Aleš Čeněk

vydavateľstvo

Kriminalistika (2. rozšířené vydání)


Učebnice se snaží zachytit současný stav kriminalistického poznání, je určena širokému okruhu čtenářů studentům právnických fakult, Policejní akademie ČR, Vysoké školy finanční a správní, Vysoké školy chemicko-technologické, ale i policistům, vyšetřovatelům, státním zástupcům, soudcům, advokátům. Poznatky z ní mohou čerpat také pracovníci bezpečnostních agentur. Učebnice může být též vhodnou pomůckou pro studium kriminalistiky v rámci výchovně-vzdělávacího procesu jiných, zejména technických vysokých škol, na kterých již v minulosti, ale hlavně v současné době probíhá úspěšné řešení řady složitých vědecko-výzkumných úkolů kriminalisticko-forenzního zaměření; prostě všude tam, kde se zkoumají kriminalistické stopy a probíhá proces kriminalistické identifikace a dokazování trestné činnosti.
Vypredané
21,88 € 23,03 €

Prípadové štúdie z trestného práva hmotného (2. vydanie)


Prípadové štúdie z trestného práva hmotného predstavujú učebný text, primárne určený poslucháčom právnických fakúlt, ktorého cieľom je osvojenie pojmov a inštitútov zo všeobecnej, ako aj osobitnej časti trestného práva hmotného. Podstata práce s textom spočíva v správnej aplikácii ustanovení zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov a postupnom získavaní právnických vedomostí a zručností pri riešení jednotlivých prípadových štúdií. Autorský kolektív rozdelil jednotlivé prípady tematicky do kapitol, čitateľovi sú predložené ako skutkový dej, pričom si dovoľujeme podotknúť, že autori našli pri písaní textu inšpiráciu najmä v prípadoch z vlastnej trestnoprávnej praxe pri využití pedagogických skúseností a dlhoročnej publikačnej praxe. Poslaním publikácie je získať praktické zručnosti nevyhnutné pre aplikačnú prax (napr. ústny prejav, argumentačná konfrontácia, vyhľadávanie domácej i zahraničnej judikatúry, odbornej literatúry a schopnosť prezentovať svoje názory). Charakteristickou črtou aplikácie prípadových štúdií je využitie moderných interaktívnych metód pri výučbe práva. Ich význam spočíva v tom, že poslucháči aktívne participujú na seminároch, čím sa vytvára priestor pre vedenie dialógu medzi vyučujúcim a poslucháčom, ako aj poslucháčmi navzájom. Prípadové štúdie pomáhajú poslucháčovi nachádzať a identifikovať jednotlivé alternatívy riešenia problémov, hodnotiť ich dôsledky, získať nové vedomosti, kriticky a analyticky myslieť.
Vypredané
8,04 € 8,46 €

Trestné právo hmotné. Všeobecná a osobitná časť (4. vydanie)


Kolektív členov katedier Právnických fakúlt Trnavskej univerzity v Trnave, Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa podujal spracovať 4. aktualizované a doplnené vydanie učebnice Trestné právo hmotné všeobecnú i osobitnú časť v jednom zväzku. Učebnica obsahuje aktuálne informácie z oblasti trestného práva hmotného a súvisiacich právnych odvetví. Autori v nej reagujú na početné novely Trestného zákona vrátane osobitne významnej novely Trestného zákona vykonanej zákonom č. 312/2020 Z. z. o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2021. Z hľadiska metodiky a obsahovej stránky rešpektuje učebnica potreby štúdia na právnických fakultách. Pri jej spracovaní sa prihliadalo na pedagogické a praktické skúsenosti autorov i na potreby praxe. Text učebnice umožňuje získať základný prehľad inštitútov trestného práva hmotného tak všeobecnej, ako i osobitnej časti v súlade so systematikou Trestného zákona. Výhodou vydania učebnice v jednom zväzku je, že študent má k dispozícii všeobecnú i osobitnú časť, ktoré spolu neoddeliteľne súvisia. Autorský kolektív verí, že učebnica sa stane pre študentov obľúbeným zdrojom informácií a radi ju odporučia svojim známym, ktorí majú záujem o aktuálne informácie z oblasti trestného práva hmotného.
Vypredané
33,49 € 35,25 €

Trestné právo hmotné. Všeobecná časť (2. aktualizované vydanie)


