Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE E-SHOP (ďalej len „VOP“)

Aj keď sa snažíme o maximálne rýchle a pohodlné vybavenie všetkých vašich objednávok, ani my sa občas nevyhneme drobným komplikáciám. Vtedy postupujeme podľa nasledovných obchodných podmienok a vždy sme pripravení vyjsť vám v ústrety na [email protected] .

 1. PREDMET ÚPRAVY
 2. DEFINÍCIE
 3. UZATVÁRANIE KÚPNYCH ZMLÚV
 4. REZERVÁCIA TOVARU NA PREDAJNI
 5. KÚPNA CENA TOVARU
 6. ČAS DODANIA (DODACIA LEHOTA)
 7. MIESTO DODANIA
 8. SPÔSOB DORUČENIA TOVARU DO MIESTA DODANIA
 9. DODANIE TOVARU
 10. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY (Reklamačný poriadok)
 11. ODVOLANIE OBJEDNÁVKY, ODSTÚPENIE SPOTREBITEĽA OD ZMLUVY, ODSTÚPENIE PANTA RHEI OD ZMLUVY
 12. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA VOP

 1. PREDMET ÚPRAVY

  1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti kupujúceho a spoločnosti Panta Rhei, s.r.o., so sídlom: Kúpeľná 2, 932 01 Veľký Meder, IČO: 31443923, IČ DPH: 2020367316, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, vložka číslo 3243 / T (ďalej len „spoločnosť Panta Rhei“) pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu, cez E-shop umiestnený na internetovej stránke www.pantarhei.sk (ďalej tiež ako „VOP“ ).
 2. DEFINÍCIE

  Pojmy definované v tomto článku 2. majú na účely týchto VOP význam uvedený v nasledovných bodoch tohto článku.
  1. E-shop. E-Shop je internetový obchod spoločnosti Panta Rhei umiestnený na internetovej stránke umožňujúci nakupovanie tovaru ponúkaného spoločnosťou Panta Rhei na uvedenej stránke.
  2. Registrácia. Registrácia je vyplnenie elektronického formuláru obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov o kupujúcom vrátane osobných údajov. Údaje označené hviezdičkou sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu a ukončenie nákupu. S registráciou sa spájajú určité výhody poskytované spoločnosťou Panta Rhei (jednoduchší nákupný proces pri opätovnom nákupe, možnosť sledovať stav svojich objednávok, možnosť využívať službu zoznamov).
  3. Kupujúci. Kupujúcim je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez E-shop a uzavrieť so spoločnosťou Panta Rhei kúpnu zmluvu ohľadom tovaru ponúkaného cez E-shop, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a cez E-shop odoslala záväznú objednávku a doručila ju spoločnosti Panta Rhei. Za kupujúceho právnickú osobu koná jej štatutárny orgán alebo zástupca.
  4. Oprávnená osoba. Oprávnenou osobou je osoba, odlišná od kupujúceho, uvedená v záväznej objednávke ako osoba, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný. Uvedenie mena oprávnenej osoby v objednávkovom formulári sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.
  5. Objednávkový formulár. Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci najmä fakturačné údaje kupujúceho v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska a telefónne číslo, dodacie informácie v identickom rozsahu, spôsob platby, spôsob a cenu doručenia tovaru do miesta dodania, označenie objednaného tovaru a kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane DPH.
  6. Aktuálna ponuka tovaru. Aktuálna ponuka tovaru je ponuka tovaru zverejnená na internetovej stránke Panta Rhei, ktorá obsahuje najmä textové označenie tovaru (napr. názov, meno autora, vydavateľa, atď.), a informáciu o aktuálnej cene. Zmeny aktuálnej ponuky tovaru (vrátane cenových zmien) sú účinné od momentu ich zverejnenia na internetovej stránke /predajne. Na kúpne zmluvy uzavreté pred príslušnou zmenou aktuálnej ponuky tovaru sa táto zmena nevzťahuje. Tovarom sú najmä knihy, káva a hudobné a filmové nosiče. Spoločnosť Panta Rhei upozorňuje, že nie všetok tovar s ktorým obchoduje drží na svojom sklade ale pri dodávke spolupracuje s mnohými vydavateľmi a distribútormi a pracuje s informáciami o ich skladových zásobách jednotlivých titulov nimi poskytnutými. Napriek všetkému úsiliu mať a zákazníkom poskytovať čo najaktuálnejšie a najpresnejšie informácie o skladových zásobách tovaru a možnosti jeho dodania, tieto informácie sa menia v čase a najmä v prípadoch, keď sa už tovar dopredáva, nemusí byť informácia o jeho dostupnosti správna. Môže nastať prípad, že spoločnosť Panta Rhei pri preverení dostupnosti objednaného tovaru zistí, že tovar bol medzičasom vypredaný a je už nedostupný. V takom prípade spoločnosť Panta Rhei zákazníka o nedostupnosti informuje a jeho objednávku bude nútená odmietnuť. Z tohto dôvodu neznamená zobrazenie tovaru v aktuálnej ponuke na E-shope automaticky jeho dostupnosť. Presnú informáciu o dostupnosti získame až pri preverení. Na zlepšovaní procesu výmeny informácií o skladových zásobách jednotlivých titulov s ich vydavateľmi a distribútormi neustále pracujeme.
 3. UZATVÁRANIE KÚPNYCH ZMLÚV

  1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej spoločnosť Panta Rhei dodá kupujúcemu objednaný tovar (ďalej len „kúpna zmluva“, alebo tiež „zmluva“) dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy a písomného prijatia návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany spoločnosti Panta Rhei.
  2. Návrh na uzavretie zmluvy (ďalej len „objednávka“ ). Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka kupujúceho adresovaná spoločnosti Panta Rhei. Objednávku možno uskutočniť iba vyplnením Objednávkového formuláru na internetovej stránke Panta Rhei a jeho odoslaním cez E-shop.
  3. Objednávka obsahuje vyjadrenie súhlasu kupujúceho s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, čím kupujúci tiež
   1. vyjadruje súhlas so zobrazením elektronickej faktúry vo svojom profile na stránke Panta Rhei v zmysle bodu 8.1 týchto VOP,
   2. vyhlasuje, že bol poučený o možnostiach odstúpiť od kúpnej zmluvy v zmysle článku 11 týchto VOP a
   3. vyhlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.
  4. Objednávka zaniká:
   1. odmietnutím objednávky zo strany spoločnosti Panta Rhei,
   2. márnym uplynutím 5-dňovej lehoty na potvrdenie objednávky.
  5. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy (ďalej len „potvrdenie objednávky“ ). Potvrdenie objednávky je včasné písomné vyhlásenie spoločnosti Panta Rhei adresované kupujúcemu, v ktorom spoločnosť Panta Rhei potvrdzuje, že objednávku kupujúceho prijíma. Včasné potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť okamihom doručenia potvrdenia objednávky na e-mailovú adresu kupujúceho. Mlčanie alebo nečinnosť spoločnosti Panta Rhei neznamenajú potvrdenie objednávky.
  6. Kupujúci nemá nárok na uzavretie kúpnej zmluvy. Spoločnosť Panta Rhei je oprávnená odmietnuť objednávku aj mlčky, resp. bez uvedenia dôvodu.
  7. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia potvrdenia objednávky kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu. Predmetom uzavretej kúpnej zmluvy je záväzok spoločnosti Panta Rhei dodať kupujúcemu objednaný tovar do určeného miesta dodania a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a náklady na doručenie (ďalej len „poštovné“ ).
  8. Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a spoločnosti Panta Rhei. Návrh na zmenu obsahu kúpnej zmluvy nie je spoločnosť Panta Rhei povinná prijať. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy článku 11 týchto VOP.
 4. REZERVÁCIA TOVARU NA PREDAJNI

  1. E-Shop Panta Rhei je samostatný internetový predajný systém oddelený od kamenných predajní Panta Rhei. Nie každý tovar je dostupný v kamenných predajniach Panta Rhei a naopak niektoré tovary sú po vypredaní zásob na E-shope dostupné iba na predajniach Panta Rhei. Spoločnosť Panta Rhei však umožňuje svojím zákazníkom tiež možnosť rezervovať si vybraný tovar na kamennej predajni, na ktorej sa vybraný tovar nachádza. V prípade záujmu o rezerváciu zákazník využije funkciu „rezervácia v kníhkupectve“ a následne si vyberie jednu z možných predajní, kde sa tovar nachádza, zadá svoje telefónne číslo a e-mailovú adresu a rezerváciu odošle.
  2. V rámci jednej rezervácie si možno rezervovať vždy jeden vybraný titul a z neho iba 1 ks. Preto v prípade, ak má zákazník záujem o viac titulov alebo viac kusov z jedného vybraného titulu musí urobiť viaceré rezervácie.
  3. Po vykonaní rezervácie zákazník obdrží potvrdenie o prijatí rezervácie na mail alebo formou SMS, s tým že toto potvrdenie o prijatí rezervácie ešte neznamená možnosť vyzdvihnutia tovaru.
  4. Tovar si môže zákazník vyzdvihnúť až na základe osobitnej výzvy na vyzdvihnutie tovaru obdržanej formou e-mailu alebo SMS. Niekedy sa môže stať, že bol tovar medzičasom predaný a na vybranej predajni sa už nenachádza, v takom prípade bude o tom zákazník informovaný a prípadne mu bude ponúknutá iná alternatívna predajňa, na ktorej je tovar dostupný. Až doručením osobitnej výzvy na vyzdvihnutie tovaru obdržanej formou e-mailu alebo SMS dochádza k zakúpeniu rezervovaného tovaru.
  5. Lehota na vyzdvihnutie rezervovaného tovaru predstavuje 5 dní od doručenia výzvy, počas ktorých bude rezervovaný tovar pripravený na zvolenej predajni na vyzdvihnutie. V prípade márneho uplynutia lehoty na vyzdvihnutie tovaru bude rezervovaný tovar opätovne uvoľnený na predaj ostatným zákazníkom. Nevyzdvihnutie tovaru v uvedenej lehote predstavuje nevyvrátiteľnú domnienku, že zákazník nemá o tovar záujem a od kúpy upustil.
  6. Počas trvania mimoriadnej situácie a s ňou spojeného zákazu vstupu do predajne bude zákazníkovi v predajni umožnené iba vyzdvihnutie rezervovaného tovaru a úhrada kúpnej ceny pričom jeho pohyb bude obmedzený iba na tieto úkony vhodnými opatreniami (prístup k pokladni bude označený páskami).
  7. Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že aj pri kúpe tovaru rezervovaného cez e-shop má kupujúci, ktorý je spotrebiteľom právo odstúpiť od zmluvy v zmysle týchto VOP. Kupujúci je v prípade odstúpenia od zmluvy, predmetom ktorej bol rezervovaný tovar, povinný najneskôr do 14 dní odo dňa vyzdvihnutia tovaru, vrátiť tovar späť spoločnosti Panta Rhei, pričom je oprávnený takýto tovar odovzdať na ktorejkoľvek predajni Panta Rhei (nielen na predajni, na ktorej tovar vyzdvihol). Vrátený tovar je možné vymeniť za iný v rovnakej alebo vyššej hodnote, vymeniť tovar za darčekovú poukážku alebo je možné požiadať o vrátenie peňazí priamo na prevádzke.
 5. KÚPNA CENA TOVARU

  1. Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky. Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro.
  2. Kúpna cena tovaru nezahŕňa poštovné, ktoré bude kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu doručenia tovaru do miesta dodania, ktorý si kupujúci zvolil.
  3. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.
  4. Po uzavretí kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu vrátane poštovného (ďalej spolu ako „Celková cena“ ) spoločnosti Panta Rhei a to jedným z nasledujúcich spôsobov, spomedzi ktorých je kupujúci oprávnený vybrať si pri objednávaní tovaru:
   1. card pay - platba kartou online na účet spoločnosti Panta Rhei pred dodaním tovaru s využitím debetných alebo kreditných platobných kariet
   2. online platba bankovým prevodom
   3. platba kartou klubu Magnus J&T banky
   4. platba bankovým prevodom pri predfaktúre
   5. dobierka - platba v hotovosti kuriérovi pri prevzatí tovaru.
  5. Záväzok kupujúceho zaplatiť Celkovú cenu je splnený momentom pripísania Celkovej ceny na účet spoločnosti Panta Rhei alebo odovzdaním Celkovej ceny kuriérovi.
  6. Pri platení cez internet banking pomocou platobných nástrojov bánk zadáva kupujúci všetky platobné údaje na zabezpečenej stránke príslušnej banky a spoločnosť Panta Rhei neprichádza s platobnými údajmi kupujúceho do styku. Spoločnosť Panta Rhei obdrží výlučne informáciu o úspešnosti transakcie. Za použitie platobných nástrojov bánk spoločnosť Panta Rhei neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky.
  7. Pri platení bankovým prevodom sú platobné údaje spoločnosti Panta Rhei uvedené v správe doručenej na e-mailovú adresu kupujúceho, ktorý je platbu oprávnený realizovať buď bankovým prevodom, alebo vkladom hotovosti na účet spoločnosti Panta Rhei. Pri platbe je kupujúci povinný uviesť správny variabilný symbol. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nemusí elektronický systém priradiť pripísanú platbu k jeho objednávke.
 6. ČAS DODANIA (DODACIA LEHOTA)

