Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

Osobný odber už na 761 miestach na Slovensku

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE E-SHOP (ďalej len „VOP“)

Aj keď sa snažíme o maximálne rýchle a pohodlné vybavenie všetkých vašich objednávok, ani my sa občas nevyhneme drobným komplikáciám. Vtedy postupujeme podľa nasledovných Obchodných podmienok a vždy sme pre vás pripravení vyjsť vám v ústrety na [email protected].

 1. PREDMET ÚPRAVY
 2. DEFINÍCIE
 3. UZATVÁRANIE KÚPNYCH ZMLÚV
 4. KÚPNA CENA TOVARU
 5. ČAS DODANIA (DODACIA LEHOTA)
 6. MIESTO DODANIA
 7. SPÔSOB DORUČENIA TOVARU DO MIESTA DODANIA
 8. DODANIE TOVARU
 9. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY (Reklamačný poriadok)
 10. ODVOLANIE OBJEDNÁVKY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
 11. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA VOP
 1. PREDMET ÚPRAVY

  1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti kupujúceho a spoločnosti Panta Rhei, s.r.o., so sídlom: Kúpeľná 2, 932 01 Veľký Meder, IČO: 31443923, IČ DPH: 2020367316, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, vložka číslo 3243/T (ďalej len „spoločnosť Panta Rhei“) pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu, cez E-shop umiestnený na internetovej stránke www.pantarhei.sk (ďalej tiež ako „VOP“).
 2. DEFINÍCIE

  Pojmy definované v tomto článku 2. majú na účely týchto VOP význam uvedený v nasledovných bodoch tohto článku.
  1. E-Shop. E-Shop je internetový obchod spoločnosti Panta Rhei umiestnený na internetovej stránke umožňujúci nakupovanie tovaru ponúkaného spoločnosťou Panta Rhei na uvedenej stránke.
  2. Registrácia. Registrácia je vyplnenie elektronického formuláru obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov o kupujúcom vrátane osobných údajov. Údaje označené hviezdičkou sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu a ukončenie nákupu. S registráciou sa spájajú určité výhody poskytované spoločnosťou Panta Rhei (jednoduchší nákupný proces pri opätovnom nákupe, možnosť sledovať stav svojich objednávok, možnosť využívať službu whishlist).
  3. Kupujúci. Kupujúcim je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez E-shop a uzavrieť so spoločnosťou Panta Rhei kúpnu zmluvu ohľadom tovaru ponúkaného cez E-shop, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a cez E-shop odoslala záväznú objednávku a doručila ju spoločnosti Panta Rhei. Za kupujúceho právnickú osobu koná jej štatutárny orgán alebo zástupca.
  4. Oprávnená osoba. Oprávnenou osobou je osoba, odlišná od kupujúceho, uvedená v záväznej objednávke ako osoba, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný. Uvedenie mena oprávnenej osoby v objednávkovom formulári sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.
  5. Objednávkový formulár. Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci najmä fakturačné údaje kupujúceho v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska a telefónne číslo, dodacie informácie v identickom rozsahu, spôsob platby, spôsob a cenu doručenia tovaru do miesta dodania, označenie objednaného tovaru a kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane DPH.
  6. Aktuálna ponuka tovaru. Aktuálna ponuka tovaru je ponuka tovaru zverejnená na internetovej stránke www.pantarhei.sk, ktorá obsahuje najmä textové označenie tovaru (napr. názov, meno autora, vydavateľa, atď.), a informáciu o aktuálnej cene. Zmeny aktuálnej ponuky tovaru (vrátane cenových zmien) sú účinné od momentu ich zverejnenia na internetovej stránke /predajne. Na kúpne zmluvy uzavreté pred príslušnou zmenou aktuálnej ponuky tovaru sa táto zmena nevzťahuje. Tovarom sú najmä knihy, káva a hudobné a filmové nosiče.
 3. UZATVÁRANIE KÚPNYCH ZMLÚV