Členovia katedier trestného práva Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, Akadémie Policajného zboru v Bratislave a tiež odborníci z praxe z prostredia trestného súdnictva, prokuratúry, polície a advokácie spracovali vysokoškolskú učebnicu z Trestného práva hmotného, ktorá je venovaná výkladu všeobecnej časti Trestného zákona. Táto aktuálna vysokoškolská učebnica ako jediná v súčasnosti reaguje na najnovšie zmeny v slovenskom trestnom práve hmotnom a súvisiacich právnych predpisov. Pri jej spracovaní sa prihliadalo na pedagogické a praktické skúsenosti autorov i na potreby praxe. Aj preto súčasťou tejto učebnice sú tie najdôležitejšie rozhodnutia Najvyššieho súdu SR a Ústavného súdu SR, ktoré mnohé trestnohmotné problémy spresňujú a ozrejmujú. Obsah jednotlivých kapitol vychádza zo systematiky všeobecnej časti Trestného zákona, čím sa študenti ako aj ostatná právnická verejnosť môžu lepšie orientovať v základných trestnohmotných inštitútoch. Vysokoškolská učebnica je určená predovšetkým poslucháčom právnických fakúlt a Akadémie Policajného zboru. Tiež sa môže stať vhodnou pomôckou pri výučbe predmetov v rámci študijných odborov forenzná a kriminalistická environmentalistika alebo forenzná a kriminalistická chémia v rámci ktorých sa vyučuje ako povinný predmet trestné právo hmotné. Môže sa stať aj vhodnou odbornou pomôckou pre diplomantov, rigorozantov a dizertantov z odboru trestného práva. Učebnicu však môžu využívať aj sudcovia, prokurátori, policajti, advokáti, vyšší súdni úradníci, čakatelia prokuratúry, advokátski koncipienti pri rozbore a zdôvodnení mnohých ustanovení všeobecnej časti Trestného zákona. Táto učebnica je určená aj pre široký okruh záujemcov o trestné právo.
Vypredané
24,56 € 25,85 €

Trestné právo procesné. Všeobecná časť


Publikácia Trestné právo procesné I (tzv. všeobecná časť) je učebnica trestného práva, ktorou sa sleduje poskytnutie teoretických poznatkov a súvislostí v časti Trestného poriadku od § 1195, ako aj z teoretických východísk vedy trestného práva Jednotlivé kapitoly obsahujú úvod do štúdia trestného práva, základné zásady trestného konania, jednotlivé subjekty trestného konania, ako aj zaisťovacie úkony či prostriedky zabezpečovania informácií. Súčasťou publikácie sú aj úkony trestného konania, ako aj spôsoby rozhodovania a dokazovanie ako súčasť trestného konania. Učebnica je určená ako základný a odporúčaný učebný materiál pre študetnov, ktorí sú zameraní na študijný odbor právo, prípadne bezpečnostné vedy, ako aj pre poslucháčov iných odborov vysokých škôl, ktorí sa venujú predmetu trestné právo procesné. Obsahuje všetky potrebné informácie pre pochopenie ustanovení Trestného poriadku so zameraním na jeho prvú (všeobecnú) časť. Štruktúra učebnice vychádza z doposiaľ získaných a osvedčených metód publikácií vydávaných v slovenskej a českej odbornej literatúre.
Na sklade 1Ks
18,75 € 19,74 €

Právo sociálního zabezpečení v bodech s příklady (2. vydání)


Jaké povinnosti či práva má pojištěnec v oblasti veřejného zdravotního pojištění? Jak vysokou dávku nemocenského pojištění mohu očekávat a za jakých podmínek? Jaká bude výše podpory v nezaměstnanosti a jak dlouho bude poskytována? Na jakou pomoc od státu má nárok rodina s nízkými příjmy či pokud se ocitne v hmotné nouzi? Jak konkrétně stát pomáhá osobám invalidním, zdravotně postiženým či osobám se sníženou soběstačností? Kdy mohu odejít do řádného či předčasného důchodu a v jaké výši jej mohu očekávat? Existují nějaké alternativy? V kterých situacích stát pomáhá každému a kdy pouze těm, kdo byli pro daný účel pojištěni? Jakým způsobem se na mých nárocích z českého sociálního systému odrazí pobyt či práce v zahraničí? Jak vůbec funguje systém sociálního zabezpečení, jak je financován a na jakých principech je založen? Na tyto a mnohé další otázky poskytne zasvěcenou odpověď tato publikace zpracovaná kolektivem odborníků, jejichž cílem bylo za využití více než 250 příkladů vytvořit užitečnou pomůcku pro laickou i odbornou veřejnost.
Vypredané
17,41 € 18,33 €