  1. Dodacia lehota, v ktorej je spoločnosť Panta Rhei povinná dodať kupujúcemu dostupný tovar (t.j. tovar, ktorý je na sklade, alebo u dodávateľa) je 30 dní od potvrdenia objednávky.
  2. Pri výbere iného spôsobu platby ako na dobierku začína dodacia lehota plynúť od pripísania Celkovej ceny na účet spoločnosti Panta Rhei za podmienky, že kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby k objednávke kupujúceho.
  3. Pri každom tovare na stránke Panta Rhei je uvedená orientačná informácia o dostupnosti tovaru. V prípade, ak spoločnosť Panta Rhei zistí, že tovar z objednávky je (aj napriek pôvodnej informácii o dostupnosti) nedostupný (t.j. tovar nie je na sklade a/alebo u dodávateľa), spoločnosť Panta Rhei kupujúceho o tejto skutočnosti informuje a ponúkne mu možnosť objednávku rozdeliť, alebo zrušiť. Ak bola kúpna cena za tovar už zaplatená, spoločnosť Panta Rhei kupujúcemu uhradené peniaze za nedostupný titul vráti.
 7. MIESTO DODANIA

  1. Miestom dodania je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako dodaciu adresu.
 8. SPÔSOB DORUČENIA TOVARU DO MIESTA DODANIA

  1. Spôsob doručenia tovaru do miesta dodania si môže kupujúci vybrať v procese objednávania tovaru.
  2. Spôsoby doručenia tovaru do miesta dodania sú:
   1. Slovenská pošta - kuriérom na adresu uvedenú kupujúcim (doručenie do 1 pracovného dňa od odoslania tovaru),
   2. Slovenská pošta - balík na poštu (doručenie do 1 pracovného dňa od odoslania tovaru),
   3. Slovenská pošta - Balíkobox - doručenie do jedného z BalíkoBoxov Slovenskej pošty,
   4. doručenie kuriérom SPS (doručenie do 1 pracovného dňa od odoslania tovaru),
   5. Parcel Shop - doručenie na jedno zo stoviek odberných miest SPS na Slovensku,
   6. AlzaBox - doručenie do jedného z AlzaBoxov,
   7. doručenie kuriérom GLS (doručenie do 1 pracovného dňa od odoslania tovaru),
   8. doručenie kuriérom GO4 v rámci Bratislavy (doručenie do 1 pracovného dňa od odoslania tovaru),
   9. Packeta - doručenie na jedno zo stoviek odberných miest Packety na Slovensku
   10. Osobný odber na sklade eshopu
   11. Osobný odber vo vybranom kníhkupectve Panta Rhei.
 9. DODANIE TOVARU

  1. Záväzok spoločnosti Panta Rhei dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo oprávnenej osobe v mieste dodania. V profile zákazníka sa zobrazí daňový doklad - faktúra, ktorá zároveň slúži ako záručný list.
 10. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

  1. Podrobnosti o právach kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP.
  2. Zodpovednosť za vady tovaru, vrátane záruky za akosť, pri vzťahoch, ktoré vznikli medzi spoločnosťou Panta Rhei a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
 11. ODVOLANIE OBJEDNÁVKY, ODSTÚPENIE SPOTREBITEĽA OD ZMLUVY, ODSTÚPENIE PANTA RHEI OD ZMLUVY

  1. Pokým tovar nebol kupujúcicemu odoslaný, môže kupujúci objednávku odvolať. V prípade odvolania objednávky nie sú účtované žiadne penále ani iné poplatky. V prípade, že už bola zaplatená kúpna cena a došlo k odvolaniu objednávky podľa tohto bodu VOP, spoločnosť Panta Rhei vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 14 pracovných dní bezhotovostným prevodom na účet uvedený kupujúcim, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.
  2. V zmysle zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o predaji tovaru na diaľku“) je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru a to v súlade s Poučením o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy zverejneným na internetovej stránke www.pantarhei.sk.
   Avšak v zmysle zákona o predaji tovaru na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú najmä:
   1. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;
   2. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
   3. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodný späť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
   4. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
   5. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil;
   6. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale;
   7. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
  3. V odvolaní objednávky, ako aj v odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť Vaše meno a priezvisko, e-mail, číslo objednávky, popis objednaného tovaru, ako aj číslo účtu na účely vrátenia platby, pokiaľ bol tovar dodaný na dobierku. V prípade, ak bola platba voči Panta Rhei ako predávajúcemu vykonaná prostredníctvom platobnej karty alebo uhradená prevodom na účet, bude platba vrátená zákazníkovi spôsobom, akým zákazník platbu vykonal. V prípade, ak bol tovar dodaný na dobierku, bude platba vrátená na účet oznámený zákazníkom. Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy Vám odporúčame, aby ste nám odvolanie objednávky, resp. odstúpenie od zmluvy zaslali v listinnej podobe poštou na adresu Panta Rhei, s.r.o., Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu [email protected]. V prípade odstúpenia od zmluvy prostredníctvom elektronickej pošty, alebo prostredníctvom formulára je spoločnosť Panta Rhei povinná zaslať kupujúcemu e-mail potvrdzujúci prijatie odstúpenia od zmluvy.
  4. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané spoločnosti Panta Rhei najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.
  5. Po odstúpení od zmluvy je spoločnosť Panta Rhei povinná:
   1. prevziať tovar späť od kupujúceho, pričom kupujúci je povinný zaslať tovar na adresu: Panta Rhei, s.r.o., Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava alebo ho osobne odovzdať v ktorejkoľvek predajni Panta Rhei. Odporúčame Vám tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám neposielajte dobierkou, pretože dobierku neprevezmeme. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu - faktúry,
   2. vrátiť kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najskôr však v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy všetky platby, ktoré od neho prijala na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou.
  6. Spoločnosť Panta Rhei nie je povinná uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolí iný spôsob doručenia tovaru, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný spoločnosťou Panta Rhei. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný spoločnosťou Panta Rhei.
  7. Spoločnosť Panta Rhei si vyhradzuje právo zadržať vrátenie kúpnej ceny až do momentu vrátenia tovaru kupujúcim, príp. preukázania zaslania tovaru spoločnosti Panta Rhei. V prípade vrátenia poškodeného tovaru a/alebo tovaru, ktorého hodnota je znížená v dôsledku takého zaobchádzania, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru, spoločnosť Panta Rhei vráti kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenej na tovare. Pohľadávka spoločnosti Panta Rhei na náhradu škody zanikne započítaním oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Kúpnu cenu, resp. jej zvyšok po znížení o náhradu škody vráti spoločnosť Panta Rhei kupujúcemu bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.
  8. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať spoločnosti Panta Rhei. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady na vrátenie tovaru spoločnosti Panta Rhei znáša kupujúci.
  9. Spoločnosť Panta Rhei je oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä z nasledujúcich dôvodov:
   1. ak pri platbe na účet spoločnosti Panta Rhei kupujúci nezaplatil Celkovú cenu ani v lehote 30 dní od potvrdenia objednávky,
   2. ak kupujúci, ktorý objednávku neodvolal a tiež od zmluvy v zmysle článku 11. neodstúpil, neprevezme objednaný tovar:
    1. od kuriéra v dohodnutom mieste dodania,
    2. na príslušnej poštu alebo vo výdajnom mieste Packety v stanovenej odbernej lehote,
   3. ak aj napriek všetkému úsiliu spoločnosti Panta Rhei, ktoré možno od nej požadovať, nie je spoločnosť Panta Rhei schopná dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach spoločnosti Panta Rhei inak ho zaobstarať,
   4. ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú spoločnosť Panta Rhei tovar nakupuje.
  10. Odstúpenie spoločnosti Panta Rhei od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia od zmluvy vo forme e-mailu. Už zaplatenú kúpnu cenu vráti spoločnosť Panta Rhei kupujúcemu v lehote 14 dní od odstúpenia od zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.
  11. Odstúpenie spoločnosti Panta Rhei od zmluvy sa nedotýka nároku spoločnosti Panta Rhei na náhradu nákladov vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru.
 12. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  1. Spoločnosť Panta Rhei spracúva osobné údaje fyzických osôb starších ako 16 rokov - kupujúcich, potenciálnych zákazníkov a osôb, ktoré vykonali registráciu na webovej stránke spoločnosti Panta Rhei (ďalej spolu ako “dotknuté osoby“) v rozsahu, spôsobom a za účelom, ktorý je v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).
  2. Spoločnosť Panta Rhei spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu:
   1. titul,
   2. meno,
   3. priezvisko,
   4. veková hranica,
   5. bydlisko,
   6. e-mailová adresa,
   7. fakturačná adresa,
   8. adresa dodania tovaru,
   9. kontaktné telefónne číslo,
   10. cookies
   11. číslo účtu
   12. recenzie kníh
   13. história nákupu
   za účelom uzavretia a plnenia kúpnej zmluvy a plnenia záväzkov týkajúcich sa kúpnej zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, ako aj v predzmluvných vzťahoch s dotknutými osobami. Spracúva ich najmä pri vybavovaní objednávok, vystavovaní faktúr, doručovaní objednaného tovaru, evidencii objednávok a kúpnych zmlúv, evidencii osôb navštevujúcich eshop, registrácii prostredníctvom eshopu a pri vybavovaní prípadných reklamácií. Ziskané údaje slúžia aj na tvorbu personalizovaných odporúčaní produktov a služieb (odporúčania na eshope, obsah noviniek a akcie doručovaných do e-mailu), marketing na eshope ako aj iné stránky a analýzy správania počas návštev s cieľom zvyšovania kvality ponúkaných produktov a služieb.
  3. Prihlásenie sa k odberu noviniek a akcie spoločnosti Panta Rhei dotknutá osoba vyjadruje spoločnosť Panta Rhei súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na marketingové účely v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo a cookies, najmä za účelom zasielania marketingových novín, akcie a informácie formou elektronickej správy / SMS správy na uvedenú e-mailovú adresu alebo mobilné telefónne číslo. Dotknutá osoba udeľuje spoločnosť Panta Rhei súhlas so spracovaním osobných údajov na uvedený účel na dobu 5 rokov od neskoršieho z nasledujúcich dní: i) odo dňa ich poskytovania alebo ii) od dňa vykonania posledného nákupu (ďalej len „doba platnosti súhlasu“). Súhlas so spracovaním osobných údajov na tento účel, resp. so zasielaním marketingových informácií je dotknutá osoba oprávnená konať odvolať a na:
   1. vo svojom profile ak je prihlásená
   2. prostredníctvom tlačidla ohlásenia na koniec každého doručeného mailu s novinkami
   3. prostredníctvom žiadosti odoslanej na [email protected]
   Spoločnosť Panta Rhei po uplynutí doby platnosti súhlasu, alebo po obdržaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov zabezpečí bezodkladne blokovanie a likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby.
  4. Spoločnosť Panta Rhei vyhlasuje, že spracúva len správne, úplné a podľa možností aktualizované osobné údaje dotknutých osôb starších ako 16 rokov. Zabezpečuje, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali novým spôsobom, ktorý zodpovedá vymedzenému účelu a splneniu účelu ich spracúvania zabezpečiť ich likvidáciu. Osobné údaje dotknutých osôb spracúvajú v súlade s dobrými mravmi a dbá, aby nedošlo k ich neoprávnenému sprístupneniu, poškodeniu, zničeniu, strate, zmene, alebo akémukoľvek inému neprípustnému spôsobu spracúvania.
  5. Dotknutá osoba čestne vyhlasuje, že má viac ako 16 rokov a je oprávnená poskytnúť osobné údaje spoločnosti Panta Rhei, príp. iným subjektom za účelom doručenie objednaného tovaru.
  6. Dotknutá osoba vyhlasuje, že bola poučená o nasledujúcich právach dotknutej osoby:
   1. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti na e-mailovú adresu [email protected] od spoločnosti Panta Rhei vyžadovať
    1. od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom zmluvy sa dotknutej osoby
    2. presné informácie o zdroji, z ktorého spoločnosti Panta Rhei získala jej osobné údaje na spracúvanie,
    3. zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
    4. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
    5. likvidácia jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
    6. likvidácia jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
   2. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti odoslanej na e-mail [email protected] u spoločnosti Panta Rhei namietať
    1. spracúvanie jej osobných údajov, o ktorých zmenách, ktoré sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadosti o ich likvidáciu,
    2. využívanie jej osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
    3. poskytnutie jej osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu,
    4. jej profilovanie s využitím cookies,
  7. Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené na novom automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju významne ovplyvňuje. To sa nepoužíva, ak je rozhodnutie:
   1. produktu na uzavretie zmluvy alebo plnenia zmlúv medzi dotknutými osobami a prevádzkovateľom,
   2. vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, v ktorých sú súčasne ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv                     a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo
   3. založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

   V prípadoch podľa a) a c) je Panta Rhei povinná vykonať vhodné opatrenia na ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, a to najmä práva na overenie rozhodnutia nie automatizovaným spôsobom zo strany Panta Rhei, práva vyjadriť svoje stanovisko a práva napadnúť rozhodnutie.
  8. Kupujúci je oprávnený pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov.
  9. Ustanovenia o podmienkach spracúvania osobných údajov dotknutých osôb, ako aj právnických kupujúcich ako dotknutej osoby v zmysle tohto článku VOP platia pre všetky dotknuté osoby primerane.
  10. Cookies súbory sú malé textové súbory, ktoré sa pri návšteve webových stránok ukladajú do prehliadača alebo zariadenia návštevníka.Cookies súbory umožňujú rozpoznať webovú stránku v zariadení používateľa a zapamätať si určité informácie o reláciách používateľa počas jeho pripojenia.
  11. Jednotlivé stránky spoločnosti Panta Rhei používajú cookies, ktoré pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.
   Webové stránky používajú nasledujúce typy súborov cookie:
   1. Nevyhnutné súbory cookie: Tieto súbory cookie sú potrebné pre prevádzku webových stránok.Sem patria napríklad cookie, ktoré umožňujú prihlásiť sa do bezpečných sekcií webovej stránky.
   2. Výkonové súbory cookie: Tieto súbory cookie umožňujú analyzovať, akým spôsobom sa návštevník pohybuje a pracuje so stránkami.Pomáhajú k zlepšeniu a zjednodušeniu použiteľnosti webových stránok.
   3. Funkčné súbory cookie: Tieto súbory cookie si pamätajú voľbu návštevníka za účelom zlepšenia jeho používateľského komfortu.Tým umožnia webovej stránke prispôsobiť obsah pre návštevníka alebo zapamätať si jeho preferencie, napríklad voľbu jazyka.Údaje, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, návštevníka osobne neidentifikujú.
  12. V súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov sa mení podľa §13 ods. 1 písm. b) af) Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov, že údaje budú poskytnuté a sprístupnené nasledujúcim tretím stranám na účely vykonania zmluvy (objednávky) a rovnako na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa (vytváranie profilovania zákazníka):
   1. Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
   2. GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, IČO: 36624942
   3. Slovak Parcel Service s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31329217
   4. Packeta Slovakia s.r.o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, IČO: 48136999
   5. Alza.sk s. r. o., Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava, IČO: 36562939
   6. ZUTOM s.r.o., Záhradnícka 74, Bratislava, IČO: 35740019
   7. Lead Media s.r.o., Karpatská 6, 811 05 Bratislava
   8. Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
   9. Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írsko
   10. Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, Praha, Česká republika, IČO: 02387727
   11. Dexfinity s.r.o., Haydnova 20/B Bratislava, 811 02
 13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA VOP

  1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 29.07.2020
  2. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.pantarhei.sk .
  3. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsah objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozičné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovení týchto VOP majú prednosť pred dispozičnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.V prípade rozporu týchto VOP tak všeobecne záväzná právna úprava má prednosť pred všeobecne záväznou právnou úpravou.
  4. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a / alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a / alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistenia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a / alebo nevykonateľné, ovplyvnené ustanovením nového platného ustanovenia, ktorého obsah bude v čo najväčšej vôli plniť účel pôvodného ustanovenia.