  1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej spoločnosť Panta Rhei dodá kupujúcemu objednaný tovar (ďalej len „kúpna zmluva“, alebo tiež „zmluva“) dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy a písomného prijatia návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany spoločnosti Panta Rhei.
  2. Návrh na uzavretie zmluvy (ďalej len „objednávka“). Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka kupujúceho adresovaná spoločnosti Panta Rhei. Objednávku možno uskutočniť iba vyplnením Objednávkového formuláru na internetovej stránke www.pantarhei.sk a jeho odoslaním cez E-shop.
  3. Objednávka obsahuje vyjadrenie súhlasu kupujúceho s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, čím kupujúci tiež
   1. vyjadruje súhlas so zobrazením elektronickej faktúry vo svojom profile na stránke www.pantarhei.sk v zmysle bodu 8.1 týchto VOP,
   2. vyhlasuje, že bol poučený o možnosti odstúpiť od kúpnej zmluvy v zmysle článku 10 týchto VOP a
   3. vyhlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.
  4. Objednávka zaniká:
   1. odmietnutím objednávky zo strany spoločnosti Panta Rhei,
   2. márnym uplynutím 5-dňovej lehoty na potvrdenie objednávky.
  5. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy (ďalej len „potvrdenie objednávky“). Potvrdenie objednávky je včasné písomné vyhlásenie spoločnosti Panta Rhei adresované kupujúcemu, v ktorom spoločnosť Panta Rhei potvrdzuje, že objednávku kupujúceho prijíma. Včasné potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť okamihom doručenia potvrdenia objednávky na e-mailovú adresu kupujúceho. Mlčanie alebo nečinnosť spoločnosti Panta Rhei neznamenajú potvrdenie objednávky.
  6. Kupujúci nemá nárok na uzavretie kúpnej zmluvy. Spoločnosť Panta Rhei je oprávnená odmietnuť objednávku aj mlčky, resp. bez uvedenia dôvodu.
  7. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia potvrdenia objednávky kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu. Predmetom uzavretej kúpnej zmluvy je záväzok spoločnosti Panta Rhei dodať kupujúcemu objednaný tovar do určeného miesta dodania a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a náklady na doručenie (ďalej len „poštovné“).
  8. Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a spoločnosti Panta Rhei. Návrh na zmenu obsahu kúpnej zmluvy nie je spoločnosť Panta Rhei povinná prijať.
 4. KÚPNA CENA TOVARU

  1. Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky. Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro.
  2. Kúpna cena tovaru nezahŕňa poštovné, ktoré bude kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu doručenia tovaru do miesta dodania, ktorý si kupujúci zvolil.
  3. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.
  4. Po uzavretí kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu vrátane poštovného (ďalej spolu ako „Celková cena“) spoločnosti Panta Rhei a to jedným z nasledujúcich spôsobov, spomedzi ktorých je kupujúci oprávnený vybrať si pri objednávaní tovaru:
   1. card pay - platba kartou online na účet spoločnosti Panta Rhei pred dodaním tovaru s využitím debetných alebo kreditných platobných kariet
   2. platba kartou klubu Magnus J&T banky
   3. internet banking - platba na účet spoločnosti Panta Rhei prostredníctvom online platobných nástrojov bánk (napr. Tatra Pay, Sporo Pay, e – platbami VÚB, Poštová banka...)
   4. platba bankovým prevodom
   5. dobierka - platba v hotovosti pri prevzatí tovaru doručovateľovi Slovenskej pošty, alebo inému kuriérovi.
   6. platba pri osobnom prevzatí tovaru na predajni
  5. Záväzok kupujúceho zaplatiť Celkovú cenu je splnený momentom pripísania Celkovej ceny na účet spoločnosti Panta Rhei alebo odovzdaním Celkovej ceny kuriérovi, Slovenskej pošte, alebo zodpovednému zamestnancovi pri prevzatí tovaru na predajni.
  6. Pri platení cez internet banking pomocou platobných nástrojov bánk zadáva kupujúci všetky platobné údaje na zabezpečenej stránke príslušnej banky a spoločnosť Panta Rhei neprichádza s platobnými údajmi kupujúceho do styku. Spoločnosť Panta Rhei obdrží výlučne informáciu o úspešnosti transakcie. Za použitie platobných nástrojov bánk spoločnosť Panta Rhei neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky.
  7. Pri platení bankovým prevodom sú platobné údaje spoločnosti Panta Rhei uvedené v správe doručenej na e-mailovú adresu kupujúceho, ktorý je platbu oprávnený realizovať buď bankovým prevodom, alebo vkladom hotovosti na účet spoločnosti Panta Rhei. Pri platbe je kupujúci povinný uviesť správny variabilný symbol. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nemusí elektronický systém priradiť pripísanú platbu k jeho objednávke.
 5. ČAS DODANIA (DODACIA LEHOTA)