Kriminalistika. Teorie, metodologie a metody kriminalistické techniky (2. rozšířené vydání)


Publikace zachycuje současný stav kriminalistického poznání v teorii kriminalistiky a kriminalistické techniky. Učebnice je určena širokému okruhu čtenářů studentům právnických fakult, Policejní akademie ČR, Vysoké školy finanční a správní, Vysoké školy chemicko-technologické, ale i policistům, vyšetřovatelům, státním zástupcům, soudcům, advokátům. Poznatky z ní mohou čerpat také pracovníci bezpečnostních agentur. Učebnice může být též vhodnou pomůckou pro studium kriminalistiky v rámci výchovně-vzdělávacího procesu jiných, zejména technických vysokých škol, na kterých již v minulosti, ale hlavně v současné době probíhá úspěšné řešení řady složitých vědecko-výzkumných úkolů kriminalisticko-forenzního zaměření; prostě všude tam, kde se zkoumají kriminalistické stopy a probíhá proces kriminalistické identifikace a dokazování trestné nebo jiné negativní události.
Vypredané
18,75 € 19,74 €

Registr smluv. Praktická příručka


Publikace přináší unikátní osobitý pohled známého hlavního metodika Ministerstva vnitra na aplikaci zákona o registru smluv a jako jediná publikace na trhu odhaluje, co dělat v případě, když je smlouva neuveřejněná v registru smluv neplatná. Uveřejňování smluv je každodenní rutinní záležitostí chodu povinných subjektů a jejich smluvních partnerů, avšak i po pěti letech praxe narážíme na celou řadu problémů a nejasností, které proces zveřejňování provází, a jejichž řešení praktikum objasňuje. V knize jsou probrány všechny klíčové aspekty zveřejňování smluv v registru smluv tak, aby se čtenáři vyhnuli četným nástrahám zákona, které často vedou k neplatnosti smluv. Kapitoly se podrobně věnují jak záležitostem zákonem upraveným, tak i záležitostem souvisejícím. Kopírují kostru zákona s důrazem na metadata a jejich opravy, formáty smluv, objednávky, výjimky z uveřejnění, osobní údaje, obchodní tajemství, účinnost a neplatnost smlouvy, bezdůvodné obohacení, lhůty, způsob a postup zveřejňování a v neposlední řadě co dělat, pokud byla smlouva zrušena od počátku. Kniha obsahuje také reálné příklady z praxe včetně jejich řešení, jakož i krátké praktické tipy, které při zveřejňování smluv šetří čas.
Vypredané
15,18 € 15,98 €

Sex, násilí a společnost


Publikace se zaměřuje na téma konsensuálních forem násilí s akcentem na násilí sexuální (tzv. BDSM). Autorka v knize rozebírá, do jaké míry se stává problematika konsensuálního sexuálního násilí součástí kultury a nakolik se téma posouvá z prostoru partnerských vztahů a komunit na víceméně otevřený trh a do prostředí internetu. Široký teoretický background čerpá převážně ze zahraničních výzkumů, ovšem v rovině empirické disponuje kniha ojedinělými daty reprezentativními pro českou dospělou populaci doplněnými o několik dílčích tematických sond. Čtenáři se seznámí s aktuální podobou fenoménu BDSM z hlediska sociologie, etnografie, metodologie a práva. Kromě poznatků ohledně názorového a tolerančního klimatu vůči BDSM v české společnosti přináší publikace též vhled do komodifikované sféry BDSM v podobě placených služeb sexuální dominance. Z výsledků lze vyzdvihnout, že tolerantně se česká společnost projevuje vůči konsensuálním násilným praktikám z pohledu soukromé sféry života (tzv. partnerský sadomasochismus), méně tolerantně pak k jejich placeným formám. BDSM se v České republice jeví jako svébytný kulturní prvek, jelikož postoj k němu není zásadně ovlivněn ani základními charakteristikami jako je věk, pohlaví, víra či vzdělání.
Vypredané
16,52 € 17,39 €

Správní právo procesní (4. aktualizované a doplněné vydání)


