% Zľavy na hry %

Akadémiai Kiadó

vydavateľstvo

Márai Sándor


Márai Sándor (1900-1989) a 20. század egyik legjelentősebb és legnépszerűbb prózaírója volt. Hányatott életében két alkalommal is külföldre kényszerült, élete nagyobbik részét Európában és az Amerikai Egyesült Államokban töltötte, de mindvégig magyarnak vallotta magát, s nyelvünk egyik nagy művészeként mindvégig magyarul írta különböző műnemű alkotásait. Manapság szinte mindegyik világnyelvre lefordították regényeit, s általában úgy becsülik, mint az európai polgári szemlélet és hagyomány utóvédjét. Életműve még nem zárult le, hiszen hagyatékából egyre-másra bukkannak elő még kiadatlan alkotásai. Jelen monográfia az élet és mű ma ismert teljességét tárja fel, bepillantva az író rendkívül eredeti gondolkodásába és irodalmi elveibe is.
Vypredané
15,16 € 15,96 €

Akadémiai sulicsomag 2.


A magyar helyesírás szabályai Helyesírásunk szabályainak 11. kiadása 1984-ben jelent meg. Azóta az egész világban - s benne hazánkban - óriási változások mentek végbe. Ezek tették szükségessé, hogy a 11. kiadás tizenegyedik lenyomatának kibocsátásakor (1994-ben) a meghaladottá vált példaanyag (főképp a szabályzati részben) a kornak megfelelőre cseréltessék. Szókincsünk rendkívül gyors változása a tizenegyedik lenyomat kibocsátása óta is folytatódott, s ez halaszthatatlanná tette a kiadvány szótári anyaga egészének a kor követelményeihez való igazítását. Ezért a tizenegyedik lenyomathoz képest jelentős számú új szóval gyarapítottuk a szótári anyagot, illetőleg kihagytuk az időszerűtlenné vált elemeket. Idegen szavak és kifejezések Szótárunkat elsősorban diákoknak, fiataloknak, ajánljuk. A több mint 13 000 címszót tartalmazó diákszótár alapjául az Idegen szavak és kifejezések szótára 2002-ben megjelent második, átdolgozott kiadása szolgált. A diákszótárban szereplő szóanyagot e szótár legfontosabb címszavai és jelentései alkotják. Célunk, hogy az iskolában tanult tantárgyak - mint például az irodalom, nyelvtan, történelem, matematika, fizika, informatika, biológia, kémia, és földrajz - legfontosabb idegen szavait és ezek főbb jelentéseit megadjuk, ezáltal segítséget nyújtva a diákoknak a tanulásban.
Vypredané
9,32 € 9,81 €

Szocializmus, kapitalizmus, demokrácia és rendszerváltás


A szerző azokat a tanulmányait gyűjtötte össze, amelyekben a nagy rendszerek, a politikai-kormányzati formák és a rendszerváltás elméletéhez próbált hozzájárulni. A szerző szeretné, ha a kötetet nemcsak közgazdászok vennék kézbe, hanem a politikatudomány, a szociológia, a jelenkorral és a közelmúlttal foglalkozó történészek is, és felkeltené nemcsak a kutatóknak és a hivatásos elemzőknek, hanem a közélet és a történelem iránt érdeklődő értelmiség szélesebb körének érdeklődését is.
Vypredané
18,09 € 19,04 €

A droghasználat funkciói


"Jelen kötet célja a droghasználat, elsősorban az illegális drogok használata hátterében megbúvó személyiségpszichológiai és családi tényezők bemutatása, elemzése." (A szerző)
Vypredané
9,68 € 10,19 €

Akadémiai MoBiMouse 6 - A fordító egér (CD-ROM)


A szótár tartalma: - Az Akadémiai Kiadó angol és magyar adatbázisának anyaga, a számítástechnikában használatos szavakkal és kifejezésekkel bővítve.Az Akadémiai MoBiMouse Plus 6 jellemzői: - Felismeri és lefordítja a számítógép képernyőjén Widows betűkészletekkel megjelenített szavakat és kifejezéseket. - Teljes, frissített, nagyszótári tartalom. - Választható megjelenítés, pop-up szótár is. - Kényelmes keresés (egérrel vagy billentyűzettel). - Az előző verziók összes előnyét egyesíti (MoBiDic, MoBiMouse, MoBiMouse Plus).
Vypredané
73,04 € 76,88 €

Német-magyar nyelvizsgaszótár


Az Akadémiai Kiadó Német-magyar nyelvvizsgaszótára a kezdő és haladó nyelvtanulók nélkülözhetetlen kézikönyve, amely segít az alap- és középfokú (B1 és B2) egy- és kétnyelvű nyelvvizsgára való felkészülésben.A kötet betűrendes és témakör szerinti szótár egyben. A témakör szerinti szótár tartalma: - szóbeli nyelvvizsga aktív szókincse - 15 fejezet a nyelvvizsga-témakörökkel - 1 fejezet kötőszavakkal - magyar megfelelőkA betűrendes szótár jellemzői: - az élőbeszéd szókincse - 8500 szócikk - modern szókészlet, példák és kifejezések - segítség az aktív nyelvhasználathoz - részletes függelék
Vypredané
12,24 € 12,88 €

Hallás utáni szövegértés a nyelvvizsgán (CD melléklettel)


Az Idegennyelvi Továbbképző Központ (Rigó utca) által szervezett nyelvvizsgán sokak számára a hallás utáni szövegértés bizonyul a legnehezebb feladatnak. A kötet a középfokú nyelvvizsga előtt állóknak nyújt segítséget a vizsgafeladat pontos ismerteté sével és gyakoroltatásával. Ez a könyv - hasonlóan az ORIGÓ NYELVVIZSGAKÖNYVEK többi kötetéhez - olyan autentikus nyelvvizsgaszövegeket és feladatokat tartalmaz, amelyek az ITK feladatbankjából származnak. A hanganyag 20 angol nyelvű szövegéhez kapcs olódó feladatok elvégzése után a nyelvtanulók egy részletes megoldási kulcs segítségével ellenőrizhetik munkájukat. Ugyancsak az önellenőrzést segítik a hanganyag szövegeinek leírásai. Az első szöveget a füzet és a hanganyag ugyanolyan formában dolgo zza fel, ahogy az a nyelvvizsgán elhangzik, vagyis annyi meghallgatást és annyi válaszadási időt engedélyez, ahogy az a vizsgán történik. Ily módon a nyelvtanulók pontos képet nyerhetnek a vizsga laborfeladatának lefolyásáról. A kiadvány szerzői az I TK vizsgáztató tanárai, akik minden eddiginél hitelesebb válogatást nyújtanak a nyelvvizsgaszövegekből
Vypredané
10,93 € 11,50 €

Hallás utáni szövegértés a nyelvvizsgán (CD melléklettel)


Az Idegennyelvi Továbbképző Központ (Rigó utca) által szervezett nyelvvizsgán sokak számára a hallás utáni szövegértés bizonyul a legnehezebb feladatnak. Kiadványunk a középfokú nyelvvizsga előtt állóknak nyújt segítséget a vizsgafeladat pontos ismertetésével és gyakoroltatásával. Ez a könyv - hasonlóan az ORIGÓ NYELVVIZSGAKÖNYVEK többi kötetéhez - olyan autentikus nyelvvizsgaszövegeket és feladatokat tartalmaz, amelyek az ITK feladatbankjából származnak. A hanganyag 20 német nyelvű szövegéhez kapcsolódó feladatok elvégzése után a nyelvtanulók egy részletes megoldási kulcs segítségével ellenőrizhetik munkájukat. Ugyancsak az önellenőrzést segítik a hanganyag szövegeinek leírásai. Az első szöveget a füzet és a hanganyag ugyanolyan formában dolgozza fel, ahogy az a nyelvvizsgán elhangzik, vagyis annyi meghallgatást és annyi válaszadási időt engedélyez, ahogy az a vizsgán történik. Ily módon a nyelvtanulók pontos képet nyerhetnek a vizsga laborfeladatának lefolyásáról. A kiadvány szerzője az ITK vizsgáztató tanára, aki minden eddiginél hitelesebb válogatást nyújt a nyelvvizsgaszövegekből.
Vypredané
10,93 € 11,50 €

Illem, etikett, protokoll


"Hogyan illik viselkedni? Kit mutassak be először kinek? Hogyan szólítsam meg? Melyik ruhámat vegyem fel a fogadásra és melyiket a bálra? Gyakran találkozhatunk e fajta rendkívül egyszerűnek tűnő kérdésekkel, ám gyakran szembesülhetünk azzal a ténnyel, hogy a válasz nem is annyira nyilvánvaló. Az illem, etikett, protokoll alkalmazásának általános műveltségünk részévé kell válnia. Ismerete és gyakorlati tudása nélkülözhetetlen társadalmi és társasági életünkben. Hivatalos kapcsolatainkban éppen annyira karrierünk kulcsa, mint szakmai felkészültségünk. Viselkedési kultúránk sorsdöntő lehet az első munkahelyi interjún, sok üzleti tárgyaláson és magánkapcsolatainkban egyaránt. A könyv felújított és bővített tizenkettedik kiadása - mely olyan új témával is gazdagodott, mint a fogyatékkal élők protokollja - jelzi a kulturált viselkedés iránti társadalmi igényt, amely az utóbbi években egyre erősebben jelentkezik. Bizonyítják ezt olyan mozgalmak, mint országos illemtan versenyek és nemzetközi konferenciák. A könyv célja elsősorban gyakorlati segítséget adni a mindennapi hivatalos kapcsolatokban és a nem mindennapi protokolláris eseményeken való viselkedésig. A könyvet hétköznapjainkból és a nemzetközi diplomáciából vett, helyenként szórakoztató történetek, szemléltető ábrák teszik igazán olvasmányossá, élvezetessé és hasznossá mindazok számára, akik a kulturált viselkedési normák, szokások elsajátítására törekednek, vagy ilyen irányú ismereteiket kívánják felfrissíteni, bővíteni. Ez a könyv az elmúlt húsz év alatt a hazai protokoll oktatás alapművévé vált, jelenleg gyakorlatilag minden protokollt oktató intézmény tanári kézikönyve, tankönyve vagy kötelező irodalma. Ajánlom ezt a könyvet a protokoll szakmát hivatásszerűen gyakorló szakembereknek, a protokollt nélkülözni nem tudó üzletembereknek, a leendő és mai felnőtteknek, egyetemi és főiskolai hallgatóknak, mindenkinek, aki társadalmunkat, egymáshoz való viszonyunkat kulturáltabbá, megértőbbé és barátságosabbá kívánja tenni." (A szerző)
Vypredané
21,74 € 22,88 €

dostupné aj ako:

Magyar-francia kisszótár (CD melléklettel)


"A mai beszélt nyelvet, nyelvállapotot tükröző címszóállomány és példaanyag számos, a nyelvhasználatba nemrégiben átment szót, kifejezést tartalmaz (pl. házimozi, rendszergazda, üvegházhatás, diszkont légitársaság, globális felmelegedés). Természeténél fogva óhatatlanul szűkre szabott terjedelmi korlátjai ellenére, jelen szótárunk 25 ezer címszava a mindennapi életben használatos köz- és szaknyelvi szavak és kifejezések széles tárát öleli fel. Reméljük, hogy a leggyakoribb állandósult szókapcsolatok s az ekvivalensek megadása mellett emezek mondatba fűzését elősegítő vonzatos szerkezetek jelölésével jelen szótárunk hasznos segédeszközként fogja szolgálni a francia nyelv ismeretének elmélyítésére törekvő leendő felhasználóit." (Konrád Miklós) A szótár teljes anyagát tartalmazó CD-melléklettel.
Vypredané
9,34 € 9,83 €

Magyar-spanyol szótár


Teljesen új, naprakész, mai nyelvállapotot tükröző általános köznyelvi szótár 50 000 címszóval és példával. A szerkesztők a legfrissebb egy- és kétnyelvű források mellett a spanyolországi írott sajtó, a rádió és a televízió adásaiból készült saját gyűjtésüket is felhasználták, s éltek a világháló adta gyűjtési és ellenőrzési lehetőséggel is. A méretében, tipográfiájában is felhasználóbarát szótárt ajánljuk minden nyelvtanulónak, érettségire és nyelvvizsgára való felkészüléshez egyaránt.
Na sklade 1Ks
24,66 € 25,96 €

Magyar helyesírási szótár


Az utóbbi években a technikai, gazdasági és társadalmi fejlődés hatására nyelvünk szókészletében jelentős változások mentek végbe: korábban sűrűn használt szavaink egy részének gyakorisága csökkent, más szavak fontossága (az új keletkezésű és idegenb ől átvett szavak számával együtt) pedig megnőtt. Szókincsünk mozgása tette szükségessé a Magyar helyesírási szótár megjelenését. A mintegy 140000 szót és szókapcsolatot tartalmazó szótár céljául elsősorban a helyesírási szempontból gondot okozó és kö zhasználatban lévő szavak közlését, s nem pedig a nyelvben meglévő összes szó szerepeltetését tűzte ki. A Magyar helyesírási szótár az MTA helyesírási szabályzatának változatlanul érvényben lévő 11. kiadásán alapul.
Vypredané
15,53 € 16,35 €

Magyar-Holland Szótár


A szótár a kétnyelvű szótárak zömétől eltérően nem magyarközpontú vagy hollandközpontú, hanem kétarcú szótár, vagyis azzal az igénnyel készült, hogy egyaránt használható legyen mind a magyar, mind a holland anyanyelvűek számára. Olyan adatokat is tartalmaz, amelyek az egyik használói csoport szempontjaiból feleslegesnek tűnhetnek, ám elengedhetetlenek ahhoz, hogy a másik csoport is optimálisan használhassa az anyagot. A feldolgozott szókészlet a mai magyar köznyelvi és irodalmi nyelv alapanyagát foglalja magában. Ezt bővítik a bizalmas társalgási nyelv leggyakoribb szavai és kifejezései. A szakszókincsből csak az általánosan ismert részt vették fel a szerzők.
Vypredané
34,68 € 36,50 €

Német-magyar-német böngésző


A kiadvány az ismert szótárak és nyelvtani összefoglaló munkák hasznos kiegészítője. Újdonsága abban rejlik, hogy olyan nyelvi információkat gyűjt egybe, amelyek a hagyományos kézikönyvekben nincsenek, vagy csak hosszas "kutatómunka" árán találhatók meg (pl. intézménynevek, földrajzi nevek, irodalmi művek címei stb.). A könyv három különálló részből áll: az első egy nyelvtani összefoglaló, a második rész egy hagyományos szótár és egy kislexikon erényeit egyesíti - természetesen a teljesség igénye nélkül; a harmadik rész a szó- és írásbeli kommunikációt segíti (pl. udvariassági formulák, köszönések).
Vypredané
6,91 € 7,27 €

Olasz leíró nyelvtan


"Nyelvtanunk az olaszul tudó, művelt magyar olvasó számára készült; használójának ismernie kell annyira a nyelvet, amennyire a heti két-hat órás gimnáziumi tanulással el lehet sajátítani. Rendelkeznie kell magyar és általános nyelvészeti alapismeretekkel; ezek magyarázatára nem térhetünk ki. Rendszerezésünk a 20. századi olasz köznyelven alapszik. Példáinkat kivétel nélkül olyan írótól vettük, aki vagy él, vagy az utolsó évtizedekben halt meg. Az írói példaanyag mellett jócskán felhasználtuk az újságok nyelvét és több tudományos értekezést."
Vypredané
14,98 € 15,77 €

Latin-magyar diákszótár


Ez a latin-magyar szótár elsősorban iskolai használatra készült a klasszika-filológia legújabb eredményeinek a figyelembevételével. Körülbelül 17 300 vastagbetűs címszó alatt mintegy 41 000 szótári adatot (jelentést, szókapcsolatot, kifejezést) értelmez. A gimnáziumi tankönyvek és segédkönyvek szóanyagán kívül tartalmazza a legfontosabb klasszikus auktorok teljes szókincsét.
Vypredané
15,80 € 16,63 €