% Zľavy na hry %

Akadémiai Kiadó

vydavateľstvo

Angol túlélőszótár


70 szituáció, - 500 példamondat, - 4000 szócikk - magán- és üzleti céllal utazóknak, - kezdőknek és haladóknak, - angol kiejtés magyar átírással, - mindennapi élethelyzetek, - utazással kapcsolatos gyakorlati tanácsok, - kulturális érdekességek
Vypredané
9,10 € 9,58 €

Utálom a prezentációt


James Caplin okleveles üzleti tanácsadó és kommunikációs szakértő. Két évtizede vezet műhelyfoglalkozásokat, továbbképzéseket vállalatok és más szervezetek képviselői számára, melyeken a prezentációkészítés mesterségét tanítja. Megközelítésében túl sokan vannak, akik a prezentációra készülve beszédet írnak - így pedig elveszítik a közönség érdeklődését. Módszere rugalmas, dinamikus és az egyszerű, direkt, hatékony kommunikációra összpontosít. Elveti a régi, megcsontosodott szabályokat, és egészen újakat állít fel. Négy lépésből álló technikát dolgozott ki, ami gyökeresen megváltoztatta a prezentációtervezésről és a prezentálásról való gondolkodást.
Vypredané
13,70 € 14,42 €

Kérdések és álkérdések


Gondolatok a csoportérdek-érvényesítés, a nemzeti önkép és a globális stratégiák összefüggéseiről.
Vypredané
11,65 € 12,26 €

Gyengén tanuló kisiskolások családi és iskolai megítélése


Kutatómunkánkban a tanulási zavart elemző vizsgálatok általános trendjétől eltérően nemcsak az idegrendszeri és pszichológiai hátteret elemeztük, hanem a tanulmányi eredményeket, valamint ezek iskolai és otthoni megítélését. Kerestük az összefüggéseket az alacsony tanulmányi teljesítményszint és több egyéb tényező - így a képességek, a szülői, illetve a pedagógusi vélekedés és tulajdonság-odaítélés, az osztályszociometriai pozíció, valamint az etnikai csoport hatása - között. Az alapkérdés az volt, hogy az iskolai teljesítmények határozzák-e meg a tanulókról szerzett benyomásokat, vagy a tanulókról alkotott vélekedések befolyásolják az iskolai teljesítményeket.
Vypredané
10,93 € 11,50 €

Mindent apámról


"Ez a három kulcsszó határozza meg Lanczendorfer Zsuzsanna könyvét, amely egyszerre tudományos mű és szórakoztató olvasmány. A folklórkutató szerző nem kis büszkeséggel ismerte fel mindig dalra kész, tréfálkozó apja jellegzetesen 20. századi sorsának és sokszínű "tudásának" gyökereit, egyedi és közösségi vonásait. Az apai ágon sváb ősöktől származó, ám magát magyarnak tartó, ménfőcsanaki hentes és kocsmáros egyéniségéből és foglalkozásából adódóan is jó kedélyű, társasági ember, akitől több diplomás leánya éveken át módszeresen gyűjtögette a dalokat, vicceket, frappáns "bemondásokat" és "igaz történeteket". Megkérte őt arra is, hogy írja le kalandos és tanulságos életrajzát, ami jól mutatja melyek azok a mentális és gyakorlati "túlélési technikák", amelyeket 20. századi történelmünk kifejlesztett az emberekben. Végül pedig ismerősökkel, barátokkal interjúkat készített apjáról, nehogy a gyermeki elfogultság vádja érje, amiért úgy gondolja, Lanczendorfer Károly olyan hagyományőrző és közvetítő egyéniség, akinek szellemi értékeit, humorát meg kell örökítenie és másokkal is meg kell ismertetnie. Mert Lanczendorfer Zsuzsanna tudja, hogy az az igazi hagyomány, ami az emberekben él tovább. E könyv szövegeiből, kottáiból és képeiből nemcsak egy 20. századi iparosember életútját, színes és szeretetreméltó egyéniségét ismerhetjük meg, hanem egy olyan, a maga nemében páratlan tudományos monográfiát kapunk kézhez, amely a folklorisztika jellegzetesen magyar módszerét, az ún. egyéniség- és repertoárkutatást (annak tudománytörténetét, eredményeit és lehetőségeit) is bemutatja." (Küllős Imola)
Vypredané
16,44 € 17,30 €

Mert ha írunk népdalt, miért ne népmesét?


