% Zľavy na hry %

Akadémiai Kiadó

vydavateľstvo

Karácsony, húsvét, pünkösd a zenei néphagyományban


Sándor Bálints Buch Weihnachten, Ostern, Pfingsten behandelt die größten Feste des Kirchenjahres, ist „also im Wesentlichen ein Überblick der vom Leben Jesu in den Evangelien inspirierten Festtradition, der familiären Devotion und des gemeinschaftlichen, gesellschaftlichen Kultes wie des aus der Liturgie entwachsenen (paraliturgischen) Vorstellungskreises". Dieser Überblick erstreckt sich auch auf die gesanglich-musikalische Tradition, zitiert Liedertexte und behandelt Gesangsbräuche. In unserer Zusammenstellung möchten wir die musikalische Seite dieser Tradition, ihren Reichtum und ihre Vielschichtigkeit darstellen. Unsere CD-Platte enthält originale Volksmusikaufnahmen der von Sándor Bálint zitierten Lieder und Bräuche, genauer, deren auf Tonaufnahmen festgehaltenen Varianten, die im Material der Archive des Musikwissenschaftlichen Instituts der Ungarischen Akademie der Wissenschaften und des Ethnographischen Museums identifiziert werden konnten.
Vypredané
12,43 € 13,08 €

Illem, etikett, protokoll (CD-melléklettel)


Az emberi kapcsolatok már a legrégebbi koroktól bizonyos formaságokhoz kötődnek. E formaságok a történelmi fejlődés során állandóan változtak, míg végül hagyományokon alapuló érintkezési, magatartási szabályokként irányítanak bennünket életünk akár hétköznapi, akár rendkívüli ... Folytatás ›› helyzeteiben. Különösen fontos e normák ismerete a hivatalos társas érintkezésben, a nemzetközi gazdasági, kereskedelmi, sport- és kulturális kapcsolatokban. Az idegenforgalom fejlődése szinte soha nem látott mértékben bővíti az érintkezési alkalmakat a különböző társadalmi és anyagi helyzetű, vallású és politikai meggyőződésű emberek között. A könyvet tanulságos, helyenként szórakoztató történetek, szemléltető ábrák teszik igazán olvasmányossá, élvezetessé és hasznossá. A(z) Illem, etikett, protokoll (CD-melléklettel) Könyv szerzője dr. Sille István.
Vypredané
31,85 € 33,53 €

Amit az ecstasyról iskolásoknak, szülőknek, tanároknak, partizóknak tudni kell


A könyv szerkesztője az Európai Unió Ecstasy Munkacsoportjának tagja. A szerzők - fiatal, többnyire 20-as éveikben járó biológusok, pszichológusok, orvosok, gyógyszerészek, szociális munkások, egyetemi hallgatók - zömmel az általa vezetett kutatólaboratórium munkatársai. A laboratórium egy nemzetközi konzorcium keretében négy éve vizsgálja az ecstasy hatásait. A könyv megírásánál a legfontosabb szempont az volt, hogy nemcsak a szülők és tanárok, hanem a 13-14 éves olvasók számára is érthetően, olvasmányosan válaszolja, fogalmazza meg mind az iskolásokban felmerülő kérdéseket, mind a legújabb kutatási eredményeket. Ehhez az ecstasy hatásait bemutató színes képregény, a használókkal készült interjúk, személyes beszámolók, a pszichés hatások elemzése, az ennek hátterében álló biológiai jelenségek részletes magyarázata, valamint a szlengszótár, a szakkifejezések szótára és a segítő szervezetek elérhetősége egyaránt hozzátartozik.
Vypredané
0,94 € 0,99 €

Magyar-Spanyol - Spanyol-Magyar útiszótár


A Magyar-spanyol, Spanyol-magyar útiszótár azoknak nyújt segítséget, akik spanyol nyelvterületen csekély nyelvtudással kívánják megértetni magukat. A szótár tartalmazza a mindennapi élet legszükségesebb általános, valamint az utazás és turistaforgalom speciális szókincsét, olyan formában, hogy segítségével egyszerű mondatok is könnyen összeállíthatók. Minden spanyol szónak, kifejezésnek és mondatnak a kiejtését is megadja a szótár.
Vypredané
9,32 € 9,81 €

Magyar helyesírás Diákszótár


A kiadványt elsősorban az iskolába járó fiataloknak ajánljuk, mert a szerkesztés során főként ennek a társadalmi rétegnek a nyelvi problémái, helyesírással kapcsolatos igényei lettek figyelembe véve.
Vypredané
9,50 € 10,00 €

Mi, magyarok


Ez a mű nem száraz történettudományi értekezés, hanem - mint ahogy azt már Nemeskürty Istvántól megszoktuk - lebilincselően izgalmas, nagyszerű olvasmány, mely hozzásegíthet ahhoz, hogy múltunkat végigkísérve jobban megérthessük jelenünket.A szerző Magyarország történetét dolgozza fel, időrendben haladva a honfoglalástól egészen 1947-ig, a párizsi békéig. Így olvashatunk az államalapító Szent Istvánról és a többi Árpád-házi király uralkodásáról, az Anjouk koráról, a Hunyadiak dicsőségéről, a török megszállásról és a három részre szakadt ország keserveiről. A szerző elénk tárja a kuruc világot, részletesen bemutatja a Habsburg Birodalmat, ír a jakobinus mozgalomról, a napóleoni háborúkról, a reformkorról, valamint a 48-as polgári forradalomról és szabadságharcról, majd az ezt követő kiegyezésről. Külön fejezet szól az első világháború tragédiájáról, majd pedig a trianoni békétől a párizsi békéig terjedő történelmi időszakról.
Vypredané
13,72 € 14,44 €

Akadémiai német-magyar kéziszótár (CD melléklettel)


Újdonságok: kommunikációs segédlet; hivatalos- és magánlevélminták; e-mail- és sms használat; életrajz és pályázat minta; apróhirdetés minták; új helyesírási szabályok.Használhatóság: gyors és könnyű keresést biztosító Keresőtábla; világos, könnyen áttekinthető szócikkszerkezet; nyomtatott + elektronikus szótár; a CD-n ékezet nélküli gyorskeresés (a-ä).Szótári adatok: 63 000 címszó; általános köznyelvi szókincs; 50 tudományág alapszókincse; 183 000 ekvivalens; 40 000 példamondat.A szótár nyereményszelvénnyel kapható.
Vypredané
22,96 € 24,17 €

Gazdasági szóbeli feladatok (CD melléklettel)


A könyv a közép- és felsőfokú gazdasági szakmai nyelvvizsgákra készülő diákoknak és szakembereknek nyújt segítséget a szóbeli vizsgára való felkészüléshez.A kötet hat feladattípust tartalmaz, amelyek a szóbeli készségek más-más tényezőjét mérik: -interjú, -témakifejtés, -szituáció, -grafikonleírás, -problémamegoldás, -közvetítés.A könyvhöz mellékelt audio CD hangfelvételei "élőben" is bemutatják a feladatmegoldásokat vagy megoldásrészleteket, összesen 21 darab 2-5 perc terjedelmű hangzó szöveg formájában. A hangzó anyag szövegét a könyv utolsó fejezete tartalmazza.
Vypredané
10,78 € 11,35 €

Idegen szavak és kifejezések szótára (új)


Az Idegen szavak és kifejezések szótárának célja, hogy napjaink igényeihez igazodva összegyűjtse és bemutassa a magyar nyelvbe bekerült idegen szókészleti elemeket, tájékoztatást adjon a nyelvünkben szokásos írásmódjukról és kiejtésükről, számos szakmai és stílusbeli minősítéssel megmutassa azt a szövegkörnyezetet, ahol helyesen és indokoltan használhatók. Az átdolgozott, felújított szótár több mint 30000 címszót tartalmaz. A szótár felöleli a magyar szövegekben a mindennapi használatban előforduló, jobbára még ma is idegennek érzett szavakat, szókapcsolatokat, tulajdonneveket és magyarázatukat. A címszóanyagot főként az informatika, jog, közgazdaságtan, a műszaki tudományok, a természettudományok területén bővítettük és korszerűsítettük. Az első kiadás óta eltelt idő alatt ezek a szakterületek jelentősen fejlődtek, aminek hatása a nyelvi változásokon, új szavak keletkezésén és elterjedésén is lemérhető.
Vypredané
21,89 € 23,04 €

Halló, itt Magyarország!


A kötetek kezdő és középhaladó szinten kínálnak biztos nyelvtani alapokra épülő, jól felhasználható nyelvtudást. Az I. és II. kötet tartalmaz: 20-20 egységesen felépülő leckét, valamint a legfontosabb nyelvtani formákat összefoglaló táblázatokat és az új szavak jegyzékét; aktualizált szövegeket, amelyek bemutatják a magyar nyelvi környezetben előforduló beszédhelyzeteket; beszédkészséget fejlesztő képes gyakorlatokat, az élő szó- és írásbeli nyelvhasználatba bevezető, valamint nyelvtani feladatokat. A hangkazettákon meghallgathatók a leckék szövegei és a mintapárbeszédek egy része. A kiegészítő könyvben vannak a megoldási kulcsok, az ötnyelvű szójegyzék, a nyelvtani kifejezések gyűjteménye.
Vypredané
9,34 € 9,83 €

Angol-magyar nagyszótár


120 000 címszó - 200 000 kifejezés - a legnagyobb méretű általános szókincset tartalmazó szótár Magyarországon - 60 szakterület szókincse a jogtudománytól az informatikán át a közgazdaságtanig - bőséges nyelvtani információk - fontos szókapcsolatok, kifejezések és példák - bőrkötés - a szótár teljes anyaga a www.szotar.net weboldalon megtalálható
Vypredané
53,80 € 56,63 €

Magyar-angol nagyszótár


120 000 címszó - 200 000 kifejezés - a legnagyobb méretű általános szókincset tartalmazó szótár Magyarországon - 60 szakterület szókincse a jogtudománytól az informatikán át a közgazdaságtanig - bőséges nyelvtani információk - fontos szókapcsolatok, kifejezések és példák - bőrkötés
Vypredané
53,80 € 56,63 €

Balassi költészete történeti poétikai megközelítésben


16. századi költészetünket már túlnyomórészt nyomtatott forrásokból ismerjük. A számos verset hátrahagyó nem alkalmi költők közül - tudomásunk szerint - Balassi volt az egyetlen, akinek egy verse sem jelent meg századában. Az ő költészetének különállásával foglalkozik ez a könyv. A Balassi-versek három kiválasztott műfajösszetevő fogalmát elemzi: a kompozíciót, a versformát és az udvari szerelem ideológiáját. Az elemzés nemcsak a magyarországi, hanem az idegen anyaggal való szükséges összevetést is magába foglalja.
Vypredané
9,98 € 10,50 €

"...kínok és álmok közt..."


Ceizel Endre, Gyenes György, Harmati Lídia, Németh Attila, Rihmer Zoltán, Sipos Lajos, Szállasi Babitsról c. könyv tudománytörténeti szempontból egyedülálló vállalkozás. A szerzők az orvosgenetika, a belgyógyászat, a radiológia, a pszichológia és a neurológia szempontjából értelmezik Babits Mihály genetikai örökségét, személyiségrajzát, testi betegségeinek kórtörténetét, pszichopatológiáját. Munkájukban felhasználtak eddig nem publikált életrajzi dokumentumokat, már megjelent és kéziratban lévő Babits-szövegeket. Minden részhez gazdag kiegészítő anyag kapcsolódik: kórlapok, dokumentumok, a korszak terápiás gyakorlatát demonstráló feljegyzések, a kórtörténetre vonatkozó utólagos értelmező-magyarázó levelek, naptár- és naplórészletek. A "lírai én" alakváltozásait leíró irodalomtörténész munkája során érvényesíti az orvostudományi felismerések konzekvenciáit is.
Vypredané
10,93 € 11,50 €

Balassi Bálint


Nem száraz irodalomtörténet tart kezében az Olvasó. Nemeskürty tanár úr szinte kézen fogja olvasóját, és elviszi a 16. századba: a zólyomi és esztergomi várba, a bécsi udvarba, bebarangoljuk a régi Magyarország, Erdély és Lengyelország tájait. Megismerjük Balassi Bálint csatáit Júliával, Céliával, vívódásait Istennel, s közben észrevétlenül magunkba lélegezhetjük a viharos életű költő sorait.
Vypredané
2,80 € 2,95 €

Személyi marketing


A munkaerő-piaci igényeknek megfelelően képzett és folyamatosan fejlesztett munkaerő a piaci versenyképességnek és a sikeres gazdasági teljesítménynek egyik kulcstényezője. Mivel a gyorsan változó piaci igényeknek és versenyképességi feltételeknek megfelelően folyamatosan változni kell, felértékelődik a versenyhelyzeteket kezelni tudó "túlélési faktor" és a hatékonysági motiváció szerepe. A magas színvonalú szakmai ismeretek mellett fontossá válnak azok az új magatartásformák (gyors, rugalmas alkalmazkodás, kommunikációs készség, gyakorlatcentrikusság, kulturális érzékenység, terhelhetőség), amelyek a humán erőforrások versenyképességét meghatározzák. A témáknak különös aktualitást adnak azok a hazai kedvezőtlen foglalkoztatási adatok is, amelyek a fiatal pályakezdő diplomások elhelyezkedési lehetőségeit jellemzik.
Vypredané
11,02 € 11,60 €