  1. Dodacia lehota, v ktorej je spoločnosť Panta Rhei povinná dodať kupujúcemu dostupný tovar (t.j. tovar, ktorý je na sklade, alebo u dodávateľa) je 30 dní od potvrdenia objednávky.
  2. Pri výbere iného spôsobu platby ako na dobierku, alebo pri osobnom prevzatí a zaplatení tovaru na predajni začína dodacia lehota plynúť od pripísania Celkovej ceny na účet spoločnosti Panta Rhei za podmienky, že kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby k objednávke kupujúceho.
  3. Pri každom titule na stránke www.pantarhei.sk je uvedená orientačná informácia o dostupnosti tovaru. V prípade, ak spoločnosť Panta Rhei zistí, že tovar z objednávky je (aj napriek pôvodnej informácii o dostupnosti) nedostupný (t.j. tovar nie je na sklade a/alebo u dodávateľa), spoločnosť Panta Rhei kupujúceho o tejto skutočnosti informuje a ponúkne mu možnosť objednávku rozdeliť, alebo zrušiť. Ak bola kúpna cena za tovar už zaplatená, spoločnosť Panta Rhei kupujúcemu uhradené peniaze za nedostupný titul vráti.
 6. MIESTO DODANIA

  1. Miestom dodania je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania.
 7. SPÔSOB DORUČENIA TOVARU DO MIESTA DODANIA

  1. Spôsob doručenia tovaru do miesta dodania si môže kupujúci vybrať v procese objednávania tovaru.
  2. Spôsoby doručenia tovaru do miesta dodania sú:
   1. Slovenská pošta - kuriérom na adresu uvedenú kupujúcim (doručenie do 1 pracovného dňa od odoslania tovaru),
   2. Slovenská pošta - balík na Poštu (doručenie do 1 pracovného dňa od odoslania tovaru),
   3. doručenie kuriérom GLS (doručenie do 1 pracovného dňa od odoslania tovaru),
   4. osobný odber tovaru v ktorejkoľvek predajni Panta Rhei, v ktorej je zriadené tzv. odberné miesto pre osobný odber tovaru zakúpeného cez E-shop (zoznam týchto predajní je uvedený na www.pantarhei.sk/predajne).
 8. DODANIE TOVARU

  1. Záväzok spoločnosti Panta Rhei dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo oprávnenej osobe v mieste dodania. V profile zákazníka sa zobrazí daňový doklad - faktúra, ktorá zároveň slúži ako záručný list.
 9. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

  1. Podrobnosti o právach kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP.
  2. Zodpovednosť za vady tovaru, vrátane záruky za akosť, pri vzťahoch, ktoré vznikli medzi spoločnosťou Panta Rhei a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
 10. ODVOLANIE OBJEDNÁVKY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

  1. Dokiaľ tovar nebol kupujúcemu odoslaný, môže kupujúci objednávku odvolať. V prípade odvolania objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky. V prípade, ak už bola zaplatená kúpna cena a došlo k odvolaniu objednávky podľa tohto bodu VOP, spoločnosť Panta Rhei vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 14 pracovných dní bezhotovostným prevodom na účet uvedený kupujúcim, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.
  2. V zmysle zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o predaji tovaru na diaľku“) je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru a to v súlade s Poučením o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy zverejneným na internetovej stránke www.pantarhei.sk. Avšak v zmysle zákona o predaji tovaru na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je najmä:
   1. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;
   2. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
   3. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
   4. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
   5. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil;
   6. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale;
   7. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
  3. V odvolaní objednávky, ako aj v odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť Vaše meno a priezvisko, e-mail, číslo objednávky, popis objednaného tovaru, ako aj číslo účtu na účely vrátenia platby. Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy Vám odporúčame, aby ste nám odvolanie objednávky, resp. odstúpenie od zmluvy zaslali v listinnej podobe poštou na adresu Panta Rhei, s.r.o., Bajkalská 4, 821 08 Bratislava alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu [email protected].
  4. V prípade odstúpenia od zmluvy prostredníctvom elektronickej pošty, alebo prostredníctvom formulára je spoločnosť Panta Rhei povinná zaslať kupujúcemu e-mail potvrdzujúci prijatie odstúpenia od zmluvy.
  5. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané spoločnosti Panta Rhei najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.
  6. Po odstúpení od zmluvy je spoločnosť Panta Rhei povinná:
   1. prevziať tovar späť od kupujúceho, pričom kupujúci je povinný zaslať tovar na adresu: Panta Rhei, s.r.o., Bajkalská 4, 821 08 Bratislava alebo ho osobne odovzdať v ktorejkoľvek predajni Panta Rhei. Odporúčame Vám tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám neposielajte dobierkou, pretože dobierku neprevezmeme. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu - faktúry,
   2. vrátiť kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou.
  7. Spoločnosť Panta Rhei nie je povinná uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolí iný spôsob doručenia tovaru, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný spoločnosťou Panta Rhei. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný spoločnosťou Panta Rhei.
  8. Spoločnosť Panta Rhei si vyhradzuje právo zadržať vrátenie kúpnej ceny až do momentu vrátenia tovaru kupujúcim, príp. preukázania zaslania tovaru spoločnosti Panta Rhei. V prípade vrátenia poškodeného tovaru a/alebo tovaru, ktorého hodnota je znížená v dôsledku takého zaobchádzania, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru, spoločnosť Panta Rhei vráti kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenej na tovare. Pohľadávka spoločnosti Panta Rhei na náhradu škody zanikne započítaním oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Kúpnu cenu, resp. jej zvyšok po znížení o náhradu škody vráti spoločnosť Panta Rhei kupujúcemu bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodneme inak.
  9. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať spoločnosti Panta Rhei. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady na vrátenie tovaru spoločnosti Panta Rhei znáša kupujúci.
  10. Spoločnosť Panta Rhei je oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:
   1. ak pri platbe na účet spoločnosti Panta Rhei kupujúci nezaplatil Celkovú cenu ani v lehote 30 dní od potvrdenia objednávky,
   2. ak kupujúci, ktorý objednávku neodvolal a tiež od zmluvy v zmysle článku 10. neodstúpil, neprevezme objednaný tovar platba pri osobnom prevzatí tovaru na predajni
    1. od kuriéra v dohodnutom mieste dodania,
    2. na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote,
    3. na príslušnej zvolenej predajni na osobný odber v lehote do 14 dní od obdržania oznámenia e-mailom a/alebo SMS o pripravenej objednávke,
   3. ak aj napriek všetkému úsiliu spoločnosti Panta Rhei, ktoré možno od nej požadovať, nie je spoločnosť Panta Rhei schopná dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach spoločnosti Panta Rhei inak ho zaobstarať,
   4. ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú spoločnosť Panta Rhei tovar nakupuje.
  11. Odstúpenie spoločnosti Panta Rhei od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia od zmluvy vo forme e-mailu. Už zaplatenú kúpnu cenu vráti spoločnosť Panta Rhei kupujúcemu v lehote 14 dní od odstúpenia od zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.
  12. Odstúpenie spoločnosti Panta Rhei od zmluvy sa nedotýka nároku spoločnosti Panta Rhei na náhradu nákladov vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru.
 11. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  1. Spoločnosť Panta Rhei spracúva osobné údaje fyzických osôb starších ako 16 rokov - kupujúcich, potenciálnych zákazníkov a osôb, ktoré vykonali registráciu na webovej stránke spoločnosti Panta Rhei (ďalej spolu ako “dotknuté osoby“) v rozsahu, spôsobom a za účelom, ktorý je v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).
  2. Spoločnosť Panta Rhei spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu:
   1. titul,
   2. meno,
   3. priezvisko,
   4. veková hranica,
   5. bydlisko,
   6. e-mailová adresa,
   7. fakturačná adresa,
   8. adresa dodania tovaru,
   9. kontaktné telefónne číslo,
   10. cookies
   11. číslo účtu
   12. recenzie kníh
   13. história nákupov

    za účelom uzavretia a plnenia kúpnej zmluvy a plnenia záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, ako aj v predzmluvných vzťahoch s dotknutými osobami. Spracúva ich najmä pri vybavovaní objednávok, vystavovaní faktúr, doručovaní objednaného tovaru, evidencii objednávok a kúpnych zmlúv, evidencii osôb navštevujúcich eshop, registrovaní prostredníctvom E-shopu a pri vybavovaní prípadných reklamácií.Získané údaje používa aj na tvorbu personalizovaných odporúčaní produktov a služieb (odporúčania na eshope, obsah noviniek a akcii doručovaných do emailu), marketing na eshope ako aj iných stránkach a analýzu správania počas návštev s cieľom zvyšovania kvality ponúkaných produktov a služieb.
  3. Pri prihlásení sa k odberu noviniek a akcii spoločnosti Panta Rhei dotknutá osoba vyjadruje spoločnosti Panta Rhei súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na marketingové účely v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo a cookies, najmä za účelom zasielania marketingových noviniek, akcii a informácií formou elektronickej správy/SMS správyodoslanej na uvedenú e-mailovú adresu alebo mobilné telefónne číslo. Dotknutá osoba udeľuje spoločnosti Panta Rhei súhlas so spracovaním osobných údajov na uvedený účel na dobu 5 rokov od neskoršieho z nasledovných dní: (i) odo dňa ich poskytnutia alebo (ii) od dňa vykonania posledného nákupu (ďalej len „doba platnosti súhlasu“). Súhlas so spracovaním osobných údajov na tento účel, resp. so zasielaním marketingových informácií je dotknutá osoba oprávnená kedykoľvek odvolať a to:
   1. vo svojom profile ak je zaregistrovaná
   2. prostredníctvom tlačidla ohlásenia na konci každého doručeného mailu s novinkami
   3. prostredníctvom žiadosti odoslanej na [email protected]

    Spoločnosť Panta Rhei po uplynutí doby platnosti súhlasu, alebo po obdržaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov zabezpečí bezodkladne blokovanie a likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby.
  4. Spoločnosť Panta Rhei vyhlasuje, že spracúva len správne, úplné, a podľa možností aktualizované osobné údaje dotknutých osôb starších ako 16 rokov. Zabezpečuje, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá vymedzenému účelu a po splnení účelu ich spracúvania zabezpečí ich likvidáciu. Osobné údaje dotknutých osôb spracúva v súlade s dobrými mravmi a dbá, aby nedošlo k ich neoprávnenému sprístupnenie, poškodeniu, zničeniu, strate, zmene, alebo akémukoľvek inému neprípustnému spôsobu spracúvania.
  5. Dotknutá osoba čestne vyhlasuje, žeje staršia ako 16 rokov a je oprávnenásvoje osobné údaje poskytnúť spoločnosti Panta Rhei, príp. subjektom vykonávajúcim doručenie objednaného tovaru.
  6. Dotknutá osoba vyhlasuje že bola poučená o nasledovných právach dotknutej osoby:
   1. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti na e-mailovú adresu [email protected]od spoločnosti Panta Rhei vyžadovať
    1. od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby
    2. presné informácie o zdroji, z ktorého spoločnosť Panta Rhei získala jej osobné údaje na spracúvanie,
    3. zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
    4. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
    5. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
    6. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
   2. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti odoslanej na email [email protected]u spoločnosti Panta Rhei namietať voči
    1. spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
    2. využívaniu jeho osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
    3. poskytovaniu jeho osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu,
    4. jej profilovaniu s využitím cookies,
  7. Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú. To sa neuplatní, ak je rozhodnutie:
   1. nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,
   2. vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú zároveň ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo
   3. založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

    V prípadoch podľa a) a c) je Panta Rhei povinná vykonať vhodné opatrenia na ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, a to najmä práva na overenie rozhodnutia nie automatizovaným spôsobom zo strany Panta Rhei, práva vyjadriť svoje stanovisko a práva napadnúť rozhodnutie.
  8. Kupujúci je oprávnený pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov.
  9. Ustanovenia o podmienkach spracúvania osobných údajov dotknutých osôb, ako aj o právach kupujúceho ako dotknutej osoby v zmysle tohto článku VOP platia pre všetky dotknuté osoby primerane.
  10. Cookies Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré pri návšteve webovej stránky ukladá prehliadač v počítači alebo zariadení návštevníka. Súbory cookie umožňujú webovej stránke rozpoznať zariadenie používateľa a zapamätať si určité informácie o vašich reláciách počas Vášho pripojenia.
   Na čo používame súbory cookie? Jednotlivé stránky našej spoločnosti používajú cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.
   Na našich webových stránkach používame nasledovné typy súborov cookie:
   1. Nevyhnutné súbory cookie: Tieto súbory cookie sú potrebné pre prevádzku našich webových stránok. Sem patria napríklad cookie, ktoré vám umožňujú prihlásiť sa do bezpečných sekcií našej webovej stránky.
   2. Výkonové súbory cookie: Tieto súbory cookie nám umožňujú analyzovať, akým spôsobom pracujete s našimi stránkami. To môžeme použiť na zlepšenie a zjednodušenie použiteľnosti našich webových stránok.
   3. Funkčné súbory cookies: Tieto súbory cookie si pamätajú vašu voľbu za účelom zlepšenia vášho používateľského komfortu. Tým umožnia webovej stránke prispôsobiť obsah pre vás alebo zapamätať si vaše preferencie, napríklad vašu voľbu jazyka. Údaje, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, vás osobne neidentifikujú.
  11. V súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov sa predpokladá podľa §13 ods. 1 písm. b) a f) Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov, že údaje budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám pre účely nevyhnutné na plnenie zmluvy (objednávky) a rovnako pre účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa (vytváranie profilovania zákazníka):
   1. Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
   2. GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, IČO: 36624942
   3. ZUTOM s.r.o., Záhradnícka 74, Bratislava, IČO:35740019
   4. Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
   5. Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, Praha, Česká republika, IČO: 02387727
 12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA VOP

  1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018
  2. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.pantarhei.sk.
  3. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov. V prípade rozporu týchto VOP so všeobecne záväznou právnou úpravou má prednosť všeobecne záväzná právna úprava.
  4. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

vydané dňa: 4.12.2018
Panta Rhei, s.r.o.