A kötet azt a kérdést vizsgálja, hogy a reformkori magyar kultúrában, a népköltészet és az irodalom egyre intenzívebb kölcsönhatásának időszakában milyen kísérleteket tettek az elit kultúra bizonyos képviselői arra nézvést, hogy egy addig elsősorban a szóbeliségben hagyományozódó narratív műfajt, a tündérmesét beillesszék a nemzeti irodalom műfaji rendszerébe. Az ún. népies költők egy részének az 1840-es évek közepén Petőfi által létrehozott (majd felszámolt), az irodalomtörténeti emlékezet számára érzékelhetővé tett „triumvirátusa", vagyis Petőfi Sándor, Tompa Mihály és Arany János 1845 és 1847 között, három év leforgása alatt jelentetett meg olyan elbeszélő költeményeket, amelyekhez a népmese vagy a népmonda szerzői műfajmegjelölést társították (János vitéz; Népregék, népmondák; Rózsa és Ibolya). A kötet e három mű keletkezéstörténetét és 19. századi fogadtatását próbálja meg dokumentálni. Ezen túlmenően a magyar mesekutatás történetét áttekintve a korai magyar mesekéziratok és mesekiadások kapcsán foglalkozik a népmese és az irodalmi mese viszonyáról kialakított képzetek problematikus voltával, a szóbeliség és az írásbeliség közötti médiumváltás következményeivel, valamint a textualizációs eljárások és a hitelesség kérdésének összefüggéseivel.
Vypredané
14,57 € 15,34 €

A magyar jelnyelv szublexikális szintjének leírása


A jelnyelvek kutatása világszerte meglehetősen későn, az 1960-1970-es években indult, hazánkban azonban csupán az 1990-es évek végétől jelentek meg ilyen témájú, egy-egy jelenséget feltáró nyelvészeti tanulmányok. A kötet ebből a szempontból kuriózum, mivel a magyar jelnyelvről ez az első átfogó nyelvészeti munka. A kívülállók számár nem feltétlenül magától értetődő, hogyan is kell elképzelni a vizuális-gesztikuláris modalitású nyelv mikroszintjét, amelyre a felsőbb nyelvi szintek szerveződnek, azonban az elemzéseket olvasva nem marad kétséges az sem, hogy a magyar jelnyelv sajátos nyelvtani megoldásokkal gazdagon operáló természetes nyelvnek tekinthető. A szerző elsősorban a magyar jelnyelv fonológiai szintjét járja körül, azonban ennek kapcsán kitér morfológiai és lexikai jelenségekre is. Ehhez a magyar jelnyelv kerémakészletének leírásán, illetve a klasszikus deskriptív bemutatáson túlmenően a modern elméleti fonológia néhány alaptételét éppúgy felhasználta, mint a működés anatómiai alapjainak rövid bemutatását. A szerző a kutatás eredményeinek hitelessége érdekében siket adatközlőkre támaszkodott. A könyvben található elemzések megértését gazdag illusztráció segíti.
Vypredané
14,61 € 15,38 €

A Mátyás - Hagyomány Évszázadai


Mátyás király népszerű hősként él a szájhagyományban, mesékben, mondákban, közmondásokban. Több száz évvel ezelőtt is szívesen énekeltek róla, szerepeltették színpadon, meséltek soha meg nem történt kalandjairól. E különösen gazdag hagyomány változását mutatja be Kríza Ildikó saját kutatásai... Mátyás király népszerű hősként él a szájhagyományban, mesékben, mondákban, közmondásokban. Több száz évvel ezelőtt is szívesen énekeltek róla, szerepeltették színpadon, meséltek soha meg nem történt kalandjairól. E különösen gazdag hagyomány változását mutatja be Kríza Ildikó saját kutatásai alapján.
Vypredané
11,69 € 12,31 €

A szöveg mint komplex jel


Minthogy a humán kommunikáció egyre inkább multimediális szövegek létrehozását és befogadását jelenti, szükségessé vált egy olyan multidiszciplináris elméleti keret kidolgozása, amely ezeknek a szövegeknek módszertanilag megalapozott elemzését lehetővé teszi. Ezzel az igénnyel kezdődött el - és folytatódik jelenleg is - a szemiotikai textológia nevet viselő szövegtani diszciplína kidolgozása, amelynek szövegszemléletébe kívánja bevezetni ez a kötet az olvasót. Annak érdekében, hogy a multimediális szövegek felépítésének valamennyi aspektusát figyelembe tudja venni, a szemiotikai textológia elméleti alapként a kommunikációs helyzetek flexibilis modelljével operál. A szövegeket speciális formai és szemantikai architektonikával rendelkező sajátos komplex jeleknek tekinti, különböző interpretáció-típusokat különböztet meg, és az analitikus értelmező interpretáció előkészítésére kreatív gyakorlatokat alkalmaz. A Bevezetés első négy fejezete elsősorban elméleti-metodológiai szövegtani kérdéseket tárgyal, az utolsó három egy verbális szöveg, egy képi narratíva és egy megzenésített vers kompozíciójának szemiotikai textológiai megközelítését mutatja be. A kötetet bibliográfiai tájékoztató és az alkalmazott szakkifejezések mutatója zárja.
Vypredané
12,79 € 13,46 €

