Aleš Čeněk

vydavateľstvo

Právo sociálneho zabezpečenia, 2.vydanie


Sociálne zabezpečenie je aktuálnou témou aj v súčasnom období. Ide o oblasť, ktorá v rámci právneho systému poskytuje ochranu veľkej skupine občanov v prípade, ak u nich dôjde ku komplexu rizík. Publikácia vymedzuje základné pojmy v rámci sociálneho zabezpečenia a analyzuje poistné a dávkové vzťahy v rámci nemocenského poistenia (starobného a invalidného), poistenia v nezamestnanosti, úrazového poistenia, garančného poistenia a zdravotného poistenia. Osobitnú časť učebnice tvorí problematika sociálnej ochrany, systému štátnej podpory a sociálnej pomoci. Publikácia je určená predovšetkým študentom bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia právnických fakúlt, študentom škôl so sociálnoprávnych zameraním, ako aj poslucháčom celoživotného vzdelávania. Vzhľadom k tomu, že téma sa úzko dotýka každého občana, môže kniha užitočne prispieť k orientácii v danej problematike aj všetkým záujemcom z radov odbornej i laickej verejnosti.
Vypredané
16,86 € 17,75 €

Zbraně a střelivo


Předkládaná publikace souhrnně zpracovává problematiku zbraní na odborné úrovni. V úvodu nastiňuje historický vývoj zbraní a jejich rozdělení, v dalších částech se autoři podrobněji věnují krátkým a dlouhým palným zbraním, konstrukci a výrobě těchto zbraní a nábojů do nich. Dále jsou popsány aspekty děje výstřelu a praktické střelby a postup při kontrole a rozebírání zbraní používaných při odborné výuce. Závěrečná část je věnována zákonným ustanovením týkajícím se držení a nošení zbraní a střeliva a nejdůležitějším ustanovením vyplývajícím ze zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních a střelivu. V příloze jsou zveřejněny platné zkušební otázky pro žadatele o vykonání zkoušky odborné způsobilosti pro získání zbrojního průkazu.
Vypredané
13,53 € 14,24 €

O duchu zákonů


Montesquieu hledal řešení, jak odvrátit "přirozený" osud civilizací spějících od vzestupu k rozkladu a zániku. Našel je v promyšleném zákonodárství. toto téma zpracoval ve své nejslavnější knize O duchu zákonů, vydané poprvé 1748 v Ženevě. Základ spisu je v hledání odpovědi, proč jsou v různých zemích zákony tak rozmanité, že to vyvolává dojem chaosu. Do té doby byla snaha vykládat právní uspořádání států metafyzicky, snahou přiblížit se ideálu, anebo kritériem prospěšnosti. Montesquieu zvolil metodu kauzální. Ukazoval, že národní zákonodárství podmiňují životní podmínky té či oné kultury. Výsledkem byl impozantní spis, jehož teoretický základ se v této publikaci předkládá české veřejnosti...
Vypredané
15,36 € 16,17 €

Přírodověda s didaktikou pro primární školu


Publikace je věnována studujícím učitelství 1. stupně základní školy, učitelství mateřských škol i učitelství 2. stupně základních škol, oboru přírodopis na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni a zájemcům z řad vyučujících mateřských, primárních a sekundárních škol. Jednotlivé kapitoly analyzují vybrané ekosystémy z faktografického a didaktického hlediska. Rozsah a obsah textu je přizpůsoben požadavkům primární školy. Text plní funkci základní literatury a umožňuje pochopení stěžejních momentů didaktického zpracování a didaktických postupů v tomto pojetí přírodovědy. V knize nechybí ani tabulky se základními a stručnými popisy vybraných přírodnin (rostlin i živočichů); jednotlivých společenství.
Vypredané
6,43 € 6,77 €

Úvod do systematické filosofie


Filosofie přírody je jedna z disciplín tradičně pojaté filosofie jako metafyziky založené Aristotelem. Představuje systematické zkoumání bytí světa v jeho všeobecnosti (ontologie) a dále v jeho reálné jsoucnosti, kterou je příroda, člověk a dějiny lidstva. Člení se na filosofii (metafyziku) přírody, člověka, dějin. Moderní filosofie přírody nemá a nesmí být vědou nad přírodními vědami, může být jen kategoriální analýzou jejich základních pojmů, jakými jsou prostor, čas, pohyb, proces, hmota, vědomí, evoluce a další, čímž ovšem je i obecnou teorií přírody. Výklad v předkládané práci vychází z koncepce německého filosofa N. Hartmanna (1892-1950).Recenzent práce ve svém posudku mezi jiným píše: „Práce J. Špůra je úspěšným pokusem o systematické zpracování problematiky, která – přes svou nespornou aktuálnost – zůstává v současné době spíše mimo centrum pozornosti… Vzhledem k tomu, že u nás zatím není zavedený filosofický model výkladu přírodovědného poznání, je autorovým přínosem, že předkládá jistou možnou koncepci takového výkladu. Autorův filosofický pohled je výrazně inspirován koncepcí N. Hartmanna… Je cenné, že autor reflektuje filosofické konsekvence i zcela současné přírodovědecké problematiky, např. poslední interpretace kvantové teorie, teorie informace, teorie strun aj. Zvolená koncepce výkladu je polemická. Autor se snaží nejen zprostředkovat různé názory na jednotlivé problémy výkladu přírody, ale zaujímá k nim svůj vlastní kritický postoj… Kladem práce je snaha o co nejpřístupnější formu výkladu, o srozumitelnost a přesvědčivost.“
Vypredané
13,93 € 14,66 €

Ekonomie pro právníky


Učebnice ekonomie pro studenty právnických fakult.
Vypredané
14,27 € 15,02 €

dostupné aj ako:

Úvod do filosofického myšlení


Široce koncipovaná vysokoškolská učebnice filosofie. V pěti oddílech podává čtenáři přehled o základních tématech evropské filosofie a konkrétních způsobech jejich zpracování. Sleduje interpretace bytí, přírody, člověka, boha a zkušenosti.
Vypredané
20,09 € 21,15 €

Trestné právo procesné


Publikácia je učebnicou trestného práva procesného. V jej jednotlivých kapitolách sú rozpracované základné pojmy a inštitúty trestného práva procesného a trestného konania, pričom veľká pozornosť je venovaná zásadám trestného konania, subjektom trestného konania s dôrazom na procesné práva obvineného a poškodeného v trestnom konaní, zaisťovacím úkonom, dokazovaniu v trestnom konaní, ako aj rozhodnutiam v trestnom konaní. V publikácii sú tiež rozpracované jednotlivé štádia trestného konania s dôrazom na konanie pred súdom, jeho hlavné pojednávanie, resp. verejné a neverejné zasadnutie, opravné konanie a vykonávacie konanie, odklony a osobitné spôsoby trestného konania. Pomerne rozsiahla je problematika právneho styku s cudzinou v trestnom konaní vzhľadom na začlenenie Slovenska do európskych štruktúr a zvyšujúci sa dopad európskeho práva na slovenské.
Vypredané
24,64 € 25,94 €

Trestné právo hmotné


Publikácia predstavuje učebnicu všeobecnej i osobitnej časti trestného práva hmotného a podáva ucelený prehľad o jeho základných inštitútoch a to v súlade so systematikou Trestného zákona.
Vypredané
25,51 € 26,85 €

Väznenie


Výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody predstavujú veľmi príbuznú problematiku, ktorá je v spoločnosti ešte stále tabuizovaná a v dôsledku toho verejnosti chýbajú objektívne informácie o reálnom živote za mrežami. Autor v publikácii objasňuje inštitúty väzby a trestu odňatia slobody s osobitným zreteľom na ich výkon z pohľadu poznatkov vysokoškolského učiteľa penológie, ale najmä prokurátora vykonávajúceho dozor nad zákonnosťou výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody a generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže, pričom varuje pred nebezpečenstvom vnímania "väznenia" ako všelieku proti zločinnosti. Ústrednou myšlienkou publikácie je poukázať na miesto a význam väzby a jej výkonu medzi ďalšími inštitútmi trestného práva procesného na zaistenie osoby obvineného pre trestné konanie, resp. miesto a úlohu trestu odňatia slobody a jeho výkonu medzi ďalšími prostriedkami boja proti zločinnosti.Publikácia sumarizuje aj poznatky autora zo štúdia väzenských systémov v niekoľkých štátoch Európskej únie a Kanady, ktoré navštívil počas svojich študijných pobytov; tieto informácie využil na zhrnutie záverov pre potreby zdokonalenia slovenského väzenského systému.
Vypredané
10,37 € 10,92 €

Občianske právo hmotné


Občianske právo s pohľadmi na právo EÚ je základnou učebnou pomôckou nielen pre študentov právnických, ale aj pre študentov iných fakúlt, ako aj pre širšiu verejnosť, ktorá sa chce oboznámiť so základmi tohto odvetvia práva. Publikácia je rozdelená do piatich častí. V prvej časti sú podané výklady zo všeobecnej časti občianskeho práva, napríklad o subjektoch, predmete a ochrane občianskoprávnych vzťahov. Druhá časť učebnice je venovaná problematike vecných práv, a to vlastníckemu právu, podielovému spoluvlastníctvu a bezpodielovému spoluvlastníctvu manželov, záložnému právu, vecným bremenám a zádržnému právu. Tretia časť je venovaná záväzkovému právu, a to jednak všeobecným otázkam záväzkového práva ako aj jednotlivým zmluvám, ktoré sú upravené predovšetkým v Občianskom zákonníku. Štvrtá časť je venovaná zodpovednosti za škodu a bezdôvodnému obohateniu. Rozoberajú sa jednotlivé predpoklady zodpovednosti za škodu. Posledná piata časť obsahuje výklady o dedičskom práve, o predpokladoch dedenia, ako aj o dedení zo zákona a dedení zo závetu. Publikácia obsahuje na miestach, kde je to potrebné a dôležité pre základnú orientáciu, aj osobitné state o úprave jednotlivých inštitútov v rámci práva EÚ, čo umožňuje rýchlu orientáciu vo väzbe na právo EÚ.
Vypredané
29,83 € 31,40 €

Kanonické právo


Cílem publikace je seznámit své čtenáře se základy kanonického práva. V první části je pojednáno o dějinách kanonického práva se zaměřením na historii pramenů kanonického práva. Druhá část podává základy teorie kanonického práva, seznamuje se základními pojmy a principy kanonického práva, s jeho systémem, prameny a způsoby jeho realizace a aplikace. Třetí část se zabývá platným kanonickým právem, jak tím, které je obsaženo v Kodexu kanonického práva, tak stručně právem mimokodexovým. Publikace je opatřena podrobným seznamem literatury, slovníkem latinských výrazů a vět a jmenným i věcným rejstříkem. Jelikož by bylo málo užitečné o pramenech kanonického práva jen číst a přitom z jeho mnohdy obtížně dostupných pramenů nic neznat, je nezbytným doplňkem této monografie publikace Prameny ke studiu kanonického práva. Publikace je určena především studentům právnických a teologických fakult, ale i dalším zájemcům o kanonické právo z řad širší veřejnosti.
Vypredané
17,81 € 18,75 €

Statistické nástroje ekonomického výzkumu


Cílem publikace je seznámit odbornou ekonomickou veřejnost se základními statistickými metodami pořizování, zpracování a vyhodnocování jednorozměrných i vícerozměrných datových souborů. Výklad jednotlivých statistických procedur, které dovolují získat z dat podstatné informace a dosažené výsledky využít pro kvalifikovaná rozhodnutí, je veden důsledně aplikačním způsobem, v němž jsou akcentovány praktické výpočetní postupy a interpretace dosažených výsledků. Efektivní a úplné využití všech diskutovaných statistických metod je podmíněno adekvátní počítačovou podporou. Z tohoto důvodu autoři jednotlivé analytické metody nejenom popisují, ale zejména ukazují, jak jsou implementovány ve statistickém programovém systému SAS. Uvádějí klíčové procedury tohoto systému a na podrobně řešených příkladech dokládají jeho široké možnosti ve výzkumné práci a vysvětlují, jak dosažené výsledky interpretovat a prezentovat.
Vypredané
8,93 € 9,40 €

Civilné právo procesné


Publikácia sa zaoberá základnými teoretickými a praktickými otázkami vybraných druhov civilného procesu – vykonávacím konaním, konkurzom a reštrukturalizáciou a rozhodcovským konaním. Taktiež sa venuje problematike Správneho súdnictva, ktoré sa síce nepovažuje za súčasť civilného procesu, ale jeho právna úprava je naďalej obsiahnutá v Občianskom súdnom poriadku.Na miestach, kde je to potrebné a vhodné, je výklad doplnený o súvisiacu judikatúru. Kvôli komplexnosti sú jednotlivé témy doplnené o aspekty týkajúce sa medzinárodného práva i práva Európskej únie. Kvôli prehľadnosti rozoberanej problematiky sa v publikácii nachádzajú viaceré grafické znázornenia uľahčujúce porozumieť výkladu.Cieľom publikácie je ucelene poskytnúť základné informácie nielen študentom právnických fakúlt, ale aj širšej odbornej i laickej verejnosti zaoberajúcej sa jednotlivými druhmi civilného procesu.
Vypredané
18,15 € 19,11 €

Státověda - 2. vydání


Publikace se věnuje výkladu fenoménu „státnosti“. Jejím předmětem je pojem státu, vznik a tendence jeho vývoje, jeho institutů, vztahy států k jiným společenským jevům, jako jsou vztahy k lidem, dále pak původ moci, ideologie, sociální vztahy, vztah k ekonomice apod. Publikace dále analyzuje zákonitosti struktury, rozvoje a činnosti státu, jeho prvků, územně mocenské zřízení, metody činnosti státních orgánů, národně specifické souvislosti moci apod. Oproti prvnímu vydání propracovává ty partie, kde je nutné zobrazit charakter suverenitní státnosti (pojmové znaky státu, stát jako mezinárodněprávní kategorie, území a hranice státu a suverenita státu). Prohlubuje rovněž tematiku institucí týkajících se lidských práv a jejich garančního mechanismu (pojem právní stát, principy katalogů lidských práv a veřejná funkce právní pomoci a obhajoby). Kniha tvoří základ pro studium oboru státověda pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů právnických i neprávnických vysokých škol, stejně tak však může být cenným zdrojem informací pro představitele laické i odborné veřejnosti.
Vypredané
22,68 € 23,87 €

Ústavné právo Slovenskej republiky 2. vydanie


Kniha vychádza z pojmu a klasifikácie ústav a ponúka stručný a orientačný prehľad základných línií ústavného vývoja na území Slovenskej republiky za posledných 150 rokov. Rozsiahla časť je venovaná základným právám a slobodám vychádzajúc z Ústavy SR z roku 1992. V závere rozoberá otázky týkajúce sa jednotlivých druhov moci - zákonodarná, výkonná a súdna, no doplnená je aj kontrolná moc spolu s prokuratúrou a verejných ochrancom práv. Publikáca odkazuje na rozhodovaciu činnosť Ústavného súdu SR.Aktualizované vydanie zohľadňuje zmeny, ku ktorým došlo po roku 2010 a osobitne reaguje na nový vývoj hlavne v oblasti štátneho občianstva, vzťahu ústavy a ústavných zákonov, finančnej ústavy a krízovej ústavy.
Vypredané
19,46 € 20,48 €