histórii divadla, príručky o hudbe, noty, slovníky, filmové encyklopédie a ročenky.

Toto je priestor, kde sa stretnú tvorivosť, inovácia a estetika. Kategória umenia nám otvára dvere do sveta výrazových médií, ktoré nám umožňujú hĺbkový pohľad na ľudské myšlienky, emócie a skúsenosti.

Tu nájdete pestrú škálu umenia vrátane vizuálneho umenia ako maľba, sochárstvo, fotografie, a tiež literárneho umenia. Kategória umenie vám ponúka príležitosť objaviť diela od umelcov z rôznych časových období a kultúrnych kontextov, čím sa otvára pohľad na rôzne estetické perspektívy.

Sledujeme vývoj umenia od historických majstrov až po súčasných tvorcov, ktorí používajú nové technológie a prístupy na vyjadrenie svojej kreativity. Bez ohľadu na to, či sa zaujímate o tradičné umenie alebo experimentálnu tvorbu, táto kategória vám umožní objaviť rôznorodé prejavy ľudského ducha a predstavivosť.