A fizika kultúrtörténete


A magyar természettudományos könyvkiadás talán legjelentősebb műve most először jelenik meg a legendás szerző által megalkotott teljességében. A 2001-ben elhunyt Simonyi Károly legutoljára egy német kiadás számára dolgozott könyvén, s az ekkor keletkezett szakaszok, melyek a XX. század utolsó évtizedét is átfogják, csak most jutnak el a hazai olvasókhoz. A fizika kultúrtörténete az emberi gondolkodással egyidős tudományág fejlődését mutatja be a kezdetektől napjainkig. Az izgalmas történetet a fontos mérföldköveket jelentő kísérletek, elméletek és bizonyítások könnyen érthető leírásán túl a fizikával sokszor szorosan összefonódva kibontakozó egyetemes bölcselet és művészet alkotásaiból választott szemelvények illusztrálják. A könyv tanúsága szerint egy-egy jelentős természettudományos felismerés ugyanakkora teljesítmény és a civilizáció ugyanolyan ünnepe, mint a kultúra vagy művészet bármely közismert, nevezetes alkotása. Mindkettő egy tőről, az emberi zsenialitásból fakad. A mű népszerűségét éppen az adja, hogy befogadásához nem kell túlzottan sok fizikai ismeret, így mindenki, aki a kultúra értékei iránt fogékony, értékes olvasmányként forgathatja. A megújult könyvben használt színek az 1978-as első kiadás tipográfiáját idézik, míg az eddigi változatok külső megjelenését felváltó díszesebb, bordó borító az immár teljes tartalmat ünnepli és a szerző halálának tizedik évfordulója előtt tiszteleg.
Vypredané
43,48 € 45,77 €

Keats és Dante Gabriel Rossetti


Az Álom Dante Paolo és Francesca-epizódjának olvasása után (1820, 1848) és a La Belle Dame sans Merci (1819) című versek nem véletlenül váltak Dante Gabriel Rossetti két legkedvesebb Keats-versévé. A középkori álomallegória konvencióit követő verstípus a hatáskapcsolatok költői képét, így Keats Rossettire tett hatását és működését mutatja. Az álomallegória vagy az álom az álomban a múltbeli, hipotetikus katasztrófa képi kifejezése, ami az olvasó traumatizált tudata számára annak saját, jelenbeli testében inkarnálódik. Amikor az alkotó az átvett történetet némán, azaz az életébe inkarnáltan veszi át a hagyományból, ezáltal egyedi valóságként őrzi meg azt, és szünteti azt meg, mint személytelen általánosságot. Újraértelmezésében a kimondás: az ekphrázis által nyílik esély arra, hogy a végtelen ismétlődések az eredeti trauma integrálásához vezethessenek. Rossetti a mindig másról beszélő szó allegorikus eltávolításának módszerével dolgozik és ez nem áll távol Keatstől sem. Az ekphrasztikus alkotási folyamat állandósulása során Rossetti azért veszíti el a teljesség képét, mert Eurüdikét nem lehet felhozni az alvilágból, és a kísérletek során a trauma egyre beljebb ismétlődik meg tudatában.
Vypredané
13,81 € 14,54 €

Francia diplomáciai iratok a Kárpát-medence történetéről - 1920-1921


A jelen forrásgyűjtemény, amely szerves folytatása a Trianonról szóló előző két kötetnek, a Kárpát-medence Versailles szellemében történő további átrendezésének történetét mutatja be. Azokat a radikális változásokat, amelyek a győztes nagyhatalmak és kis szövetségeseik valódi vagy vélt érdekei szerint mentek végbe. Az olvasó eredeti források alapján szembesül azzal a rövidlátó politikával, amely a gazdasági és politikai szempontból egyaránt sebezhető Kárpát-medencét hozta létre.
Vypredané
15,71 € 16,54 €

Magyar képzőszótár


A nemzetközi szótárirodalomban is páratlan mű a magyar nyelv teljes képzőrendszeréről nyújt áttekintést szótárszerű feldolgozásban, az idegen szavakkal átvett, de a magyar szóképzés rendszerétől eltérő képzésmódok kivételével. A Magyar képzőszótárban (rövidítése: MKSz. ) a négy alaptípus (denominális névszóképzők, deverbális névszóképzők, denominális igeképzők és deverbális igeképzők) szerint ábécérendben sorakoznak a magyar nyelv képzői, külön csoportba kerültek a különböző képzőtípusba besorolt képzők eltérő hangalakjuk alapján, a címszavak alatt felsorolva a képzőváltozatokhoz tartozó valamennyi szótározott képzőhordozót. A szótár nem adja meg az alapszavak és származékszavak jelentését, ezért az ilyen jellegű vizsgálatokhoz a használóknak szüksége van a jelen szótár anyagául szolgáló hétkötetes értelmező szótárra (A magyar nyelv értelmező szótára. 1-7. Bp. , Akadémiai, 1959-1966), illetve az annak alapján készült szóvégmutató szótárra (A magyar nyelv szóvégmutató szótára; 199413085), továbbá az értelmező kéziszótárra is (Magyar értelmező kéziszótár; 200903094). A részletes használati útmutatóval ellátott kiadvány végén a képzők oldalszám szerinti, egységes ábécérendes, szófajpárok szerinti, egységesített atergó, valamint szófajpárok szerinti atergó mutatója található, végül részletes statisztikai összesítő (a képzőváltozatok a képzőhordozók száma szerint; megoszlásuk képzőtípusok, az alapszó szófajtípusa, a származékszó szófajtípusa, szófajpárok szerint; illetve a képzőhordozók száma képzőtípusok szerint) zárja a kiadványt, mely leíró nyelvészek, magyar szakos főiskolai, egyetemi hallgatók számára a továbbiakban fontos alapmű lesz. A jelentős kézikönyvet érdemes minden nagyobb nyelvészeti gyűjtemény kézikönyvtári állományába beszerezni.
Vypredané
25,18 € 26,50 €

A Kárpát-medence földrajza


Fél évszázados hiányt pótol a kötet, hiszen utoljára 1947-ben jelent meg a Kárpát-medencét mint egységes földrajzi teret leíró kézikönyv. Geográfusok nemzedékei voltak politikai nyomásra elzárva ettől a témától, majd további évtizedek kellettek az újrakezdett kutatások eredményeinek ... Folytatás ›› összegzéséig. A szerkesztők, ahogy az a Világföldrajz kézikönyv esetében is történt, kitárták a kaput, s megpróbáltak mindenkit bevonni a munkába a magyar geográfiából, illetve földtudományból, akinek van érdemi mondanivalója a témában. A szóhasználat nem véletlen: magyar és nem magyarországi geográfiáról van szó, tehát a szerzők a Kárpát-medence különböző részein élnek és dolgoznak, az országhatárok ebben az esetben nem jelentettek akadályt. Az eredmény páratlanul gazdag és friss, ugyanakkor egységes szemléletmóddal kidolgozott Kárpát-medence kép. A kötet kellően részletes a témában elmélyedni vágyók számára, de elég színes és érdekes ahhoz, hogy magával ragadja az egy-egy részlet iránt érdeklődőket, illetve az Akadémiai Kiadó kézikönyv sorozatának hűséges gyűjtőit is. A(z) A Kárpát-medence földrajza (Könyv) szerzője .
Vypredané
25,21 € 26,54 €

Otthon - A magánélet rövid története


A történelem nagy eseményei mellett észrevétlenül elsikkad az elmúlt századok átlagembereinek élete, akik csendben tették a maguk dolgát - ettek, aludtak, dolgoztak, és megpróbáltak kicsit kényelmesebben élni.Pedig valójában ők formálták meg világunkat, és felfedezéseik lépten-nyomon felbukkannak mai otthonainkban is. Éppen ezért Bill Bryson nekilátott, hogy saját házában szobáról szobára felderítse, hogyan jöttek létre életünk mindennapi kellékei.Útközben elképesztő mennyiségű kutatást végzett minden, ma már természetesnek tűnő dolog történetéről az építészettől az elektromosságig, az ételek tartósításától a járványokig, a fűszerkereskedelemtől az Eiffel-toronyig, az abroncsos szoknyáktól a vécékig, és az őket megalkotó ragyogó, kreatív és gyakran különc emberi elmékről. És felfedezte, hogy bár mindennapi életünket nem tartjuk különösebben érdekfeszítőnek, minden ház minden sarkában rengeteg történelem, érdekesség és izgalom - sőt néha még egy kis veszély is - rejtőzik.A magánélet rövid története hétköznapi környezetünket veszi górcső alá. Bryson ugyanazzal az olthatatlan kíváncsisággal, remek humorral és mesteri történetszövéssel adja elő mondanivalóját, ami miatt előző műve, a Majdnem minden rövid története az elmúlt évtized egyik legtöbbet dicsért könyve lett.
Vypredané
16,41 € 17,27 €

A nép követte a szabást


"A kötet címében - Folyamatok a magyar paraszti öltözködés alakulásában - nem népviselet, hanem paraszti öltözködés szerepel, mint aminek több évszázadok alakulásáról az alábbiakban szó lesz. Ugyanis a népviselet fogalomba manapság minden belefér: a 20. század eleji polgári divatból "parasztosodott" csipkés-gyöngyös ruhafélék, a Szent István-napi körmeneten megjelenő falusiak egykori népviseletét felidéző, ma alkalmi öltözete, de a "magyaros" ruhák is." (Részlet a Bevezetésből)
Vypredané
11,51 € 12,12 €