Aktualizované a rozšířené vydání učebnice poskytuje, vedle potřebného teoretického základu, důkladný a vhodně strukturovaný výklad procesních postupů veřejné správy. Autoři vycházejí ze správního řádu jako stěžejního procesního předpisu, s důrazem položeným na obecnou úpravu správního řízení, s nově připojeným výkladem řízení o přestupcích. Přiblížena je úzce navazující oblast soudního přezkoumání. Zapracovány jsou poznatky z aplikace správního řádu, a také úpravy soudního přezkumu, zohledněny jsou změny, k nimž došlo v příslušných zákonných úpravách od minulého zpracování publikace. Reflektován je vývoj názorů na některé podstatné procesní otázky (a některé související hmotněprávní), jak se projevuje v rovině teoretické, metodické, a také v judikatuře. Důkladně je podána oblast základních zásad činnosti správních orgánů, přiblížen je evropský kontext správního procesu a východiska práva na spravedlivý proces. Problematika jednotlivých druhů postupů správních orgánů je podána přehledně, v logických souvislostech, jak vychází z obecné úpravy, s využitím konkrétních příkladů, a také z vybraných zvláštních úprav. Čtenáři jsou tak usnadněny, za využití nezbytného teoretického základu, orientace a pochopení, v potřebné konkrétnosti, poměrně rozsáhlé a strukturované oblasti procesních postupů správních orgánů, a jejich přezkoumání.
Vypredané
26,34 € 27,73 €

O duchu zákonů


prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš k této knize napsal: Montesquieu hledal řešení, jak odvrátit "přirozený" osud civilizací spějících od vzestupu k rozkladu a zániku. Našel je v promyšleném zákonodárství. toto téma zpracoval ve své nejslavnější knize O duchu zákonů, vydané poprvé 1748 v Ženevě. Základ spisu je v hledání odpovědi, proč jsou v různých zemích zákony tak rozmanité, že to vyvolává dojem chaosu. Do té doby byla snaha vykládat právní uspořádání států metafyzicky, snahou přiblížit se ideálu, anebo kritériem prospěšnosti. Montesquieu zvolil metodu kauzální. Ukazoval, že národní zákonodárství podmiňují životní podmínky té či oné kultury. Výsledkem byl impozantní spis, jehož teoretický základ se v této publikaci předkládá české veřejnosti...
Vypredané
20,09 € 21,15 €

Lacná kniha Policejní etika (-70%)


Publikace pojednává o profesní etice policie. V první části seznamuje čtenáře se základními pojmy, filosofickými východisky a myšlenkovými souvislostmi, v jejichž kontextu byly a jsou kladeny v evropské tradici ty nejzákladnější etické otázky. Druhá část nabízí autorův pohled na klíčové etické nároky a výzvy, které s sebou přináší výkon policejní profese na počátku 21. století. Zdůvodňuje zvyšující se požadavky na etický rozměr policejní služby, specifikuje je v souladu s požadavky Etického kodexu Policie ČR a zasazuje je i do širších souvislostí, které přinesl vstup ČR do evropských ekonomicko-politických a bezpečnostních struktur.
Vypredané
4,79 € 15,98 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Ekonomie pro právníky (-70%)


Učebnice ekonomie pro studenty právnických fakult.
Na sklade 1Ks
4,51 € 15,02 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Medzinárodné právo verejné, prvá časť (-70%)


Cieľom učebnice je popis a analýza najdôležitejších úvodných problematík medzinárodného práva verejného ako je charakteristika a vývoj medzinárodného práva verejného, ako aj všeobecných komplexných inštitútov a s nimi úzko súvisiacich všeobecnejších odvetví medzinárodného verejného práva, v nadväznosti na najaktuálnejšiu vedeckú a odbornú spisbu v danej oblasti. Učebnica zahŕňa tradičné úvodné problematiky medzinárodného práva verejného ako je pojem, predmet, základné pojmy, osobitosti, systém a vývoj medzinárodného verejného práva, ďalej všeobecné komplexné inštitúty a s nimi úzko súvisiace všeobecnejšie odvetvia medzinárodného verejného práva, ku ktorým je možné zaradiť problematiku subjektov medzinárodného verejného práva, tematiku prameňov medzinárodného verejného práva, vrátane medzinárodného zmluvného práva, problematiku pravidiel medzinárodného verejného práva, tematiku zodpovednosti v medzinárodnom verejnom práve, problematiku donútenia v medzinárodnom verejnom práve, tematiku prostriedkov mierového urovnávania medzinárodných sporov, vrátane medzinárodného súdnictva a napokon interdisciplinárnu problematiku vzťahu medzinárodného a vnútroštátneho práva.
Vypredané
5,33 € 17,75 €

dostupné aj ako: